Hotărârea nr. 144/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 144 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării Proiectului Centrul de Zi „Sf. Ana”, derulat în parteneriat de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia „Sf. Ana”

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 69/29.03.2007, respectiv nr. 163/29.07.2010 privind aprobarea continuării derulării Proiectului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia „Sf. Ana”, în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului Centrul de Zi “Sf. Ana”;

Ţinând seama de Proiectul Centrul de Zi ”Sf. Ana,” derulat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia “Sf. Ana”;

Luând în considerare Proiectul Centrul de Zi “Sf. Ana” al Asociaţiei “Sf.Ana”;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“n” şi ale art.115, alin.(1), lit.“b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului Centrul de Zi „Sf. Ana”, derulat în parteneriat de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia „Sf. Ana”, conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. În acest sens, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia “Sf. Ana” vor încheia Convenţia de Implementare a Proiectului Centrul de Zi Ana”, conform Anexei nr.2, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de parteneriat menţionată la art. 2.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia “Sf. Ana” şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

           

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                      SECRETAR

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     144

            Data:   25.08.2011

 

 

 

 

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.144/25.08.2011

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

PROIECTUL CENTRUL DE ZI ANA

Este cel mai important program a Asociatiei Sf. Ana, sustinut prin numeroase proiecte si parteneriate care-i asigura continuitatea functionarii. De la infiintarea sa in anul 2000 si pana in

prezent proiectele derulate au fost orientate în special spre cresterea numarului de beneficiari

prin îmbunătățirea și extinderea serviciilor acordate. Au fost atrasi specialiști si achiziționate noi bunuri și echipamente, s-a diversificat in permanenta oferta catre beneficiari.

Rezultate pozitive se inregistreaza in fiecare an scolar; beneficiari respinsi initial in învățământul de stat, au demonstrat achiziționarea in scurt timp, ca urmare a frecventarii Centrului, a unor cunoștințe și abilități pe baza cărora au reușit să fie transferați în structuri superioare de învățământ: școli Waldorf si școli speciale.

De-a lungul anilor, Asociatia a cunoscut un stadiu puternic de dezvoltare, de la cei 9 copii înscriși inițial, ajungând să școlarizeze pana in anul 2011 peste 200 de copii, adolescenți și tineri între 6 și 28 de ani, din comunitate, din Centre de plasament și Căsuțe de tip familial.

Aceste adevarate performante au creat rapid un renume solid Asociatiei si Centrului de Zi Ana.

Centrul de zi functioneaza dupa structura anului scolar, in regim zilnic, de semiinternat (scoala cu aftterschool) ; si cuprinde 3 clase de gimnaziu pentru copii si adolescenti cui varste intre 14 si 18 ani si 2 clase pentru tineri cu varste peste 18 ani, in proiectul A doua sansa.

SERVICIILE SOCIALE ACREDIATE SUNT:

1. EDUCARE

2.    SOCIALIZARE ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER

3.    RECUPERARE

4.    CONSILIERE PSIHOLOGICĂ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE

5.    INFORMARE ȘI ORIENTARE

6.    TRANSPORT

7. PREPARAREA ȘI SERVIREA MESEI

2. Descrierea activităților desfășurate și a metodologiilor de lucru utilizate:

1. EDUCARE

Activități:

I. Educația plastică

I.1. Explorarea senzorială a lumii înconjuratoare în vederea exprimării artistice a elevului

Obiective de referință:

a.    _Explorarea vizuală , auditivă, tactilă, gustativă, olfactivă a realității înconjurătoare

Exemple de activități

-    Exerciții de stimulare multisenzorială:

o Stimularea auzului, văzului, simțului tactil, olfactiv și gustativ o Stimularea motorie în acțiunea directă cu obiecte din mediul înconjurător

b.    Identificarea formelor, mărimilor, modelelor, texturilor, culorilor, mirosurilor, gusturilor Exemple de activități

-    Exerciții de identificare a caracteristicilor (culoare, formă, mărime, textura) obiectelor din

mediu

c.    Concretizarea însușirilor mediului înconjurător prin realizarea de activități și produse artistice Exemple de activități

-    Exerciții de receptare a funcționalității obiectelor din mediul înconjurător

1.2.    Utilizarea unor materiale și instrumente de lucru

Obiective de referință:

a.    Manipularea și identificarea instrumentelor utilizate în activitățile artistice (desen, pictură, modelaj, sculptură, colaj)

Exemple de activități

-    Exerciții de familiarizare cu principalele instrumente de lucru: creion, pensulă, cărbune

-    Exerciții de familiarizare cu prinipalele materiale de lucru: hârtie, acuarele, lemn, lut, aluat, semințe, materiale textile, flori și frunze uscate.

b.    Manipularea și identificarea instrumentelor și a materialelor utilizate

Exemple de activități:

-    Exerciții pentru dezvoltarea motricității manuale

-    Exerciții pentru coordonare bimanuală și oculomanuală

-    Exerciții de manipulare a instrumentelor și a materialelor de lucru

c.    Realizarea unor lucrări artistice libere sau pe o temă dată utilizând diverse materiale Exemple de acivități:

-    Exerciții de utilizre a instrumentelor și materialelor de lucru în scopul realizării unui

produs artistic.

1.3.    Realizarea unor activități artistice și concretizarea lor în plan comunicațional

Obiective de referință:

a. Stimularea exprimării libere prin intermediul limbajului plastic și cel muzical

Exemple de activități

-    Exerciții pentru învățarea gesturilor fundamentale (liniar, rectiliniu, rotativ)

-    Exerciții pentru învățarea elementelor de limbaj plastic: punctul, linia, pata de culoare,

amprenta

-    Exerciții de imitare a sunetelor din realitatea înconjurătoare

-    Exerciții de reproducere a sunetelor muzicale

-    Exerciții de asociere a secvențelor sonore cu mișcarea corporală

-    Exerciții pentru organizarea spațiului plastic

b.    Realizarea unor compoziții ca suport comunicațional

Exemple de activități:

-    Utilizarea compozițiilor ca mijloc de comunicare

-    Exerciții pentru utilizarea sunetelor muzicale ca formă de comunicare

c.    Realizarea în mod individual a unor compoziții libere și cu temă dată, precum și prezentarea

lor în grup:

Exemple de activități

-    Realizarea unor compoziții cu finalitate:

o Mâzgălituri, linii, suprafețe nelimitate, utilizarea unei singure culori/forme, pete și amprente de culoare, suprafețe limitate cu alternare de culori, acoperirea integrală a suprafeței de culoare

o Desenul liber, desenul cu temă dată (dirijat) o Desenul individual, compoziție colectivă o Dactilopictură, pictură

o Desenare după șablon și contururi date o Hașurarea și colorarea unor contururi date

o Desene schematizate, decorative prin îmbinarea liniilor

o Desene prin unirea punctelor de reper

o Completarea unor părți omise din desen

-    Exerciții pentru realizarea unor aranjamente decorative bazate pe repetiție, alternanță a unor

motive.

I.    4. Formarea și dezvoltarea capacității de apreciere a activităților artistice

Obiective de referință:

a.    Descrierea lucrărilor realizate

Exemple de activități:

-    Exerciții pentru descriere a produsului activității personale și a colegilor

b.    Interpretarea și aprecierea propriei lucrări

Exemple de activități

- Exerciții de comparare a produsului personal cu modelul prezentat sau cu altele similare

c.    Interpretarea lucrărilor celorlalți (colegi)

Exemple de activități:

-    Exerciții d apreciere a produsului activității personale și a colegilor

II.    Educația muzicală

II.1. Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare în vederea exprimării artistice a elevului Obiective de referință:

a.    Explorarea vizuală, auditivă, tactilă, gustativă, olfactivă a realității înconjurătoare

Exemple de activități:

-    Exerciții de stimulare multisenzorială:

o Stimularea auzului, văzului, simțului tactil, olfactiv și gustativ o Stimularea motorie în acțiunea directă cu obiecte din mediul înconjurător

b.    Identificarea zgomotelor, sunetelor, vocilor

Exemple de activități:

-    Exerciții de diferențiere zgomot - sunet - voce

-    Exerciții de receptare a zgomotelor și a sunetelor din realitatea înconjurătoare

c. Concretizarea însușirilor mediului înconjurător prin ealizarea de activități și produse artistice Exemple de activități:

-    Exerciții de receptare a funcționalității obiectelor din mediul înconjurător

-    Exerciții de identificare a sursei sonore în câmpul vizual

-    Exerciții de recunoaștere a persoanei după voce

II.2 Utilizarea unor materiale și instrumente de lucru

Obiective de referință

a.    Manipularea și identificarea instrumentelor utilizate în activitățile artistice

Exemple de activități:

-    Exerciții de familiarizare cu principalele instrumente de lucru: fluie, muzicuță, frunză etc.

