Hotărârea nr. 102/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 102 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/22.04.2010 privind aprobarea implementării activităţilor Proiectului “Orizont 2009”, elaborat de

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea ac telor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/22.04.2010 privind aprobarea implementării activităţilor Proiectului “Orizont 2009”, elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare Proiectul “Orizont 2009”, elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat pentru finanţare conform Scrisorii de Informare privind Aprobarea Cererii de Finanţare nr. E1412/AZ/24.03.2010, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 13649/29.03.2010;

            În temeiul  art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/22.04.2010, în sensul introducerii la art. 1 a unui un nou alineat şi va avea următorul cuprins:

 

“Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Statul de personal pentru implementarea activităţilor Proiectului “Orizont 2009” elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pe toată durata de implementare a Proiectului, în conformitate cu Proiectul şi anexele acestuia, astfel cum au fost aprobate.

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     102

            Data:  31.05.2011

                                     

ORGANIGRAMA PROIECT ORIZONT 2009

POSDRU/84/6.1/S/49167

 

 

 

 

 


                 

 

 

 

 


Instructor atelier lumanari (Estuar)

 

Instructori

 

As.sociali

 

Psihologi

 

Consilier  vocational

 

Responsabil local 1 (DGASPC sector 6)

 

 

Responsabil local 1 (Estuar)

 

Responsabil local 2 (DGASPC Prahova)

 

Experti birouri consiliere vocationala (DGASPC sector 6)

 

Experti (ProVocatie)

 

 

Responsabil local (ProVocatie)

Ppppff

 

 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     MANAGER DE PROIECT

                                                                                                                                                     DANUT IOAN FLEACA

            DIRECTIA GENERALA DE                                                                                                                                   Anexa

            ASISTENTA SOCIALA SI                                                                                                                   la Hotărârea Consiliului Local

            PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1                                                                                                       nr.102/31.05.2011

                                                                                                                                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                                                                                            Ion Brad

 

 

 

STAT DE FUNCTII PROIECT ORIZONT 2009

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 

 

 

Nr

Crt.

FUNCTIA OCUPATA IN PROIECT

PERIOADA LUCRATA

 IN PROIECT

 1.  

Manager proiect

30 luni

 1.  

Asistent manager

30 luni

 1.  

Responsabil Financiar

30 luni

 1.  

Consilier Juridic

30 luni

 1.  

Coordonator Componenta 1

18 luni

 1.  

Asistent Coordonator Componenta 1

18 luni

 1.  

Coordonator Componenta 2

18 luni

 1.  

Asistent Coordonator Componenta 2

18 luni

 1.  

Coordonator Componenta 3

29 luni

 1.  

Asistent Coordonator Componenta 3

29 luni

 1.  

Consilier vocational

15 luni

 1.  

Consilier vocational

15 luni

 1.  

Asistent social

17 luni

 1.  

Asistent social

17 luni

 1.  

Psiholog

17 luni

 1.  

Psiholog

17 luni

 1.  

Maistru instructor croitorie

12 luni

 1.  

Instructor atelier croitorie

12 luni

 1.  

Instructor tipografie

12 luni

 1.  

Instructor atelier brutarie

12 luni

 1.  

Instructor atelier brutarie

12 luni

 1.  

Instructor atelier spalatorie

12 luni

 1.  

Instructor atelier spalatorie

12 luni

Map Data

Close

Map data ©2011 Basarsoft, Google, Tele Atlas, Transnavicom

45°

Labels

 

                                                                                                                                                

 

 

 

