Hotărârea nr. 146/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece

– iarna 2011-2012

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcţiei Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale și al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părţi Consiliul Local al Sectorului 1 şi SC. Compania Romprest Service S.A. şi art. 5 din Actul Aditional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008;

Având în vedere adresa SC. Compania Romprest Service S.A. nr. 3177/17.08.2011 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 23480/18.08.2011.

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.80 şi art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. În vederea constituirii de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. a stocului de materiale antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1 pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi a îngheţului în perioada de iarnă 2011-2012, se mandatează Directorul Direcţiei Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 să aprobe materialele antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1, respectiv cantităţile estimate de material antiderapant precum şi tarifele de transport şi achiziţie a acestora, în baza fişei de calcul ce va fi prezentată de către operatorul SC. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     146

            Data:   25.08.2011