Hotărârea nr. 106/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 106 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.2/21.01.2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.27/03.02.2009  privind modificarea şi completarea

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.400/14.10.2008 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 76 500 000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR

din data semnării contractului de împrumut în vederea finanţării unor

obiective de investiţii

 

 

 

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi (2), lit.”d”, coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarean Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41, art. 44 alin. (4) și art. 45 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30 din 2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 400 din 14.10.2008 privind aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 76 500 000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al Băncii Naționale a României din data semnării contractului de împrumut în vederea finanțării unor obiective de investiții, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27 din 03.02.2009;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68 din 31.03.2005 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Cartier de locuințe Odăi”;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 516 din 23.12.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 301 din 23.07.2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 17 din 16.02.2010;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 22 din 29.01.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 302 din 23.07.2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18 din 16.02.2010;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 455 din 26.11.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197 din 29.09.2010;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196 din 29.09.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 231 din 29.11.2010;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 160 din 29.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 203 din 12.10.2010;

Ținând seama de Hotărea Consiliului Local nr. 80 din 31.05.2011 prin care s-a aprobat indicatorii tehnico-economici ai unor obiective de investiții privind modernizare sistemului rutier al străzilor din sectorul 1;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Investiții;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

 

HOTĂTĂȘTE:

 

Art. 1. Din bugetul local al sectorului 1 se asigură integral plata:

a)      serviciului anual al datoriei publice locale;

b)      oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)      altor cheltuieli neeligibile ale împrumutului.

 

            Art. 2. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 1 următoarele date:

a)      Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)      valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract;

c)      gradul de îndatorare a sectorului 1 al Municipiului București;

d)     durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)      dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente împrumutului;

f)       plățile efectuate din împrumutul contractat.

            (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

 

            Art.3.  (1) Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 2 din 21.01.2010 se înlocuiește cu Anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre – Repartizarea finanțării rambursabile pe programe/obiective de investiții și dotări.

            (2) În funcție de modul de derulare a fiecărui program/obiectiv de investiții, ordonatorul principal de credite stabilește cheltuielile anuale necesare pentru fiecare program/obiectiv în cadrul proiectelor de buget și/sau anexelor la bugetul inițial sau rectificat.

            (3) Ordonatorul principal de credite poate modifica repartizarea sumelor prevazute în Anexa nr. 1, prezentând modificările spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul anexelor la bugetul inițial sau rectificat.

 

Art.4. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 2 din 21.01.2010 se înlocuiește cu Anexa nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre – Lista obiectivelor de investiții incluse în Programul de reabilitare termică a căror finanțare se asigură integral sau parțial din împrumut.

 

Art.5. Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 2 din 21.01.2010 se înlocuiește cu Anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre – Lista obiectivelor de investiții incluse în Programul de modernizare a străzilor din sectorul 1 a căror finanțare se asigură integral sau parțial din împrumut.

 

Art.6. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 21.01.2010 pentru modificarea şi completarea anexelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27 din 03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 400 din 14.10.2008 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 76 500 000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii își încetează aplicabilitatea.

 

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Sectorului 1, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București și pe pagina de internet www.primariasector1.ro

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                      SECRETAR

                                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     106

            Data:   28.06.2011

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.106/28.06.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
Repartizarea finanțării rambursabile pe programe/obiective de investiții si dotări
ObiectivDocument de aprobareValori initiale/ actualizateSuma repartizată inițial (lei/euro)*Repartizarea sumelor modificate (lei/euro)*EsalonareSuma repartizată inițial (lei/euro)*Repartizarea sumelor modificate HCL S1 2/21.01.2010 (lei/euro)*EsalonareRepartizarea sumelor propuse la modificare (lei/euro)*Influențe (lei/euro)*
200920102011200920102011
Cartier de locuinţe Odăi
initial
Hotărârea Consiliului Local Sector 1"104,354,832 $"
nr. 68/31.03.2005"93,173,957 $"
actualizat"105,197,962 $""33,903,994 $""2,437,848.78""25,000,000.00""6,466,144.78""105,197,962 $""33,903,994 $""2,437,848.78""25,000,000.00""6,466,144.78""23,791,046 $""-10,112,948 $"
"150,103,990 lei"
"134,021,420 lei""24,674,664 €""7,952,337 €""24,674,664 €""7,952,337 €""571,809 €""5,863,865 €""1,516,664 €""5,580,299 €""-2,372,038 €"
"Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi şi public, Liceul Tehnic ""Media"", str. Jiului nr. 163"
initial
Hotărârea Consiliului Local nr. 1"32,828,178 lei"
nr. 137/29.05.2007"24,853,693 lei"
actualizat"34,275,528 $"0 $"34,275,528 $"0 $0 $0 $
"40,378,659 lei"
"30,570,042 lei""8,039,482 €"0 €"8,039,482 €"0 €0 €0 €0 €0 €0 €
"Bazin olimpic acoperit, sală de sport, anexe cu dotări pentru sportivi şi public, Liceul ""Nicolae Iorga"", Bd. Ion Mihalache nr. 126"
initial
Hotărârea Consiliului Local nr. 1"20,183,555 lei"
nr. 138/29.05.2007"14,000,700 lei"
actualizat"19,308,252 $"0 $"19,308,252 $"0 $0 $0 $
"24,825,773 lei"
"17,220,861 lei""4,528,839 €"0 €"4,528,839 €"0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Modernizarea Pieţei agroalimentare Amzei
initial
Hotărârea Consiliului Local nr. 1"39,699,249 lei"
nr. 317/18.10.2007"27,780,113 lei"
actualizat"40,578,009 $""40,578,009 $""40,578,009 $""40,578,009 $""21,718,955 $""-18,859,054 $"
"47,011,851 lei"
"32,897,210 lei""9,517,758 €""9,517,758 €""9,517,758 €""9,517,758 €"0 €0 €0 €"5,094,280 €""-4,423,478 €"
"Reabilitare pasarelă pietonală km 7+650, linia CF 300 Bucureşti - Ploieşti"
initial
Hotărârea Consiliului Local Sector 1"2,201,390 lei"
nr. 395/14.10.2008"1,811,261 lei"
actualizat"2,190,800 $""2,490,799 $"0.00"2,490,799.24"0.00"2,190,800 $""2,490,799 $"0.00"2,490,799.24"0.000 $"-2,490,799 $"
"2,550,751 lei"
"2,098,708 lei""513,862 €""584,228 €""513,862 €""584,228 €"0 €"584,228 €"0 €0 €"-584,228 €"
Canalizare şi evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecţia Bulevardului Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad
initial
Hotărârea Consiliului Local Sector 1"8,395,710 lei"
nr. 3/29.01.2009"6,144,568 lei"
nr. 502/10.12.2009actualizat"6,404,607 $""6,789,256 $""6,789,255.72"0.000.00"6,404,607 $""6,789,256 $""6,789,255.72"0.000.00"6,789,256 $"0 $
"8,395,710 lei"
"6,144,568 lei""1,502,230 €""1,592,451 €""1,502,230 €""1,592,451 €""1,592,451 €"0 €0 €"1,592,451 €"0 €
Consolidare imobil situat în strada Piaţa Amzei nr. 13
initial
Hotărârea Consiliului Local Sector 1"43,673,716 lei"
nr. 136/29.05.2007"32,231,165 lei"
actualizat"40,702,100 $""42,312,723 $""19,895,026.00""20,682,983.47""1,734,713.49""40,702,100 $""42,312,723 $""19,895,026.00""20,682,983.47""1,734,713.49""33,286,767 $""-9,025,956 $"
"53,718,671 lei"
"39,644,333 lei""9,546,864 €""9,924,643 €""9,546,864 €""9,924,643 €""4,666,469 €""4,851,289 €""406,885 €""7,807,564 €""-2,117,079 €"
Modernizare sistem rutier al străzilor din sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
Hotărârile Consiliului Local Sector 1initial
nr. 2/25.01.2007"78,080,818 lei"
nr. 277/28.08.2008"66,943,997 lei"
nr. 392/14.10.2008actualizat"39,974,922 $""46,310,048 $""40,086,698.01""2,500,000.00""3,723,350.31""39,974,922 $""46,310,048 $""40,086,698.01""2,500,000.00""3,723,350.31""49,988,705 $""3,678,657 $"
nr. 517/23.12.2008"79,222,059 lei"
nr. 79/24.03.2009"67,939,220 lei""9,376,301 €""10,862,234 €""9,376,301 €""10,862,234 €""9,402,519 €""586,386 €""873,329 €""11,725,080 €""862,846 €"
nr. 257/25.06.2009
nr. 80/31.05.2011
Microbuze
"9,810,000 $"
"9,810,000 $""9,805,820 $"0 $0 $0 $
"9,805,820 $"0 $
"9,810,000 $""2,300,000 €"0 €0 €0 €0 €0 €0 €
"9,810,000 $""2,300,000 €"0 €
Reabilitare termica imobile
Hotărârile Consiliului Local Sector 1initial
nr. 301/23.07.2009"894,610,065 lei"
nr. 302/23.07.2009"746,439,078 lei"0 $"126,053,171 $"0.00"126,053,170.73"0.00"162,863,271 $""36,810,100 $"
nr. 455/26.11.2009actualizat0 $"126,053,171 $"0.00"126,053,170.73"0.00
nr. 160/29.07.2010"949,254,010 lei"0 €"29,566,349 €"0 €"29,566,349 €"0 €"38,200,326 €""8,633,978 €"
nr. 196/29.09.2010"796,171,639 lei"0 €"29,566,349 €"
nr. 41/22.03.2011
initial
"1,233,837,513 lei"
"1,023,188,532 lei""298,438,000 $""298,438,000 $""69,208,829 $""176,726,953 $""11,924,209 $""298,438,000 $"0 $
TOTAL INVESTIŢIIactualizat"298,438,000 $""298,438,000 $""69,208,828.51""50,673,782.71""11,924,208.58"
"1,365,271,474 lei""70,000,000 €""70,000,000 €""16,233,248 €""41,452,117 €""2,796,878 €""70,000,000 €"0 €
"1,136,518,001 lei""70,000,000 €""70,000,000 €"
"*) Cursul euro la 26.01.2009, conform contract de credit: 1 euro ="4.2634 lei