-    Exerciții de familiarizare cu principalele materiale de lucru: casetofon, casete audio, CD,

TV, video, DVD etc.

b.    Manipularea și identificarea instrumentelor și a materialelor utilizate (instrumente muzicale,

aparate muzicale )

Exemple de activități:

-    Exerciții de coordonare bimanuală și oculomanuală și de coordonare audio-motorie

(euritmie)

c.    Realizarea unor lucrări artistice libere sau pe o temă dată utilizând diverse materiale Exemple de activități:

- Exerciții de utilizare a instrumentelor și a materialelor de lucru în scopul realizării unui

produs artistic.

11.3.    Realizarea unor activități artistice și concretizarea lor în plan comunicațional

Obiective de referință

a.    Stimularea exprimării libere prin intermediul limbajului muzical

Exemple de activități:

-    Exerciții de imitare a sunetelor din realitatea înconjurătoare

-    Exerciții de reproducere a sunetelor muzicale

-    Exerciții de asociere a secvențelor sonore cu mișcarea corporală

b.    Dezvoltarea simțului ritmic

Exemple de activități:

-    Exerciții de reproducere a unor ritmuri diferite

c.    Dezvoltarea auzului muzical și a vocii

Exemple de activități:

-    Exerciții pentru emisia vocală de sunete muzicale

-    Exerciții pentru emisia de sunete muzicale utilizând instrumentele muzicale

-    Exerciții de audiție muzicală

d.    Interpretarea individuală și în grup a unor secvențe muzicale

Exemple de activități:

-    Exerciții de interpretare vocală a unor fragmente muzicale și a unor cântece scurte

11.4.    Formarea și dezvoltarea capacității de apreciere a activităților artistice

Obiective de referință

a.    Descrierea lucrărilor realizate

Exemple de activități:

-    Exerciții pentru descrierea produsului activității personale și a colegilor

b.    Interpretarea și aprecierea propriei lucrări

Exemple de activități:

-    Exerciții de comparare a produsului personal cu modelul prezentat sau cu altele similare

c. Interpretarea lucrărilor celorlalți (colegi)

Exemple de activități:

-    Exerciții de apreciere a produsului activității personale și a colegilor

III Citire, scriere, comunicare

111.1.    Formarea, exersarea și dezvoltarea abilității de receptare a mesajului oral

Obiective de referință

a.    Formarea și dezvoltarea auzului fonematic

Exemple de activități:

-    Exerciții de respirație în ritm dirijat (cu/fără mișcare)

-    Exerciții joc de respirație cu emiterea vocalelor

-    Exerciții de imitare a sunetelor din natură

-    Exerciții de diferențiere auditivă (sunete, zgomote)

-    Joc didactic (localizarea sunetelor în diferite exerciții de pronunție)

b.    Formarea și exersarea abilităților de preluare concretă a modelului în pronunțarea cuvintelor Exemple de activități:

-    Activități de identificare obiect- cuvânt; imagine - cuvânt

-    Exerciții de joc: pronunție a unor inventre de cuvinte

-    Exerciții de sortare și grupare a unor obiecte, imagini cu verbalizare corctă.

c.    Perceperea corectă a exprimării orale în comunicarea verbală/nonverbală

Exemple de activități:

-    Exerciții aplicative de executare de comenzi verbale simple

-    Exerciții aplicative de reacții de răspuns la întrebări

-    Exersarea comunicării elev- elev; elev - profesor

-    Executarea de comenzi complexe cu succesiune de acțiuni

d.    Familiarizarea cu unitățile lingvistice

Exemple de activități:

-    Exerciții de identificare a sunetelor și a poziției lor în cuvânt

-    Exerciții de pronunție a cuvintelor mono-, bi- silabice pe suport gestual și motric

-    Exerciții de familiarizare cu cuvântul, silaba, sunetul.

111.2.    Formarea, exersarea și dezvoltarea abilității de exprimare orală și comunicare independentă

Obiective de referință:

a.    Formarea abilităților prelexice și pregrafice; abilități de observare, discriminare, identificare, operare, relații spațile, temporale

Exemple de activități:

-    Exerciții de identificare și denumire a obiectelor din mediul ambiant

-    Exerciții joc de denumire a principalelor componente ale schemei corporale. Activități practice de localizare spațială a obiectelor și imaginilor în raport de schema corporală.

b.    Formarea și dezvoltarea abilităților de orientare - organizare - structurare spațială în spațiu restrâns (pagina, caiet/carte)

Exemple de activități:

-    Exerciții de orientare în pagină (stânga - dreapta, sus- jos)

-    Exerciții de identificare a spațiilor ocupate de imagini (stânga - sus, drepata - jos, mijloc)

-    Exerciții de utilizare corectă a vocabularului specific (sus - jos, aproape - departe, deasupra - dedesubt, primul - ultimul, început - sfârșit)

c.    Formarea și exersarea vocabularului adaptativ mediului ambiant

Exemple de activități:

-    Exerciții de identificareși denumire din mediul școlar (centrul de zi, clasa noastră, rechizite școlare), mediul familial și stradal

-    Exerciții joc; joc didactic vocabular imagistic

-    Joc didactic - inventar de cuvinte noțiuni - gen.

-    Memorări, recitări

111.3.    Automatizarea și dezvoltarea abilităților de citire corectă, în ritm propriu a cuvintelor, a propozițiilor și a unor texte scurte

Obiective de referință:

a.    Inițierea în actul lexic; unități lingvistice

Exemple de activități:

-    Exerciții de citire a imaginilor cu alcătuiri de propoziții simple

-    Exerciții aplicative pentru achiziția termenului de cuvânt, silaba, sunet; reprezentare grafică.

b.    Învățarea sunetelor și a literelor alfabetului

Exemple de activități:

-    Sunetul și litera: a, u, o, e, i/ t, p, c, m

-    Sunetul și itera: f, s, l, n, ș, b, v, z, î, d, r, j, ț, g, h, x, k.

-    Sunetul și grupul de litere: ce-ci, ge - gi, che- chi, ghe -ghi.

-    Exerciții de analiză și sinteză fonetică cu localizarea sunetelor/silabelor

c.    Dezvoltarea abilităților de pronunție și citire corectă fără adăugiri, omisiuni sau substituiri Exemple de activități:

-    Exerciții de citire corectă: coloane de cuvinte/câmp vizual silabă și cuvânt

-    Exerciții de citire corectă cu și fără model a propoziției simple

111.4.    Perfecționarea abilităților de scriere corectă și lizibilă, de silabe, cuvinte, propoziții și a

unor texte scurte

Obiective de refeință:

a.    Formarea și exersarea elementelor pregătitoare antepregrafice

Exemple de activități:

-    Exerciții pentru însușirea poziției corecte la scris

-    Exerciții joc pentru determinare lateralității

-    Exerciții de formare a musculaturii fine a mâinilor: finețe, precizie, coordonare și control motric mâini/degete

-    Exerciții de utilizare a pensulei, creionului colorat și negru, carioca, stilou, pix

-    Exerciții de mâzgălire, hașurare, colorare a diferitelor spații: vertical, orizontal, oblic.

b.    Învățarea elemntelor pregrafice

Exemple de activități:

-    Exerciții de identificare și denumire a elementelor pregrafice.

o Punctul

o Linia verticală, orizontală, oblică, curbă

-    Exerciții de trasare a bastonașelor cu localizări stânga - dreapta, sus - jos.

-    Exerciții de trasare a cârligului, ovalului, zalei, biciului, nodulețului pe un spațiu, pe două spații, în diferite loclizări spațiale

c.    Însușirea actului grafic, literele de mână și de tipar

Exemple de activități:

-    Exerciții de redare grafică a literelor învățate în ora de citire:

o a, u, o, e, i/t, p, c, m o f, s, l, n, ș, b, v, z, î, d, r, j, ț, g, h, x, k o ce-ci, ge-gi, che-chi, ghe-ghi

-    Joc didactic

-    Exerciții joc de identificare a literelor, alcătuire de silabe, completare de cuvinte lacunare

d. Exersarea scrierii corecte, lizibile și conștiente a cuvintelor, propozițiilor, textelor mici, ortografia și punctuația la nivel de propoziție

Exemple de activități:

-    Exerciții de copiere, transcriere

-    Exerciții de dictare de litere, silabe, cuvinte, propoziții

-    Exerciții de formare a auzului fonematic

-    Exerciții joc de corespondență fonem - grafem (sunet- silabă - cuvânt)

-    Exerciții de utilizare corectă a ortografiei și punctuației (punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de dialog)

-    Joc didactic, exerciții joc de formare de propoziții și de scriere corectă

-    Dictări, redare în scris

IV. Autonomia personală

IV. 1. Formarea, dezvoltarea și automatizarea deprinderilor de autoservire

Obiective de referință

a.    Conștientizarea propriului corp și diferențierea de altul

Exemple de activități:

-    Exerciții - joc de identificare a propriului corp și a segmentelor sale

-    Exerciții - joc de identificare a caracteristicilor propriului corp „la oglindă”

-    Jocuri de mișcare pentru descoperirea și utilizarea propriilor posibilități motorii, senzitive sau expresive „poți să...”

