Hotărârea nr. 126/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 126 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 32/22.02.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Grădiniţa de copii nr.50 din cadrul Programului de modernizare a unităţilor

de învăţământ preuniversitar din sectorul 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor pentru Învăţământul Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin (2), art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.32/22.02.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Grădiniţa de copii nr.50 din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Administraţia Unităţilor pentru Învăţământul Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad                                                                    SECRETAR

 

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:     126

Data:.  28.07.2011

 

                 Anexa nr. 1

              la Hotărârea de Consiliu Local

                       nr.126/28.07.2011

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 Ion Brad

 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

PENTRU EXECUŢIE CONSOLIDARE ŞI EXTINDERE

LA OBIECTIVUL GRĂDINIŢA DE COPII NR. 50,

situată în Str. N. Iorga nr. 7, sector 1, București

 

 

 

 

VALOARE INVESTIŢII

 

          Valoarea totală a lucrărilor de execuţie Consolidare şi Extindere,  inclusiv TVA :

 

                                     11.654,94  mii  lei

din care C+M=    7.698,98  mii  lei

         

Valoare totală a lucrărilor de execuţie Consolidare şi Extindere, inclusiv TVA, în Euro:

                                     3.389,15  mii Euro

din care C+M=  2.238,79  mii Euro

 

unde 1Euro=3,4389  lei la data de: 06.12.2006

 

 

 

DURATA DE EXECUŢIE :  12 luni