Hotărârea nr. 110/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 110 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.87/31.05.2011

 privind aprobarea costurilor pentru serviciile prestate în cadrul Compartimentului de Angajare Asistată – Spălătorie Auto, în etapa de implementare a

Proiectului “Şanse egale pe piaţa muncii”

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 87/31.05.2011 privind aprobarea costurilor pentru serviciile prestate în cadrul Compartimentului de Angajare Asistată – Spălătorie Auto, în etapa de implementare a Proiectului “Şanse egale pe piaţa muncii”;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 167/2010 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în care se evidenţiază activităţile şi serviciile specifice Proiectului “Şanse egale pe piaţa muncii”, implementate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;   

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. ,,n’’ şi ale art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 87/31.05.2011, care va deveni: “Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor pentru serviciile prestate în cadrul Biroului de Angajare Protejată, în etapa de implementare a Proiectului “Şanse egale pe piaţa muncii”.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 1 şi a anexei în sensul că se va înlocui denumirea Compartimentului de Angajare Asistată – Spălătorie Auto cu cea de “Birou de Angajare Protejată – Spălătorie Auto”.

 

Art. 3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     110

            Data:   28.06.2011