Hotărârea nr. 14/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 14 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                                                                                 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea modificării Statului de funcții publice al

Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1,  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar;

În baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avâd în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.152/26.07.2010 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(1),  art.81, alin.(2), lit.”e” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

              

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcții  publice al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2.  Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                          Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:    14

Data: 28.02.2011

               

                               Anexa nr.1

                                        la Hotărârea Consiliului Local

                                      nr.14/28.02.2011

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   

                                            Ion Brad

 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII PUBLICE

pentru Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

 

 

 

FUNCŢIA

CLASA

GRAD PROFESIONAL

GRADAŢIA

NUMĂR

FUNCŢII

PUBLICE

DE CONDUCERE

DE EXECUŢIE

1

2

3

4

5

6

DIRECTOR GENERAL

-

I

II

-

1

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT

-

I

II

-

3

ŞEF SERVICIU

-

I

II

-

15

ŞEF BIROU

-

I

II

-

1

 

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

3

 

CONSILIER  JURIDIC

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

1

 

CONSILIER JURIDIC

I

ASISTENT

de la 1 la 5

3

 

CONSILIER

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

17

 

CONSILIER

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

2

 

INSPECTOR

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

4

 

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

37

 

INSPECTOR

I

ASISTENT

de la 1 la 5

29

 

REFERENT

III

SUPERIOR

de la 1 la 5

14

 

REFERENT

III

PRINCIPAL

de la 1 la 5

15

 

REFERENT

III

ASISTENT

de la 1 la 5

23

TOTAL FUNCŢII

168

 

 

 

 

 

 

                                     Şef Serviciu,