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Local
nr.106/28.06.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
Lista obiectivelor de investiții incluse în Programul de reabilitare termică
a căror finanțare se asigura integral sau parțial din împrumut
Nr crtDenumire obiectivDocument de aprobare/ modificare indicatori tehnico-economiciValoare initiala (lei)Valoare actualizată (lei)Document de aprobare/ modificare indicatori tehnico-economici
INVC+MINVC+M
1"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Aerogarii nr. 2-8, bl. 2/1"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,973,102""3,338,741""4,074,813""3,424,213"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
2"Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 40 A, bl. 19F"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,219,107""1,024,460""1,250,316""1,050,686"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
3Reabilitare termică a imobilului din Strada Athanasie Enescu nr. 51HCL 1 nr. 301/23.07.2009"889,715""747,660""912,492""766,800"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
4"Reabilitare termică a imobilului din Strada Athanasie Enescu nr. 47, bl. 5, sc. A+B"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,398,516""2,015,560""2,459,918""2,067,158"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
5Reabilitare termică a imobilului din Strada Athanasie Enescu nr. 49HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,536,501""1,291,177""1,575,835""1,324,231"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
6Reabilitare termică a imobilului din Strada Athanasie Enescu nr. 55HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,118,736""940,114""1,147,376""964,181"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
7"Reabilitare termică a imobilului din Strada Aviaţiei nr. 15-17, bl. 7D"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,501,736""1,261,963""1,540,180""1,294,269"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
8"Reabilitare termică a imobilului din Strada Avionului nr. 21-25, bl. 15E"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,048,653""1,721,557""2,101,099""1,765,629"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
9"Reabilitare termică a imobilului din Strada Barbu Lăutaru nr. 2, bl. 21"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,623,574""3,045,020""3,716,337""3,122,973"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
10"Reabilitare termică a imobilului din Aleea Băiculeşti nr. 15, bl. I 3"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,488,649""2,931,638""3,577,958""3,006,688"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
11"Reabilitare termică a imobilului din Aleea Băiculeşti nr. 4, vila I 7"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,503,129""1,263,134""1,541,609""1,295,470"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
12"Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 22-24, bl. V/1"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,018,907""856,224""1,044,991""878,143"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
13"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucurestii Noi nr. 62, bl. 3"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,652,612""2,229,086""2,720,519""2,286,151"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
14"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucurestii Noi nr. 64, bl. 6"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,013,893""2,532,683""3,091,049""2,597,520"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
15"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucurestii Noi nr. 78, bl. C1"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,999,494""3,360,919""4,101,881""3,446,959"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
16Reabilitare termică a imobilului din Strada Căpâlna nr. 32HCL 1 nr. 301/23.07.2009"813,127""683,300""833,943""700,792"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
17Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Dacia nr. 26HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,863,723""1,566,154""1,911,434""1,606,248"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
18"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 21, bl. H"HCL 1 nr. 302/23.07.2009"3,169,917""2,663,796""3,251,067""2,731,989"HCL 1 nr. 302/23.07.2009
19"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 33, bl. 2"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,280,473""1,076,028""1,313,253""1,103,574"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
20"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8"HCL 1 nr. 302/23.07.2009"3,589,937""3,016,754""3,681,839""3,093,983"HCL 1 nr. 302/23.07.2009
21"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 135-145, bl. 10, sc. B1+B2"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,272,482""2,749,985""3,356,258""2,820,385"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
22"Reabilitare termică a imobilului din Intrarea Dridu nr. 4, bl. 26 B"HCL 1 nr. 302/23.07.2009"968,794""814,113""993,595""834,954"HCL 1 nr. 302/23.07.2009
23"Reabilitare termică a imobilului din Intrarea Dridu nr. 7, bl. F13, sc. A+B"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,519,538""2,957,595""3,609,638""3,033,309"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
24"Reabilitare termică a imobilului din Intrarea Dridu nr. 7, bl. F13, sc. C+D"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,675,880""3,088,975""3,769,983""3,168,053"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
25"Reabilitare termică a imobilului din Intrarea Dridu nr. 9, bl. 27"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,509,420""1,268,420""1,548,061""1,300,892"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
26"Reabilitare termică a imobilului din Strada Episcop Vulcan nr. 26, bl. F"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,537,794""2,132,600""2,602,762""2,187,195"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
27"Reabilitare termică a imobilului din Strada Făurei nr. 5, bl. C9"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"6,607,888""5,552,847""6,777,050""5,695,000"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
28"Reabilitare termică a imobilului din Strada Feleacu nr. 1, bl. 11D"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"927,246""779,198""950,983""799,145"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
29"Reabilitare termică a imobilului din Strada Feleacu nr. 3-5, bl. 11E, sc. 1-2"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,746,709""1,467,823""1,791,425""1,505,399"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
30"Reabilitare termică a imobilului din Strada Feleacu nr. 4, bl. 10A, sc. 1"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,014,599""852,604""1,040,573""874,431"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
31"Reabilitare termică a imobilului din Aleea Gheorghe Stalpeanu nr. 5, bl. 34, sc. 1"HCL 1 nr. 302/23.07.2009"3,543,030""2,977,336""3,633,732""3,053,556"HCL 1 nr. 302/23.07.2009
32"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 214, bl. L1"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,175,655""987,945""1,205,752""1,013,236"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
33"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 222, bl. 7 bis"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,564,240""1,314,487""1,604,285""1,348,138"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
34"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 222, bl. 7, sc. B"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,317,639""1,107,260""1,351,371""1,135,606"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
35"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 222, bl. 7, sc. C"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,340,491""1,126,463""1,374,808""1,155,300"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
36"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 230, bl. 3"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,909,251""3,285,085""4,009,328""3,369,183"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
37"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 232, bl. 2"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"6,698,609""5,629,083""6,870,093""5,773,188"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
38"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 238, bl. C, sc. B"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,351,860""1,976,353""2,412,068""2,026,948"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
39"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 238, bl. C, sc. C"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,598,502""1,343,279""1,639,424""1,377,667"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
40"Reabilitare termică a imobilului din Strada Hatmanul Arbore nr. 3-7, bl. 1A, sc. A-B"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,580,327""3,008,678""3,671,983""3,085,700"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
41"Reabilitare termică a imobilului din Strada Horia Măcelariu nr. 23-25, bl. XI-5, sc. A+B"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,122,125""1,783,298""2,176,451""1,828,950"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
42"Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 18A, bl. 1, 2"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"584,887""491,502""599,860""504,084"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
43"Reabilitare termică a imobilului din Strada Iacob Felix nr. 95, bl. 17, sc. A"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,908,555""1,603,828""1,957,414""1,644,886"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
44"Reabilitare termică a imobilului din Strada Iacob Felix nr. 95, bl. 17, sc. B"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,046,588""1,719,822""2,098,981""1,763,849"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
45"Reabilitare termică a imobilului din Strada Iacob Felix nr. 97, bl. 17A, sc. A+B"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,714,136""3,121,123""3,809,218""3,201,024"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
46"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 29, bl. 3"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"5,655,187""4,752,258""5,799,960""4,873,916"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
47"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 31, bl. 4"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"906,504""761,768""929,711""781,269"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
48"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 31, bl. 5"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,831,386""1,538,980""1,878,269""1,578,378"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
49"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 31, bl. 6A"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"246,077""206,787""252,377""212,081"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
50"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 127, bl. 6"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,691,319""3,101,949""3,785,817""3,181,359"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
51"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 150, bl. 7"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"5,519,828""4,638,511""5,661,136""4,757,257"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
52"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 154, bl. 5"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,799,265""3,192,660""3,896,526""3,274,392"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
53"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 313, bl. E9"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,304,850""1,096,513""1,338,254""1,124,584"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
54"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 343, bl. G"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,273,083""1,910,154""2,331,274""1,959,054"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
55"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 35-37, bl. 101"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"3,943,308""3,313,704""4,044,257""3,398,535"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
