Hotărârea nr. 115/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 115 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

privind  acordarea  consimţământului pentru deplasarea  în excursii şi tabere,

în cursul anului 2011, pentru copilul Constantin Ştefan,  aflat în plasament la

Casa de Tip Familial ,,Buburuza”, conform Sentinţei Civile nr. 422/04.05.2005,

pronunţată de către Tribunalul Bucureşti

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în consideraţie prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de Sentinţa Civilă nr. 422/04.05.2005, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti, prin care s-a instituit măsura de protecţie specială  plasament la Casa de Tip Familial ,,Buburuza”, pentru copilul Constantin Ştefan;

Văzând  Sentinţa Civilă  nr. 531/14.03.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, prin care se încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul Constantin Ştefan şi se deleagă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de minor către Consiliul Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. ,,n’’ şi ale art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art 1. Se acordă consimţământul  pentru deplasarea  în excursii şi tabere în cursul  anului 2011, pentru copilul Constantin Ştefan, aflat în plasament la Casa de Tip Familial „Buburuza”, conform Sentinţei Civile nr. 422/04.05.2005, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti.

Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

            Nr.:     115

            Data: 28.06.2011