Manager Proiect  / Director General

                                                                                    Danut Ioan Fleaca

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALAA N E X A 6
DE ASISTENTA SOCIALAla Dispozitia nr.________/_________
SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1
STAT DE PERSONAL 01.01.2011
salariatii din subordinea Directorului General Adjunct Juridic Contencios şi Resurse Umane
Nr. crt. Numele si prenumeFunctia publ/contractual exec./cond.Nivel studiiGradTreaptaGradatieClasa de salarizareCoeficient de ierarhizareSalariul la nivelul lunii Iunie 2010Salariul la nivelul lunii Iulie-Decembrie 2010 (diminuat cu 25%) cf. Legii nr. 118/2010Salariul de la 01.01.2011 majorat cu 15% cf. Legii nr.285/2010
Componentele salariului de baza cf. Legii nr. 330/2009Spor condiţiiTOTAL SALARIU BAZA BRUTSalariul de bazaSpor de conditiiTOTAL SALARIU BAZA BRUTSalariul de bazaSpor de conditiiTOTAL SALARIU BAZA BRUT
NR. F.P.Salariul de bazaIndemnizatie de conducereSpor vechimeSalariul de baza brut cf. Legii nr. 330/2009
% val% val%val%val%val
1Gâju Cristina Silvia Director Gen. Adj.S3162450%81215%365280115%36531672101.0515%274.052375.1241615%3152731
Serviciul Juridic - Contencios (1+11)
1Grama Nicoleta sef serviciu S3162430%48715%317242815%31727451820.9115%237.512058.42209415%2732367
2VACANTcons. juridicSsuperior5162425%406203015%24422741522.515%182.71705.2175115%2101961
3Andrieş Rada Mihaela cons. juridicSprincipal2111110%111122215%1671389916.57515%124.98751041.5625105415%1441198
4VACANTcons. juridicSprincipal5111125%278138915%16715551041.562515%124.98751166.55119815%1441342
5Buşescu Andreeacons. juridicSprincipal2111110%111122215%1671389916.57515%124.98751041.5625105415%1441198
6Constantinescu Maria Magdalenacons. juridicSasistent286610%8795315%1301083714.4515%97.425811.87582215%112934
7Stan Iulianacons. juridicSasistent18665%4390915%1301039681.97515%97.425779.478415%112896
8VACANT cons. juridicSasistent581825%217103515%1231158776.2515%92.025868.27589315%106999
9Memu Paula Cristina cons. juridicSasistent37470%074715%112859560.2515%84.0375644.287564415%97741
10VACANTcons. juridicSdebutant569925%17587415%105979655.312515%78.6375733.9575415%90844
Personal contractual
11VACANTinsp. sp.SIAIA5132225%331165310%13217851239.37510%99.151338.525142510%1141539
12Şusman Mihaela Lidia insp. sp.SIIII292210%92101410%921106760.6510%69.15829.887510%80954
Serviciul Resurse Umane Aparat Propriu ( 1 + 8)
1 VACANTsef serviciuS2162430%48710%211232210%21125331741.7410%158.341900.08200310%1822185
2**Matus Iuliana Mirelaconsilier SUSP.Sasistent28185%4185910%82941644.17510%61.35705.52574110%71811
3Floroiu LivieaconsilierSasistent586625%217108310%871169811.87510%64.95876.82593410%751008
4Smarandache Nicoleta consilierSasistent486620%173103910%871126779.410%64.95844.3589610%75971
5Crăciunescu Laura IonelaconsilierSasistent18665%4390910%87996681.97510%64.95746.92578410%75859
6Staicu Eleonora referentMsuperior595825%240119810%961293898.12510%71.85969.975103310%831115
7Duta Anca Oanareferent Mprincipal374115%11185210%74926639.112510%55.575694.687573510%64799
8VACANTconsilierSdebutant569925%17587410%70944655.312510%52.425707.737575410%60814
Personal Contractual
9Popa Victoriareferent 1/2 normaMIAIA5432.525%10854110%43584405.4687510%32.4375437.9062546610%37504
Serviciul Resurse Umane Centre si Camine (1+7)
1Văduva Cristina Roxanasef serviciuS2162430%48710%211232210%21125331741.7410%158.341900.08200310%1822185
2Zăinescu LaviniaconsilierS asistent8660%086610%87953649.510%64.95714.4574710%75822
3*Ene Nicoletaconsilier susp.S asistent274710%7582210%75896616.27510%56.025672.370910%64773
4Sas GabrielaconsilierSprincipal3111115%167127810%1111389958.237510%83.3251041.5625110210%961198
5Bichir DanielareferentMsuperior595825%240119810%961293898.12510%71.85969.975103310%831115
6Teodorescu LuciareferentMsuperior595825%240119810%961293898.12510%71.85969.975103310%831115
7VACANTconsilierS asistent381815%12394110%821023705.52510%61.35766.87581110%71882
8Ungureanu MihailconsilierSasistent2381815%12394110%821023705.52510%61.35766.87581110%71882
"Serviciul Resurse Umane Asistenti Maternali, Asistenti Personali (1 +8)"
1Alexandru Elenasef serviciuS2162430%48710%211232210%21125331741.7410%158.341900.08200310%1822185
2Mone IleanaconsilierSsuperior3162415%244186810%16220301400.710%121.81522.5161110%1401751
3VACANTconsilierSprincipal3111115%167127810%1111389958.237510%83.3251041.5625110210%961198
4Cumpanici ValentinconsilierSasistent286610%8795310%871039714.4510%64.95779.482210%75896
5Musat MihaelareferentMsuperior595825%240119810%961293898.12510%71.85969.975103310%831115
6*Dinu Mariana Loredana SUSP.referentMprincipal271410%7178510%71857589.0510%53.55642.667710%62739
7VACANTreferentMasistent261210%6167310%61734504.910%45.9550.858110%53633
8Constantinescu Ancareferent Masistent16585%3369110%66757518.17510%49.35567.52559610%57653
9VACANTconsilierSasistent574725%18793410%751008700.312510%56.025756.337580510%64870
*Persoanele cu asterics sunt in concediu platit pentru
cresterea copilului pana la varsta de 2 ani
**suspendare raport serv. pentru incapacitate temporara cf. L188/1998 r 2
suplimentul salarial se acordă conform Anexei la HCL nr.130/27.05.2010 privind aprobarea unei reglementări specificesuplimentul salarial se acordă conform Anexei la HCL nr.130/27.05.2010 privind aprobarea unei reglementări specifice
în domeniul salarizării funcţionarilor publici din cadrul DGASPC Sector 1în domeniul salarizării funcţionarilor publici din cadrul DGASPC Sector 1
suplimentul salarial nu este considerat drept salarial câştigat şi se acordă lunar în limita fondurilor stabilite prin bugetul local.suplimentul salarial nu este considerat drept salarial câştigat şi se acordă lunar în limita fondurilor stabilite prin bugetul local.
suplimentul se acordă proporţional cu activitatea desfăşurată în luna respectivă şi reprezintă o bază de calcul pentru drepturile şi obligaţiilesuplimentul se acordă proporţional cu activitatea desfăşurată în luna respectivă şi reprezintă o bază de calcul pentru drepturile şi obligaţiile
care se determină în raport cu venitul salarialcare se determină în raport cu venitul salarial
"funcţionarul public nu beneficiază de suplimentul salarial din fondurile alocate, pe perioada suspendării raportului de serviciu, de drept sau după caz, ""funcţionarul public nu beneficiază de suplimentul salarial din fondurile alocate, pe perioada suspendării raportului de serviciu, de drept sau după caz, "
la iniţiativa funcţionarului publicla iniţiativa funcţionarului public
"în perioada concediului fără plată, precum şi pe perioada detaşării la alte instituţii, în luna acordării acestora""în perioada concediului fără plată, precum şi pe perioada detaşării la alte instituţii, în luna acordării acestora"
SUPLIMENTUL SALARIAL SE SUSPENDĂ CF. DISPOZIŢIEI NR. 5572/25.06.2010
Director General "Director General Adjunct,"
Dănuţ Ioan Fleacă Silvia Cristina Gâju

