Hotărârea nr. 120/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 120 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea depunerii Proiectului

„Facilitarea procesului de integrare a resortisanţilor”, iniţiat de către

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă social;

Având în vedere prevederille Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1826/22.12.2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

Ținând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Proiectul “Facilitarea procesului de integrare a resortisanţilor”, iniţiat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.“n” şi ale art.115, alin.(1), lit.“b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă depunerea Proiectului „Facilitarea procesului de integrare a resortisanţilor”, iniţiat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                 Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     120

            Data:   28.06.2011

 

 

Anexa B

 

Tabel 1 - Bugetul proiectului (detalierea pe cheltuieli)[1]

Costuri

 

Unitatea de măsură

Număr de unităţi

Valoare unitară

(lei)

Valoare totală

(lei)

 I. COSTURI DIRECTE  

1. Personal [2]

 

 

 

 

Manager proiect (jumatate normă)

lună

      10

       3000

30000

Asistent manager (jumatate normă)

lună

      10

       2400

24000

Economist (jumatate normă)

lună

      10

       2400

24000

Jurist (jumatate normă)

lună

      10

       2400

24000

Psiholog (1/4 normă)

lună

      10

      1150

11500

Psiholog (1/4 normă)

lună

      10

      1150

11500

Asistent social (1/4 normă)

lună

      10

      1150

11500

Asistent social (1/4 normă)

lună

       9

      1150

10350

Consilier vocaţional (1/4 normă)

lună

       9

      1150

10350

Responsabil promovare (1/4 normă)

lună

      10

      2400

24000

Subtotal: Personal 

181.200

2. Transport şi subzistenţă[3]

 

 

 

 

Abonament ratb

buc

      4x50

      200x10

2000

Abonament metrorex

buc

      2x50

     100x10

1000

Subtotal: Transport şi subzistenţă 

3000

3.  Echipamente[4]

 

 

 

 

Laptop

buc

      4

       2500

10000

Imprimantă

buc

      1

       1500

1500

Videoproiector

buc

      1

       2000

2000

Televizoare

buc

      4

       1000

4000

Birouri

buc

      4

        400

1600

Dulapuri

buc

      4

        500

2000

Scaune

buc

      6

        170

1020

Canapea

buc

      1

        1000

     1000

Fotoliu

buc

      1

        400

400

Măsuţă

buc

      1

        300

300

Covor

buc

      6

        600

3600

Perdele şi draperii

buc

      4

        300

1200

Parchet (cabinet consiliere)

buc

      1

      1000

1000

Mobilă dormitor

buc

      4

      4000

16000

Subtotal: Echipamente 

45620

 

 

 

 

 

 5. Consumabile, furnituri şi servicii generale

 

 

 

         10500

Subtotal: Consumabile, furnituri şi servicii generale

10500

 

 

 

 

 

6. Subcontractări

 

 

 

 

Subtotal: Subcontractări 

 

 Concepţie Manual limba română şi suport video

buc

      1

        2646

2646

 Concepţie Manual orientare culturală

buc

      1

       1200

1200

Tipărire manual limba română

buc

      100

        170

1700

Tipărire manual orientare culturală

buc

      100

        170

1700

Cursuri limba română adulţi

lună

      8

         2100

16800

Cursuri orientare culturală

lună

      3

         1260

3780

Cursuri limbă română copiii

lună

       6

         1470

8820

Manual bune practici

buc

       1

        5000

5000

Tipărire manuale bune practici

buc

     100

         170

1700

Evaluator proiect

raport

       1

          5000

5000


 

Costuri

 

Unitatea de măsură

Număr de unităţi

Valoare unitară

(lei)

Valoare totală

(lei)

 I. COSTURI DIRECTE  - continuare

7. Costuri legate de cerinţele finanţării UE[5]

 

 

 

 

Creare site optimizare google

 

 

 

21000

Lansare proiect (conferinţă)

eveniment

     1

          1000

1000

Audit

raport

     1

           6000

6000

Traduceri

 

 