-    Jocuri în doi cu alternarea rândului pentru facilitarea diferențierii și învățării: eu/tu

-    Jocuri de identificare și recunoaștere a colegilor de grupă, a părinților, personalului didactic

-    Exerciții de diferențiere pe sexe

-    Jocuri de identificare a segmentelor corporale pe partener/manechin

-    Jocuri de recompunere a întregului sau de identificare și completare a lacunelor cu garde diferite de dificultate

-    Acțiuni de percepere a schimbărilor propriului corp: „scara înălțimii”

b.    Discriminarea principalelor senzații interoceptive și modalitățile corecte de satisfacere a lor Exemple de activități:

-    Acțiuni de discriminare și conștientizare a trebuințelor fiziologice primare (foame, sete, somn, micțiune, defecație) și formarea unor modalități corecte d satisfacere a lor

-    Activități de formare, consolidare și automatizare a deprinderilor alimentare

-    Activități repetate de formare, dezvoltare și automatizare a deprinderilor sfincteriene

-    Jocuri de formare a unor modalități eficiente de exprimare a disconfortului (termic, durere): „cu păpușa la doctor”, „îmbrăcăm bine păpușa”; intuirea situațiilor de îngrijire a sănătății („ai făcut buba!”)

c.    Formarea și dezvoltarea deprinderilor de igienă personală

Exemple de activități:

-    Activități de formare, dezvoltare și automatizare a deprinderilor elementare de igienă personală:

o Îmbrăcat/dezbrăcat o Încălțare/descălțare o Spălarea mâinilor și a feței

o Folosirea prosopului

o Folosirea corectă a toaletei o Pieptănatul

o Perierea dinților

-    Activități de formare, dezvoltare și automatizare a deprinderilor de ordine a spațiului personal „facem curățenie”, aranjarea hainelor în dulap.

-    Evaluare inițială, intermediară și finală pentru toate tipurile de activități educative.

Metodologia de lucru utilizată

1.    Observația

Constă în: - cunoașterea analitică a însușirilor prin mai mulți analizatori

-    cunoașterea prin explorare metodică

-    manipularea adecvată a materialelor (utilizarea unor jocuri adecvate, lego, jocuri de construcții, cuburi detașabile)

2.    Explicația

-    comunicarea orală a cunoștințelor

-    sublinierea esențilului

-    lămurirea noțiunilor și a relațiilor dintre acestea

3.    Demonstrația

a.    Caracteristici, condiții de eficiență

-    asigurarea bazei perceptive, de formare a deprinderilor specifice

-    contactul cu realizarea, îndrumarea observației

-    angajarea variată a percepției, gândirii, atenției, limbajului, curiozității

-    îmbinarea observației cu cuvântul

-    orientarea spre însușirile esențiale, concrete ale obiectului sau fenomenului

-    activizarea deprinderilor anterioare

b.    Situații posibile pentru aplicare :

-    de dirijare în momentele de inițiere

-    de diferențiere după nivelul elevilor

-    de precizare a modelului integral, pentru fixarea informației

4.    Conversația

-    vehicularea informației prin dialog

-    activizarea experienței prin întrebări

-    utilizată pentru introducere în cunoaștere, clasificare, verificare

5 Exercițiul

-    efectuarea repetată , conștientă a unor acțiuni, operații

-    formarea deprinderilor aplicative

-    asigurarea funcționalității cunoștințelor, consolidarea lor, perfecționarea deprinderilor

-    asigurarea unui ritm optim de acțiune

-    alternarea executării cu pauze recreative : asimilarea conștientă a algoritmilor utili

6. Jocul

Este un insttrument principal preponderent în stategia didactică. El ocupă un loc bine definit în categoria metodelor, tehnicilor de învățare a comunicării. Jocul didactic este, pentru copiii cu nevoi speciale, forma permanentă a procesului de învățare a comunicării, o metodă activă, atractivă, extrem de eficace în munca cu acesti copii.

7. Povestirea

-    expunere sistematică orală a unor fapte sau evenimente

-    descriptivă, narativă : răspunde mai ales particularităților gândirii concrete a elevilor

-    uneori îmbracă forma de dramatizări, accentuând caracterul emotiv al povestirii

8. Lucrări practice

-    adâncirea înțelegerii, aplicării cunoștințelor, depinderea

-    respectarea succesiunii operațiilor după etapele deprinderilor

- combinarea demersurilor intelectuale cele aplicative, manuale

-    adaptarea la particularități intelectuale.

9. Evaluarea

-    fișe de lucru

-    program de intervenție personalizat

Rezultatele preconizate ale activității: formarea și dezvoltarea autonomiei personale, antrenarea activă prin mișcare și muncă, organizarea activității ludice ca modalități de terapie cu caracter permanent, dezvoltarea gustului pentru frumos, cunoșterea propriului corp, rolul igienei în buna funcționare și integrare în societate, educația psihomotorie presupunând formarea conduitelor perceptiv-motrice de bază, formarea de abilități de comunicare, dezvoltarea vocabularului, citirea, scrierea, comunicarea prin orice mijloc (verbala, mimico-gestuală, prin imagini).

2. SOCIALIZARE ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER

I. 1. Formarea unor deprinderi elementare de adaptare la mediu

Obiective de referință

a.    formarea și dezvoltarea unor deprinderi corecte de deplasare

Exemple de activități:

-    Ecerciții de formare a unor modalități eficiente de deplasare independentă (sau cu ajutor

minim)

-    Activități de cunoaștere, orientare și deplasare în interiorul centrului

-    Activități de cunoaștere, orientare și deplasare în curtea asociației

-    Activități de cunoaștere primară și deplasare ( numai sub supraveghere) în exteriorul

centrului

b.    Formarea unor deprinderi elemenatare de adaptare la viața cotidiană

Exemple de activități:

-    Cunoașterea unor aspecte din viața cotidiană (programul centrului, rutina familială)

-    Activități repetate (în colaborare cu părinții sau aparținătorii) de respectare a programului centrului și de adaptare la el.

I. 2. Formarea și dezvoltarea competențelor sociale în vederea integrării în microgrup

Obiective de referință

a.    Stabilire și menținere de relații

Exemple de activități:

-    Vizite și activități de socializare cu celelalte grupe

-    Exerciții de formare a unui limbaj adecvat, eficient sub aspect receptiv și expresiv

-    Jocuri de rol cu folosirea formulelor de salut, de politețe, de adresare

-    Jocuri de rol pentru învățarea și exersarea unor comportamente dezirabile în diverse situații

-    Jocuri frontale cu facilitarea formării spirutului de grup, a capacităților de cooperare

b.    Formare de conduite dezirabile

Exemple de activități:

-    Activități distractive pentru diminuarea agresivității, tensiunilor

-    Oferirea de modele comportamentale (personaje din povești sau filme pentru copii)

-    Jocuri cu reguli

Activitățile de socializare se desfășoară și în afara centrului și constau în: mersul la cumpărături, vizite la biserici și participarea la slujbele religioase, vizite la Grădina Zoologică, Grădina Botanică, la muzee, vizionarea de spectacole la teatre, la filme, la circ, mers în parcuri, participarea la serbări și activități cultural-artistice cu diferite ocazii, drumeții și excursii, servirea mesei la restaurant sau în spații publice, mersul cu transportul în comun. Toate acestea se fac cu întoțitori: personal didactic și auxiliar, părinți și rude ale copiilor, adolescenților și tinerilor cu dizabilități mintale și asociate severe.

-    Evaluare inițială, intermediară și finală pentru toate tipurile de activități de socializare.

Metodologia de lucru utilizată

1.    Conversația

-    anunțarea temei activității.