DIRECTIA GENERALAA N E X A 6a
DE ASISTENTA SOCIALAla Dispozitia nr.________/_________
SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1
STAT DE PERSONAL 01.01.2011
salariatii din subordinea Directorului General Adjunct Juridic Contencios şi Resurse Umane
Nr. crt. Numele si prenumeFunctia publ/contractual exec./cond.Nivel studiiGrad de salarizare/grad profesional Grad/Treapta ocupateGradatieClasa de salarizareCoeficient de ierarhizareSalariul la nivelul lunii Iunie 2010Salariul la nivelul lunii Iulie-Decembrie 2010 (diminuat cu 25%) cf. Legii nr. 118/2010Salariul de la 01.01.2011 majorat cu 15% cf. Legii nr.285/2010Difeenta majorare
Componentele salariului de baza cf. Legii nr. 330/2009Spor condiţiiSalariul de bazaSpor de conditiiSalariul de bazaSalariul de bază minim brut pe ţară garantat în platăSpor de conditii
NR. F.P.Salariul de bazaIndemnizatie de conducereSpor vechimeSalariul de baza brut cf. Legii nr. 330/2009
% val% val%val%val%val
1Gâju Cristina Silvia Director Gen. Adj.SIIII3807.03162450%81215%365280115%3652101.0515%274241715%31515.04%
Serviciul Juridic - Contencios (1+11)
1Grama Nicoleta sef serviciu SIIII3766.37162430%48715%317242815%3171820.9115%238209515%27315.05%
2VACANTcons. juridicSsuperior5594.19162425%406203015%2441522.515%183175115%21015.01%
3Andrieş Rada Mihaela cons. juridicSprincipal2442.89111110%111122215%167916.57515%125105515%14415.10%
4VACANTcons. juridicSprincipal5483.19111125%278138915%1671041.562515%125119815%14415.02%
5Buşescu Andreeacons. juridicSprincipal2442.89111110%111122215%167916.57515%125105515%14415.10%
6Constantinescu Maria Magdalenacons. juridicSasistent2392.5686610%8795315%130714.4515%9782215%11215.05%
7Stan Iulianacons. juridicSasistent1372.438665%4390915%130681.97515%9778515%11215.11%
8VACANT cons. juridicSasistent5432.8281825%217103515%123776.2515%9289315%10615.04%
9Memu Paula Cristina cons. juridicSasistent342.267470%074715%112560.2515%8464567015%7115.13%
10VACANTcons. juridicSdebutant5332.2069925%17587415%105655.312515%7975415%9015.06%
Personal contractual
11VACANTinsp. sp.SIAIA5493.27132225%331165310%1321239.37510%99142610%11415.06%
12Şusman Mihaela Lidia insp. sp.SIIII2382.4992210%92101410%92760.6510%6987610%8015.16%
Serviciul Resurse Umane Aparat Propriu ( 1 + 8)
1 VACANTsef serviciuSIIII2705.50162430%48710%211232210%2111741.7410%158200410%18215.06%
2*Matus Iuliana Mirelaconsilier SUSP.Sasistent1372.438185%4185910%82644.17510%6174110%7115.03%
3Floroiu LivieaconsilierSasistent5432.8286625%217108310%87811.87510%6593410%7515.04%
4Smarandache Nicoleta consilierSasistent4352.3286620%173103910%87779.410%6589710%7515.09%
5Crăciunescu Laura IonelaconsilierSasistent1302.058665%4390910%87681.97510%6578510%7515.11%
6VACANTconsilierSdebutant5332.2069925%17587410%70655.312510%5275410%6015.06%
7Staicu Eleonora referentMsuperior5322.1595825%240119810%96898.12510%72103310%8315.02%
8VACANTreferentMasistent5241.7761225%15376510%61573.7510%4666067010%4315.03%
Personal Contractual
9Popa Victoriareferent 1/2 normaMIAIA5302.05432.525%10854110%43405.4687510%3246610%3715.00%
Serviciul Resurse Umane Centre si Camine (1+7)
1Văduva Cristina Roxanasef serviciuSIIII2766.37162430%48710%211232210%2111741.7410%158200410%18215.06%
2Sas GabrielaconsilierSprincipal3463.04111115%167127810%111958.237510%83110210%9615.00%
3Zăinescu LaviniaconsilierS asistent342.268660%086610%87649.510%6574810%7515.17%
4*Ene Nicoletaconsilier S asistent2392.5674710%7582210%75616.27510%5670910%6415.05%
5VACANTconsilierS asistent5432.8281815%12394110%82705.52510%6181210%7115.09%
6VACANTconsilierSasistent5432.8281815%12394110%82705.52510%6181210%7115.09%
7Bichir DanielareferentMsuperior5322.1595825%240119810%96898.12510%72103310%8315.02%
8Teodorescu LuciareferentMsuperior5322.1595825%240119810%96898.12510%72103310%8315.02%
"Serviciul Resurse Umane Asistenti Maternali, Asistenti Personali (1 +8)"
1Alexandru Elenasef serviciuSIIII2766.37162430%48710%211232210%2111741.7410%158200410%18215.06%
2Mone IleanaconsilierSsuperior3573.99162415%244186810%1621400.710%122161210%14015.09%
3VACANTconsilierSprincipal5483.19111115%167127810%111958.237510%83110210%9615.00%
4Cumpanici ValentinconsilierSasistent2392.5686610%8795310%87714.4510%6582210%7515.05%
5VACANTconsilierSasistent5432.8274725%18793410%75700.312510%5680610%6415.09%
6Musat MihaelareferentMsuperior5322.1595825%240119810%96898.12510%72103310%8315.02%
7*Dinu Mariana Loredana referentMprincipal2241.7771410%7178510%71589.0510%5467810%6215.10%
8Duta Anca Oanareferent Mprincipal3261.8674115%11185210%74639.112510%5673510%6415.00%
9Constantinescu Ancareferent Masistent2201.6065810%6672410%66542.8510%4962567010%1115.13%
*Persoanele cu asterisc sunt in concediu platit pentru cresterea copilului
În anul 2011 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la
**"Legea nr.248/2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform art.4 (2) din Legea nr.285/2010. "
Director General "Director General Adjunct,"
Dănuţ Ioan Fleacă Silvia Cristina Gâju

DIRECTIA GENERALAA N E X A 6b
DE ASISTENTA SOCIALAla Dispozitia nr.________/_________
SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1
STAT DE PERSONAL 01.03.2011
salariatii din subordinea Directorului General Adjunct Juridic Contencios şi Resurse Umane
Nr. crt. Numele si prenumeFunctia publ/contractual exec./cond.Nivel studiiGrad de salarizare/Grad profesionalGrad/Treapta ocupateGradatieClasa de salarizareCoeficient de ierarhizareIndemnizatie de conducereSalariul la nivelul lunii Iulie-Decembrie 2010 (diminuat cu 25%) cf. Legii nr. 118/2010Salariul de la 01.01.2011 majorat cu 15% cf. Legii nr.285/2010
Spor condiţiiSalariul de bazaSpor de conditiiSalariul de bazaSalariul de bază minim brut pe ţară garantat în platăSalariul de bază conform modificării gradaţieiSpor de conditii
Salariul de bazaSpor vechimeSalariul de baza brut cf. Legii nr. 330/2009
% val% val%val%val%val
1Gâju Cristina Silvia Director Gen. Adj.SIIII3807.03162450%81215%365280115%3652101.0515%274241715%315
Serviciul Juridic - Contencios (1+11)
1Grama Nicoleta sef serviciu SIIII3766.37162430%48715%317242815%3171820.9115%238209515%273
2VACANTcons. juridicSsuperior5594.19162425%406203015%2441522.515%183175115%210
3Andrieş Rada Mihaela cons. juridicSprincipal2442.89111110%111122215%167916.57515%1251055110815%144
4VACANTcons. juridicSprincipal5483.19111125%278138915%1671041.562515%125119815%144
5Buşescu Andreeacons. juridicSprincipal2442.89111110%111122215%167916.57515%125105515%144
6Constantinescu Maria Magdalenacons. juridicSasistent2392.5686610%8795315%130714.4515%9782215%112
7Stan Iulianacons. juridicSasistent1372.438665%4390915%130681.97515%9778515%112
8VACANT cons. juridicSasistent5432.8281825%217103515%123776.2515%9289315%106
9Memu Paula Cristina cons. juridicSasistent342.267470%074715%112560.2515%8464567015%71
10VACANTcons. juridicSdebutant5332.2069925%17587415%105655.312515%7975415%90
Personal contractual
11VACANTinsp. sp.SIAIA5493.27132225%331165310%1321239.37510%99142610%114
12Şusman Mihaela Lidia insp. sp.SIIII2382.4992210%92101410%92760.6510%6987610%80
Serviciul Resurse Umane Aparat Propriu ( 1 + 8)
1 VACANTsef serviciuSIIII2705.50162430%48710%211232210%2111741.7410%158200410%182
2*Matus Iuliana Mirelaconsilier SUSP.Sasistent1372.438185%4185910%82644.17510%6174110%71
3Floroiu LivieaconsilierSasistent5432.8286625%217108310%87811.87510%6593410%75
4VACANTconsilierSasistent5432.8286620%173103910%87779.410%6589710%75
5VACANTconsilierSasistent5432.828665%4390910%87681.97510%6578510%75
6VACANTconsilierSdebutant5332.2069925%17587410%70655.312510%5275410%60
7Staicu Eleonora referentMsuperior5322.1595825%240119810%96898.12510%72103310%83
8VACANTreferentMasistent5241.7761225%15376510%61573.7510%4666067010%43
Personal Contractual
9Popa Victoriareferent 1/2 normaMIAIA5302.05432.525%10854110%43405.4687510%3246610%37
Serviciul Resurse Umane Centre si Camine (1+7)
1Văduva Cristina Roxanasef serviciuSIIII2766.37162430%48710%211232210%2111741.7410%158200410%182
2Sas GabrielaconsilierSprincipal3463.04111115%167127810%111958.237510%83110210%96
3Zăinescu LaviniaconsilierS asistent342.268660%086610%87649.510%6574810%75
4*Ene Nicoletaconsilier S asistent2392.5674710%7582210%75616.27510%5670910%64
5VACANTconsilierS asistent5432.8281815%12394110%82705.52510%6181210%71
6VACANTconsilierSasistent5432.8281815%12394110%82705.52510%6181210%71
7Bichir DanielareferentMsuperior5322.1595825%240119810%96898.12510%72103310%83
8Teodorescu LuciareferentMsuperior5322.1595825%240119810%96898.12510%72103310%83
"Serviciul Resurse Umane Asistenti Maternali, Asistenti Personali (1 +8)"
1Alexandru Elenasef serviciuSIIII2766.37162430%48710%211232210%2111741.7410%158200410%182
2Mone IleanaconsilierSsuperior3573.99162415%244186810%1621400.710%122161210%140
3VACANTconsilierSprincipal5483.19111115%167127810%111958.237510%83110210%96
4Cumpanici ValentinconsilierSasistent2392.5686610%8795310%87714.4510%6582210%75
5VACANTconsilierSasistent5432.8274725%18793410%75700.312510%5680610%64
6Musat MihaelareferentMsuperior5322.1595825%240119810%96898.12510%72103310%83
7*Dinu Mariana Loredana referentMprincipal2241.7771410%7178510%71589.0510%5467810%62
8Duta Anca Oanareferent Mprincipal3261.8674115%11185210%74639.112510%5673510%64
9Constantinescu Ancareferent Masistent2201.6065810%6672410%66542.8510%4962567010%11
Persoanele cu asterisc sunt in concediu platit pentru cresterea copilului
În anul 2011 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la
"Legea nr.248/2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform art.4 (2) din Legea nr.285/2010. "
Director General "Director General Adjunct,""Director General Adjunct,"
Dănuţ Ioan Fleacă Silvia Cristina Gâju Silvia Cristina Gâju

DIRECTIA GENERALAA N E X A 6
DE ASISTENTA SOCIALAla Dispozitia nr.________/_________
SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1
STAT DE PERSONAL 01.04.2011
salariatii din subordinea Directorului General Adjunct Juridic Contencios şi Resurse Umane
Nr. crt. Numele si prenumeFunctia publ/contractual exec./cond.Nivel studiiGrad de salarizare/Grad profesionalGrad/Treapta ocupateGradatieClasa de salarizareCoeficient de ierarhizareIndemnizatie de conducereSalariul la nivelul lunii Iulie-Decembrie 2010 (diminuat cu 25%) cf. Legii nr. 118/2010Salariul de la 01.01.2011 majorat cu 15% cf. Legii nr.285/2010
Spor condiţiiSalariul de bazaSpor de conditiiSalariul de bazaSalariul de bază minim brut pe ţară garantat în platăSalariul de bază conform modificării gradaţieiSpor de conditii
Salariul de bazaSpor vechimeSalariul de baza brut cf. Legii nr. 330/2009
% val% val%val%val%val
1Gâju Cristina Silvia Director Gen. Adj.SIIII3807.03162450%81215%365280115%3652101.0515%274241715%315
Serviciul Juridic - Contencios (1+11)
1Grama Nicoleta sef serviciu SIIII3766.37162430%48715%317242815%3171820.9115%238209515%273
2VACANTcons. juridicSsuperior5594.19162425%406203015%2441522.515%183175115%210
3Andrieş Rada Mihaela cons. juridicSprincipal2442.89111110%111122215%167916.57515%1251055110815%144
4VACANTcons. juridicSprincipal5483.19111125%278138915%1671041.562515%125119815%144
5*Buşescu Andreea suspendat conc. maternitate 07.03.2011cons. juridicSprincipal2442.89111110%111122215%167916.57515%125105515%144
6Constantinescu Maria Magdalenacons. juridicSasistent2392.5686610%8795315%130714.4515%9782215%112
7Stan Iulianacons. juridicSasistent1372.438665%4390915%130681.97515%9778515%112
8VACANT cons. juridicSasistent5432.8281825%217103515%123776.2515%9289315%106
9Memu Paula Cristina cons. juridicSasistent342.267470%074715%112560.2515%8464567015%71
10VACANTcons. juridicSdebutant5332.2069925%17587415%105655.312515%7975415%90
Personal contractual
11VACANTinsp. sp.SIAIA5493.27132225%331165310%1321239.37510%99142610%114
12Şusman Mihaela Lidia insp. sp.SIIII3402.6292215%138106010%92795.22510%6991610%80
Serviciul Resurse Umane Aparat Propriu ( 1 + 8)
1 VACANTsef serviciuSIIII2705.50162430%48710%211232210%2111741.7410%158200410%182
2*Matus Iuliana Mirelaconsilier SUSP.Sasistent1372.438185%4185910%82644.17510%6174110%71
3Floroiu LivieaconsilierSasistent5432.8286625%217108310%87811.87510%6593410%75
4VACANTconsilierSasistent5432.8286620%173103910%87779.410%6589710%75
5VACANTconsilierSasistent5432.828665%4390910%87681.97510%6578510%75
6VACANTconsilierSdebutant5332.2069925%17587410%70655.312510%5275410%60
7VACANTreferentMsuperior5322.1595825%240119810%96898.12510%72103310%83
8VACANTreferentMasistent5241.7761225%15376510%61573.7510%4666067010%43
Personal Contractual
9Popa Victoriareferent 1/2 normaMIAIA5302.05432.525%10854110%43405.4687510%3246610%37
Serviciul Resurse Umane Centre si Camine (1+7)
1Văduva Cristina Roxanasef serviciuSIIII2766.37162430%48710%211232210%2111741.7410%158200410%182
2Sas GabrielaconsilierSprincipal3463.04111115%167127810%111958.237510%83110210%96
3Zăinescu LaviniaconsilierS asistent1372.438660%086610%87649.510%6574880510%75
4*Ene Nicoletaconsilier S asistent2392.5674710%7582210%75616.27510%5670910%64
5VACANTconsilierS asistent5432.8281815%12394110%82705.52510%6181210%71
6VACANTconsilierSasistent5432.8281815%12394110%82705.52510%6181210%71
7Bichir DanielareferentMsuperior5322.1595825%240119810%96898.12510%72103310%83
8Teodorescu LuciareferentMsuperior5322.1595825%240119810%96898.12510%72103310%83
"Serviciul Resurse Umane Asistenti Maternali, Asistenti Personali (1 +8)"
1Alexandru Elenasef serviciuSIIII2766.37162430%48710%211232210%2111741.7410%158200410%182
2Mone IleanaconsilierSsuperior3573.99162415%244186810%1621400.710%122161210%140
3VACANTconsilierSprincipal5483.19111115%167127810%111958.237510%83110210%96
4Cumpanici ValentinconsilierSasistent2392.5686610%8795310%87714.4510%6582210%75
5VACANTconsilierSasistent5432.8274725%18793410%75700.312510%5680610%64
6Musat MihaelareferentMsuperior5322.1595825%240119810%96898.12510%72103310%83
7*Dinu Mariana Loredana referentMprincipal2241.7771410%7178510%71589.0510%5467810%62
8Duta Anca Oanareferent Mprincipal3261.8674115%11185210%74639.112510%5673510%64
9Constantinescu Ancareferent Masistent2201.6065810%6672410%66542.8510%4962567010%11
Persoanele cu asterisc sunt in concediu platit pentru cresterea copilului
În anul 2011 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la
"Legea nr.248/2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform art.4 (2) din Legea nr.285/2010. "
Director General "Director General Adjunct,""Director General Adjunct,"
Dănuţ Ioan Fleacă Silvia Cristina Gâju Silvia Cristina Gâju

