Hotărârea nr. 111/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 111 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind componenţa  Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit  de către Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.275/22.12.2010 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1;

Văzând avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.D.G.P.P.H./ 6419/25.05.2011;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. ,,n’’ şi ale art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă componenţa  Comisiei de evaluare a persoanelor cu adulte cu handicap sector 1 după cum urmează:

Preşedinte:

Florica Popescu – medic primar expertiză grad I;

Membrii:

Ulican Mihaela – medic primar;

Cojocaru Doina  - psiholog;

Monica Olaru – reprezentant ONG;

Manitiu  Mariana – asistent social;

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.275/22.12.2010 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 se abrogă.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Comisia de evaluare a personelor adulte cu handicap Sector 1 și Serviciul Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     111

            Data: 28.06.2011