Hotărârea nr. 140/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 140 / 2011

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi Alternativa”,  derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1,

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/2010 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            Ţinând seama de solicitarea Asociaţiei Alternativa 2003, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1 sub nr. 22040/08.07.2011;

            Având în vedere Proiectul Convenţiei de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Alternativa 2003;

            În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1), art.81, alin. (1), lit."n" şi art.115, alin (1), lit."b" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sens în care se va încheia Convenţia de Implementare a Proiectului, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de Implementare a Proiectului, menţionată în cuprinsul art. 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Asociaţia Alternativa 2003, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad                                                                   SECRETAR

 

                                                                                               Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     140

Data:.  28.07.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Anexa nr. 1

              la Hotărârea de Consiliu Local

                       nr. 140/28.07.2011

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 Ion Brad

 

 

 

 

 

PROIECTUL

 

 

Titlul Proiectului:

 

“Centrul de Zi Alternativa”

 

Scopul Proiectului:

Creșterea șanselor de integrare socio-profesională a tinerilor cu dizabilități mintale cu vârsta de peste 18 ani, neincluşi într-o altă formă de educaţie sau de pregătire profesională.

 

Obiectivele Proiectului:

- cresterea calității vieții tinerilor cu dizabilități, prin oferirea de servicii care să corespundă nevoilor identificate la această categorie de persoane;

- sensibilizarea opiniei publice privind combaterea discriminării în ceea ce priveşte integrarea socială a persoanei cu dizabilităţi;

- dezvoltarea parteneriatului public privat prin realizarea de proiecte comune şi acordarea de servicii la cele mai înalte standarde de calitate.

 

Rezumatul Proiectului:

Proiectul prevede continuarea acordării de servicii tinerilor cu dizabilități mintale, păstrarea salarizarii personalului necesar desfășurării activităților în cele 3 centre ale asociației: Centru de Zi, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională și Centrul Nuvelei, cu program prelungit și posibilitate de găzduire temporară, precum și implicarea, prin acţiuni specifice, a comunităţii, societăţii civile şi a autorităţilor în problematica tinerilor cu dizabilitati mintale, în vederea depăşirii dificultăţilor întâmpinate de această categorie de persoane.

      Proiectul vizează oferirea de sprijin familiilor tinerilor cu dizabilități, precum și acordarea de servicii specializate pentru 29 tineri cu dizabilități mintale și/sau comportament provocator (dintre care 20 beneficiari din sectorul 1) care nu pot fi lăsați singuri. Prin acest proiect se urmărește, de asemenea, acordarea unui moment de respiro familiilor persoanelor cu dizabilități când acestea nu mai au timp pentru ele sau pentru alte responsabilități și acordarea în acest timp de servicii sociale tinerilor cu dizabilități mintale menite să-i sprijine în realizarea incluziunii lor socio-profesionale.

        Activitățile proiectului sunt: 1. Păstrarea salarizarii personalului existent și acordării de hrană tinerilor care locuiesc pe raza sectorului. 2.Continuarea acordării de servicii specializate tinerilor cu dizabilități mintale: servicii de transport, hrană, consiliere psihologică, îngrijire personală, recuperare, asistență socială, educație și pregătire profesională. 3. Pentru părinți acordarea de sprijin material și consiliere familială.

 

 

Justificarea  propunerii: De ce este nevoie de el ? Asociația ALTERNATIVA 2003 a reușit în 2004 să achiziționeze un imobil printr-o finanțare de la Fundațiile Olandeze în care am deschis Centrul de Zi Alternativa. Datorită rezultatelor încurajatoare obținute cu tinerii cu dizabilități care au beneficiat de servicii în acest centru și datorită cererii părinților am deschis în anul 2006 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională, în care tinerii sunt susținuți să-și dezolte abilitățile manuale, artistice și creative în atelierele de creație ale asociației. În același timp tiinerii pot să se califice în meseria de modelator în ceramică, deoarece asociația oferă cursuri de calificare avizate de CNFPA. În anul 2007 asociația a reușit achiziționarea unui nou imobil printr-un proiect finanțat de ANPH, în sectorul 1 pe strada Nuvelei, în care am deschis primul centru din București cu program prelungit și cu posibilitate de găzduire temporară pentru tinerii cu dizabilități mintale și, de asemenea, am reușit achiziționarea unui microbuz nou FIAT de 8+1 locuri printr-un proiect finanțat de United Way.

