Hotărârea nr. 128/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 128 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti şi exprimarea acordului cu privire la contractarea finanţării din Fondul pentru Mediu

 

 

 

Luând în discuţie :

-          Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti cu privire la realizarea obiectivului de investiţii;

-          Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Imagine, Cultură Presă şi Informatică privind aprobarea contractării finanţării nerambursabile de la Administraţia Fondului de Mediu pentru Proiectul  „Realizare de piste pentru biciclişti în Sectorul 1 Bucureşti” ; 

-          Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

-          Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico–economici privind realizarea investiţiei;

Având în vedere prevederile următoarelor acte normative:

-          Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia  ”documentaţiile  tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de autorităţile deliberative”;

-          Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-          Ordinul nr. 1730/17.06.2011 – privind Ghidul de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti;

Ţinând  cont de prevederile art. 36, alin. (4), lit.”d” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin.(2), coroborate cu prevederile art.81, alin.(2), lit.”i” şi art.115, alin.(1), lit.”b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                       

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. - Se aprobă aplicarea la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti” şi contractarea finanţării.

 

Art. 2. - Se aprobă suprafaţa de teren alocată pentru realizarea proiectului în studiul de fezabilitate, pe baza inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Bucureşti şi aflate în administrarea Sectorului 1.

 

Art. 3. - Se împuterniceşte domnul Andrei Ioan Chiliman - Primarul Sectorului 1 drept reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1, pentru semnarea contractului.

 

Art. 4. - Se desemnează domnul Răzvan Munteanu, Şef Compartiment Publicitate şi Autorizări, în calitate de responsabil de proiect în relaţia cu Administraţia Fondului de Mediu.

 

Art. 5. - Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6. - Se aprobă întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

 

Art. 7.  - Se aprobă asigurarea şi susţinerea unei contribuţii financiare proprii în valoare de 698.046,95 lei – cofinanţare pentru cheltuieli eligibile şi se vor susţine toate cheltuielile neeligibile ale proiectului.

 

Art. 8.  - Prezenta hotărâre se comunică:

-          Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti ;

-          Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti ;

-          Ministerul Mediului şi Pădurilor.

 

Art. 9. - Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad                                                                     SECRETAR

 

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     128

Data:.  28.07.2011