Hotărârea nr. 101/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 101 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea -cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea  în 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 967/2010;

Ținând seama de Ordinul nr. 42/77/2011 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 9/31.01.2011 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr.2/12.05.2011 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare Avizul eliberat sub nr. E 711/19.04.2011 de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,  cu privire la structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Ținând seama de Avizul eliberat sub nr. 888614/27.05.2011 de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu  privire la funcţiile publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4. Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea aplicării dipoziţiilor art.100, alin.(3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel cum este reorganizată potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente acestora se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.

            Art.6. Începând cu data prezentei hotărâri, încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 9/31.01.2011 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art.7. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     101

            Data:  31.05.2011

 

                Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                              nr.101/31.05.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      Ion Brad

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA

COPILULUI SECTOR 1

 

 

STATUL DE FUNCŢII

 

 

FUNCŢII   PUBLICE

 

 

FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Număr total de funcţii

Gradul II

DIRECTOR GENERAL

S

1

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

2

2

DIRECTOR EXECUTIV

S

1

1

ŞEF SERVICIU

S

18

18

ŞEF BIROU

S

9

9

Total funcţii publice locale de conducere: 31

 

FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Grad profesional

Număr total functii

CONSILIER

S

SUPERIOR

22

CONSILIER

S

PRINCIPAL

49

CONSILIER

S

ASISTENT

125

CONSILIER

S

DEBUTANT

1

CONSILIER JURIDIC

S

PRINCIPAL

2

CONSILIER JURIDIC

S

ASISTENT

3

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

1

REFERENT

M

SUPERIOR

22

REFERENT

M

PRINCIPAL

5

REFERENT

M

ASISTENT

8

 

Total funcţii publice locale de execuţie: 238

 

TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE: 31+238=269

 

            Funcţiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul I lit. A) la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice „Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare Administraţie”

 

FUNCŢII  DE  NATURĂ  CONTRACTUALĂ

 

FUNCŢII DE CONDUCERE

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD

NR. TOTAL FUNCŢII

ŞEF SERVICIU ( Clubul Seniorilor)

S

II

1

ŞEF CENTRU

S

II

25

ŞEF BIROU

S

II

9

ŞEF CENTRU (organizat la nivel de birou)

S

II

2

ŞEF SERVICIU ( MEDIC)

S

primar

1

ŞEF BIROU ( MEDIC)

S

primar

1

 

    TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE:  39

           

            Funcţiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul II lit. A) la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice „Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare Administraţie”

 

 

FUNCŢII DE EXECUŢIE

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD/ TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

INSPECTOR SPECIALITATE

S

IA

144

REFERENT

SSD

IA

11

REFERENT

M

IA

144

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD/ TREAPTA A

NR. TOTAL FUNCŢII

EDUCATOR

M

definitiv

3

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD/ TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

MEDIC*

S

primar

21

PSIHOLOG

S

principal

4

SOCIOLOG

S

principal

1

LOGOPED

S

principal

1

KINETOTERAPEUT

S

principal

15

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

principal

1

ASISTENT MEDICAL (B.F.T)

SSD

principal

1

EDUCATOR PUERICULTOR

PL

principal

5

ASISTENT MEDICAL

PL

principal

129

INSTRUCTOR EDUCAŢIE

M

principal

12

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

M

principal

1

SORĂ MEDICALĂ

M

principal

1

REGISTRATOR MEDICAL

M

principal

2

INFIRMIERĂ

G

 

320

ÎNGRIJITOARE

G

 

36

SPĂLĂTOREASĂ

G

 

21

ASISTENT MATERNAL

 

 

180

ASISTENT PERSONAL

 

 

405

FARMACIST*

S

primar

2

ASISTENT FARMACIE*

PL

principal

10

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD/ TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

PREOT*

S

I

1

PREOT*

M

I

1

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD/ TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

ADMINISTRATOR

M

I

1

MAGAZINER

M/G

 

11

POMPIER

 

 

2

PAZNIC

 