 

Serviciile oferte de asociație reprezintă o alternativă concretă la izolarea tinerilor, înseamna locul în care ei se simt bine, sunt înțeleși și acceptați. Beneficiarii serviciilor oferite de asociație sunt printre puținii tineri cu dizabilități mintale care și-au găsit un rost în viață.

 

Dorința părinilor de a-și vedea copiii ducând o viață, cât mai independentă, a ajutat echipa de management să elaboreze acest nou proiect ca o continuare firească a proiectului deja existent pentru a răspunde unei nevoi reale a beneficiarilor și pentru a oferi o soluție concretă pentru egalizarea șanselor tinerilor cu dizabilități în ceea ce privește ducerea unei vieți cât mai active.

 

 

Grupul țintă și beneficiarii direcți și indirecți:

Grupul țintă al Asociației ALTERNATIVA 2003 îl reprezintă persoanele peste 18 ani cu dizabilități mintale.

Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt 29 tineri cu dizabilități mintale, ( 20 din sectorul 1) provenind din familii sărace, cu vârste peste 18 ani, necuprinși în nicio formă de educație sau pregătire socio-profesională.

Beneficiarii indirecți sunt părinții și membrii ai familiilor tinerilor sau tutorii legali ai acestora care vor beneficia de servicii furnizate de Asociația ALTERNATIVA 2003, în cadrul centrelor noastre și anume: ședințe de consiliere psihologică, asistență socială, sfaturi de specialitate din partea membrilor echipei pluridisciplinare, consiliere în legătură cu posibilitățile de orientare profesională ale copiilor lor. Părinții vor înțelege astfel care sunt posibilitățile prin care copilul lor poate deveni cât mai independent, vor fi liniștiți știind că acești copii sunt integrați într-o formă de educație și vor comunica mai bine cu copiii lor.

În afara acestui număr de beneficiari indirecți va beneficia întreaga comunitate, prin faptul că, prin realizarea activităților cuprinse în proiect, se urmărește prevenirea situațiilor care pot duce la dependența persoanelor cu handicap de sistemele de protecție socială.

 

 

 

Rezultate scontate:

Pentru tinerii cu dizabilități mintale:

Păstrarea numărului de servicii acordate beneficiarilor și anume 9: Educație specializată; Consiliere psihologică și profesională; Pregătire și orientare profesională; Hrană; Transport; Găzduire temporară; Recuperare; Îngrijire personală; Asistență socială.

Creșterea numărului de tineri care frecventează Centrele asociației.

Creşterea şanselor de integrare socială a tinerilor cu dizabilități mintale datorită frecventării serviciilor acordate de asociație.

Creşterea calității vieții tinerilor și părinților acestora.

Reducerea numărului de tinerilor cu dizabilități care stau acasă în condiţii modeste și fără activitate.

32 tineri cu dizabilități mintale încadrați în activități educative și profesionale.

32 tineri cu dizabilități mintale fără risc de abandon familial și școlar.

13 familii ale tinerilor satisfacute pentru că li s-a acordat șansa păstrării locurilor de muncă.

Creșterea gradului de autonomie personală și independență socio-profesională;

Creșterea capacității de autocoordonare și autocontrol al tinerilor;

Creșterea încrederii tinerilor în societate, școală, viitorul loc de muncă;

Reducerea  comportamentului de eșec și a gradului de frustrare, depresie şi angoasă, induse de handicap și de contactul cu societatea;

Creșterea capacității tinerilor de a comunica între ei;

Creșterea capacității de a interacționa cu ceilalți tineri și cu familia.