DIRECTIA GENERALAA N E X A 6
DE ASISTENTA SOCIALAla Dispozitia nr.________/_________
SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1
STAT DE PERSONAL 01.05.2011
salariatii din PROIECT POSDRU 84/6.1/S/49167 - ORIZONT 2009
Nr. crt. Numele si prenumeFunctia publ/contractual exec./cond.Nivel studiiGrad de salarizare/Grad profesionalGrad/Treapta ocupateGradatieClasa de salarizareCoeficient de ierarhizareIndemnizatie de conducereSalariul la nivelul lunii Iulie-Decembrie 2010 (diminuat cu 25%) cf. Legii nr. 118/2010Salariul de la 01.01.2011 majorat cu 15% cf. Legii nr.285/2010
Spor condiţiiSalariul de bazaSpor de conditiiSalariul de bazaSalariul de bază minim brut pe ţară garantat în platăSalariul de bază conform modificării gradaţieiSpor de conditii
Salariul de bazaSpor vechimeSalariul de baza brut cf. Legii nr. 330/2009
% val% val%val%val%val
1Parpala Ioana VeronicaAsistent ManagerSIIII3807.0316240%015%244186815%2441400.715%18300%0
Componenta 1Componenta 1
2Roman Oana RamonaCoordonator Componenta 1SIIII3766.3716240%015%244186815%2441400.715%18300%0
3Badoiu Petre TeodorAsistent Coordonator Componenta 1Ssuperior5594.1916240%25%406203015%2441522.515%18300%0
4Responsabil LocalResponsabil LocalSprincipal2442.8911110%10%111122215%167916.57515%12500%0
5Experti - PROVOCATIEExpertiSprincipal5483.1911110%25%278138915%1671041.562515%12500%0
Sprincipal2442.8911110%10%111122215%167916.57515%12500%0
Componenta 2Componenta 2
Toma Silviu VictorianCoordonator Componenta 2Sasistent2392.568660%10%8795315%130714.4515%9700%0
Stanciu Marian RomeoAsistent Coordonator Componenta 2Sasistent2392.568660%5%4390915%130681.97515%9700%0
Responsabil Local 1Responsabil Local 1Sasistent5432.828180%25%217103515%123776.2515%9200%0
Responsabil Local 2Responsabil Local 2Sasistent342.267470%0%074715%112560.2515%8400%0
Pagu DanielExperti birou consiliere vocationalaSdebutant5332.206990%25%17587415%105655.312515%7900%0
BogdanExperti birou consiliere vocationalaSdebutant5332.206990%25%17587415%105655.312515%7900%0
Iovanel Alina Elena - MotivationExperti birou consiliere vocationalaSdebutant5332.206990%25%17587415%105655.312515%7900%0
Experti birou consiliere vocationalaExperti birou consiliere vocationalaSdebutant5332.206990%25%17587415%105655.312515%7900%0
Componenta 3Componenta 3SIAIA5493.2713220%25%331165310%1321239.37510%9900%0
Giosan Florin VasileCoordonator Componenta 3SIIII3402.629220%15%138106010%92795.22510%6900%0
Sirbu Elena LaviniaAsistent Coordonator Componenta 3SIIII2705.5016240%010%162178610%1621339.810%12200%0
Psihologi sectie beneficiariPsihologi sectie beneficiariSasistent1372.438180%5%4185910%82644.17510%6100%0
Armean Mariana -EstuarResponsabil Local 1 -EstuarSasistent5432.828660%25%217108310%87811.87510%6500%0
Ilea Daniela-MotivationResponsabil Local 1 -MotivationSasistent5432.828660%20%173103910%87779.410%6500%0
Responsabil Local 1 -AlternativaResponsabil Local 1 -AlternativaSasistent5432.828660%5%4390910%87681.97510%6500%0
Ciciu Roxana CostinelaPsihologSdebutant5332.206990%25%17587410%70655.312510%5200%0
Molau Corina GeorgetaPsihologSdebutant5332.206990%25%17587410%70655.312510%5200%0
Zbarloiu Alina Mihaela - MotivationPsihologSdebutant5332.206990%25%17587410%70655.312510%5200%0
PsihologPsihologSdebutant5332.206990%25%17587410%70655.312510%5200%0
Apetrei MaricicaAsistent SocialMsuperior5322.159580%25%240119810%96898.12510%7200%0
Nitu LenutaAsistent SocialMsuperior5322.159580%25%240119810%96898.12510%7200%0
Stan Alexandru - MotivationAsistent SocialMsuperior5322.159580%25%240119810%96898.12510%7200%0
Costache Diana 1/2h - EstuarPsihologiMasistent5241.776120%25%15376510%61573.7510%4600%0
Asistenti SocialiAsistenti SocialiMIAIA5302.05432.50%25%10854110%43405.4687510%3200%0
Constantin Anne MarieInstructori - DGASPC16240%010%162178610%1621339.810%12200%0
Parlea Daniela NelutaInstructori - DGASPC
Calin LuxandraInstructori - DGASPC16240%010%162178610%1621339.810%12200%0
Diaconu GeorgeInstructori - DGASPC
Penciu Ion - MotivationInstructori
Dobre Georgeta - MotivationInstructori
Horea Gabriela - EstuarInstructori
InstructoriInstructori
InstructoriInstructori
InstructoriInstructori
InstructoriInstructori
Persoanele cu asterisc sunt in concediu platit pentru cresterea copilului
În anul 2011 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la
"Legea nr.248/2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform art.4 (2) din Legea nr.285/2010. "
Director General "Director General Adjunct,""Director General Adjunct,"
Dănuţ Ioan Fleacă Silvia Cristina Gâju Silvia Cristina Gâju