 

21

PORTAR

 

 

4

ÎNGRIJITOR

 

 

132

ŞOFER

 

 I

34

MUNCITOR CALIFICAT

 

 I

160

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 I

72

                   

            Funcţiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul II lit. A), lit. D) „ Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare Administraţie”, Anexa nr. II „Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare Învăţămînt” Capitolul III, Anexa nr. III „Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare Sănătate” Capitolul I, la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

            *Potrivit prevederilor Legii nr. 284/2010-instituţiile publice pot include în statele de funcţii şi unele funcţii specifice altror domenii de activitate bugetară, prevăzute de actul normativ în speţă, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.

 

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE:  1909

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE:  1948

 

 

TOTAL GENERAL: 2217

    Anexa nr.3

       la Hotărârea Consiliului Local

          nr.101/31.05.2011

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Ion Brad

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA

COPILULUI  SECTOR 1

 

 

CAPITOLUL  I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

ART. 1 

            Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 -denumita in continuare DGASPC Sector 1, este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 şi are rolul de a asigura la nivelul sectorului aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

ART. 2

            În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege DGASPC Sector 1 îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

            de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 ;

            de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului la nivelul sectorului;

            de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

            de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;

            de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul sectorului 1 al municipiului Bucureşti;

            de reprezentare a Consiliului Local al Sectorului 1 pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

 

ART. 3

            Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul DGASPC Sector 1  se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 , astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

ART.4

            Cheltuielile pentru activitatile desfasurate de DGASPC . Sector 1 in indeplinirea atributiilor ce ii revin se finanteaza de la bugetul local.DGASPC Sector 1 poate folosi, pentru desfasurarea,  extinderea şi diversificarea  activitaţilor,  mijloace materiale si financiare primite de la persoane juridice si fizice, din tara sau strainatate,  sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

 

ART. 5

            DGASPC Sector 1 are sediul stabilit în municipiul Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr. 17.

 

ART.6

            În îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege, activitatea DGASPC Sector 1 este guvernată  de următoarele principii:

            a) respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;

            b) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;

            c) asigurarea dreptului de a alege;

            d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;

            e) participarea persoanelor beneficiare;

            f) cooperarea şi parteneriatul;

            g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;

            h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;

            i) orientarea pe rezultate;

            j) îmbunătăţirea continuă a calităţii;

            k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.

 

 

CAPITOLUL II

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI SECTOR 1

 

 

ART. 7 

DGASPC Sector 1 are  următoarele atribuţii principale:

 a) în domeniul protecţiei persoanei adulte:

    1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

    2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

    3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

    4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

    5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;

    6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

    7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;

 

b) în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului:

    1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;

    2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;

    3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;

    4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

    5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

    6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

   7. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;

    8. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;

    9. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;

   10. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

    11. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;

    12. monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;

    13. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;

    14. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;

             

c) alte atribuţii:

    1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

    2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;

    3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;

    4. evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;

    5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

    6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile comunităţii locale;

    7. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

    8. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

    9. fundamentează şi propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

    10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;

    11. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

    12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

    13. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

    14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

    15. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap;

    16. realizează la nivel local baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă în familie şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

    17. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 sau Consiliului General al municipiului Bucureşti

 

 

 

CAPITOLUL III

CONDUCEREA DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

ART. 8 

            Conducerea DGASPC Sector 1 se asigură de catre Directorul General si Colegiul Director.

            Directorul General este ajutat de 2 Directori Generali Adjuncţi, respectiv:

            un director general adjunct coordonează activitatea în domeniul protecţiei copilului, persoanei si familiei;

            un director general adjunct coordonează activitatea în domeniul economic.

            Directorul General şi Directorii Generali Adjuncţi au calitatea de funcţionari publici.

            In subordinea Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei se află Directorul Executiv, care are calitatea de functionar public de conducere si coordoneaza activitatea in sfera serviciilor sociale destinate persoanei adulte si familiei.

 

ART. 9 

DIRECTORUL GENERAL

            Conditii pentru ocuparea postului:

            îndeplinirea conditiilor generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,

            absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: psihologie, sociologie, asistenta sociala, stiinte umaniste, stiinte juridice, medicina,

            vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de minim 5 ani.

            Directorul General îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

            asigura conducerea executiva a DGASPC Sector 1 si raspunde de buna functionare a acesteia în îndeplinirea atributiilor ce îi revin;

            reprezinta institutia în relatiile cu autoritatile si institutiile publice din tara si din strainatate, precum si in justitie;

            exercita atributiile ce revin DGASPC Sector 1 in calitate de persoane juridica;

            exercita functia de ordonator terţiar de credite ;

            intocmeste proiectul bugetului propriu al DGASPC Sector 1 si contul de incheiere al exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii Colegiului Director si aprobarii Consiliului Local  al Sectorului 1;

            elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, cu avizul Colegiului Director si al Comisiei pentru Protecţia Copilului ;

            elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, stadiul implementarii strategiilor si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezinta spre avizare Colegiului Director si Comisiei pentru Protectia Copilului ;

            aproba statul de personal al DGASPC Sector 1; numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul instituţiei, potrivit legii; elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 , Statul de Functii, cu avizul Colegiului Director ;

            controleaza activitatea personalului din cadrul DGASPC Sector 1 si aplica sanctiuni disciplinare în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;

            este vicepresedintele Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1 si reprezinta DGASPC Sector 1 in relatiile cu aceasta ;

            asigura executarea hotararilor Comisiei pentru Protectia Copilului ;

            Directorul General indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin Hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1sau prin Dispozitia Primarului Sectorului 1.

            În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Directorul General emite Dispozitii.

            Numirea, eliberarea din functie si sanctionarea disciplinara a Directorului General se fac la propunerea Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

            În absenţa Directorului General, atribuţiile acestuia se exercită în ordine, de către Directorul General Adjunct Protecţia Copilului, Persoanei si Familiei, sau persoanei desemnate in acest sens prin Dispozitie.   

 

 

ART. 10

DIRECTORII GENERALI ADJUNCŢI

DIRECTORUL EXECUTIV

            Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 are in structura sa  2 funcţii publice de conducere de Director General Adjunct, şi o funcţie publică de conducere Director Executiv, astfel:

 

ART. 11

            DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT  PROTECTIA COPILULUI, PERSOANEI  SI FAMILIEI -REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII

            Conditii pentru ocuparea postului:

            îndeplinirea conditiilor generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

            absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniile: psihologie, sociologie, asistenta sociala, stiinte umaniste, stiinte juridice, medicina,    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de minim 5 ani;

            Directorul General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei  îndeplineste următoarele atribuţii principale:

            coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou/complex aflat în subordinea sa;

coordonează şi controlează activitatea Directorului Executiv din subordinea sa, care conduce activitatea compartimentelor destinate persoanei adulte şi familiei;

            primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul General al DGASPC Sector 1  asupra modului de soluţionare a lucrărilor repartizate Direcţiei pe care o conduce;

            verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislatiei în cadrul serviciilor/birourilor/complexelor  pe care le coordonează;

            ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente;

            propune Directorului General al DGASPC. Sector 1 calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

            analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al DGASPC Sector 1;

            propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii si a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

            îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General al DGASPC Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

            propune Directorului General al DGASPC Sector 1 participarea salariaţilor din subordine la programele de perfecţionare profesională;

            participa la elaborarea Organigramei, Statului de Functii, R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1;

            intocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială, în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC  Sector 1;

            asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

            întocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa;

            îndeplineste functia de vicepresedinte al C.P.C în absenţa Directorului General al DGASPC Sector 1 ;

            numeste managerii de caz în protecţia copilului;

            aproba raportul final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si persoana/familia adoptatoare la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei,in lipsa directorului general ;

întreprinde demersurile necesare pentru acreditarea serviciilor din cadrul DGASPC Sector 1 supuse acestei proceduri;

            coordonează metodologic la nivelul DGASPC Sector 1 Serviciul Familia, Adopţii şi Postadopţii, aflat în subordonarea Directorului General al DGASPC Sector 1.