56"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 40, bl. 33 B"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,669,563""2,243,330""2,737,904""2,300,759"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
57"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 42-52, bl. 35"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"12,416,333""10,433,893""12,734,191""10,701,001"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
58"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 92, bl. 44 A2"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,621,998""2,203,360""2,689,121""2,259,766"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
59"Reabilitare termică a imobilului din Strada Marinarilor nr. 13-15, bl. 6/5"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,768,796""1,486,383""1,814,077""1,524,434"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
60"Reabilitare termică a imobilului din Strada Măguricea nr. 29-33, bl. 8H"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,528,616""2,124,887""2,593,349""2,179,284"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
61Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihai Eminescu nr. 60HCL 1 nr. 301/23.07.2009"946,903""795,717""971,144""816,087"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
62"Reabilitare termică a imobilului din Strada Naum Ramniceanu nr. 2-4, bl. 5"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,654,478""1,390,318""1,696,833""1,425,910"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
63"Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Racota nr. 4, bl. 69"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,960,903""1,647,818""2,011,102""1,690,002"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
64"Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Racotă nr. 19, bl. 65"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,428,345""2,040,626""2,490,511""2,092,866"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
65"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 80, bl. 1 A"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,587,843""2,174,658""2,654,092""2,230,329"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
66"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 16, bl. A5"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"4,060,385""3,412,088""4,164,331""3,499,437"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
67"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 19, bl. I3"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,453,571""2,061,824""2,516,382""2,114,607"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
68"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 20, bl. F3"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,715,216""2,281,694""2,784,726""2,340,105"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
69"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 22A, vila 18-19"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,753,760""1,473,748""1,798,656""1,511,476"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
70"Reabilitare termică a imobilului din Strada Siriului nr. 24-27, bl. 18B, sc. 2"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,082,974""910,062""1,110,698""933,360"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
71"Reabilitare termică a imobilului din Strada Siriului nr. 25, bl. 18B, sc. 1"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"858,451""721,387""880,427""739,855"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
72"Reabilitare termică a imobilului din Strada Smaranda Braescu nr. 9, bl. 1 H, sc. 1"HCL 1 nr. 302/23.07.2009"1,190,966""1,000,812""1,221,455""1,026,433"HCL 1 nr. 302/23.07.2009
73"Reabilitare termică a imobilului din Strada Smaranda Braescu nr. 9, bl. 1 H, sc. 2"HCL 1 nr. 302/23.07.2009"1,325,027""1,113,468""1,358,948""1,141,973"HCL 1 nr. 302/23.07.2009
74"Reabilitare termică a imobilului din Aleea Someşul Rece nr. 4-12, bl. 5"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,420,315""2,033,878""2,482,275""2,085,945"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
75Reabilitare termică a imobilului din Strada Subcetate nr. 72HCL 1 nr. 302/23.07.2009"2,103,383""1,767,549""2,157,230""1,812,798"HCL 1 nr. 302/23.07.2009
76"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Burileanu nr. 5, bl. 20"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,104,983""928,557""1,133,271""952,328"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
77"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Protopopescu nr. 1, bl. C6"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,685,533""2,256,750""2,754,283""2,314,523"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
78"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Protopopescu nr. 11, bl. C1"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,641,313""2,219,591""2,708,931""2,276,413"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
79"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Protopopescu nr. 5, bl. C4"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,558,130""2,149,689""2,623,618""2,204,721"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
80"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Protopopescu nr. 7, bl. C3"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,704,301""2,272,522""2,773,531""2,330,699"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
81"Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 112, bl. 34, sc. 1"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,620,617""1,361,863""1,662,105""1,396,727"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
82"Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 112, bl. 34, sc. 2"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,946,507""1,635,720""1,996,338""1,677,594"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
83"Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 114, bl. 35, sc. A"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"1,864,548""1,566,847""1,912,280""1,606,958"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
84"Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 116, bl. 36"HCL 1 nr. 301/23.07.2009"2,290,552""1,924,834""2,349,190""1,974,110"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
85Reabilitare termică a imobilului din Calea Victoriei nr. 142-148HCL 1 nr. 301/23.07.2009"5,445,786""4,576,291""5,585,198""4,693,444"HCL 1 nr. 301/23.07.2009
86"Reabilitare termică a imobilului din Aleea Gheorghe Stâlpeanu nr. 2, Blocul 2"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"771,663""606,383""1,135,371""930,346"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
87"Reabilitare termică a imobilului din Aleea Gheorghe Stâlpeanu nr. 3, Blocul 3"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"771,663""606,383""1,135,371""930,346"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
88"Reabilitare termică a imobilului din Aleea Gheorghe Stâlpeanu nr. 4, Blocul 4"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"771,663""606,383""1,135,371""930,346"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
89"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Alexandru Averescu nr.1, Blocul 1 sc. A+B"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,522,559""1,159,746""3,151,460""2,618,228"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
90"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Banul Manta nr. 39, Blocul 30"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"985,934""799,049""1,239,989""1,020,413"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
91Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Bucureştii Noi nr. 15HCL 1 nr. 455/26.11.2009"2,089,240""1,726,525""2,614,838""2,185,734"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
92"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 25, Blocul 2, sc. A+B"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"2,865,894""2,217,548""4,271,517""3,515,652"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
93"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Ion Mihalache nr. 111, Blocul 12A"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"2,246,167""1,732,116""4,575,763""3,818,473"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
94"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Ion Mihalache nr. 158, Blocul 4"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"3,457,790""2,756,965""5,816,858""4,867,073"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
95"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Ion Mihalache nr. 315, Blocul 1"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"445,964""345,313""586,024""466,971"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
96"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Ion Mihalache nr. 38, Blocul 33A, sc. B"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,024,658""824,199""1,445,063""1,199,005"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
97"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Ion Mihalache nr. 58, Blocul 35A, sc. 1"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,920,032""1,569,780""3,547,387""2,919,660"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
98Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 23AHCL 1 nr. 455/26.11.2009"2,478,931""1,916,171""4,559,436""3,752,622"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
99"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. C"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,380,884""1,107,564""2,357,896""1,940,655"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
100"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 210, Blocul L2"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"699,415""527,696""1,344,733""1,104,806"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
101"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 226, Blocul 5, sc. A+B,"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,503,562""1,190,638""2,442,272""2,029,505"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
102"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 226, Blocul 5, sc. C"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"794,828""646,666""987,973""814,923"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
103"Reabilitare termică a imobilului din strada Băiculeşti nr.25, Blocul E13"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,774,407""1,362,501""3,384,385""2,801,761"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
104"Reabilitare termică a imobilului din strada Belizarie nr. 16, Blocul 10/1, sc. 3"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"409,448""311,594""671,967""545,708"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
105"Reabilitare termică a imobilului din strada Belizarie nr. 20, Blocul 10/1, sc. 1"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"581,266""444,284""1,073,541""884,473"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
106"Reabilitare termică a imobilului din strada Borşa nr. 25, Blocul 8F, sc. B"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"338,814""253,349""666,970""546,830"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
107"Reabilitare termică a imobilului din strada Feleacului nr. 25-27, Blocul 13B, sc. 1+2"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,211,439""999,701""1,262,340""1,041,705"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
108"Reabilitare termică a imobilului din strada Feleacului nr. 9-13, Blocul 12B, sc. 1-3"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,211,125""908,543""2,532,361""2,091,278"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
109"Reabilitare termică a imobilului din strada Hrisovului nr. 32, Blocul 9"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"948,843""767,646""988,710""799,900"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
110"Reabilitare termică a imobilului din strada Hrisovului nr.26, Blocul H4"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,865,909""1,460,684""3,323,070""2,764,105"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
111"Reabilitare termică a imobilului din strada Iacob Felix nr. 41, Blocul C2, sc. 1-4"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"3,689,987""2,951,051""6,088,790""5,097,756"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
112"Reabilitare termică a imobilului din strada Iacob Felix nr. 61, Blocul B1"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,478,591""1,200,072""1,883,919""1,559,887"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
