Hotărârea nr. 11/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 11 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 HOTĂRÂRE

 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1

          al  Municipiului Bucureşti         

Având în vedere :

             -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1;

             -Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

             -Raportul nr.2/20.01.2011 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr. 16/16/10.08.2010, 17/4/07.09.2010,  20/5/19.10.2010,  15/14/27.07.2010,  14/4/13.07.2010,   17/7/07.09.2010, 16/8/10.08.2010,  20/4/19.10.2010   ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             - Avizele Comisiei de circulaţie PMB, Avizele Comisiei de Precoordonare reţele-PMB 

             Ţinând seama de prevederile:

             -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                 

              - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare

Consiliul  Local al sectorului  1      

      

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi conţine  8 poziţii. 

           Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

           Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

           Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

            Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

            Nr.:     11

            Data:  31.01.2011

 

 

 

                                                                                                                                                   Anexa nr.1

                                                                                                                                 la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                                                              nr.11/31.01.2011

                                                                                                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                                                                                                       Ion Brad

 

 

 

 

 

 

 

TABEL

 Planuri Urbanistice de Detaliu 

   Construcţii definitive pe terenuri   situate în Sectorul 1 

al  Municipiului Bucureşti

 

 

 

 

Nr. crt.

Doc. PUD 

Adresa

Nr.

Poştal

Funcțiunea

Avizat

CTUAT

1

PUD

Str. Madrigalului

 

46

Construire locuință P+1E

16/16/10.08.2010

2

PUD

Șos. Chitilei

 

303A

Construire locuință P+2E

17/4/07.09.2010

3

PUD

Str. Nisipari

 

17B

Construire locuință S+P+1E+2R

20/5/19.10.2010

4

PUD

Dr. Regimentului

 

73-79, lot 1/10- lot 3

Construire locuinta P+1E+M

15/14/27.07.2010

5

PUD

Str. Dobrogeanu Gherea

 

27B

Construire locuinta P+1E

14/4/13.07.2010

6

PUD

Str. Navigației

56

Construire locuinta P+1E

     17/7/07.09.2010

7

PUD

Str. Ion Neculce

39-41

Construire locuinta S+P+2E+M

     16/8/10.08.2010

8

PUD

Șos. Gh.I.Sisești

262- 264,

lot 2

 

Intrare în legalitate pentru supraetajare locuință.P+2E

     20/4/19.10.2010