Hotărârea nr. 143/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 143 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;

            Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea  în 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul nr. 42/77/2011 al ministrului muncii, familie şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

            Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 101/2011 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            Având în vedere Dispoziţia Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti nr.3220/2011 pentru aprobarea Regulamenului privind promovarea în grade sau trepte superioare pentru personalul contractual;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

 

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     143

            Data:   25.08.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

         nr.143/25.08.2011

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      Ion Brad

 

 

 

 

STATUL DE FUNCŢII al

 

DIRECŢIEI GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

FUNCŢII   PUBLICE

 

FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Număr total de funcţii

Gradul II

DIRECTOR GENERAL

S

1

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

2

2

DIRECTOR EXECUTIV

S

1

1

ŞEF SERVICIU

S

18

18

ŞEF BIROU

S

9

9

Total funcţii publice de conducere: 31

 

FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Grad profesional

Număr total functii

CONSILIER

S

SUPERIOR

22

CONSILIER

S

PRINCIPAL

49

CONSILIER

S

ASISTENT

125

CONSILIER

S

DEBUTANT

1

CONSILIER JURIDIC

S

PRINCIPAL

2

CONSILIER JURIDIC

S

ASISTENT

3

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

1

REFERENT

M

SUPERIOR

22

REFERENT

M

PRINCIPAL

5

REFERENT

M

ASISTENT

8

 

 

Total funcţii publice de execuţie: 238

 

TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE: 31+238=269

 

            Funcţiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul I lit. A) la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice „Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare Administraţie”

 

 

 

 

FUNCŢII  DE  NATURĂ  CONTRACTUALĂ

 

FUNCŢII DE CONDUCERE

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD

NR. TOTAL FUNCŢII

ŞEF SERVICIU ( Clubul Seniorilor)

S

II

1

ŞEF CENTRU

S

II

25

ŞEF BIROU

S

II

9

ŞEF CENTRU (organizat la nivel de birou)

S

II

2

ŞEF SERVICIU ( MEDIC)

S

primar

1

ŞEF BIROU ( MEDIC)

S

primar

1

 

    TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE:  39

           

            Funcţiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul II lit. A) la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice „Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare Administraţie”

 

 

FUNCŢII DE EXECUŢIE

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD / TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

INSPECTOR SPECIALITATE

S

IA

153

REFERENT

SSD

IA

10

REFERENT

M

IA

136

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD / TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

EDUCATOR

M

definitiv

3

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD / TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

MEDIC*

S

primar

21

PSIHOLOG

S

principal

4

SOCIOLOG

S

principal

1

LOGOPED

S

principal

1

KINETOTERAPEUT

S

principal

15

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

principal

1

ASISTENT MEDICAL (B.F.T)

SSD

principal

1

EDUCATOR PUERICULTOR

PL

principal

5

ASISTENT MEDICAL

PL

principal

129

INSTRUCTOR EDUCAŢIE

M

principal

12

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

M

principal

1

SORĂ MEDICALĂ

M

principal

1

REGISTRATOR MEDICAL

M

principal

2

INFIRMIERĂ

G

 

320

ÎNGRIJITOARE

G

 

36

SPĂLĂTOREASĂ

G

 

21

ASISTENT MATERNAL

 

 

180

ASISTENT PERSONAL

 

 

405

FARMACIST*

S

primar

2

ASISTENT FARMACIE*

PL

principal

10

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD / TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

PREOT*

S

I

1

PREOT*

M

I

1

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD / TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

ADMINISTRATOR

M

I

1

MAGAZINER

M/G

 

11

POMPIER

 

 

2

PAZNIC

 

 

21

PORTAR

 

 

4

ÎNGRIJITOR

 

 

132

ŞOFER

 

 I

34

MUNCITOR CALIFICAT

 

 I

160

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 I

72

                   

            Funcţiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul II lit. A), lit. D) „ Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare Administraţie”, Anexa nr. II „Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare Învăţămînt” Capitolul III, Anexa nr. III „Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare Sănătate” Capitolul I, la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

            *Potrivit prevederilor Legii nr. 284/2010-instituţiile publice pot include în statele de funcţii şi unele funcţii specifice altror domenii de activitate bugetară, prevăzute de actul normativ în speţă, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.

 

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE:  1909

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE:  1948

 

 

TOTAL GENERAL: 2217