Hotărârea nr. 127/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 127 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.107/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Grădiniţa de copii nr.285  din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor pentru Învăţământul Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin (2), art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.107/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Grădiniţa de copii nr.285 din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Administraţia Unităţilor pentru Învăţământul Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad                                                                    SECRETAR

 

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:     127

Data:.  28.07.2011

 

                 Anexa nr. 1

              la Hotărârea de Consiliu Local

                        nr.127/28.07.2011

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 Ion Brad

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

PENTRU EXECUŢIE CONSOLIDARE ŞI MANSARDARE

LA OBIECTIVUL GRĂDINIŢA DE COPII NR.285,

situată în Str.Witing nr.15, sector 1, București

 

 

 

VALOARE INVESTIŢII

 

          Valoarea totală a lucrărilor de execuţie Consolidare şi Mansardare  inclusiv TVA :

 

                                     3.657,82  mii  lei,

din care C+M=  2.531,60  mii  lei

         

Valoare totală a lucrărilor de execuţie Consolidare şi Mansardare  inclusiv TVA, în Euro:

                                     948,11  mii Euro,

din care C+M=  656,20  mii Euro

 

Unde 1Euro=3,8580  lei la data de: 27.11.2008

 

 

 

DURATA DE EXECUŢIE :  3  luni