-    prezentarea materialului și instrucțiunile de folosire

2.    Demonstația

-    profesorul dirijează în momentele inițiale și accentuează și atenționează asupra momentelor

importante

3.    Explicația

-    prin această metodă se va face un joc de probă

4.    Observația

-    participanții privesc cu atenție derularea activității și a matrialelor utilizate

5.    Jocul

-    se fosesesc diferite jocuri

6.    Evaluarea

- se folosesc fișe de evaluare

Rezultatele preconizate ale activității: exprimarea corectă atunci când este solicitat, folosirea mijloacelor de salut, exprimarea nevoilor în situații diferite, identificarea și denumirea corectă a mijloacelor de transport, clădirilor și destinațiilor acestora, servirea mesei adecvat, integrarea în grupuri sociale diverse, socializarea, participarea și implicarea în acțiunile la care sunt solicitați, conștiențizarea de către comunitate a problemelor acestor persoane și acordarea sprijinului în caz de nevoie, formarea și dezvoltarea unor deprinderi adecvate și civilizate în ocazii speciale.

3. RECUPERARE

A. Logopedie

I. Formarea abilităților de comunicare

I.1. Formarea și exersarea capacității de receptare a unui mesaj oral

Obiective de referință

a. Să sintetizeze semnalele din mediul apropiat și localizeze sunetele sonore

Exemple de activități:

-    Exerciții de ascultare și identificare a unor semnale sonore (zgomote, sunete,

onomatopee)

-    Execiții de identificare a semnelor vizuale, olfactive, mimico- gestuale

-    Exerciții de localizare, denumire a sunetlor din mediul ambiant (să recunoască de unde

vine zgomotul)

-    Exerciții și jocuri de recunoaștere a onomatopeelor

-    Recompensarea/încurajarea copilului

b.    Să asculte, să perceapă și să înțeleagă mesajele orale scurte exprimate de profesor

Exemple de activități:

-    Exerciții de dezvoltare a auzului/de diferențieri auditive

-    Exerciții de ascultare a mesajului transmis de persoane diferite de confirmare a înțelegerii

mesajului ascultatat

-    Exerciții de ascultare și înțelegere a unor mesaje accesibile, cu suport intuitiv

-    Formarea comportamentului de ascultător; simularea unei convorbiri telefonice

-    Exerciții de receptare a unor mesaje vizând comportamentul de ascultător/privitor: „Să ascultăm!”; „Să privim!”; „Să mirosim!”; „Să pipăim!”

-    Exerciții de mimică

-    Recompensarea/stimularea copilului

c.    Să folosească elemente de comunicare mimico-gestuală; sa își însușească anumite modele de exprimare non verbală (mimica, gesturi) pentru comunicarea unor stări sufletești

Exemple de activități:

-    Exerciții de identificare a stărilor sufletești

-    Exerciții pentru dezvoltarea capacității de a elabora răspunsuri emoționale exprimate mimico-gestual (plăcere, bucurie, tristețe)

-    Exerciții de mimare a stărilor sufletești

-    Jocuri cu marionete, jocuri de rol

d.    Să imite unele activități realizate de profesor (imitare/alternare)

Exemple de activități:

-    Exerciții de imitare a unor sunete, gesturi, expresii mimico-faciale, acțiuni, cuvinte emise

de pofesor

-    Joc de alternare a rolurilor în care profesorul imită tot ceea ce face copilul (zâmbește, se încruntă, râde și invers - bordând o mimică adecvată)

-    Organizarea de jocuri de grup, schimbând rolurile copiilor (jocuri de-a v-ați ascunselea, cu mingea, de-a prinselea)

e.    Să înțeleagă și să identifice diferite activități (înțelegere, identificare)

Exemple de activități:

-    Verbalizarea permanentă a activităților realizate în timpul programului de profesor împreună cu copilul (îmbrăcare/dezbrăcare, spălare, masa)

-    Solicitarea copilului pentru executarea anumitor sarcini: du-te la masă, du-te și adu jucăria, ia/aruncă mingea

f.    Să localizeze poziția unor obiecte în raport cu propriul corp și să orienteze în spațiu static și

dinamic

Exemple de activități:

-    Exerciții de loclizare a poziției unor obiecte în raport cu diferite repere (pe-sub, sus-jos, în față - în spate)

-    Joc didactic de orientare în spațiul clasei

g.    Să înțeleagă semnificația globală a mesajului ascultat și să manifeste intres față de partenerul de dialog (formarea comportamentului de ascultător)

Exemple de activități:

-    Exerciții de sesizare a aspectului esențial dintr-un mesaj ascultat

-    Jocuri de rol pentru formarea comportamentului de ascultător

-    Exerciții -joc cu marionete în vederea inițierii și desfășurării unui dialog

-    Exerciții de dialog pe teme cunoscute (școala, familie)

I. 2. Formarea și exersarea capacității de exprimare și de comunicare orală

Obiective de referință

a. Să-și exerseze și să-și dezvolte capacitățile fono- articulatorii

Exemple de activități:

-    Exerciții de gimnastică facială, linguală

-    Exerciții pentru dezvoltarea aparatului fono - articulator

-    Întărirea sunetelor existente deja în repertoriu

-    Emiterea de sunete noi prin imitații

-    Exerciții și jocuri cu onomatopee, silabe duble (ma-ma, ta-ta, pa-pa, bu-bu,

-    Pu-pu)

-    Exersarea de sunete onomatopeice produse de diferite obiecte și animale (copilul va imita cumface câinele: ham - ham, pisica: miau, telefonul:țrr, ploaia: pic-pic, albina: zzz)

b.    Să încerce să pronunțe clar și corect sunete, silabe, cuvinte

Exemple de activități:

-    Exerciții de joc de pronunțare corectă a sunetelor limbii române (diferențierea vocalelor de consoane)

-    Exerciții de pronunțare corectă a diferitelor silabe și cuvinte

-    Asocieri de diferite silabe cu/fără sens (papi, buba, nani, tata, mami)

-    Exerciții de articulare corectă a unor cuvinte diferite

c.    Să încerce să utilizeze corect anumite formule de exprimare orală

Exemple de activități:

-    Exerciții joc de utilizare a unor formule de adresare, de menținere și de incheiere a unei conversații

-    Exerciții - joc pentru declinarea identității proprii (numele elevului)

d.    Să pronunțe clar și corect un mesaj simplu

Exemple de activități:

-    Exerciții de dicție

-    Exerciții de pronunție corectă după modelul profesorului

e.    Să încerce să realizeze situații simple de comunicare dialogată

Exemple de activități:

-    Dialoguri profesor -elev, elev-elev,

-    Exerciții de dicție

-    Exerciții - joc, jocuri cu marionete

f.    Să identifice și să verbalizeze obiecte, ființe, lucruri cunoscute

Exemple de activități:

-    Exerciții - joc de recunoaștere și denumire a unor ființe, lucruri, obiecte, animale cunoscute

-    Exerciții - joc de îmbogățire a vocabularului prin introducerea de sinonime și antonime (fără a cunoaște însă teminologia acestora)

I.3. Formarea și exersarea capacității de receptare a unui mesaj scris

Obiective de referință

a.    Să înțeleagă noțiunea de carte/caiet

Exemple de activități:

-    Familiarizarea elevului cu cartea- abecedarul prin demonstrarea elementelor componente și a conținutului (coperta, pagina, imagine, text)

-    Familiarizarea elevului cu folosirea cărții (Cum să o deschidă; Cum să întoarcă paginile)

b.    Să-și formeze și să-și dezvolte capacitățile fonetico-fonematice

Exemple de activități:

-    Exerciții -joc cu folosirea imaginilor

-    Realizarea corespondentei fonem - grafem

c.    Să se familiarizeze cu unitățile lingvistice: silaba, sunet, cuvânt, propoziție

Exemple de activități:

-    Exerciții de identificare a sunetelor

d.    Să observe legătura dintre text (cuvânt) și imaginile care il însoțesc

Exemple de activități:

-    Exerciții - joc pentru identificarea sunetelor în silabe și cuvinte

-    Exerciții de reconstituire a propozițiilor simple din cuvinte (cu ajutorul profesorului)

e.    Să recunoască literele mari și mici de tipar/de mână

Exemple de activități:

-    Exerciții - joc de asociere a cuvintelor cu imaginea dată

-    Jocuri de verbalizare a unor imagini/acțiuni

-    Exerciții de dicție

-    Exerciții de citire (cu ajutorul profesorului) a literelor mari și mici de tipar

-    Exerciții de citire (cu ajutorul profesorului) a literelor mari și mici de mână

-    Exerciții de citire a cuvintelor pe silabe

f.    Să își formeze un câmp de citire de silabe și a unui ritm propriu de citire

Exemple de activități:

-    Exerciții de dicție

-    Exerciții de citire după profesor a unor cuvinte simple, propoziții simple

-    Exerciții de citire cu voce tare și pe silabe a cuvintelor cu ajutorul profesorului

g.    Să citească corect literele, silabele, cuvintele, propozițiile simple

Exemple de activități:

-    Exerciții de citire corectă a literelor, mici și mari, de tipar și a celor de mână

-    Exerciții de citire pe silabe a cuvintelor (pentru formarea câmpului vizual de una/două/trei silabe)

-    Exerciții de citire cu voce tare a cuvintelor din abecedar, de pe planșe

-    Exerciții de citire a combinațiilor aranjate sub formă de joc: -na, -da, da-nu, ba-ba (cu

ajutorul profesorului)

h.    Să se orienteze corect în spațiul de citire

Exemple de activități:

-    Exerciții de citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor

-    Exerciții variate de citire a alfabetului

I.4. Formarea și exersarea capacității de exprimare și de comunicare scrisă

a.    Să-și stabilească lateralitatea și poziția corectă la scris

b.    Să se familiarizeze cu instrumentele de scris

Exemple de activități:

-    Exerciții pentru însușirea poziției corecte pentru scris

-    Exerciții - joc pentru determinarea lateralității

-    Exerciții de utilizare a caietului tip, a creionului, a cretei albe/colorate

c.    Să exerseze musculatura fină a mâinii în vederea pregătirii pentru scriere

Exemple de activități:

-    Exerciții - joc de exersare a gestului rotativ și rectiliniu

-    Exerciții de imitare cu mâna/degetul/creionul a pozițiilor orizontală, verticală, oblică

-    Exerciții de apucare, frământare, modelare a plastilinei, de pliere a hârtiei

d.    Să exerseze scrierea corectă a literelor învățate, a cuvântului, a propozițiilor simple

Exemple de activități:

-    Exerciții de flexie - extensie a degetelor

e.    Să scrie corect litere și grupuri de litere de litere (ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi), silabe, cuvinte propoziții

Exemple de activități:

-    Exerciții de orientare în spațiul grafic al paginii caietului

-    Exerciții - joc pentru determinarea lateralității

-    Exerciții de scriere corectă a literelor de mama/tipar, mici/mari

-    Exerciții de scriere a silabelor și a cuvintelor care conțin grupurile de litere învățate în diferite propoziții

f.    Să exerseze și să scrie corect, lizibil și îngrijit cuvinte, silabe în propoziții simple/dezvoltate, adecvate posibilității copilului

Exemple de activități:

-    Exerciții de scriere corectă a cuvintelor și propozițiilor simple

-    Exerciții de încadrare în spațiu și pagină

-    Exercițiii de copiere a unor cuvinte/texte scurte, după posibilități

g.    Să exerseze actul scrierii corecte a unui text ssimplu

-    Exerciții de scriere a cuvintelor simple învățate/propozițiilor simple

-    Exerciții de scriere corectă a majusculei

-    Exerciții de scriere corectă a semnelor de punctuație

-    Evaluarea inițială, intermediară și finală.

Metodologia de lucru utilizată

1.    Observația

Constă în: - cunoașterea analitică a însușirilor prin mai mulți analizatori

-    cunoașterea prin explorare metodică

-    manipularea adecvată a materialelor (utilizarea unor jocuri adecvate, lego, jocuri de construcții, cuburi detașabile)

2.    Explicația

În activitatea cu copilul cu deficiențe severe/profunde acestă metodă constă în lămurirea unor situații de învățare, într-o formă accesibilă nivelului de înțelegere și de comunicare a fiecărui copil.

Această metodă este folosită și în însușirea noțiunilor perceptiv-motrice de formă, mărime, culoare, spațiu, timp.

3.    Demonstrația

a.    Caracteristici, condiții de eficiență

-    asigurarea bazei perceptive, de formare a abilităților de comunicare

-    contactul cu realizarea, îndrumarea observației

-    angajarea variată a percepției, gândirii, atenției, limbajului, curiozității

-    îmbinarea observației cu cuvântul

-    orientarea spre însușirile esențiale, concrete ale obiectului sau fenomenului

-    activizarea abilităților și a deprinderilor învățate

b.    Situații posibile pentru aplicare :

-    de dirijare în momentele de inițiere

-    de diferențiere după nivelul elevilor

-    de precizare a modelului integral, pentru fixarea informației

4.    Conversația

-    comunicarea informației prin dialog

-    alternarea stimulilor verbal cu imagini, cu formlare de întrebări în funcție de nivelul de

comunicare a elevilor

-    solicitarea în comunicare, prin conversație, a cunoștințelor, a atitudinilor și a răspunsurilor

-    de dirijare a învățării inductive, pas cu pas

5 Exercițiul

-    efectuarea repetată , conștientă a unor acțiuni, operații

-    formarea deprinderilor practice - aplicative

-    asigurarea funcționalității cunoștințelor, consolidarea și perfecționarea abilităților de comunicare

-    alternarea executării cu pauze recreative

-    asimilarea conștintă a pașilor utili și necesari în comunicare

6. Jocul

Este un insttrument principal preponderent în stategia didactică. El ocupă un loc bine definit în categoria metodelor, tehnicilor de învățare a comunicării. Jocul didactic este, pentru copiii cu nevoi speciale, forma permanentă a procesului de învățare a comunicării, o metodă activă, atractivă, extrem de eficace în munca cu acesti copii.

7. Evaluarea

-    fișe de lucru

-    program de intervenție personalizat

Rezultatele preconizate ale activității: să comunice folosind un sistem structurat : indicarea cu degetul, orientarea privirii spre obiectul dorit, să răspundă adecvat la stimuli plăcuți prin zâmbet, îmbrățișări, la stimuli neplăcuți prin întoarcerea capului, acoperirea feței cu palmele, folosirea adecvată a mimicii și gesticii în comunicarea intențiilor, acțiunilor, nevoilor ; să răspundă adecvat comenzilor verbale simple, să rostească cuvinte cu sens, să comunice cu propoziții simple.

B. Kinetoterapie

1.    Conștientizarea eului:

a.    schema corporală:

-    principalele segmente corporale

-    localizarea acestora

-    identificarea și denumirea acestora

b.    imaginea de sine:

-    caracteristici personale

-    recumoașterea

-    denumirea

-    folosirea pronumelui personal (eu/tu)

-    identificarea obiectelor personale ( a mea, al meu)

2.    Motricitatea globală

a.    posturi de bază:

-    culcat pe față, pe spate și pe o parte

-    sprijiit: pe antebrațe, pe coate, pe genunchi, pe palme, pe genunchi

-    șezând : cu sprijin, independent

b.    poziții și mișcări de bază:

-    poziții și mișcări ale capului: drept, înclinat (în lateral, dreapta- stânga/ în față, în spate), balansarea capului (în lateral stânga- dreapta/ în față- în spate), rotirea capului (spre dreapta/spre stânga)

-    poziții și mișcări ale membrelor superioare: în față, la spate, lateral, sus, jos, îndoite,

întinse

-    poziții și mișcări ale membrelor inferioare: îndoire, întindere, pendulare (înainte/înapoi), pe vârfuri, pe călcâie, într-un picior

-    poziții și mișcări ale trunchiului: aplecare ( in față, în spate, dreapta, stânga), răsucire, balansare, legănare

c.    conduite motrice de bază

-    mersul: în loc, de la un punct la altul și oprire, pe contur bine trasat, pe jetoane, pe vârfuri, pe călcâie, mersul piticului, repede, încet, în diagonală, cu ocolire, mers liniștitor (de scoatere a organismului de sub starea de efort fizic), mers combinat cu mișcări ample de respirație

-    alergarea: încet, repede, cu ocolire, cu oprirea bruscă, cu traversare de obstacole, cu genunchii sus, cu călcâiele la spate

-    urcare/coborâre corectă a scărilor (folosind alternativ picioarele), cățărare, coborâre pe topogan

-    săritura de pe loc, în lungime, pe ambele picioare, pe un picior

-    motricitatea manuală grosieră: scuturare a mâinilor din încheieturi, rotire, balansare

d.    motricitatea fină

-    a mâinilor: apucare și lăsare din mână, manipulare, rupere, presare, îndoire, modelare (prin mișcări translatorii, circulare, prin aplatizare, prin adâncire)

e.    psihomotricitate

-    control: suprapunere, alăturare

-    coordonare: bi-manuală și oculo-manuală: încheiere, descheiere, înșurubare, aruncare la țintă, prindere

-    control, echilibru și coordonare ochi-picior: bicicleta, șotron, fotbal, săritura cu coarda

f.    orientarea

-    spațială: pe, sub, sus, jos, în față, în spate, lateral, înăuntru, afară, între

-    temporală: acum, zi, ieri, mâine, noapte, zi,

- Evaluare inițială, intermediară și finală.