           5000

5000

Seminar de diseminare

eveniment

      1

           2000

2000

Diseminare siteuri socializare, online

 

 

          10500

10500

Pliante

buc

   5000

           1,46

7300

Broşuri

buc

   2500

            8,79

21975

Afişe

buc

     300

           10,70

3120

Mape de prezentare

buc

    2500

            5,09

12725

Pixuri perosnalizate

buc

    2500

            4,2

10500

Roll-up-uri staţii RATB

locaţie

     20

          1968,75

39375

Panouri publicitare METROREX

locaţie

     20

          2148,3

42966

Panouri publicitare în cimetografe şi malluri

 

 

          57960

57960

Subtotal: Costuri legate de cerinţele finanţării UE

 

 

 

 

 

 

8. Onorariile expertilor

 

 

 

 

Subtotal: Onorariile expertilor

      0

 

 

 

 

 

9. Cheltuieli specifice privind grupurile ţintă

 

 

 

 

Masa centru de tranzit  ( 10pers/ 13/ zi/ 31 zile)

lună

       8

        4030

32240

Abonamente ratb(adulţi centru)

lună

      15

         50x8

6000

Analize medicale pentru copiii

pers.

     15

         100

1500

Consumabile cursuri (copiii şi adulţi)

lună

      10

       1000

10000

Rechizite şcolare (15 copiii)

lună

      10

       2000

20000

Legalizare documente

lună

        8

       1857

15000

Subtotal: Cheltuieli specifice privind grupurile ţintă

84740

 

 

 

 

 

SUBTOTAL COSTURI DIRECTE (1-9) 

614.827

II. COSTURI INDIRECTE (max. 7% din Subtotal Costuri directe)

      43.038

TOTAL COSTURI ELIGIBILE (I+II)

657.865

 

Nota bene: Beneficiarul este singurul responsabil de corectitudinea informatiilor financiare prezentate mai sus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 - Sursele de finanţare preconizate

 

 Sursa de finanțare

 

 

Suma

(lei)

 

Procentaj

din total

%

Contribuţia financiară a solicitantului

 35.240

    5.36

Contribuţia solicitată AC

 622.525

   94.64 

Contribuţii ale altor organizaţii

 

 

          Nume

         0

             0

 

 

 

 

 

 

TOTAL CONTRIBUŢII

        0

             0

Venituri directe generate de proiect

 

 

TOTAL GENERAL

 657.865

     100

 

 

 [1] Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile aferente proiectului, nu numai contribuţia Autorităţii Contractante. Toate liniile bugetare trebuie defalcate în componente individuale. Numărul de unităţi pentru fiecare componentă trebuie specificată

[2] La  acest capitol se vor include costurile cu salarizarea echipei de proiect. Sumele vor include contribuţiile şi impozitele plătite atât de angajat, cât şi de angajator. Dacă personalul nu este angajat cu normă întreagă în proiect, procentul din norma întreagă trebuie indicat în descrierea liniei bugetare şi reflectat în numărul de unităţi (nu în costul unitar).

[3] La acest capitol se vor include costurile legate de deplasare (indicaţi punctul de plecare şi destinaţia) internă sau internaţională şi diurna aferentă. Valoarea diurnei pentru deplasările interne nu trebuie să depăşeacă cunatumul obţinut prin înmulţirea cu 2,5 a cuntumului aplicabil angajaţilor din autorităţile şi instituţiile publice. Pentru depalsările internaţionale, indicaţi ţara unde se angajează costurile de subzistenţă şi rata aplicabilă (care nu trebuie sa depăşească nivelele aprobate de Comisia Europeană - http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).

[4] La acest capitol se vor include costurile de achiziţie sau de închiriere de vehicule, mobilier, calculatoare / birotică, piese de schimb / echipamente pentru maşini /utilaje, altele (văr ugaâm specificaţi).

[5] La acest capitol se vor include costurile cu diseminarea informaţiilor şi asigurarea vizibilităţii, reproduceri, traduceri – interpretariat, organizare de evenimente, audit.