Hotărârea nr. 148/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 148 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 283/22.12.2010 privind aprobarea încheierii antecontractelor şi a contractelor de vânzare-cumpărare pentru un număr de 66 (şaizeci şi şase) unităţi locative din imobilul situat în B-dul Metalurgiei nr. 32-34, Sector 4, care vor avea ulterior destinaţie socială

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 283/22.12.2010 privind aprobarea încheierii antecontractelor şi a contractelor de vânzare-cumpărare pentru un număr de 66 (şaizeci şi şase) unităţi locative din imobilul situat în B-dul Metalurgiei nr. 32-34, Sector 4, care vor avea ulterior destinaţie socială;

Având în vedere adresa S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 23692/22.08.2011;

Văzând contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 27007/30 mai 1995 de către Notariatul de Stat Local al Sectorului 3;

Luând în considerare autorizaţiile de construire nr. 641/27638 din 26.10.2010 şi nr. 375/19307 din 27.07.2011 emise de către Primarul Sectorului 4;

Ţinând seama de extrasul de carte funciară pentru informare  nr. 368340/17.08.2011 emis de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sectorul 4;

În baza adresei Primăriei Municipiului Bucureşti – Direcţia Patrimoniu – Serviciul Cadastru nr. 985913/4451/29.03.2011;

În temeiul art.45, alin.(3), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea                               nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                            nr. 283/22.12.2010, care va avea următorul conţinut:

 

Art. 1 – Se ia act de încheierea procesului-verbal de negociere finală încheiat în data de 17.12.2010 privind negocierea directă a preţului de vânzare în vederea achiziţionării a 66 (şaizeci şi şase) unităţi locative cu destinaţie socială din imobilul situat în Drumul Binelui nr. 30, Sector 4”.

 

Art.2 Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 283/22.12.2010, care va avea următorul conţinut:

 

Art. 3 – Se aprobă încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare, în formă autentică, pentru un număr de 66 (şaizeci şi şase) unităţi locative care vor  avea ulterior destinaţie socială din imobilul situat în Drumul Binelui nr. 30, Sector 4 cu o suprafaţă totală de 5246 mp construiţi, urmând ca încheierea contractelor de vânzare-cumpărare să se efectueze în decursul anului 2011”.

 

Art.3. Se mandatează domnul Dănuţ Ioan Fleacă, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 să semneze actelele adiţionale la antecontractele de vânzare-cumpărare ale unităţilor locative mai sus menţionate, acte adiţionale care să cuprindă modificările prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Management Economic, domnul Dănuţ Ion Fleacă – directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     148

            Data:   07.09.2011