Hotărârea nr. 150/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 150 / 2011

                                                                       

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Sectorului 1

 al Municipiului Bucureşti

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Directorului Direcţiei Investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, modificată, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 119/14.06.2007 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea „Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului”;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti”;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 415/13.12.2007 privind aducerea la cunoştinţa Consiliului Local al Sectorului 1 a îndeplinirii mandatului Primarului Sectorului 1 dat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti” şi aprobarea deblocării cofinanţării acesteia;

            Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007 privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în calitate de „Oraş Pilot” la Proiectul European MODEL „Managementul domeniului energetic la nivel local” şi cofinanţarea proiectului de la bugetul local;

            Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 23/29.01.2009 privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Local al Sectorului 1 – domnul Ion Brad – pentru a semna „Pactul Primarilor”, în cadrul „Planului de acţiune al Uniunii Europene pentru eficienţă energetică; realizarea potenţialului”.

            În temeiul art. 45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     150

            Data:   07.09.2011