Hotărârea nr. 139/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 139 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

“Reamenajare, mansardare şi refuncţionalizare imobil situat în Str. Vrancea nr. 9A”

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare adresa S.C.Grubis Projects S.R.L., înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.23536/21.07.2011;

În temeiul art.45, alin (2), art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

            Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reamenajare, mansardare şi refuncţionalizare imobil situat în Str. Vrancea nr. 9A”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad                                                                   SECRETAR

 

                                                                                               Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr.:     139

Data:.  28.07.2011

 

 

 

                 Anexa nr. 1

              la Hotărârea de Consiliu Local

                         nr.139/28.07.2011

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 Ion Brad

 

 

 

 

 

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI  AI  INVESTIŢIEI

REAMENAJARE, MANSARDARE, REFUNCŢIONALIZARE IMOBIL SITUAT ÎN STR. VRANCEA NR. 9A

 

 

 

 

 

INDICATORI  TEHNICO - ECONOMICI  AI  INVESTIŢIEI

           

 

§  VALOAREA  TOTALĂ  A  INVESTIŢIEI

 

 

fără TVA

 

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

4.089,29

 

969,02

 

5.070,71

 

1.201,59

 

 

                  Din care C+M :

 

 

fără TVA

 

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

2.721,76

 

644,97

 

3.374,98

 

799,75

 

 

 

 

 

 

 

§  EŞALONAREA  INVESTIŢIEI ( INV/C+M )

 

ANUL 1

Investiție

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

2.200

 

521,33

C+M

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

2.000

 

473,93

 

                       

ANUL 2

Investiție

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

 

2.870,71

 

 

         680,26

C+M

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

 

1.374,98

 

 

325,82

 

§      DURATA DE REALIZARE : 13 luni

 

§    1 euro = 4,22 RON

 

§  Cost modernizări/mp = 180 euro/mp

§  Cost mansardare = 350 euro/mp