Metodologia de lucru utilizată

1.    Exercițiul fizic ( exerciții fizice active, pasive, dinamice, cu rezintență, statice, cu obiecte, la aparate)

-Exercițiul fizic constă în repetarea sistematică a unor cicluri de mișcări cu scopul influențării de zvoltării fizice și a capacitățiii de mișcare a individului, fără producerea unor modificări morfologce vizibile. În schimb, prin exercițiu cresc capacitățile coordinative : echilibrul, orientarea spațială, prcizia.

2.    Posturarea

Posturarea sau poziționarea reprezintă poziții ale întregului corp sau ale unor părți ale acestuia, impuse sau menținute voluntar , pentru un anumit timp, în scop profilactic sau terpeutic.

3.    Masajul - reprezintă prelucrarea mecanică metodică a părților moi ale corpului printr-un ansamblu de procedee manuale și /sau instrumentale în scop profilactic, terapeutic sau igienic, de întreținere.

4.    Tehnici de facilitare neuromusculară - schemele Kabath pentru membrele superioare și membrele inferioare

5.    Stabilizări Margaret Rood

6.    Metoda Bobath -se bazează pe dezvoltarea secvențială, în 4 etape a funcției motorii: mobilitatea segmentară, stabilitatea, mobilitatea pentru dezvoltarea stabilității, îndemânarea

7.    Tehnici de relaxare

8.    Reeducarea respiratorie - se realizează prin mișcări respiratorii de mare amplitudine, localizate la diverse nivele ale cutiei toracice, care antrenează regiunile pulmonare subiacente.

9.    Metode de corectare a posturii și aliniamentului - se folosesc în diferite deviații și deformații ale coloanei vertebrale.

10.    Reeducarea mersului - constă în învățarea mersului.

11.    Reeducarea prehensiunii - constă în redobândirea capacității funcționale a mâinii prin recuperarea prizelor normale sau formarea și învățarea unor prize compensatorii.

12.    Pe lânga acestea se folosesc și metodele tradiționale : explicația, conversația, observația, demonstrația.

13.    Evaluarea

-    fișe de kinetoterapie

-    program de intervenție personalizat

Rezultatele preconizate ale activității: conștientizarea și păstrarea unei atitudini corecte, evitarea posturilor vicioase, îmbunătățirea reapirației, menținerea și/sau creșterea amplitudinilor articulare, menținerea și/sau creșterea forței musculare, tonifierea musculaturii, reducerea spasticității, relaxare musculară, dezvoltarea echilibrului, îmbunătățirea coordonării, corectarea deformațiilor și a deviațiilor.

C.Ergoterapia

Ergoterapia sau terapia ocupațională este un mijloc terapeutic care utilizează activități productive și corporale, pentru restabilirea capacității funcționale normale sau dezvoltarea compensatorie a funcțiilor restante sănătoase, precum și pentru neutralizarea tulburărilor de comprtament, încât individul să se poată autoservi, delasa cu mijloace de transport speciale sau în comun, să practice anumite jocuri, sporturi, activități zilnice.

4. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE

Activitățile țin cont de complexitatea factorilor ce interacționează în condiționarea handicapului sever și din acest punct de vedere se impune o colaborare între psiholog, copiii/adolescenții/tinerii cu handicap mintal și /sau asociat sever, cadre didactice și părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Acțiunile cuprinse în consilierea psihologică pentru copil și familie au ca suport următoarele activități:

I. Cunoașterea copilului

a.    Cunoașterea posibilităților mintale

b.    Cunoașterea posibilităților lingvistice

c.    Cunoașterea personalității

d.    Cunoașterea comportamentului: în centru și în familie

e.    Informarea asupra stării de sănătate somatice

f.    Estimarea tipului de dezvoltare

1.2.    Cunoașterea problemelor părinților sau a aparținătorilor

a.    Cunoașterea stării de sănătate mintală și somatică a mamei, tatălui, rude apropiate ( frați, bunici, unchi, mătuși)

b.    Cunoașterea condițiilor socio - familiale

-    Pregătirea profesională (studii, loc de muncă: mama, tata)

-    Tipul de familie: organizată, dezorganizată, absența unuia dintre părinți

-    Climatul familial

1.3.    Cunoașterea implicării părinților în creșterea și educarea copilului/adolescentului/tânărului cu handicap mintal și/sau asociat sever - aspecte educaționale și medicale

a.    Timpul acordat copilului/adolescentului/tânărului cu handicap mintal și/sau asociat sever zilnic pentru supraveghere și educare (mama, tata)

b.    Timpul acordat copilului/adolescentului/tânărului cu handicap mintal și/sau asociat sever pentru ieșirile în aer liber în zilele de sărbătoare și în cursul săptămânii (mama, tata)

c.    Cunoașterea măsurilor aplicate de părinți copilului/adolescentului/tânărului cu handicap mintal și/sau asociat sever pentru corectarea comportamentelor negative sau în cazul refuzului intervențiilor în scop instructiv sau corectiv.

- Evaluare pihologică - se întocmesc fișe de evaluare, concepute de specialist, inițiale, intermediare și finale.

-Metode de lucru: - Convorbiri individuale

-    Explicația

-    Informarea

-    Prezentarea rezultatelor obținute de copil în scopul optimizării atitudinii pentru viață a părinților

-    Fișă de psihologie

-    Caracterizare psihologică

Consilierea psihologică pentru copilul cu dizabilități și familia lui se efectuează

periodic sau ori de câte ori este nevoie.

Rezultatele preconizate ale activității:

-    Obținerea unui climat favorabil, suportiv pentru părinți

-    S-a insuflat încredere și speranța pentru o îmbunătățire a calității vieții a părinților și copiilor/adolescenților/tinerilor cu handicap mintal și/sau asociat sever

-    Progrese în plan cogniviv și comportamental prin preluarea de către părinți a metodelor și

tehnicilor de lucru aplicate de cadrele de specialitate.

-    Realizează studii privind starea psihologică a beneficiarilor.

5.INFORMARE ȘI ORIENTARE

Activități:

1. informare

a.    Evaluarea situației existente

b.    Realizarea de investigații sociale

c.    Furnizarea, în funcție de nevoi, săptămânal, bilunar, lunar sau la cerere servicii de informare pentru familii, autorități, persoane fizice, membrii ai comunității, sponsori, donatori, colaboratori, parteneri etc.

d.    Aducerea la cunoștință a legislației în viguare

e.    Analize comparate de ONG și proiecte

f.    Informare asupra surselor de finanțare ale sectorului

g.    Difuzarea de informații despe beneficiari, doar prin respectarea confidențialității, a Codului de Etica, a Statutului, a Regulamentului, a Cartei asociației și a legislației în

viguare

h.    Strângerea de date și distribuirea informației sau a datelor se va face numai în legătură cu funcția și pentru a informa corect beneficiarul, conform nevoii și în folosul său.

i.    Susținerea beneficiarilor de a avea o relație de încredere reciprocă, dreptul la intimitate, confidență și la o folosire responsabilă a informației.

2.    consultanță

a.    Susținerea familiei în exercitarea rolului și funcțiilor sale de bază

b.    Asigurarea fercventării cursurilor centrului de către beneficieri

c.    Asigurarea de alternative la marginalizare, abandon, absenteism, tulburări de

comportament

d.    Studiu dosare

e.    Ajutorarea asistaților în înțelegerea și folosirea relației profesionale în promovarea dorințelor și intereselor legitime ale asistaților

f.    Sprijinirea beneficiarilor la luarea deciziilor și asumarea responsabilității pentru acțiuni

personale

3.    orientare- copilul/adolescentul/tânărul cu handicap mintal și/sau asociat sever beneficiază de servicii de consiliere școlară și profesională având ca suport următoarele activități:

a.    Cunoașterea copilului

b.    Evaluarea dezvoltării senzorial - perceptive

c.    Evaluarea dezvoltării psiho-motricității

d.    Evaluarea nivelului de dezvoltare intelectuală (gândire, memorie, atenție, limbaj, comunicare)

e.    Evaluarea aspectelor afective, motivaționale și comportamentale

f.    Evaluarea nivelului maturizării psiho-sociale

g.    Activități comune ale părinților/aparținătorilor pentru a promova metode și rezultate care pot fi replicate.

h.    Activități menite să dezvolte deprinderi sănătoase de viață la beneficiari.

i.    Studiu dosare

-Metode de lucru:

1.    informare

-    comunicarea directă și indirectă

-    anchetă socială

-    Statutul asociației

-    codul de etică, regulamentul intern de organizare și funcționare, standarde, proceduri

2.    consultanță

-    comunicarea directă și indirectă

-    dosarul beneficiarului

3.    orientare

-teste Reven, Binet - Simon,

-    comunicarea directă și indirectă

-    caietul de monitorizare a întâlnirilor cu familia

-    chestionare

-    observația

-    fișa de evaluare semestrială și anuală

-    anchetă socială

-    rapoarte

Rezultate preconizate:

-Cunoașterea și obținerea drepturilor cuvenite

-    Acodarea sprijinului familiilor în cunoașterea capacităților intelectuale ale copiilor și orientare spre instituții de învățământ conform capacităților și aptitudinilor acestora.

-    Remedierea unor situații, refacerea capacităților, îndrumare exactă spre diferiți “actori sociali”. -Informarea cu privire la existența centrelor specializate în educarea, recuperarea și integrarea persoanelor cu handicap mintal sever

-    Orientare școlară către Centrul de Zi Ana

-    Orientare școlară către alte instituții de învătământ

-    Orientare către alte centre de zi sau ONG-uri de profil

6.TRANSPORT

Activități :

-    transportul cu microbuzul asociației de la domiciliu la centru și invers al copiilor, adolescenților și tinerilor cu handicap mintal și/sau asociat sever

-    transportul cu microbuzul asociației și invers al copiilor, adolescenților și tinerilor cu handicap mintal și/sau asociat sever și al însoțitorilor acestora la diverse activități extra-centru : vizite la ZOO, la Grădina Botanică, în parcuri, activități de integrare școlară, schimburi de experiență, la spectacole, în excursii și tabere

Metode de lucru:

-    Microbuzul în scopul deplasării beneficiarilor

-    Supravegerea și acordarea sprijinului beneficiarilor de către însoțitor

-    conversația - discuții diverse despre traseul pe care îl parcurg, reguli minime de circulație

-    explicația - însoțitorul explică ce fel de conduită trebuie să aibă în mijloacele de transport

-    demonstrație - însoțitorul ajută la adoptarea de către beneficiari a comportamentului adcvat în mijloacele de transport

Rezultate preconizate:

-    asigurarea transportului

-    facilitarea deplasării copiilor, adolescenților și tinerilor cu handicap mintal și/sau asociat sever la centru pentru participarea la activitățile centrului și acasă

7.PREPARAREA ȘI SERVIREA MESEI

Activități :

-    prepararea și servirea mesei

-    mersul la cumpărături

-    igienizarea veselei și a spațiului

-    depozitarea produselor alimentare

Metode de lucru:

-prepararea hranei cu respectarea normelor igienico-sanitare

-    servirea mesei în spatiu special amenajat și adecvat

-    conversația- prezentarea veselei și a preparatelor

-    explicația - discuții pe marginea folosirii de către beneficiari a veselei, a alimentelor, a spațiului

-    demonstrația - însoțitorii și educatorii acordă sprijin în folosirea corectă a alimentației, veselei și spațiului

Rezultate preconizate:

- servirea a 3 mese zilnic de către copiii, adolescenții și tinerii cu handicap mintal și/sau asociat sever care participă la activitățile centrului 3. Durata în timp estimată: nedeterminata

4.Data de la care funcționează sau de la care va funcționa serviciul social: septembrie 2001 5.Sediul de la care se organizează furnizarea serviciului social: Asociația Sfânta Ana, str. Petru Rareș, nr.1, sector 1, București, cod poștal 011101

6.    Aria de desfășurare a activității: Centrul de Zi Ana

- familiile/reprezentanții legali ai copiilor, adolescenților și tinerilor cu handicap mintal/asociat sever

-    instituții publice și private

-    persoane fizice

-    parteneri, colaboratori, sponsori, donatori

7.    Categoria de persoane beneficiare : (precizați numărul de beneficiari și caracteristicile socio-economice ale acestora):

Beneficiari direcți: 37 copiii, adolescenți și tineri cu handicap mintal și asociat sever, proveniți din familii, din plasament familial și din căsuțe de tip rezidențial din București, Ilfov, Dâmbovița.

Beneficiari indirecți : familiile/reprezentanții legali pentru cei 37 copiii, adolescenți și tineri cu handicap mintal și asociat sever,

8.Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

-    existența certificatului de încadrare într-o categori de handicap,

-    -vârsta cuprinsă între 6 și 26 ani,

-    domiciliul în București sau zonele limitrofe, Moroieni - Dâmbovița

-    să nu beneficieze de altă formă de educare

-    existența situaței de risc de abandon familial

-    probleme intrafamiliale

9.    Modalitățile de implicare a beneficiarilor în activitățile desfășurate:

-    participarea la activitățile derulate

-    sortare, selectare

-    prezentarea periodică la medicul specializat

10.    Modalitățile de control periodic al calității serviciului: anchete sociale, fișe de evaluare individuala, chestionare de evaluare, rapoarte lunare si semestriale

11.    Modalitățile periodice de control al gradului de satisfacție a beneficiarilor : chestionare

de evaluare

12.Resursele umane pentru realizarea serviciilor sociale:

Studii superioare

Studii medii

Personal angajat cu contract individual de muncă

-    contract individual de muncă plătit de asociație

-    contract individual de muncă plătit de Inspectoratul Școlar al Municipiului București

-    contract individual de muncă plătit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

3 persoane

11 persoane

2 persoane

2 persoane

2 persoane

Funcționari publici

-

-

Personal remunerat sub orice alte forme

-    plata cu ora pentru specialisți (logopezi, kinetoterapeut) plătiti de Inspectoratul Școlar al Municipiului București

-    persoană fizică autorizată

3 persoane

1 persoană

Voluntari

6 persoane

2 persoane

Total

26

6

Din care personal administrativ

6

13.Costurile serviciilor

Costul anual preconizat

Din care costuri administrative

411 800 lei

84.630 lei

14.Resursele financiare pentru susținerea serviciilor

Din fondurile proprii ale furnizorului - contribuții și cotizații membrii

26.000 lei

Din subvenții de la bugetul de stat

49.000 lei

Din subvenții de la bugetele locale

25000 lei

Din contribuții ale partenerilor ISJ+DGAS ( salarii brute și taxele aferente personalului)

246.800 lei

Din contribuții ale beneficiarilor

Altele: donații de la personae fizice și juridice, sponsorizori, proiecte, dobanzi bancare

65.000 lei

Total 411.800 lei

15.Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială prin care se acordă serviciul:

a)în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

-    suprafață locuibilă/persoană asistată: 8,24 mp, clădire proprie

-    condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor : -

-    condiții de petrecere a timpului liber : curte amenajată ca spațiu de joacă cu mobilier de grădină în suprafață de 248,40 mp, jocuri, jucării, televizor, calculator, casetofon, CD-player

-    condiții de comunicare cu exteriorul : acces rutier la strada Petru Rareș, microbuz propriu, telefonul, faxul, acces Internet, pagină WEB, scrisoare, personal

-    condiții de servire a mesei : existența unui spații amenajat : sală de mese

-    alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate: dotare corespunzătoare pentru fiecare sală : oglinzi 170 X 50, dulapuri pentru materiale didactice, table școlare, măsuțe și scaune, materiale didactice

-    grupurile sanitare: 6 la 37 persoane asistate și 2 grupuri sanitare pentru personal

-    5 lavabou la 37 persoane asistate;

-2 dușuri la 37 persoane asistate;

-    condițiile de preparare și servire a hranei : bucătărie dotată cu mașină de gătit care funcționează cu gaze, naturale, combină frigorifică, frigider, mese, chiuvetă cu două compartimente, hotă, veselă de inox și de unică folosință; sală de mese dotată cu mese și scaune.

16 Rezultate preconizate ale activității - sunt enumerate la fiecare serviciu

17.    Efectele benefice ale activității la nivelul comunității:

-    acordarea serviciilor specializate și de calitate pentru copiii cu handicap mintal și asociat sever într-un cadru organizat

-    sprijinirea familiilor

-    integrarea copiilor, adolescenților și tinerilor cu handicap mintal și asociat sever

-    îmbunătățirea comunicării;

-    conștientizarea problemelor și găsirea de soluții pentru situațiile de risc

-    menținerea în familii a persoanelor cu handicap/dizabilități

-    socializarea și integrarea persoanelor cu handicap mintal sever în comunitatea din care fac parte

a)    Modalitățile de informare a comunității privind activitățile și rezultatele acestora: raport anual, pliante, communicate de presă, interviuri, afișe, vizite la sediul asociației, chestionare completate, statistici, pagina web, evenimente organizate etc;

b)    Alte comentarii privind activitatea desfășurata: activitatea se desfășoară la sediul asociației, la domiciliul beneficiarilor și în instituții publice și private

18.    Date de contact pentru persoana desemnată să ofere informații suplimentare: Gabriela Scraba - Președinte, mobil 0742.104.433, 0722.433.048; MihaelaVoivozeanu - coordonator programe, mobil 0728681182, tel./fax asociație 021/223.55.93.

