Hotărârea nr. 121/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 121 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării  în cadrul POR/Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale/DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea insfrastructurii sociale/ a Proiectului „Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei” elaborat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă social;

Luând în considerare prevederile  Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1826/22.12.2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

Ținând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare Proiectul “Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei” iniţiat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării  în cadrul POR/Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale/DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea insfrastructurii sociale/ a Proiectului „Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei” elaborat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Ținând seama de adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov nr. 6662/15.06.2011, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 19108/15.06.2011;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“n” şi ale art.115, alin.(1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării  în cadrul POR/Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale/DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea insfrastructurii sociale/ a Proiectului „Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei” elaborat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, şi se vor înlocui Anexele nr.1 (Secţiunea 3.4 Achiziţiile publice), respectiv nr.2 (Secţiunea 4 Finanţarea Proiectului) cu Anexele nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 119/27.05.2010 şi va avea următorul conţinut:

 

“În cazul în care Proiectul este declarat eligibil, Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura resursele necesare implementării optime a acestuia, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, va asigura cofinanţarea proiectului în cuantum de 43000 lei (reprezentând 2,04% din valoarea cheltuielilor eligibile), va suporta cheltuielile neeligibile ale Proiectului, valoarea TVA, precum şi alte cheltuieli ce ar putea apărea în perioada de implementare a Proiectului şi va asigura sustenabilitatea acestuia.”

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     121

            Data:   28.06.2011

 

 

      Anexa nr.1

              la Hotărârea Consiliului Local

                         nr.121/28.06.2011

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                    Ion Brad

 

 

 

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor publice:

ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Nr. crt.

Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului

Valoarea reală

(Lei)

Procedura

aplicată

Data  începerii procedurii*

Data   finalizării procedurii*

1

Servicii de proiectare pentru lucrări de mansardare la CSS Sf Andrei

100000

Cerere de ofertă

10.07.2009

Finalizare prin încheierea contractului în data de 09.11.2009

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

 

Nr. crt.

Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului

Valoarea estimată

(Lei)

Procedura

aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii*

Data estimată pentru finalizarea procedurii*

1

Lucrări de mansardare la CSS Sf. Andrei

1664064

Cerere de ofertă

Luna 1

Luna 3

2.

Servcii de asistenta tehnica-supraveghere lucrari

67000

Cerere de oferta

Luna 1

Luna 3

2

Furnizare dotări de specialitate

202232

Cerere de ofertă

Luna 14

Luna 15

3

Cheltuieli de informare şi publicitate

15996

Atribuire directă

Luna 1

Luna 15

Luna 2

Luna 16

4

Prestări servicii de audit

35000

Atribuire directă

Luna 12

Luna 12

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea acordului de finanţare

 

 

3.4.1 INFORMAŢII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

10.07.2009

Data elaborării studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

14.06.2010

Data ultimei actualizări a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

20.07.2010

                    Anexa nr.2

     la Hotărârea Consiliului Local

  nr.121/28.06.2011

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

         Ion Brad

 

 

 

4. FINANŢAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOL 1

 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1

Obţinerea terenului

 0

 0

 0

 0

1.2

Amenajarea terenului

 0

 0

 0

 0

1.3

Amenajarea pentru protecţia mediului

 0

 0

 0

 0

 

TOTAL CAPITOL 1

 0

 0

 0

 0

2

CAPITOLUL 2                

 

 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

2.1

Studii de teren

 0

 0

 0

 0

2.2

Cheltuieli pentru avize, acorduri şi autorizaţii

 0

312

312

 0

2.3

Proiectare şi inginerie

65000

35000

 100000

24000

2.4

Consultanţă

 0

2.5

Asistenţă tehnică

 0

67000 

67000

16080

 

 TOTAL CAPITOL 2

 65000

102312

 167312

 40080

3

CAPITOLUL 3

 

Cheltuieli pentru investiţii

3.1

Construcţii şi instalaţii

 0

1535290

1535290

368469,6

3.2

Dotări de specialitate

 0

293108

 293108

70345,92

3.3.

Achiziţionare programe informatice

0

0

0

0

 

TOTAL CAPITOL 3

 0

1828398

 1828398

438815,52

4

CAPITOLUL 4

 

 Alte cheltuieli

4.1

Organizare de şantier

 0

 18134

18134

4352,16

4.1.1

Lucrări de construcţii şi instalaţii

 0

0

0

0

4.1.2

 Cheltuieli conexe organizării de şantier

 0

18134

18134

 4352,16

4.2

Cote legale

0

19764

19764

0

 

TOTAL CAPITOL 4

 0

 37898

37898

4352,16

5

CAPITOLUL 5

 

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

5.1

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

 

89132

89132

21391,68

 

TOTAL CAPITOL 5

 

89132

89132

21391,68

6

CAPITOLUL 6                  

 

Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate şi informare

 0

 15996

 15996

3839,04

6.2

Cheltuieli de audit

 

 35000

 35000

 8400

 

TOTAL CAPITOL 6

 

 50996

 50996

 12239,04

I

TOTAL cheltuieli

 65000

 2108736

 2173736

 516878,4

II

Alte cheltuieli neeligibile

 

 

0

 

III

TOTAL GENERAL (I+II)

 

 

2173736

516878,4

 

Bugetul proiectului =  2690614,40Lei

 

4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE (lei)

I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

2690614,40

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

65000

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

2108736

c.

TVA

516878,4

II

Contribuţia proprie în proiect, d.c.:

108000

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile (2%)

43000

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile

65000

c.

Autofinanţarea proiectului*

0

III

TVA

516878,4

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

2065736

 

În care:

I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a proiectului + TVA

II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea proiectului*

*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit