Hotărârea nr. 109/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 109 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 (Anexa nr. 1),  precum şi a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 (Anexa nr.2),

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.218/29.10.2010,

cu modificările şi completările ulterioare

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum  şi Raportul de specialitate întocmit de către  Direcţia Juridică şi  Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

             Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Instrucţiunile pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006;

            Cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

            Cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2010 – privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor;

            Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

            Luând în considerare propunerile privind modificarea şi completarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011, pentru aparatul de specialitate precum şi pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  înaintate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr.895181/28.06.2011, respectiv nr. 894703/23.06.2011;

            În baza prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

              CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică şi se completează art.1  şi Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/28.02.2011,  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 59/ 05.04.2011 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 76/ 28.04.2011 şi va avea următorul cuprins:

 

      “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, pe anul 2011 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre, astfel cum a fost modificat şi completat.”

 

Art.2. Se modifică şi se completează art.2  şi Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/28.02.2011, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 59/05.04.2011, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 76/28.04.2011 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 91/ 31.05.2011 şi va avea următorul cuprins:

 

            “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 , pe anul 2011 conform anexei nr.2, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre, astfel cum a fost modificat şi completat.” 

 

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/28.02.2011 rămân nemodificate. Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 76/28.04.2011 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 91/31.05.2011 îşi încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

 

Art.4. Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în ceea ce priveşte modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, pe anul 2011 conform Anexei nr. 1,  şi în ceea ce priveşte modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pe anul 2011 conform  Anexei nr.2,  care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  comunicării.

 

Art.6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

            Nr.:     109

            Data:   28.06.2011

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.109/28.06.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
"PLAN DE OCUPARE FUNCŢII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PENTRU ANUL 2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MODIFICAT ŞI COMPLETAT ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2011"
Functia publicaNr. maxim de functii publiceNr. de functii publice ocupate/ temporar ocupate prin exercitare temporaraNr. de functii publice vacanteNr.maxim de functii publice care vor fi infinţate Nr. maxim de functii publice supuse reorganizării/ transformării/desființăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovării rapideNr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare
secretar al judetului00000000
secretar al consiliului local11000000
director general00000000
director general adjunct00000000
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 66000303
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate00000000
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 44001000
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordonate00000000
sef serviciu1414000303
sef birou77060404
functii publice de conducere specifice-arhitect sef11000101
Total categoria functionari publici de conducere333306111011
auditor clasa I grad profesional asistent22002001
auditor clasa I grad profesional principal22000201
auditor clasa I grad profesional superior33000001
consilier juridic clasa I grad profesional debutant11021002
consilier juridic clasa I grad profesional asistent54102103
consilier juridic clasa I grad profesional principal22012201
consilier juridic clasa I grad profesional superior22000200
consilier clasa I grad profesional debutant00052003
consilier clasa I grad profesional asistent7674293112043
consilier clasa I grad profesional principal5050062941027
consilier clasa I grad profesional superior353502129014
expert clasa I grad profesional debutant00000000
expert clasa I grad profesional asistent00000000
expert clasa I grad profesional principal00000000
expert clasa I grad profesional superior00000001
inspector clasa I grad profesional debutant00000001
inspector clasa I grad profesional asistent11001000
inspector clasa I grad profesional principal11001100
inspector clasa I grad profesional superior00000100
functii publice specifice clasa I00000000
alte funcţii publice specifice (manageri publici)00000000
Total functii publice clasa I1801773257291098
referent de specialitate clasa II grad profesional debutant00000000
referent de specialitate clasa II grad profesional asistent11001001
referent de specialitate clasa II grad profesional principal00000100
referent de specialitate clasa II grad profesional superior88002004
functii publice specifice clasa II00000000
Total functii publice clasa II99003105
referent clasa III grad profesional debutant00066000
referent clasa III grad profesional asistent10100811006
referent clasa III grad profesional principal9901214406
referent clasa III grad profesional superior2221115145017
functii publice specifice clasa III00000000
Total functii publice clasa III4140141459029
Total functii publice executie2302264661201010132
Total functii publice2632594721211120143
"Prin Hotararea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 410/13.12.2007, Directia Inspectie unde era prevazuta functia publica de sef birou, a fost preluata de Directia Generala de Politie Comunitara Sector 1."
"Prin Dispozitia Primarului Sectorului 1 nr. 1442/03.04.2006, domnul Dinca Emanoil a fost suspendat din functia publica pe care o detinea, pana la scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale sau pana la achitarea sau incetarea procesului penal dispusa de catre instantele de judecata, drept pentru care precizam ca acesta este un post finantat. "

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Local
nr.109/28.06.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
PLAN DE OCUPARE FUNCŢII PUBLICE 2011-revizuit
Anexa nr. 2b) - DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
Functia publicaNr. maxim de functii publiceNr. de functii publice ocupateNr. de functii publice vacante"Nr.maxim de functii publice care vor fi înfiinţate , inclusiv cele care provin din transformarea funcţiilor după promovare în grad/clasa **""Nr. maxim de functii publice supuse reorganizării, inclusiv cele care se desfiinţează prin transformare la promovarea în grad/clasa** *"Nr. maxim de functii publice rezervate promovării****Nr. maxim de functii publice rezervate promovării rapideNr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare/transfer
director general 11000000
director general adjunct22000000
director executiv11000000
şef serviciu 1814400404
şef birou98100101
Total categoria funcţionari publici de conducere3126500505
consilier juridic clasa I grad profesional debutant00000000
consilier juridic clasa I grad profesional asistent32102000
consilier juridic clasa I grad profesional principal22121200
consilier juridic clasa I grad profesional superior00010100
consilier clasa I grad profesional debutant11001000
consilier clasa I grad profesional asistent1251002515601505
consilier clasa I grad profesional principal4942760306003
consilier clasa I grad profesional superior 221753003003
Total funcţii publice clasa I2021643910894108011
referent de specialitate clasa II grad profesional superior11001000
Total funcţii publice clasa II11001000
referent clasa III grad profesional debutant00000000
referent clasa III grad profesional asistent86204000
referent clasa III grad profesional principal 53244400
referent clasa III grad profesional superior 2222042200
Total funcţii publice clasa III 35314810600
Total funcţii publice execuţie23819643116105114011
Total funcţii publice 26922248116105227016
"**,***, se evidentiaza si nr de functii care "
provine din promovarea in grad si/sau clasa
**** pentru promovarea in grad imediat superior
nu este necesar post vacant; la rubrica se evidentiaza nr de functii care poate provenii
dupa promovarea si transformarea posturilor la gradul respectiv
Şef ServiciuDirector General
Silvia Cristina Gaju Dănuţ Ioan Fleacă