Hotărârea nr. 135/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 135 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de

Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru participarea domnișoarei Toader B. Alina-Maria la programul LLP-ERASMUS,

ca măsură de prevenire a marginalizării sociale

           

           

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 ;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu, al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.829/2002 pentru aprobarea Planului naţional antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale, cu modificările şi completările  ulterioare;

Analizând  cererea domnișoarei TOADER B. ALINA-MARIA, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.17089/27 05 2011;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(1),  art.85, alin.(2), lit.”n” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

   

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin   Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar  în valoare de 4.200 lei, domnișoarei TOADER B. ALINA- MARIA,  în scopul cofinanţării cheltuielilor necesare transportului şi studiilor, pentru Programul LLP-Erasmus, ca măsură de susţinere a studenţilor merituoşi din familii cu venituri reduse, în vederea  prevenirii  marginalizării sociale.

 

            Art.2. Suma de 4.200 lei se acordă  din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, respectând procedura aplicabilă ajutoarelor de urgenţă.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  domnișoara Toader B. Alina- Maria și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad                                                                     SECRETAR

 

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     135

Data:.  28.07.2011