Hotărârea nr. 118/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 118 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1 să încaseze pe loc jumătate din minimul amenzii prevăzute în actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice şi normele de parcare

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată (4), cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art. 8 şi art. 28 din Ordonanţa Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza dispoziţiilor Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

În considerarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Sectorului 1;

Văzând dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se împuternicesc poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1 să încaseze pe loc jumătate din minimul amenzii prevăzute în actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice şi normele de parcare, respectiv:

a)      Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b)      Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c)      Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

d)     Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.2. (1). Sumele prevăzute la art.1, alin.(1) se fac venit integral la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi se încasează de poliţiştii locali pe baza unei chitanţe al cărei model este redat în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

(2). Sumele încasate conform art.1 se depun la casieriile Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

               Ion Brad

                                                                                                        SECRETAR

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr.:     118

            Data:   28.06.2011

 

 

 

                                                                                                                                                             Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

              nr.118/28.06.2011

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                     Ion Brad

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    

               SECTORUL 1  BUCUREŞTI                                                                                                           ORIGINAL

               POLIŢIA  LOCALĂ

                ________________________

                          ( nume, prenume poliţist)

 

                                               CHITANŢA*

                                                               Seria________ nr. _________________

 

 

                   S-a încasat de la ______________________________________________________,

                                                                                (nume, prenume)

                        CNP___________________________________,suma de ____________________lei,

                        reprezentând plata pe loc a jumătate din minimul amenzii contravenţionale

                       prevăzute de__________________________________________________din

                                                                  (art., alin., lit.,pct.)

                      _________________________________, pentru________________________________

                                     (O.U.G.,H.C.G.M.B., H.C.L.S1)

                             ________________________________________________________________________

                                            (descrierea faptei)

                                Pentru fata săvârşită s-a întocmit procesul verbal de contravenţie seria

                        ___________nr.__________________din_______________

 

                Agent constatator_______________________                         Data__________________

                                                        (semnătură)

 

*Original – pentru contravenient

                 ________________________________________________________________