Nr. crt. Numele si prenumeFunctia publ/contractual exec./cond.
1Gâju Cristina Silvia Director Gen. Adj.
Serviciul Juridic - Contencios (1+11)
1Grama Nicoleta sef serviciu
2Andrieş Rada Mihaela cons. juridic
3Buşescu Andreeacons. juridic
4Constantinescu Maria Magdalenacons. juridic
5Stan Iulianacons. juridic
6Memu Paula Cristina cons. juridic
7Şusman Mihaela Lidia insp. sp.
Serviciul Resurse Umane Aparat Propriu ( 1 + 8)
1*Matus Iuliana Mirelaconsilier SUSP.
2Floroiu Livieaconsilier
3Smarandache Nicoleta consilier
4Crăciunescu Laura Ionelaconsilier
5Staicu Eleonora referent
Personal Contractual
9Popa Victoriareferent 1/2 norma
Serviciul Resurse Umane Centre si Camine (1+7)
1Văduva Cristina Roxanasef serviciu
2Zăinescu Laviniaconsilier
3*Ene Nicoletaconsilier susp.
4Sas Gabrielaconsilier
5Bichir Danielareferent
6Teodorescu Luciareferent
"Serviciul Resurse Umane Asistenti Maternali, Asistenti Personali (1 +8)"
1Alexandru Elenasef serviciu
2Mone Ileanaconsilier
4Cumpanici Valentinconsilier
5Musat Mihaelareferent
6*Dinu Mariana Loredana SUSP.referent
7Duta Anca Oanareferent
8Constantinescu Ancareferent

