Hotărârea nr. 104/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                   

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind  acordarea  consimţământului pentru deplasarea  în excursii şi tabere,

în cursul anului 2011, pentru copilul Grigore Ioan-Neluş, aflat în plasament la

Complexul de Servicii Sociale ,,Jiului’’conform Sentinţei Civile nr 1460/16.12.2009,

emisă de Tribunalul Bucureşti

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în consideraţie prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 1460/16.12.2009, emisă de Tribunalul Bucureşti prin care s-a instituit măsura de protecţie specială  plasament la Complexul de Servicii Sociale ,,Jiului’’, pentru copilul Grigore Ioan-Neluş;

Luând în considerare Sentinţa Civilă  nr. 640/28.03.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,  prin care se încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul Grigore Ioan-Neluş  se deleagă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de minor către Consiliul Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.,,n’’ şi ale art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se acordă consimţământul  pentru deplasarea  în excursii şi tabere, în cursul  anului 2011, pentru copilul Grigore Ioan-Neluş, aflat în plasament la Complexul de Servicii Sociale ,,Jiului’’conform Sentinţei Civile nr 1460/16.12.2009, emise de Tribunalul Bucureşti.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                              Ion Brad

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:     104

Data:  31.05.2011