Hotărârea nr. 133/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 133 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/26.08.2010  privind aprobarea Proiectului „Bucureştiul te vrea în teneşi”, cu finanţare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică din cadrul Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând dispoziţiile Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.457/21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea si promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivitaţii României ca destinaţie turistică, Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice.

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea si promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivitaţii României ca destinaţie turistică, Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice.

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/26.08.2010 privind aprobarea proiectului „Bucureştiul te vrea în teneşi”, cu finanţare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1   nr. 124/28.06.2011.

În temeiul art.45, alin.(2), lit.”d”, art.81, alin.(2), lit.”j” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/26.08.2010, aşa cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 124/28.06.2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Art.2 - (1) Se aprobă Proiectul „Bucureştiul te vrea în teneşi”, precum şi susţinerea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi implementarea corespunzătoare a proiectului  „Bucureştiul te vrea în teneși”.

(2) Cofinanţarea proiectului constă în :

-          Contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului în valoare de  15.523,88 lei;

-          Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 37.062,87 lei  la care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA).

(3) Valoarea totală a Proiectului este de 1.008.438,41 lei, din care finanţare neramburasabilă 776.193,91  lei.”

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.181/26.08.2010 rămân nemodificate.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Direcţia Management Economic, Direcţia Investitii, Serviciul Imagine, Cultură Presă si Informatica şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad                                                                    SECRETAR

 

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     133

Data:.  28.07.2011