23

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local

nr.144/25.08.2011

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

CONVENȚIE DE PARTENERIAT

9

Încheiată între:

ASOCIAȚIA “SFÂNTA ANA” pentru ajutorarea copiilor cu handicap mintal sever, cu

sediul în București, sector 1, Str. Petru Rares, nr. 1, acreditată ca furnizor de servicii sociale in baza Certificatului de Acreditare seria A nr. 0005292 /13.03.2009, reprezentată de d-na Gabriela

SCRABA - Președinte și

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului București, reprezentat de d-nul Andrei Ioan CHILIMAN - Primar, prin DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în București, sector 1, Bd. Mareșal Averescu nr. 17, reprezentată de D-l dr. Dănuț Ioan FLEACA - Director General și acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza deciziei 186/17.12.2008.

Obiectul convenției: colaborarea celor două parți pentru sustenabilitatea Proiectului “Centrul de Zi Ana”

Scopul Proiectului este să ofere gratuit servicii directe de recuperare, educare, școlarizare si integrare pentru copii, adolescenți și tineri cu handicap mintal și asociat sever, în vederea prevenirii abandonului acestora în instituții de tip rezidențial.

Grupul țintă al Proiectului îl formeaza 36 de copii, adolescenți și tineri cu handicap mintal sever, 28 dintre ei proveniți din familii în majoritate din sect. 1, dar și din alte sectoare ale municipiului București, cu venituri în general modeste, și 8 copii din căsuțele de tip familial ale sect. 1,

Data intrării în vigoare și durata Convenției:

Convenția intră în vigoare la data semnării ei și are o valabilitate de 1 an de zile, cu posibilitate de prelungire.

Obligațiile părților:

A. Asociația “Sfânta Ana” se angajează:

1)    Să asigure continuitatea funcționării Centrului de Zi Ana ;

2)    Să mențină pe parcursul prezentei convenții toate serviciile furnizate beneficiarilor cu handicap mintal sever, în 3 clase pentru copii și în secția pentru tineri cu vârste peste 18 ani.

3)    Să coordoneze desfășurarea în condiții optime, cu respectarea standardelor obligatorii pe tipuri de servicii, a activităților de educare și recuperare cu beneficiarii din Centrul de Zi Ana.

4)    Să asigure obținerea resurselor financiare necesare salarizării posturilor didactice, pentru 2 logopezi, 1 psihodiagnostician, 1 îngrijitoare, 1psiholog, 1 contabil si 1 asistent social.

5)    Să asigure finanțarea cheltuielilor administrative, de transport și întreținere a microbuzului, cheltuieli pentru dotări, echipamente, și parțial pentru hrană, materiale informative și promoționale, excursii, alte cheltuieli determinate de desfasurarea Proiectului, conform devizului.

6)    Sa desemneze un asistent social care sa colaboreze cu managerul de caz la instrumentarea dosarelor copiilor.

7)    Să pună la dispoziția DGASPC- Sector 1 rapoarte asupra activității desfasurate in cadrul proiectului la solicitarea DGASPC- Sector 1.

8)    Sa puna la dispoziția DGASPC- Sector 1 deconturile justificative ( copie facturi - conform cu originalul pentru luna anterioara).

9)    Sa respecte termenul de predare al deconturilor justificative, si anume, pana la data de 15 a lunii in curs (pentru luna anterioara).

10)    Să aducă la cunoștința opiniei publice și să promoveze parteneriatul cu DGASPC - Sector 1 prin toate mijloacele avute la dispoziție și în materialele sale informative și de prezentare.

B.    Consiliul Local Sector 1 prin DGASPC - Sector 1 se angajează:

1.    Să asigure selecția, angajarea si finanțarea cheltuielilor de personal pentru 1 educatori, 2 îngrijitori, posturi strict necesare în derularea proiectului pentru a putea îndeplini standardele minime prevăzute de lege.

2.    Sa desemneze un manager de caz pentru beneficiarii Proiectului din sectorul 1 care sa colaboreze cu asistentul social al Asociației la instrumentarea dosarelor copiilor ;

3.    Să deconteze parțial, în limitele convenite, cheltuielile de hrană, rechizite, jocuri didactice si consumabile imprimanta, materiale de curatenie, motorina, etc. pentru 30 copii aflati in evidenta D.G.A.S.P.C. Sectorul1, conform prevederilor proiectului, în termen de 10 zile de la depunerea de către Asociație a documentației complete referitoare la deconturile justificative menționate mai sus.

4.    Sa asigure transportul pentru deplasarea in excursii, la teatru si alte locatii, numai pentru copiii aflati in evidenta D.G.A.S.P.C Sectorul 1

5.    Să aducă la cunoștința opiniei publice și să promoveze parteneriatul cu Asociația Sf. Ana în materialele sale informative și de prezentare.

C.    Obligațiile comune:

1. Respectarea principiului transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum și al interesului lor superior.

2. Respectarea legislației în vigoare și a standardelor minime obligatorii în domeniul serviciilor oferite prin acest Proiect.

Evaluarea parteneriatului:

1.    Cele 2 părți convin asupra obligației de evaluare a parteneriatului prin raportare intermediară la 6 luni de la data semnării parteneriatului și raportare finala la 1 an de la această dată.

2.    Raportările menționate mai sus constau în punerea la dispoziție a DGASPC - Sector 1 a rapoartelor narative și financiare.

3.    Evaluarea va fi realizată de o echipă alcătuită de comun acord din reprezentanți din partea Asociației Sf. Ana precum și din reprezentați ai DGASPC - Sector 1.

încetarea și modificarea convenției:

1.    Modificarea termenilor convenției se face numai cu acordul ambelor părți .

2.    Convenția poate înceta prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală de către una dintre părți, cu o notificare prealabilă de 60 zile.

Legislația aplicabilă Convenției și soluționarea disputelor:

1.    Această convenție se supune legislatiei române.

2.    Divergențele apărute în aplicarea Convenției vor fi solutionate pe cale amiabilă de către parți.

Prevederi finale:

1.    Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, se va transmite în scris.

2.    Orice document se va înregistra atât în momentul transmiterii, cât și în cel al primirii.

2. Prezenta Convenție conține 4 (patru) pagini, inclusiv Propunerea de buget și a se încheie în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având aceeași valoare juridică.

ASOCIATIA SF. ANA,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1,

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Gabriela Scraba - Președinte


Andrei Ioan Chiliman - Primar


Bogdan Nicolae Grigorescu - Secretar

Dănuț Ioan Fleaca - Director General DGASPC Sector 1

Daniela Niță- Director Economic DGASPC Sector 1

PROPUNERE DE BUGET

Proiect : CENTRUL DE ZI ANA

Perioada de desfasurare : 01.08.2011 - 01.08.2012

Tipuri de cheltuieli

Asociația Sf. Ana si parteneri

DGASPC Sect. 1

Total

I.

Salarii

1.

9 cadre didactice

260000

260000

2.

2 logopezi part -time

22000

22000

3.

1 psiho-diagnostician

17000

17000

4.

1 ingrijitoare

9700

9700

5.

1 psiholog part-time

14000

14000

6.

1 asistent social part-time

15600

15600

7.

1 contabil

6400

6400

8.

1 referent educator

15600

15600

10.

2 ingrijitori

24000

24000

Total salarii

344700

39600

384300

II.

Cheltuieli directe

1.

Administrative (electricitate, apa, gaz, salubritate)

33200

33200

2.

Comunicare ( tel., fax, internet)

2500

2500

3.

Combustibil ( 150 km/zi x 240 zile x 14 l/100km = 5040 litri x 5,4 lei/litru

17216

10000

27216

4.

Reparatii microbuz, intretinere, asigurare

6000

6000

5.

Alimente ( 30 copii x 7 lei/zi x 12 luni x 21 zile)

15876

37044

52920

6.

Rechizite, consumabile, jocuri didactice si cartuse tonner imprimanta

3500

6000

9500

7.

Reparatii si intretinere cladire, dotari, echipamente

7000

7000

8.

Materiale de curatenie si igienizare

600

7500

8100

9.

Training si instruire pentru personal

2500

2500

10.

Design, imprimare de pliante si alte materiale de prezentare ale acestui proiect

2500

2500

11.

Alte cheltuieli

6000

6000

Total Cheltuieli Directe

96892

60544

157436

Total general

441592

100144

541736

27