            în calitate de Reprezentant al Managementului Calităţii are atribuţii şi autoritate pentru:

            se asigură că procesele SMC sunt stabilite, implementate şi menţinute;

            raportează Directorului General despre funcţionarea SMC şi orice necesitate de îmbunătăţire;

            se asigură de promovarea conştinentizării referitoare la cerinţele clientului                            (beneficiarului) în cadrul instituţiei;

            asigură relaţia cu organizaţii externe (autorităţi, instituţii, ONG, organisme de certificare, consultant) în aspecte referitoare la SMC;

            coordonează auditul intern al SMC din cadrul instituţiei;

            îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

            În lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 exercită atribuţiile acestuia în limitele stabilite prin Dispozitia Directorului General al DGASPC Sector 1.

 

ART. 12 

DIRECTORUL GENERAL  ADJUNCT ECONOMIC

            Conditii pentru ocuparea postului:

            îndeplinirea conditiilor prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,

            absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice, vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de minim 5 ani;

            Directorul General Adjunct Economic îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou aflate în subordonarea sa directă;

            primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul General al DGASPC Sector 1 asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

            verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislatiei în cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

            intocmeste Programul anual de achizitie publica, impreuna cu Serviciul Achizitii Publice, Avizare Contracte si il supune spre aprobare Directorului General;

            ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente,

            analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al DGASPC Sector 1;

            propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii si a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

            îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General al DGASPC Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

            propune Directorului General al DGASPC Sector 1 participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

            asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

            participa la elaborarea Organigramei, Statului de Functii, R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1;

            intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa ;

            Îndeplineşte şi alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul General al DGASPC Sector 1.

 

ART. 13

DIRECTORUL EXECUTIV

            Conditii pentru ocuparea postului:

            îndeplinirea conditiilor prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,

            absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniile: psihologie, socioologie, asistenta sociala, stiinte umaniste, stiinte juridice, medicina,    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de minim 5 ani;

            Directorul Executiv îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

            coordoneaza si controleaza activitatea fiecarui serviciu/birou/complex aflate în

subordonarea sa directa;

            primeşte, verifica si repartizeaza corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine şi informează Directorul General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

            verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislatiei în cadrul serviciilor/birourilor/complexelor  pe care le coordonează;

            ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente;

            propune Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

            analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei;

            propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii si a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

            îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

            propune Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei participarea salariaţilor din subordine la programele de perfecţionare profesională;

            întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială, în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei ;

            asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

            participa la elaborarea Organigramei, Statului de Functii, R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1;

            întocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa ;

            îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei.  

ART. 14 

COLEGIUL DIRECTOR

            se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea Directorului General, precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea Directorului General sau, a Presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii adjuncti.

            La sedintele Colegiului Ddirector pot participa, fara drept de vot, membrii comisiei pentru protectia copilului, respectiv Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, si alti consilieri locali (care nu sunt membri ai colegiului), precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director.

            Sedintele Colegiului Ddirector se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si a presedintelui. In exercitarea atributiilor ce ii revin Colegiul Director adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

COLEGIUL DIRECTOR indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

            analizeaza si controleaza activitatea Directiei Generale si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

            avizeaza proiectul bugetului propriu al Directiei Generale si contul de incheiere al exercitiului bugetar ;

            avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de directorul general al Directiei generale;

            propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, instrainarea mijloacelor fixe din patrimoniul Directiei Generale, altele decat bunurile imobile, prin licitatie publica, organizata in conditiile legii ;

            propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, concesionarea sau inchirierea de bunuri sau servicii de catre Directia Generala, prin licitatie publica organizata in conditiile legii ;

            intocmeste si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de functii precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului Directiei Generale, cu incadrarea in resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, in conditiile legii.

            Colegiul Director îndeplineste si alte atributii stabilite de lege sau prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

 

 

 

CAPITOLUL  IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  SECTOR 1

 

ART. 15

DGASPC Sector 1  are urmatoarea structura organizatorica :

1.DIRECTOR GENERAL

Structuri subordonate:

Serviciul Control, Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, HACCP ;

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG ;

Serviciul Secretariat Comisii;

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială;

Serviciul Juridic-Contencios şi Resurse Umane, având în subordine Biroul Juridic-Contencios şi Biroul Resurse Umane Asistenţi Personali, Asistenţi Maternali Profesionişti;

Serviciul Achiziţii Publice, Avizare Contracte;

Serviciul Familial, Adopţii şi Postadopţii;

Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul;

Serviciul Cabinet Medical DGASPC Sector 1;

Biroul Prevenire, Protecţie şi P.S.I.

Centrul de Resurse în Economie Socială Bucureşti

 

2. DIRECTIA PROTECTIA COPILULUI, PERSOANEI SI FAMILIEI:

Structuri subordonate :

Director General Adjunct ( RMC);

Serviciul Rezidenţial;

Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti;

Serviciul Protecţie Copil Delincvent;

Serviciul Abuz, Neglijare, Trafic, Violenţă în Familie, Repatrieri şi Libera Exprimare a Opiniei Copilului;

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familiei, având în subordine Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi;

Biroul Evaluare Complexă;

Complexul Social de Servicii Sf.Iosif ;

Complexul Social de Servicii Sf. Maria;

Complexul Social de Servicii Jiului ;

Complexul Social de Servicii Sf. Andrei ;

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae ;

Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina care are în subordine Biroul Tehnic şi Biroul Auto;

Complexul Social de Servicii Pinocchio, ce are în componenţă si Biroul Interventie in Regim de Urgenta pentru Copii;

Complexul Social de Servicii Vrancei ( are în structura sa 3 module tip creşă)

C.A.P.C.D.A. Sf. Mihail;

C.A.P.C.H. Sf. Gavril;

Casa de Tip Familial Sf. Mina ;

Casa de Tip Familial Buburuza ;

Casa de Tip Familial Alexandra ;

Casa de Tip Familial Stejarel ;

Casa de Tip Familial Bradut ;

Casa de Tip Familial Sf.Ştefan ;

Casa de Tip Familial Sf. Constantin ;

Centrul de Zi Socio-Vocaţional pentru Adolescenţii şi Adulţii Dependenţi de Droguri  sau Aflaţi în Situaţie de Risc;

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Sf. Ana,

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Diaconia,

Apartamentele sociale, având în subordine Biroul Administrativ ;

Corpul Asistenţilor Maternali Profesionişti.

Director Executiv

Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare;

Biroul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale ;

Serviciul Rezidenţial ;

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav ;

Serviciul Prevenire care are în subordine Biroul Relaţii Intertenice şi Interconfesionale ;

Biroul Prestatii Persoane cu Handicap ;

Complexul Social de Servicii Odai , ce are in componenta si Biroul Interventie in Regim de Urgenta pentru Adulti şi Compartimentul Farmacie ;

Complexul Social de Servicii Straulesti ;

Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Vasile ;

Centrul de Ingrijire si Asistenta  Sf. Elena;

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neoropsihiatrica Milcov;

Centrul Multifuncţional Nazarcea, ce are în subordine Biroul Evaluare Extinsă, Formare şi Pregătire Prevocaţională, Biroul Angajare Protejată, Compartiment Angajare Asistată, Centrul de Inserţie Profesională;

Clubul Seniorilor;

Centrul de Zi Un Pas Împreună;

Centrul Multifuncţional PHOENIX

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Alternativa 2003 ;

Corpul Asistenţilor Personali.

