Hotărârea nr. 134/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 134 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul  de investiţii ”Eficientizarea capacităţii operative a Poliţiei Locale Sector 1

 prin extinderea ariei de acoperire a sistemului de supraveghere video şi

 dotarea cu echipamente specifice de control şi comunicaţii”

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;

            Având în vedere prevederile art. 23 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Ținând seama de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizarea capacităţii operative a Poliţiei Locale Sector 1 prin extinderea ariei de acoperire a sistemului de supraveghere video şi dotarea cu echipamente specific de control şi comunicaţii ”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad                                                                    SECRETAR

 

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     134

Data:.  28.07.2011