Hotărârea nr. 137/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 137 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

  privind  acordarea  consimţământului pentru efectuarea extracţiilor dentare a 12 resturi radiculare, din dentiţia temporară sub anestezie, pentru copilul Goga Vlad, protejat la Casa de Tip Familial « Buburuza », conform Hotărârii nr. 264/03.06.2005, emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 1

 

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată;

            Ținând seama de Hotărârea nr. 264/03.06.2005, emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 1, prin care s-a instituit măsura de protecţie specială  plasament la Casa de Tip Familial ,,Buburuza”  pentru copilul Goga Vlad ;

            Luând în considerare Sentinţa Civilă  nr. 761/ 28.04.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,  prin care se încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul Goga Vlad  şi  se deleagă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de minor către Consiliul Local al Sectorului 1;     

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.,,n’’ şi art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se eliberează consimţământul  pentru efectuarea extracţiilor dentare a 12 resturi radiculare, din dentiţia temporară sub anestezie , pentru copilul Goga Vlad, aflat în plasament la Casa de Tip Familial ,,Buburuza‘’, conform Hotărârii nr. 264/03.06.2005, emise de Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 1.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad                                                                   SECRETAR

 

                                                                                               Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     137

Data:.  28.07.2011