Pentru părinți: vor interacționa  mai bine între ei și cu copiii lor;  vor face față mai bine problemelor și situațiilor de criză; vor avea cunoștințe legislative referitoare la persoanele cu nevoi speciale; le va crește moralul; vor putea forma un grup de suport pentru părinţii altor tineri care vor deveni în viitor beneficiari ai centrului.

 

 

Nr

Activități

Perioada (in luni)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Păstrarea salarizării personalului existent (8 persoane)

2 insp de specialitate psihologi

1 insp de specialitate

1 șofer

4 îngrijitori sociali

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Oferirea de servicii specializate:

Stabilirea planurilor de intervenție pentru beneficiari Educație specializată; Consiliere psihologică și profesională; Pregătire și orientare profesională; Hrană; Transport; Găzduire temporară; Recuperare; Îngrijire personală; Asistență Socială

 

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

4

Monitorizarea și evaluarea proiectului

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Mediatizare proiect

Lobby pentru  susținerea drepturilor tinerilor cu handicap

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

6

Raportare

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Posibilitatea de continuare a Proiectului

Asociația ALTERNATIVA 2003 are deja acreditarea serviciilor sociale oferite în Centre din partea Ministerului Muncii și Egalității de Șanse, din  decembrie 2008 privind desfășurarea de către persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial a unor servicii sociale în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap.

De asemenea, Asociația ALTERNATIVA 2003 a câștigat de la Ministerul Muncii și Egalității de Șanse acordarea subvenției conform Legii nr.34/1998 pentru serviciile acordate pentru anul 2011.

Asociația ALTERNATIVA 2003 este autorizată de CNFPA ca formator în meseria de modelator în ceramică.

De asemenea, activitățile cu tinerii sunt susținute prin donații, sponsorizări.

Activitatea de depunere de proiecte la organizații finanțatoare în vederea obținerii de granturi pentru continuarea oferirii de servicii în cadrul Centrului de Zi Alternativa va continua, pentru susținerea activităților proiectului și după încheierea acestuia.

 

 

 

Bugetul propus pentru anul 2011         

Proiect:  Centrul de Zi Alternativa

Cost total al Proiectului: 289.149 lei:

-                     contributia DGASPC Sector 1: 185.400 lei ( hrana tineri din S1 si  salarii 8 pers/ 12 luni)

-                     contributia Asociatiei ALTERNATIVA 2003 : 101.009 lei          

 

 

                 Anexa nr. 2

              la Hotărârea de Consiliu Local

                       nr. 141/28.07.2011

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 Ion Brad

 

 

 

 

CONVENŢIE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

“CENTRUL DE ZI ALTERNATIVA”

 

 

 

            Încheiată între:

 

            ASOCIAŢIA ALTERNATIVA 2003, cu sediul în București, Sector 1,    Strada Fortunei nr. 51, reprezentată prin Președinte Mihaela Rotar și acreditată ca furnizor de servicii sociale, conform certificatului de Acreditare Seria A, nr. 0005282, eliberat la data de 22 decembrie 2008;

           

şi

 

            consiliul local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti, reprezentat prin Primar, dl. Chiliman Andrei Ioan -  prin DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bd. Maresal Averescu, nr. 17, reprezentată prin Director General, domnul Dănuţ Ioan Fleacă.

 

 

            Art.1. Obiectul Convenției: continuarea colaborării celor două părți pentru realizarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”.

            Scopul Proiectului constă în creșterea șanselor de integrare socio-profesională a tinerilor cu dizabilități mintale cu vârsta de peste 18 ani, neincluşi într-o altă formă de educaţie sau de pregătire profesională.

            Grupul țintă al Proiectului îl formează persoanele cu dizabilități mintale. Beneficiarii direcți ai Proiectului sunt 29 tineri cu dizabilități mintale dintre care 20 domiciliați pe raza sectorului 1 a municipiului București.

Tinerii au vârstă peste 18 ani și nu sunt cuprinși în nicio altă formă de educație sau pregătire profesională și sunt proveniți din familii defavorizate.

 

 

            Art.2. Data intrării în vigoare și durata Convenției:

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 141/28.07.2011 privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi Alternativa”,  derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, prezenta Convenție intră în vigoare la data semnării ei de către reprezentanții părților semnatare.

 

 

 

            Art.3. Obligațiile Asociației Alternativa 2003:

            Asociația Alternativa 2003 se obligă:

            1.  Să suporte cheltuielile de salarizare pentru 2 asistenți sociali, 1 contabil, cheltuielile materiale necesare desfășurării de activități cu beneficiarii, precum și cheltuielile administrative determinate de implementarea Proiectului;

            2.  Să pună la dispoziție spațiul necesar derulării Proiectului;

            3.  Să asigure coordonarea  Centrului de Zi “Alternativa”;

            4. Să pună la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 rapoarte periodice asupra activității desfășurate în cadrul proiectului la solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1.

            5.  Să pună la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1  deconturile justificative (copie factură - conform cu originalul pentru luna anterioară);

            6.  Termenul de predare al deconturilor  justificative este până la data de 15 a lunii în curs (pentru luna anterioară).

            7.   Până în data de 15 ale lunii în curs (pentru luna anterioară) va pune la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1  tabelele lunare cu prezența beneficiarilor Centrului, indicându-se: numele și prenumele beneficiarului, adresa, zilele în care a fost prezent în cadrul Centrului.

 

 

            Art.4. Obligațiile Consiliului Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1:

            1.  Consiliul Local Sector 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 se obligă să suporte cheltuielile de personal pentru posturile: 1 inspector de specialitate , 1 inspector de specialitate  cu atribuţii de psiholog, 1 psiholog, 4 îngrijitori, 1 șofer, determinate de implementarea Proiectului, precum și cheltuielile de hrană necesare tinerilor cu domiciliul în sectorul 1;

            2. Consiliul Local Sector 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 se obligă să deconteze cheltuielile de hrană, (în cuantumul stabilit de legislația națională și locală în vigoare) făcute de Asociația Alternativa 2003 în termen de 10 zile de la depunerea de către Asociație a documentației complete referitoare la deconturile justificative menționate mai sus.

 

 

            Art.5. Obligații comune:

            1. Respectarea principiului transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor, precum și al interesului superior al beneficiarilor.

            2.  Respectarea legislației și a standardelor minime în domeniul serviciilor sociale oferite prin  acest proiect.

 

 

            Art.6. Evaluarea parteneriatului

            1.  Există obligația de evaluare a parteneriatului prin raportare interemediară  la 6 luni de la semnarea convenției și raportare finală  la 1 an de la semnarea convenției.

            2. Raportările menționate mai sus constau în punerea la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a raportelor narative și financiare.

            3. Evaluarea va fi realizată de către reprezentanți desemnați din partea Asociației, precum și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

 

 

 

            Art.7. Încetarea și modificarea Convenției:

            1. Modificarea convenției se face numai cu acordul ambelor părți.

            2. Convenția poate înceta prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală de către una dintre părți, cu notificare de 15 zile.

            3. Această Convenție va fi reactualizată periodic prin notificare scrisă, după evaluarea eficienței și eficacității parteneriatului în cauză.

 

 

Art.8. Legea aplicabilă Convenției și soluționarea disputelor:

            Această convenție se supune legislației române.

            Divergențele apărute în aplicarea convenției vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți. Toate disputele apărute din punerea în aplicare a acestei Convenții și care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente, potrivit legii.

 

 

            Art.9. Prevederi finale:

            Această Convenție a fost încheiată în trei exemplere originale, fiecare având aceeași valoare juridică.

 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1,                                ASOCIAŢIA ALTERNATIVA 2003

D.G.A.S.P.C. Sector 1

Primarul Sectorului 1,                                                                     Președinte,       

                                                                                                                                                                                                                                               

Andrei Ioan Chiliman                                                                    Mihaela Rotar

 

 

Secretar,

Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Director General D.G.A.S.P.C. Sector 1

Dănuț Ioan Fleacă

 

 

 

Director Economic D.G.A.S.P.C. Sector 1

Daniela Niţă