Hotărârea nr. 149/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 149 / 2011

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

HOTĂRÂRE

privind achiziţionarea de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a imobilelor  situate în Bucureşti,

Str. Someşul Rece  nr. 55 şi Str. Someşul Rece nr. 55A, Sector 1

 

           

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit dispoziţiilor Legii învăţământului nr. 1/2011;

Ţinând seama de Dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti                                 nr. 6749/14.11.2006 prin care s-a restituit, în natură, terenul în suprafaţă de 511,84 mp situat în Bucureşti, str. Someşul Rece nr. 55 şi Protocolul de predare-preluare nr. 2316/2006 încheiat între Administraţia Fondului imobiliar şi d-na Vărzaru Margareta;

Luând act de Dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti                                     nr. 10501/19.05.2008 privind restituirea în natură a terenului în suprafaţă de 346,33 mp situat în Bucureşti, str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr. 80, actualmente str. Someşul Rece nr. 55A şi Protocolului nr. 11271/2008 încheiat cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti – Administraţia Fondului Imobiliar.

Luând în considerare adresa doamnei Sztankovics Laura Andreea, înregistrată la sediul  Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 21387/27.07.2011 prin care şi-a manifestat interseul cu privire la vânzarea terenurilor libere de construcţii situate în Bucureşti, Str, Someşul Rece nr. 55 şi Str. Someşul Rece nr. 55A, terenuri care au fost utilizate până în prezent de Şcoala generală nr. 6;

Văzând încheierea de intabulare a dreptului de proprietate nr. 315476/05.07.2011 emisă de către  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 1 şi extrasul de carte funciară pentru informare nr. 330228/15.07.2011 şi extrasul de carte funciară                                     nr. 330229/15.07.2011;

În temeiul art. 45, alin.(3) și alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă achiziţionarea bunurilor imobile reprezentând terenuri libere de construcţii situate în str. Someşul Rece nr. 55, Sector 1, Bucureşti, în suprafaţă de 511,84 m2 şi Str. Someşul Rece nr. 55A, în suprafaţă de 346,33 mp, terenuri identificate potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se constituie Comisia de negociere a preţului de achiziţie a imobilelor menţionate la art. 1, comisie care va avea următoarea componenţă:

-          Paul Olteanu         - consilier local;

-          Niculae Pupăză     - consilier local;

-          Gheorghe Dincă    - consilier local;

- Mihai Dan Cucu – consilier juridic în cadrul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

- Marijeane Iordache – din cadrul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1.

Art.3. Se mandatează Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să semneze contractul de vânzare- cumpărare a imobilelor menţionate la art. 1, la preţul de achiziţie stabilit de către Comisia de negociere.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

               

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     149

            Data:   07.09.2011