Hotărârea nr. 12/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 12 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

prin care se aprobă  funcționarea ca unitate  cu personalitate juridică a

Școlii cu clasele I-VIII nr. 173 ” Eugen Barbu”,

      cu sediul în str. I.P.Pavlov nr.2-4, sector 1, București

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

   Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale și al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.7, alin.(10) din Legea învîăământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere art.90 și art.91 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5618/11.11.2010 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2011-2012 ;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor locale ale Sectoarelor 1-6;

Având în vedere Hotătârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 31/23.05.2002 privind înfiinţarea Direcţiei pentru Administrarea Învăţământului Preuniversitar Sector 1;

            Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.525/22.12.2009 privind constituirea Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.242/29.11.2010 prin care se solicită avizul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului  pentru funcționarea ca unitate  cu personalitate juridică a Școlii cu clasele I-VIII nr. 173 ” Eugen Barbu” cu sediul în str. I.P.Pavlov nr.2-4, sector 1, București;

            Ținând seama de avizul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului transmis prin adresa nr.22292/16.12.2010

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 şi art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă, cu avizul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, funcționarea ca unitate  cu personalitate juridică a  Școlii cu clasele I-VIII nr. 173 ” Eugen Barbu”, cu sediul în str. I.P.Pavlov nr.2-4, sector 1, București, pentru anul școlar 2011-2012.

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Școala cu clasele I-VIII nr.173 ”Eugen Barbu” și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     12

            Data:  31.01.2011