113"Reabilitare termică a imobilului din strada Pajurei nr. 22, Blocul G3"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,265,441""973,551""2,503,892""2,082,365"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
114"Reabilitare termică a imobilului din strada Pieţei nr. 33-35, Blocul A7"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"2,300,669""1,842,003""2,885,428""2,350,471"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
115"Reabilitare termică a imobilului din strada Pieţei nr.36-42, Blocul A8"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,930,423""1,475,954""4,239,131""3,544,683"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
116"Reabilitare termică a imobilului din strada Presei nr. 4, Blocul 18, sc. 1"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,149,960""953,879""1,198,278""993,958"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
117"Reabilitare termică a imobilului din strada Radu Boiangiu nr. 10, Blocul 39A"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,183,182""951,129""1,563,707""1,283,257"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
118"Reabilitare termică a imobilului din strada Radu Boiangiu nr. 14-16, Blocul 39"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,233,308""962,270""2,192,195""1,819,947"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
119Reabilitare termică a imobilului din strada Sfinţii Voievozi nr. 37HCL 1 nr. 455/26.11.2009"492,101""393,212""690,991""567,126"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
120"Reabilitare termică a imobilului din strada Siriului nr. 37-39, Blocul 19D"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,088,840""840,241""2,011,572""1,665,685"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
121"Reabilitare termică a imobilului din strada Şaradei nr. 53-61, Blocul A9"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,933,333""1,475,954""4,260,604""3,561,295"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
122"Reabilitare termică a imobilului din strada Teodosie Rudeanu nr. 3, Blocul 1C"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"2,167,105""1,677,472""2,706,140""2,143,599"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
123"Reabilitare termică a imobilului din strada Vasile Popişteanu nr. 1, Blocul 1"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"1,555,047""1,247,609""1,972,958""1,611,413"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
124"Reabilitare termică a imobilului din strada Veronica Micle nr.22, Blocul M5, sc. B"HCL 1 nr. 455/26.11.2009"999,516""758,880""1,887,612""1,551,910"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
125Reabilitare termică a imobilului din şoseaua Kiseleff nr. 22HCL 1 nr. 455/26.11.2009"777,758""635,173""974,893""807,105"HCL 1 nr. 455/26.11.2009
126"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 92, Blocul 44A2, scara B"HCL S1 nr. 160/29.07.2010"1,392,199""1,067,352""2,032,787""1,639,344"
127"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 92, Blocul 44A2, scara C"HCL S1 nr. 160/29.07.2010"1,392,199""1,067,352""1,280,764""1,032,874"
128"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanților nr. 134-145, Blocul10, scara A și C"HCL S1 nr. 160/29.07.2010"1,392,199""1,067,352""3,298,771""2,660,299"
129Reabilitare termică a imobilului din Strada Siriului nr. 17-19 bl. 17CHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,540,560""1,286,760""1,830,672""1,539,690"
130Reabilitare termică a imobilului din Strada Jean Monet nr. 5HCL S1 nr. 196/29.09.2010"733,814""625,583""733,814""625,583"
131Reabilitare termică a imobilului din Strada Elena Văcărescu nr. 19 bl. 20/2HCL S1 nr. 196/29.09.2010"562,042""478,404""562,042""478,404"
132Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Caramfil nr. 28-30 bl. 1CHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,152,022""971,216""1,152,022""971,216"
133Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Burileanu nr. 7 bl. 20AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"803,286""666,038""961,072""803,550"
134Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 116-122 bl. 6HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,936,703""1,604,519""213,950""1,758,991"
135Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 102-110 bl. 2HCL S1 nr. 196/29.09.2010"4,287,368""3,510,893""5,226,666""4,329,496"
136Reabilitare termică a imobilului din Calea Victoriei nr. 85 bl. 1HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,468,284""1,209,357""1,685,973""1,399,075"
137Reabilitare termică a imobilului din Strada Marinarilor nr. 26 bl. 10/3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"703,289""591,151""703,289""591,151"
138Reabilitare termică a imobilului din Strada George Călinescu nr. 27 bl. 17AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,008,046""833,426""1,008,046""833,426"
139Reabilitare termică a imobilului din Strada Elena Văcărescu nr. 21-23 bl. 20/3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,309,631""1,107,982""1,309,631""1,107,982"
140"Reabilitare termică a imobilului din Strada George Valentin Bibescu nr. 16, bl. 12 /5, sc.2"HCL S1 nr. 196/29.09.2010"608,580""494,887""608,580""494,887"
141Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Pipera nr. 3-5 bl. 1EHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,153,416""971,823""1,153,416""971,823"
142Reabilitare termică a imobilului din Strada Feleacu nr. 9-13 bl. 12BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,343,052""1,959,228""2,343,052""1,959,228"
143Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 22 bl. 16HCL S1 nr. 196/29.09.2010"758,739""633,711""892,402""750,199"
144Reabilitare termică a imobilului din Strada Ioan Slavici nr. 9 HCL S1 nr. 196/29.09.2010"550,817""465,147""550,817""465,147"
145Reabilitare termică a imobilului din Strada Victor Eftimiu nr. 4-6 HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,387,888""1,999,266""2,781,694""2,342,470"
146Reabilitare termică a imobilului din Strada Victor Eftimiu nr. 5-7 HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,655,637""1,388,724""1,940,757""1,637,208"
147Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Brezoianu nr. 26-32HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,487,201""2,078,533""2,807,817""2,357,952"
148Reabilitare termică a imobilului din Strada Băiculeşti nr. 13 bl. B9HCL S1 nr. 196/29.09.2010"6,150,359""5,269,964""6,150,359""5,269,964"
149Reabilitare termică a imobilului din Strada Băiculeşti nr. 21A bl. 22HCL S1 nr. 196/29.09.2010"945,594""786,332""945,594""786,332"
150Reabilitare termică a imobilului din Intrarea Dridu nr. 6 bl. Vila 26AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"652,837""539,632""652,837""539,632"
151Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 2 bl. 26HCL S1 nr. 196/29.09.2010"584,714""474,129""584,714""474,129"
152Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 14 bl. 19HCL S1 nr. 196/29.09.2010"565,842""456,951""592,664""490,473"
153Reabilitare termică a imobilului din Strada Dridu nr. 1 bl. K3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,475,680""2,065,718""2,475,680""2,065,718"
154Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 28 bl. Vila 8HCL S1 nr. 196/29.09.2010"679,345""562,507""679,345""562,507"
155Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 5-7 bl. 21-22HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,120,424""950,346""1,120,424""950,346"
156Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 5 bl. D-1HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,615,857""3,153,617""3,615,857""3,153,617"
157Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 25 bl. 9 TURNHCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,717,633""3,194,665""3,717,633""3,194,665"
158Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 29 bl. 6HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,958,621""2,536,609""2,958,621""2,536,609"
159Reabilitare termică a imobilului din Strada Subcetate nr. 62-70 bl. A10HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,145,704""2,630,764""3,624,996""3,048,469"
160Reabilitare termică a imobilului din Strada Aurel Băeşu nr. 2-14 bl. A13HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,114,978""2,670,473""3,114,978""2,670,473"
161Reabilitare termică a imobilului din Strada Iordache Golescu nr. 10 bl. 29HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,026,500""1,744,221""2,026,500""1,744,221"
162Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 190 bl. FHCL S1 nr. 196/29.09.2010"4,463,518""3,774,848""4,463,518""3,774,848"
163Reabilitare termică a imobilului din Strada Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 2B bl. 33DHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,521,518""2,088,698""2,872,207""2,394,326"
164Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Alexandru Averescu nr. 3 bl. 2HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,540,686""2,177,278""2,540,686""2,177,278"
165Reabilitare termică a imobilului din Strada Serdarului nr. 7 bl. 46HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,486,805""1,239,791""1,486,805""1,239,791"
166Reabilitare termică a imobilului din Strada Clucerului nr. 11-15 bl. 49HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,003,528""1,673,102""2,003,528""1,673,102"
167Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Alexandru Averescu nr. 5 bl. 3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,540,686""2,177,278""2,540,686""2,177,278"
168Reabilitare termică a imobilului din Strada Serdarului nr. 9 bl. 46BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,616,874""3,022,373""3,616,874""3,022,373"
169Reabilitare termică a imobilului din Aleea Constantin Sandu Aldea nr. 3 bl. 6HCL S1 nr. 196/29.09.2010"822,326""687,507""962,993""810,098"
170Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 172 bl. E1HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,346,968""1,138,576""1,346,968""1,138,576"
171Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Popisteanu nr. 5 bl. 3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,177,676""1,863,420""2,177,676""1,863,420"
172Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 156 bl. 4 PRIMHCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,469,418""2,975,474""3,469,418""2,975,474"
173Reabilitare termică a imobilului din Intrarea V.I. Miciurin nr. 1 HCL S1 nr. 196/29.09.2010"399,974""333,008""471,591""395,422"
174Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 16 bl. 27HCL S1 nr. 196/29.09.2010"6,107,744""5,234,869""6,107,744""5,234,869"
175Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 395 bl. MHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,046,119""874,057""1,046,119""874,057"
176Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 176 bl. RHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,712,074""1,466,472""1,712,074""1,466,472"
177Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 152 bl. 6HCL S1 nr. 196/29.09.2010"6,389,512""5,408,718""6,389,512""5,408,718"
178Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 331 bl. 13HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,045,482""878,983""1,045,482""878,983"
179Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 178 bl. PHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,806,468""1,545,562""1,806,468""1,545,562"
180Reabilitare termică a imobilului din Strada Prunaru nr. 2-4 bl. 6-7HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,616,114""3,063,968""3,616,114""3,063,968"
181Reabilitare termică a imobilului din Strada Prunaru nr. 1 bl. 9 sc. A+B+CHCL S1 nr. 196/29.09.2010"4,105,046""3,534,942""4,105,046""3,534,942"
182Reabilitare termică a imobilului din Strada Andrei Popovici nr. 6A bl. Beller 6HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,150,818""967,404""1,150,818""967,404"
183Reabilitare termică a imobilului din Strada Crinului nr. 20-24 bl. A4HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,059,486""2,559,544""3,522,246""2,962,841"
184Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Protopopescu nr. 3 bl. C5HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,894,805""1,647,398""1,894,805""1,647,398"
185Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131 bl. 9F sc. AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,171,298""929,597""1,171,298""929,597"
186Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 46-48 bl. 19GHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,640,178""1,405,603""1,640,178""1,405,603"
