Hotărârea nr. 112/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 112 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata diferenţei de contribuţie datorată de

doamna Călin Aurelia, în calitate de susţinător al doamnei Călin Elena,

beneficiară a serviciilor sociale în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Elena”

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 532/1999 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate;, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul A.N.P.H. nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), art. 81, alin. (2), lit. ,,n’’ şi ale art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă scutirea de la plata diferenţei de contribuţie datorată de doamna Călin Aurelia, în calitate de susţinător al doamnei Călin Elena, beneficiară a serviciilor sociale în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Elena”. Costurile determinate de acordarea serviciilor sociale pentru doamna Călin Elena se vor suporta de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

 

Art.2. Doamna Călin Aurelia este obligată să comunice trimestrial Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 situaţia privind veniturile şi a obligaţiilor de întreţinere şi ori de câte ori s-a produs o schimbare acestora, în vederea monitorizării situaţiei economice a acesteia.

 

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 1, doamna Călin Aurelia şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

    

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:      112

            Data: 28.06.2011