Hotărârea nr. 108/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 108 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  modificării  Statului de funcții al

Complexului Multifuncțional Caraiman

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman, respectiv Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile  Hotărârii  Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea  Statului de funcții al Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.2. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al Complexului Multifuncțional Caraiman  îşi încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     108

            Data:  28.06.2011

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.108/28.06.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
STAT DE FUNCȚII
AL COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN
I. FUNCTII PUBLICE:
funcția publicănivel de studiiclasagrad/ treapta profesionalanr. posturi total
execuțieconducere
DIRECTOR EXECUTIV SII1
SEF SERVICIUSII4
SEF BIROUSII1
TOTAL FUNCTII CONDUCERE6
CONSILIERSIDEBUTANT6
SIASISTENT17
SIPRINCIPAL9
SISUPERIOR4
CONSILIER JURIDICSIDEBUTANT1
SIPRINCIPAL2
REFERENTMIIIDEBUTANT1
MIIIASISTENT2
MIIISUPERIOR3
TOTAL FUNCTII PUBLICE51
Act normativ aplicabil: Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice - Anexa I Capitolul I/A
II. FUNCTII CONTRACTUALE
functie contractualanivel de studiigrad/ treapta profesionalanr posturi total
executieconducereclasa
12345
DIRECTOR ADJUNCTS(MEDIC PRIMAR) II1
SEF SERVICIUS(MEDIC PRIMAR) II2
SEF SERVICIUS(BIOLOG) II1
SEF SERVICIUS(INSPECTOR SPECIALITATE) II 1
SEF BIROUS(INSPECTOR SPECIALITATE) II 1
INSPECTOR SPECIALITATESIA1
MEDICSPRIMAR8
MEDICSSPECIALIST9
KINETOTERAPEUTSPRINCIPAL3
BIOLOGSPRINCIPAL1
PSIHOLOGSPRINCIPAL1
FARMACISTSPRIMAR1
ASISTENT FARMACIEPLPRINCIPAL1
ASISTENT MEDICALPLPRINCIPAL22
ASISTENT MEDICAL IGIENAPLPRINCIPAL1
SORA MEDICALAPRINCIPAL1
TEHNICIAN DENTARSSDPRINCIPAL2
REGISTRATOR MEDICALMPRINCIPAL3
OPERATOR REGISTR. URGENTAMPRINCIPAL3
REFERENTMIA5
INGRIJITORGI4
MUNCITORGI6
INGRIJITOR LA DOMICILIUM/G47
SOFER I3
SOFER AUTOSANITARAM/GII7
TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE135
Act normativ aplicabil: Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
"fonduri publice - Anexa I Capitolul II, Anexa III Capitolul I."
Functii publice:
Director Executiv: 1 post
Sef Serviciu: 4 posturi
Sef Birou: 1 post
Functii publice de executie: 45 posturi
TOTAL functii publice: 51 posturi
TOTAL personal contractual: 135 posturi
TOTAL POSTURI Complexul Multifunctional Caraiman = 186 posturi