187Reabilitare termică a imobilului din Strada Siriului nr. 21-23 bl. 17DHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,852,415""1,545,635""1,852,415""1,545,635"
188Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 2 bl. 6AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"766,900""638,524""766,900""638,524"
189Reabilitare termică a imobilului din Strada Elena Caragiani nr. 24-28 bl. 8CHCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,009,191""2,540,123""3,009,191""2,540,123"
190Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Bucureşti Ploieşti nr. 95 bl. 1-4HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,310,788""1,926,084""2,812,406""2,363,244"
191Reabilitare termică a imobilului din Strada Avionului nr. 35 bl. J16HCL S1 nr. 196/29.09.2010"795,970""670,595""795,970""670,595"
192Reabilitare termică a imobilului din Strada Avionului nr. 3 bl. 5CHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,352,215""1,124,187""1,352,215""1,124,187"
193Reabilitare termică a imobilului din Strada Smaranda Brăescu nr. 18B bl. 2AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,410,687""1,180,050""1,410,687""1,180,050"
194Reabilitare termică a imobilului din Strada Avionului nr. 11-15 bl. 6CHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,350,750""1,135,928""1,350,750""1,135,928"
195"Reabilitare termică a imobilului din Strada Neagoe Vodă nr. 13-15 bl. 2/5 , sc. 1-2"HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,210,048""1,017,108""1,210,048""1,017,108"
196Reabilitare termică a imobilului din Strada Aviaţiei nr. 1-9 bl. 4CHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,206,581""1,007,408""1,206,581""1,007,408"
197Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Caramfil nr. 44-46 bl. 11BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,752,460""1,491,388""1,752,460""1,491,388"
198Reabilitare termică a imobilului din Strada Borşa nr. 30-32 bl. 3GHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,515,936""2,103,310""2,515,936""2,103,310"
199Reabilitare termică a imobilului din Strada George Valentin Bibescu nr. 11-13 bl. 8/3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,933,905""1,612,294""2,269,897""1,905,112"
200Reabilitare termică a imobilului din Strada Feleacu nr. 5 bl. 11/FHCL S1 nr. 196/29.09.2010"758,752""642,079""758,752""642,079"
201Reabilitare termică a imobilului din Strada Smaranda Brăescu nr. 29-33 bl. 11GHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,628,430""2,207,139""2,628,430""2,207,139"
202Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 16 bl. 22HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,250,772""2,733,685""3,250,772""2,733,685"
203Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 155 bl. 21HCL S1 nr. 196/29.09.2010"6,669,408""5,600,168""6,669,408""5,600,168"
204Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 92 bl. 13 sc. 2HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,427,284""1,218,982""1,427,284""1,218,982"
205Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 39-49 bl. 12 sc. CHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,303,255""1,918,208""2,303,255""1,918,208"
206Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 148 bl. B1HCL S1 nr. 196/29.09.2010"6,790,212""5,707,112""6,790,212""5,707,112"
207Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 92 bl. 13 sc. 4HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,025,363""1,737,675""2,025,363""1,737,675"
208Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 23-25 bl. B1 sc. 2HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,253,694""1,911,729""2,253,694""1,911,729"
209Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 92 bl. 13 sc. 1HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,446,784""1,235,894""1,446,784""1,235,894"
210Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 92 bl. 13 sc. 3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,158,741""1,853,350""2,158,741""1,853,350"
211Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 1 bl. 2HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,119,330""949,373""1,119,330""949,373"
212Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 3 bl. 3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,119,330""949,373""1,119,330""949,373"
213Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 5 bl. 4HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,119,330""949,373""1,119,330""949,373"
214Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 6 bl. 5HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,119,330""949,373""1,119,330""949,373"
215Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 8 bl. 9HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,119,330""949,373""1,119,330""949,373"
216Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 10 bl. Vila 12HCL S1 nr. 196/29.09.2010"437,281""367,498""437,281""367,498"
217Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 12 bl. Vila 13HCL S1 nr. 196/29.09.2010"437,281""367,498""437,281""367,498"
218Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 14 bl. 10HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,118,729""948,839""1,118,729""948,839"
219Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 2 bl. 1HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,126,383""955,643""1,126,383""955,643"
220Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 4 bl. 6HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,119,330""949,373""1,119,330""949,373"
221Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 6 bl. 7HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,119,330""949,373""1,119,330""949,373"
222Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 8 bl. 8HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,118,729""948,839""1,118,729""948,839"
223Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-135 bl. 9E sc. BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,334,269""1,111,085""1,334,269""1,111,085"
224Reabilitare termică a imobilului din Strada Fiordului nr. 30 bl. 52HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,776,510""1,531,500""1,776,510""1,531,500"
225Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 10 bl. 30HCL S1 nr. 196/29.09.2010"438,078""367,498""438,078""367,498"
226Reabilitare termică a imobilului din Strada Dinicu Golescu nr. 31 bl. B1HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,275,942""988,513""1,275,942""988,513"
227Reabilitare termică a imobilului din Strada Băiculeşti nr. 19 bl. D9HCL S1 nr. 196/29.09.2010"4,878,917""4,073,949""4,878,917""4,073,949"
228Reabilitare termică a imobilului din Strada Episcopul Vulcan nr. 26 bl. EHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,538,033""1,281,735""1,810,698""1,519,363"
229Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 14 bl. 21HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,369,587""788,584""3,369,587""788,584"
230Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 4 bl. 27HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,721,268""1,445,062""1,721,268""1,445,062"
231Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 14 bl. 19HCL S1 nr. 196/29.09.2010"502,541""411,930""502,541""411,930"
232Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 152 bl. 14HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,597,442""2,181,380""2,597,442""2,181,380"
233Reabilitare termică a imobilului din Strada Amman nr. 3 bl. 7HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,266,881""1,060,358""1,438,486""1,209,913"
234Reabilitare termică a imobilului din Calea Floreasca nr. 146-148 bl. 207HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,061,578""885,355""1,061,578""885,355"
235Reabilitare termică a imobilului din Aleea Făurei nr. 8 bl. 11HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,194,346""993,769""1,194,346""993,769"
236Reabilitare termică a imobilului din Strada Andrei Popovici nr. 18 bl. 8AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,584,540""1,342,352""1,584,540""1,342,352"
237Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucureştii Noi nr. 17 bl. A4HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,757,324""1,479,542""2,052,199""1,736,527"
238Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 11 bl. F4HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,358,592""2,810,364""3,358,592""2,810,364"
239Reabilitare termică a imobilului din Strada Pieţei nr. 37-39 bl. A6HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,147,770""2,632,565""3,632,731""3,055,210"
240Reabilitare termică a imobilului din Strada Dumitru Darian nr. 2 bl. 23HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,688,887""1,423,675""1,688,887""1,423,675"
241Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Constantinescu nr. 6 bl. 15AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,322,607""1,118,099""1,322,607""1,118,099"
242Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 166 bl. 2HCL S1 nr. 196/29.09.2010"5,595,690""4,701,000""5,595,690""4,701,000"
243Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 144 bl. 10HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,938,582""1,622,319""1,938,582""1,622,319"
244"Reabilitare termică a imobilului din Strada George Valentin Bibescu nr. 33, bl. X/2, sc. 2"HCL S1 nr. 196/29.09.2010"790,942""664,394""790,942""664,394"
245Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 200 bl. AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,970,264""2,505,172""2,970,264""2,505,172"
246Reabilitare termică a imobilului din Strada Iani Buzoiani nr. 3 bl. 16 sc. BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,714,396""1,365,766""1,955,424""1,575,823"
247Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 160 bl. 3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,537,875""2,980,267""3,537,875""2,980,267"
248Reabilitare termică a imobilului din Strada Smaranda Brăescu nr. 25 bl. 10HHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,461,789""2,055,226""2,461,789""2,055,226"
249Reabilitare termică a imobilului din Strada Prometeu nr. 8-10 bl. 12FHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,337,313""1,104,055""1,337,313""1,104,055"
250Reabilitare termică a imobilului din Aleea Gheorghe Stâlpeanu nr. 11 bl. 8 sc. A+BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,438,942""2,089,315""2,438,942""2,089,315"
251Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 18 bl. 28HCL S1 nr. 196/29.09.2010"5,793,065""4,945,837""5,793,065""4,945,837"
252Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 32-36 bl. 18AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,357,497""2,018,689""2,357,497""2,018,689"
253Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 206 bl. KHCL S1 nr. 196/29.09.2010"6,353,528""5,370,975""6,353,528""5,370,975"
254Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 28 bl. 17AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"884,712""750,189""884,712""750,189"
255Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 30 bl. 17AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"716,148""609,879""716,148""609,879"
256Reabilitare termică a imobilului din Strada Cluj nr. 81 bl. 9HCL S1 nr. 196/29.09.2010"4,561,112""3,797,158""4,561,112""3,797,158"
257Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 216 bl. 1HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,427,224""2,817,461""4,777,990""3,994,660"
258Reabilitare termică a imobilului din Strada Horia Măcelariu nr. 15-17 bl. 12/6HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,032,389""833,426""1,032,389""833,426"
259Reabilitare termică a imobilului din Strada Căpâlna nr. 6-8 bl. 15BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,172,275""993,256""1,172,275""993,256"
260Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 121 bl. 5HCL S1 nr. 196/29.09.2010"4,198,749""3,594,833""4,198,749""3,594,833"
261Reabilitare termică a imobilului din Aleea Someşul Rece nr. 17-25 bl. 8HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,073,690""1,771,251""2,073,690""1,771,251"
262"Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 16-20, bl. X/1, sc. 2"HCL S1 nr. 196/29.09.2010"954,133""796,895""954,133""796,895"
263Reabilitare termică a imobilului din Strada Grigore Manolescu nr. 2 bl. 16B+C sc. AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,351,183""1,144,592""1,351,183""1,144,592"
264Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Aerogării nr. 14 bl. 2/7HCL S1 nr. 196/29.09.2010"794,991""674,424""794,991""674,424"
265Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 3 bl. 21/6HCL S1 nr. 196/29.09.2010"732,517""617,386""732,517""617,386"
266Reabilitare termică a imobilului din Strada Neagoe Vodă nr. 3-5 bl. 13/6HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,407,397""1,180,817""1,407,397""1,180,817"
267Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 13-15 bl. IX/4HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,996,601""1,666,538""1,996,601""1,666,538"
268Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 242 HCL S1 nr. 196/29.09.2010"4,211,849""3,548,392""4,211,849""3,548,392"
269Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Alexandru Averescu nr. 7 bl. 4HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,554,587""2,189,333""2,554,587""2,189,333"
270Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Alexandru Averescu nr. 9 bl. 5HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,372,276""2,031,261""2,372,276""2,031,261"
271Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Alexandru Averescu nr. 12 bl. 80AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,450,414""2,888,572""3,450,414""2,888,572"
272Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banul Manta nr. 12 bl. 26HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,629,527""3,113,749""3,629,527""3,113,749"
273Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 22 bl. 29 sc. 1-3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"5,327,118""4,442,918""5,327,118""4,442,918"
274Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 29 bl. 32HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,506,974""1,277,735""1,506,974""1,277,735"
275Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 29 bl. 32HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,408,489""1,199,943""1,408,489""1,199,943"
276Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 29 bl. 32HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,843,740""1,865,574""2,843,740""1,865,574"
277Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucureştii Noi nr. 70 bl. 11HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,413,983""1,148,322""1,668,272""1,369,937"
278Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucureştii Noi nr. 93-97 bl. B3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"4,872,271""4,170,440""4,872,271""4,170,440"
279Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 19 bl. GHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,971,288""1,695,135""1,971,288""1,695,135"
280Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 43 bl. 7HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,394,520""2,864,723""3,394,520""2,864,723"
281"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 23-25 bl. B sc. 1,3,4"HCL S1 nr. 196/29.09.2010"5,471,551""4,626,805""5,471,551""4,626,805"
282Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 64 bl. 41HCL S1 nr. 196/29.09.2010"691,700""568,558""691,700""568,558"
283Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 98 bl. 44HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,877,915""2,430,726""2,877,915""2,430,726"
284Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 115 bl. 10A2HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,230,907""2,700,720""3,230,907""2,700,720"
285Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 140 bl. 140HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,437,609""1,199,782""1,437,609""1,199,782"
286Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 146 bl. 9HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,881,789""1,613,485""1,881,789""1,613,485"
287Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 164 bl. 2HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,499,014""2,946,716""3,499,014""2,946,716"
288Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 174 bl. DHCL S1 nr. 196/29.09.2010"5,282,400""4,639,848""5,282,400""4,639,848"
289Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 315 bl. 5JHCL S1 nr. 196/29.09.2010"960,578""810,535""960,578""810,535"
290Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 331 bl. 13HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,172,131""991,552""1,172,131""991,552"
291Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 331 bl. 13HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,074,428""904,699""1,074,428""904,699"
292Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 339 bl. 15HCL S1 nr. 196/29.09.2010"5,435,517""4,604,986""5,435,517""4,604,986"
293Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 341 bl. FHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,101,415""1,641,147""2,101,415""1,641,147"
294Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 93-105 bl. 14 sc. A+BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,777,982""3,140,379""3,777,982""3,140,379"
295Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 18 bl. DallesHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,806,231""2,404,024""2,806,231""2,404,024"
296Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Poligrafiei nr. 20HCL S1 nr. 196/29.09.2010"968,326""797,629""968,326""797,629"
297Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 64 bl. 24 sc. A+BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,711,901""3,140,917""3,711,901""3,140,917"
298Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 168 bl. 15HCL S1 nr. 196/29.09.2010"5,913,566""4,925,217""6,797,242""5,695,345"
299"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131 bl. 9B , sc. F"HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,509,855""2,092,802""2,509,855""2,092,802"
300Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 134-138 bl. 11 sc. A+B+CHCL S1 nr. 196/29.09.2010"4,157,104""3,425,346""4,869,935""4,046,581"
301Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 146 bl. 146HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,502,933""1,266,089""1,502,933""1,266,089"
302Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 164 bl. KHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,978,623""2,503,068""2,978,623""2,503,068"
303Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 168 bl. JHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,977,773""2,503,068""2,977,773""2,503,068"
304Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 170 bl. IHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,120,325""943,953""1,120,325""943,953"
305Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 234 bl. 1HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,198,441""2,704,289""3,198,441""2,704,289"
306Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 240 bl. BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,430,241""2,916,967""3,430,241""2,916,967"
307Reabilitare termică a imobilului din Intrarea Serdarului nr. 7 bl. 51HCL S1 nr. 196/29.09.2010"566,715""468,385""566,715""468,385"
308Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Bucureşti Ploieşti nr. 30-34 bl. II/3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,672,978""1,419,050""1,672,978""1,419,050"
309"Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 94 bl. 14-14A sc. 1,2,3"HCL S1 nr. 196/29.09.2010"4,973,077""4,234,215""4,973,077""4,234,215"
310"Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 78, bl. 1"HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,094,602""1,756,198""2,094,602""1,756,198"
311Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Pipera nr. 15 bl. 3CHCL S1 nr. 196/29.09.2010"673,832""561,954""673,832""561,954"
312Reabilitare termică a imobilului din Strada Aviaţiei nr. 12-14 bl. 5FHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,193,812""1,001,911""1,193,812""1,001,911"
313Reabilitare termică a imobilului din Strada Băiculeşti nr. 17 bl. C13HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,324,605""2,775,501""3,324,605""2,775,501"
314Reabilitare termică a imobilului din Strada Băiculeşti nr. 23 bl. E9HCL S1 nr. 196/29.09.2010"6,285,377""5,382,559""6,285,377""5,382,559"
315Reabilitare termică a imobilului din Strada Băneasa nr. 1-7 bl. II/4HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,925,518""2,441,744""2,925,518""2,441,744"
316Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 7-11 bl. XII/4HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,299,149""2,756,902""3,299,149""2,756,902"
317"Reabilitare termică a imobilului din Strada Borşa nr. 16, bl. 2J"HCL S1 nr. 196/29.09.2010"602,153""505,488""602,153""505,488"
318Reabilitare termică a imobilului din Strada Borşa nr. 33-35 bl. 7GHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,340,152""1,112,501""1,579,085""1,320,732"
319Reabilitare termică a imobilului din Strada Borşa nr. 52-54 bl. 5F HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,454,168""1,212,620""1,454,168""1,212,620"
320Reabilitare termică a imobilului din Strada Bucegi nr. 112 bl. 1HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,248,032""1,068,302""1,248,032""1,068,302"
321Reabilitare termică a imobilului din Strada Cluj nr. 83 bl. 8B sc. AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,899,299""1,591,198""1,899,299""1,591,198"
322Reabilitare termică a imobilului din Strada Constantin Cristescu nr. 6HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,471,064""1,240,420""1,730,782""1,466,765"
323Reabilitare termică a imobilului din Strada Crinului nr. 5-15 bl. A3HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,239,591""2,770,955""3,239,591""2,770,955"
324Reabilitare termică a imobilului din Strada Dinicu Golescu nr. 15-17 bl. E+FHCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,942,576""3,390,270""3,942,576""3,390,270"
325Reabilitare termică a imobilului din Strada Elena Caragiani nr. 8-10 bl. 3JHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,696,481""1,416,400""1,696,481""1,416,400"
326Reabilitare termică a imobilului din Strada Elena Caragiani nr. 16-18 bl. 3AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,323,910""2,780,257""3,323,910""2,780,257"
327Reabilitare termică a imobilului din Strada Făurei nr. 2 bl. 7AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"481,758""404,278""481,758""404,278"
328Reabilitare termică a imobilului din Strada Feleacu nr. 29-35 bl. 13CHCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,116,299""2,603,676""3,116,299""2,603,676"
329Reabilitare termică a imobilului din Strada Ficusului nr. 1 bl. XX/5HCL S1 nr. 196/29.09.2010"914,995""775,611""914,995""775,611"
330Reabilitare termică a imobilului din Strada George Călinescu nr. 28 bl. 20AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"697,026""584,347""697,026""584,347"
331Reabilitare termică a imobilului din Strada Grigore Cherchez nr. 9 HCL S1 nr. 196/29.09.2010"646,841""542,671""771,186""651,038"
332Reabilitare termică a imobilului din Strada Iacob Felix nr. 101 bl. 19 sc. BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,397,479""2,010,208""2,397,479""2,010,208"
333Reabilitare termică a imobilului din Strada Ioan Vodă Caragea nr. 9-15 HCL S1 nr. 196/29.09.2010"979,007""816,952""1,175,548""988,239"
334Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 24 bl. 18BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"5,251,274""4,500,677""5,251,274""4,500,677"
335Reabilitare termică a imobilului din Strada Jiului nr. 2-4 bl. C1HCL S1 nr. 196/29.09.2010"884,063""727,396""1,035,173""859,088"
336Reabilitare termică a imobilului din Strada Lăstărişului nr. 28 bl. B2HCL S1 nr. 196/29.09.2010"4,138,445""3,487,419""4,138,445""3,487,419"
337Reabilitare termică a imobilului din Strada Măguricea nr. 39 bl. 13EHCL S1 nr. 196/29.09.2010"755,462""639,785""755,462""639,785"
338Reabilitare termică a imobilului din Strada Măguricea nr. 15-19 bl. 8GHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,596,637""1,334,272""1,596,637""1,334,272"
339Reabilitare termică a imobilului din Strada Marinarilor nr. 12-16 bl. 9/1HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,152,687""1,845,999""2,152,687""1,845,999"
340Reabilitare termică a imobilului din Strada Miron Costin nr. 45 bl. 5 sc. AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"779,456""649,961""926,555""778,158"
341Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Racotă nr. 2 bl. 67HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,051,354""1,716,756""2,051,354""1,716,756"
342Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Racotă nr. 8 bl. 76AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,089,694""1,745,884""2,089,694""1,745,884"
343Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 4 bl. 27HCL S1 nr. 196/29.09.2010"609,915""457,129""609,915""457,129"
344Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 1 bl. 28HCL S1 nr. 196/29.09.2010"639,326""475,078""639,326""475,078"
345Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 1 bl. 28HCL S1 nr. 196/29.09.2010"602,535""442,373""602,535""442,373"
346Reabilitare termică a imobilului din Strada Prometeu nr. 21-23 bl. 16DHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,582,149""1,341,094""1,582,149""1,341,094"
347Reabilitare termică a imobilului din Strada Prometeu nr. 25-31 bl. 16GHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,774,333""2,312,502""3,315,289""2,783,948"
348Reabilitare termică a imobilului din Strada Prunaru nr. 6 bl. 8HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,344,051""2,015,459""2,344,051""2,015,459"
349Reabilitare termică a imobilului din Strada Radu Popescu nr. 17 bl. 24AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,054,520""2,597,817""3,054,520""2,597,817"
350Reabilitare termică a imobilului din Strada Sfinţii Voievozi nr. 49-51 HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,141,157""1,819,314""2,141,157""1,819,314"
351Reabilitare termică a imobilului din Strada Stefan Stoika nr. 20 bl. 17AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,811,639""2,372,122""2,811,639""2,372,122"
352Reabilitare termică a imobilului din Strada Stirbei Voda nr. 154 bl. 26AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,168,145""981,220""1,168,145""981,220"
353Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştirbei Vodă nr. 158 bl. 23AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,168,582""981,220""1,168,582""981,220"
354Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştirbei Vodă nr. 160 bl. 22BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,169,485""982,023""1,169,485""982,023"
355Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştirbei Vodă nr. 162 bl. 22AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,275,255""1,072,435""1,275,255""1,072,435"
356Reabilitare termică a imobilului din Strada Surorilor nr. 9-15 bl. A2HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,016,067""2,517,785""3,481,631""2,923,527"
357Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 100 bl. 30BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,706,678""2,250,149""2,706,678""2,250,149"
358Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 108 bl. 33HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,928,880""2,481,276""2,928,880""2,481,276"
359Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 118 bl. 37HCL S1 nr. 196/29.09.2010"3,245,628""2,763,894""3,245,628""2,763,894"
360Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 118 bl. 37HCL S1 nr. 196/29.09.2010"2,059,720""1,717,681""2,059,720""1,717,681"
361Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 119 bl. 6HCL S1 nr. 196/29.09.2010"4,116,893""3,382,559""4,689,806""3,881,856"
362Reabilitare termică a imobilului din Strada Veronica Micle nr. 22 bl. M5HCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,550,194""1,313,476""1,550,194""1,313,476"
363Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 22-24 bl. 5/1AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"730,436""615,646""730,436""615,646"
364Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 22-24 bl. 5/1BHCL S1 nr. 196/29.09.2010"340,191""281,743""340,191""281,743"
365Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 22-24 bl. 5/1DHCL S1 nr. 196/29.09.2010"560,450""442,157""560,450""442,157"
366Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 238 bl. C sc. AHCL S1 nr. 196/29.09.2010"1,562,107""1,321,466""1,562,107""1,321,466"
367Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 238 bl. C sc. DHCL S1 nr. 196/29.09.2010"908,769""759,048""908,769""759,048"
368"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 23, Blocul 10"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"3,049,072""2,530,197""3,049,072""2,530,197"
369"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr.152, Blocul 152"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,190,491""985,993""1,190,491""985,993"
370"Reabilitare termică a imobilului din Strada Străuleşti nr. 5-7, Blocul Băneasa"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,560,279""1,298,623""1,560,279""1,298,623"
371"Reabilitare termică a imobilului din Strada Teodor Neagoe nr. 1, Blocul 12"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"731,225""608,030""731,225""608,030"
372"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 31, Blocul 4, sc. 2, 3, 4"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"2,884,345""2,381,468""2,884,345""2,381,468"
373"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Protopopescu nr. 9, Blocul C2"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"2,239,433""1,888,418""2,239,433""1,888,418"
374"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucureştii Noi nr. 76, Blocul A12"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"3,174,897""2,648,094""3,174,897""2,648,094"
375"Reabilitare termică a imobilului din Strada Athanasie Enescu nr. 53, Blocul 53"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"805,314""670,135""805,314""670,135"
376"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 1, Blocul 1B"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"5,235,421""4,393,168""5,235,421""4,393,168"
377"Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Constantinescu nr. 5, Blocul 14"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"2,587,568""2,154,869""2,587,568""2,154,869"
378Reabilitare termică a imobilului din Strada Petru Poni nr. 1-3HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,257,082""1,046,366""1,257,082""1,046,366"
379"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 23, Blocul 23"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"983,732""818,575""983,732""818,575"
380"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 117, Blocul 4"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"2,379,207""1,979,055""2,379,207""1,979,055"
381"Reabilitare termică a imobilului din Strada Horia Măcelariu nr. 18, Blocul 20/1A"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,854,900""1,555,239""1,854,900""1,555,239"
382"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 6, Blocul H4"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"2,050,624""1,710,790""2,050,624""1,710,790"
383"Reabilitare termică a imobilului din Strada Siriului nr. 5-11, Blocul 16F"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"3,665,710""3,080,352""3,665,710""3,080,352"
384"Reabilitare termică a imobilului din Strada Smaranda Brăescu nr. 14-16-18, Blocul 2B"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,999,221""1,664,664""1,999,221""1,664,664"
385"Reabilitare termică a imobilului din Strada Sfânta Maria nr. 1-5, Blocul 10A4"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"2,371,828""1,974,769""2,371,828""1,974,769"
386"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 212, Blocul J"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"11,444,974""9,558,116""11,444,974""9,558,116"
387"Reabilitare termică a imobilului din Calea Victoriei nr. 83-85, Blocul B, sc. A, B"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"2,684,976""2,223,308""2,684,976""2,223,308"
388"Reabilitare termică a imobilului din Strada George Valentin Bibescu nr. 16, Blocul XII5, sc. 1"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"396,971""329,672""396,971""329,672"
389"Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 2, Blocul 26, sc. B"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"541,671""450,075""541,671""450,075"
390"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 395, Blocul M, sc. 2, 3, 4"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"3,879,197""3,240,181""3,879,197""3,240,181"
391"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 39-49, Blocul 12, sc. A, B"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"4,830,209""4,012,476""4,830,209""4,012,476"
392"Reabilitare termică a imobilului din Strada Dinicu Golescu nr. 31, Blocul 1, scara 1"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,198,496""1,009,928""1,198,496""1,009,928"
393"Reabilitare termică a imobilului din Strada Dinicu Golescu nr. 31, Blocul 1, scara 3"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,176,245""990,148""1,176,245""990,148"
394"Reabilitare termică a imobilului din Strada Iani Buzoiani nr. 3, Blocul 16, sc. A"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"2,094,370""1,744,350""2,094,370""1,744,350"
395"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 18, Blocul 28, sc. B, C"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"2,790,702""2,392,824""2,790,702""2,392,824"
396"Reabilitare termică a imobilului din Strada Horia Măcelariu nr. 15-17, Blocul 12/6, sc. B"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"899,876""748,618""899,876""748,618"
397"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 331, Blocul 13, sc. A"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,243,727""1,045,363""1,243,727""1,045,363"
398"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 331, Blocul 13, sc. C"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,159,979""972,377""1,159,979""972,377"
399"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9A, sc. G"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,362,807""1,132,175""1,362,807""1,132,175"
400"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9E, sc. C"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"844,635""696,817""844,635""696,817"
401"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9, sc. D"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,279,841""1,050,188""1,279,841""1,050,188"
402"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9, sc. E"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,348,500""1,110,024""1,348,500""1,110,024"
403"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 94, Blocul 14-14A, sc. 4"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"2,365,544""1,950,117""2,365,544""1,950,117"
404"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Stoika nr. 20, Blocul 17A, sc. A"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"2,071,595""1,724,598""2,071,595""1,724,598"
405"Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 118, Blocul 37, sc. A"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,752,711""1,462,735""1,752,711""1,462,735"
406"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 38, Blocul 33A"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,514,351""1,257,910""1,514,351""1,257,910"
407"Reabilitare termică a imobilului din Strada Borşa nr. 25, Blocul 8F, sc. A"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"716,293""595,738""716,293""595,738"
408"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. B"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"3,258,792""2,717,951""3,258,792""2,717,951"
409"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. A"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"2,631,101""2,185,485""2,631,101""2,185,485"
410"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 3, Blocul 27"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,082,502""900,977""1,082,502""900,977"
411"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 5, Blocul 17"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,082,502""900,977""1,082,502""900,977"
412"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 5, Blocul 23"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,302,404""1,094,057""1,302,404""1,094,057"
413"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 135-145, Blocul 10, sc. D"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"901,667""753,007""901,667""753,007"
414"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 222, Blocul 7, sc. A"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,132,548""942,713""1,132,548""942,713"
415"Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 114, Blocul 35, sc. B"HCL S1 nr. 41/22.03.2011"1,230,006""1,019,462""1,230,006""1,019,462"
TOTAL"894,610,065""746,439,078""949,254,010""796,171,639"
DIRECTIA INVESTITII
Director
Bogdan Pițigoi
"270,838,008""224,614,995"

Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Local
nr.____/____________
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
Lista arterelor de circulație incluse în Programul de modernizare a străzilor din sectorul 1
a căror finanțare se asigura integral sau parțial din împrumut
Nr crtNr crt initialStradaTronsonDocument de aprobareINV initial [lei]C+M initial [lei]INV actualizat [lei]C+M actualizat [lei]INV actualizat [euro]C+M actualizat [euro]
13616 FebruarieHCL S1 nr. 2/25.01.2007"6,520,500""5,670,000""6,520,500""5,670,000""1,863,000""1,620,000"
240Aleea SnagovHCL S1 nr. 79/24.03.2009"1,107,410""980,680""1,107,410""980,680""282,150""249,861"
31AlexandrinaHCL S1 nr. 277/28.08.2008"796,275""674,677""828,922""702,339""231,271""195,954"
437Apicultorilor Bd.HCL S1 nr. 257/25.06.2009"4,051,200""3,199,010""4,051,200""3,199,010""963,820""755,730"
52AviatieiMusetesti - SiriuluiHCL S1 nr. 392/14.10.2008"553,980""480,120""575,918""499,133""157,812""136,771"
63AvrameniHCL S1 nr. 277/28.08.2008"521,680""456,880""543,069""475,612""151,130""132,357"
744CantonuluiHCL S1 nr. 517/23.12.2008"1,419,284""1,138,102""1,419,284""1,138,102""360,325""288,939"
84Carapatistr. Mircesti - Calea Grivitei; str. Popisteanu - intr. ExpozitieiHCL S1 nr. 392/14.10.2008"3,201,518""2,700,332""3,255,624""2,745,968""829,818""699,913"
95Constantin BlarenbergHCL S1 nr. 277/28.08.2008"118,052""97,523""122,892""101,521""34,287""28,325"
106Constantin CristescuHCL S1 nr. 277/28.08.2008"1,228,600""1,105,840""1,278,973""1,151,179""360,203""324,212"
117Constantin StahiHCL S1 nr. 392/14.10.2008"933,180""836,900""971,440""871,213""273,591""245,364"
128Cristofor ColumbHCL S1 nr. 277/28.08.2008"256,883""215,666""267,415""224,508""74,609""62,638"
139DocentilorSos. Kiseleff - str. AlexandrinaHCL S1 nr. 277/28.08.2008"308,567""258,230""321,218""268,817""89,621""75,001"
1410Emile ZolaHCL S1 nr. 277/28.08.2008"246,899""207,167""257,022""215,661""71,710""60,170"
1511Episcop VulcanBd. Bucurestii Noi - Bd. LaminoruluiHCL S1 nr. 392/14.10.2008"620,970""553,130""646,430""575,808""182,057""162,167"
1612Eremia GrigorescuHCL S1 nr. 277/28.08.2008"390,747""325,441""406,768""338,784""113,489""94,522"
1745Ezareni intr.HCL S1 nr. 517/23.12.2008"315,084""247,866""315,084""247,866""79,993""62,928"
1813Gheorghe BalsHCL S1 nr. 277/28.08.2008"267,933""224,573""278,918""233,780""77,819""65,225"
1948Gheorghe BratianuHCL S1 nr. 517/23.12.2008"2,247,505""1,977,018""2,247,505""1,977,018""570,592""501,921"
2014Gheorghe DemetriadeHCL S1 nr. 277/28.08.2008"535,028""452,359""556,964""470,906""155,394""131,384"
2115Gheorghe SontuHCL S1 nr. 277/28.08.2008"314,769""264,925""327,675""275,787""91,422""76,945"
2238Gheorghe StefanHCL S1 nr. 257/25.06.2009"3,594,760""2,800,550""3,594,760""2,800,550""855,990""661,600"
2339Gliei intr.HCL S1 nr. 79/24.03.2009"455,670""397,170""455,670""397,170""116,097""101,192"
2416GratioasaHCL S1 nr. 277/28.08.2008"660,210""568,390""687,279""591,694""191,261""164,661"
2517Grigore CerchezHCL S1 nr. 277/28.08.2008"281,990""235,450""293,552""245,103""81,902""68,384"
2651Halta GrivitaHCL S1 nr. 517/23.12.2008"1,379,979""1,208,972""1,379,979""1,208,972""350,346""306,931"
2718IalomicioareiHCL S1 nr. 277/28.08.2008"1,424,189""1,335,247""1,482,581""1,389,992""413,794""387,952"
2819Ioan CantacuzinoHCL S1 nr. 277/28.08.2008"504,712""426,562""525,405""444,051""146,589""123,891"
2920MadridHCL S1 nr. 277/28.08.2008"139,889""116,105""145,624""120,865""40,629""33,722"
3021Mahatma GandhiHCL S1 nr. 277/28.08.2008"183,784""152,438""191,319""158,688""53,378""44,274"
3143MenuetuluiHCL S1 nr. 517/23.12.2008"702,076""559,803""702,076""559,803""178,242""142,122"
3241NeajlovuluiHCL S1 nr. 79/24.03.2009"4,831,550""4,341,310""4,831,550""4,341,310""1,231,000""1,106,094"
3322Nicolae ConstinescuHCL S1 nr. 277/28.08.2008"93,135""76,318""96,954""79,447""27,050""22,166"
3423Nicolae Cucu StarostescuHCL S1 nr. 277/28.08.2008"265,426""222,934""276,308""232,074""77,091""64,749"
3542Nicolae MinoviciHCL S1 nr. 517/23.12.2008"613,081""483,169""613,081""483,169""155,648""122,666"
3624Nicolae RacotaHCL S1 nr. 277/28.08.2008"687,056""581,734""715,225""605,585""199,549""168,960"
3725NisipariHCL S1 nr. 277/28.08.2008"938,460""827,860""976,937""861,802""271,870""239,829"
3826Pajura AleeHCL S1 nr. 392/14.10.2008"495,170""438,190""515,472""456,156""145,175""128,469"
3927ParculuiHCL S1 nr. 392/14.10.2008"5,896,105""5,038,885""5,995,749""5,124,042""1,528,241""1,306,054"
4050PaunilorHCL S1 nr. 517/23.12.2008"586,651""506,969""586,651""506,969""148,938""128,708"
4128Protonilor intr.HCL S1 nr. 277/28.08.2008"204,720""174,200""213,114""181,342""60,020""51,072"
4229Sfatului intr.HCL S1 nr. 277/28.08.2008"60,229""48,315""62,698""50,296""17,493""14,033"
4346Stefan Burcus intr.HCL S1 nr. 517/23.12.2008"163,631""133,003""163,631""133,003""41,542""33,766"
4447Stefan Burcus str.HCL S1 nr. 517/23.12.2008"962,522""839,678""962,522""839,678""244,363""213,176"
4530TeheranHCL S1 nr. 277/28.08.2008"1,472,115""1,249,799""1,532,472""1,301,041""427,563""362,993"
4631TipografilorHCL S1 nr. 392/14.10.2008"6,576,210""5,927,130""6,836,628""6,161,844""1,873,357""1,688,454"
4749TuberozelorHCL S1 nr. 517/23.12.2008"635,816""550,493""635,816""550,493""161,420""139,758"
4832UruguayHCL S1 nr. 277/28.08.2008"1,398,421""1,187,087""1,455,756""1,235,758""406,159""344,779"
4933Valea MoriiHCL S1 nr. 2/25.01.2007"181,125""157,500""210,775""183,283""60,230""52,374"
5034Virgil DraghiceanuHCL S1 nr. 277/28.08.2008"272,948""229,337""284,139""238,740""79,275""66,609"
5135VisarionHCL S1 nr. 277/28.08.2008"853,197""723,114""888,178""752,762""247,804""210,022"
52Ion SlătineanuHCL S1 nr. 80/31.05.2011"1,531,127""1,296,226""1,531,127""1,296,226"
53Aleea MeteorologieiHCL S1 nr. 80/31.05.2011"1,197,111""1,011,868""1,197,111""1,011,868"
54JimboliaHCL S1 nr. 80/31.05.2011"10,368,739""8,908,024""10,368,739""8,908,024"
55Vasile DorobanţuHCL S1 nr. 80/31.05.2011"589,677""493,655""589,677""493,655"
56ZăgazuluiHCL S1 nr. 80/31.05.2011"1,923,273""1,630,073""1,923,273""1,630,073"
TOTAL"78,080,818""66,943,997""79,222,059""67,939,220""15,891,241""13,656,245"