Hotărârea nr. 13/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 2011

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HotĂrÂre

privind aprobarea înregistrării Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în Sistemul naţional electronic de plată şi stabilirea modului în care se suportă comisionul bancar aferent efectuării plăţii electronice

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;  

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

             În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;                

            Văzând dispozitiile Ordinului nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;

În temeiul art.45, alin.(1),  art.80 şi art.81, alin.(2), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă  înregistrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Şectorului 1 în Sistemul naţional electronic de plată.

Art.2. Se aprobă suportarea de către contribuabilii persoane fizice şi persoane fizice autorizate a plăţii comisionului aferent efectuării plăţii electronice a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar prin intermediul Sistemul naţional electronic de plată.

           Art.3.  Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                          Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.:   13

Data:28.02.2011