DIRECTIA GENERALA
DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1
STAT DE PERSONAL
salariatii din PROIECT POSDRU 84/6.1/S/49167 - ORIZONT 2009
Nr. crt. Numele si prenumeNumele si prenumeFunctii prevazute in ProiectSalariul la nivelul lunii Iulie-Decembrie 2010 (diminuat cu 25%) cf. Legii nr. 118/2010Salariul de bazaSalariul NetContributia AngajatuluiContributia Angajatorului
Spor condiţiiSalariul de bazaSpor de conditii
Spor vechimeSalariul de baza brut cf. Legii nr. 330/2009
val% val%val%val
1Fleaca Ioan Danut - 1/2 normaFleaca Ioan Danut - 1/2 normaManager"5,310""3,724""1,586""1,465"
2Parpala Ioana VeronicaParpala Ioana VeronicaAsistent Manager#REF!15%#REF!#REF!15%#REF!#REF!15%#REF!"8,608""6,038""2,570""2,374"
3Nicola Mioara - JenicaNicola Mioara - JenicaResponsabil Financiar"2,157""1,530"627595
4Briciu MihaelaBriciu Mihaela / Grama NicoletaConsilier Juridic"5,305""3,721""1,584""1,463"
Componenta 1Componenta 1Componenta 1
5Roman Oana RamonaRoman Oana RamonaCoordonator Componenta 1#REF!15%#REF!#REF!15%#REF!#REF!15%#REF!"7,911""5,548""2,362""2,182"
6Badoiu Petre TeodorBadoiu Petre TeodorAsistent Coordonator Componenta 125%#REF!#REF!15%#REF!#REF!15%#REF!"6,514""4,569""1,945""1,797"
Componenta 2Componenta 2Componenta 2
7Toma Silviu VictorianToma Silviu VictorianCoordonator Componenta 210%#REF!#REF!15%#REF!#REF!15%#REF!"7,911""5,548""2,362""2,182"
8Stanciu Marian RomeoStanciu Marian RomeoAsistent Coordonator Componenta 25%#REF!#REF!15%#REF!#REF!15%#REF!"6,514""4,569""1,945""1,797"
Componenta 3Componenta 3Componenta 3
9Giosan Florin VasileGiosan Florin VasileCoordonator Componenta 315%#REF!#REF!10%#REF!#REF!10%#REF!"7,911""5,548""2,362""2,182"
10Sirbu Elena LaviniaSirbu Elena LaviniaAsistent Coordonator Componenta 3#REF!10%#REF!#REF!10%#REF!#REF!10%#REF!"6,514""4,569""1,945""1,797"
11Ciciu Roxana Costinelase va ocupa din IULIE 2011Psiholog25%#REF!#REF!10%#REF!#REF!10%#REF!"5,118""3,590""1,528""1,412"
12Molau Corina Georgetase va ocupa din IULIE 2011Psiholog25%#REF!#REF!10%#REF!#REF!10%#REF!"5,118""3,590""1,528""1,412"
13Apetrei Maricicase va ocupa din IULIE 2011Asistent Social25%#REF!#REF!10%#REF!#REF!10%#REF!"5,118""3,590""1,528""1,412"
14Nitu Lenutase va ocupa din IULIE 2011Asistent Social25%#REF!#REF!10%#REF!#REF!10%#REF!"5,118""3,590""1,528""1,412"
15Pagu Danielse va ocupa din SEPTEMBRIE 2011consilier vocational25%#REF!#REF!15%#REF!#REF!15%#REF!"5,118""3,590""1,528""1,412"
16Tudor Georgetase va ocupa din SEPTEMBRIE 2011consilier vocational25%#REF!#REF!15%#REF!#REF!15%#REF!"5,118""3,590""1,528""1,412"
17Constantin Anne Mariese va ocupa din DECEMBRIE 2011Maistru instructor croitorie#REF!10%#REF!#REF!10%#REF!#REF!10%#REF!"3,955""2,774""1,181""1,091"
18Calin Luxandrase va ocupa din DECEMBRIE 2011Instructor atelier croitorie#REF!10%#REF!#REF!10%#REF!#REF!10%#REF!"3,955""2,774""1,181""1,091"
19Diaconu Georgese va ocupa din DECEMBRIE 2011Instructor tipografie"3,955""2,774""1,181""1,091"
20se va ocupa din DECEMBRIE 2011instructor atelier brutarie"3,955""2,774""1,181""1,091"
21se va ocupa din DECEMBRIE 2011instructor atelier brutarie"3,955""2,774""1,181""1,091"
22se va ocupa din DECEMBRIE 2011instructor atelier spalatorie"3,955""2,774""1,181""1,091"
23se va ocupa din DECEMBRIE 2011instructor atelier spalatorie"3,955""2,774""1,181""1,091"
Manager Proiect / Director General "Director General Adjunct,"
Dănuţ Ioan Fleacă Silvia Cristina Gâju