 

3.DIRECŢIA ECONOMICĂ :

Structuri subordonate :

Director General Adjunct;

Serviciul Contabilitate-Buget;

Serviciul Financiar-Salarizare;

Serviciul Evidenţă Patrimoniu;

Biroul Contabilitatea Patrimoniului.

 

 

CAPITOLUL V

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  SECTOR 1

 

 

 

SECŢIUNEA I

COMPARTIMENTE AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL

 

 

            Serviciul Control, Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, HACCP ;

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG ;

            Serviciul Secretariat Comisii;

            Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială;

            Serviciul Juridic-Contencios şi Resurse Umane, având în subordine Biroul Juridic-Contencios şi Biroul Resurse Umane Asistenţi Personali, Asistenţi Maternali Profesionişti;

            Serviciul Achiziţii Publice, Avizare Contracte;

            Serviciul Familial, Adopţii şi Postadopţii;

            Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul;

            Serviciul Cabinet Medical DGASPC Sector 1;

            Biroul Prevenire, Protecţie şi P.S.I.

            Centrul de Resurse în Economia Socială Bucureşti

 

ART. 16

SERVICIUL CONTROL, MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE, HACCP (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului General) îndeplineste următoarele atributii principale:

            verifica modul in care au fost solutionate sesizarile si plangerile persoanelor care reclama  abuzuri savarsite de persoane juridice sau persoane fizice cu privire la categoriile defavorizate ;

realizarea la nivel corespunzator de calitate a atributiilor institutiei publice stabilite in concordanta cu propria ei misiune, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate, eficienta precum si la standardele stabilite;

            asigurarea indeplinirii obiectivelor prin evaluare sistematica si mentinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor;

acorda viza de control financiar preventiv asupra operatiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice si a patrimoniului institutiei publice (in limita competentei stabilite prin decizie interna)

            persoana in drept sa exercite viza de control financiar preventiv are dreptul si obligatia de a refuza la viza de control financiar preventiv in toate cazurile in care, in urma verificarilor, apreciaza ca proiectul de operatiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu indeplineste conditiile de regularitate, legalitate si incadrare in limita creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dupa caz, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv, iar refuzul de viza trebuie sa fi in toate cazurile motivat in scris dupa efectuarea controlului formal, persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv inregistreaza documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv si efectueaza, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare , controlul operatiunii din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament;

            persoana care acorda viza de control finanaciar preventiv  are obligatia de  parcurgere a listei de verificare specifica operatiunii, primita la viza, este obligatorie dar nu si limitativa;

reflectarea in documente scrise a organizarii controlului a anumitor operatiuni ale institutiei, precum si pastrarea si inregistrarea in mod adecvat a documentelor;

            indeplinirea sarcinilor si aplicarea metodologiei de control solicitata de  Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 in conformitate cu legislatia in vigoare;

            controleza modul in care sunt respectate drepturile persoanei adulte/familiei aflate in situatii de risc social;

            controleaza modul in care sunt respectate drepturile persoanei cu handicap;

controleaza la solicitarea comisiei, modul cum sunt respectate si se aplica hotararile Comisiei pentru Protectia Copilului sector 1 precum si modalitatea de acordare a drepturilor persoanelor cu handicap asa cum reies din certificatele de incadrare intr-o categorie speciala de persoane cu handicap eliberate de Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap;

            controleaza activitatea de prevenire a marginalizarii sociale si integrare sociala, prevenire abandon si acordare venit minim garantat;

            controleaza la solicitarea directorului general activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul institutiei, intocmind un raport/nota in care propun masuri de imbunatatire a activitatii,dar si masuri cu caracter preventiv, daca este cazul;

indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitatarea conducerii institutiei sau stabilite prin lege avand in vedere respectarea prevederilor legale  in vigoare;

            colaboreaza cu serviciile din cadrul DGASPC sector 1 precum, si cu celelalte servicii publice descentralizate in vederea identificarii situatiilor deosebite din activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate sau cu dizabilitati, activitatea de prevenire, activitatea de asistenta sociala a persoanei si familiei;

            centalizeaza trimestrial reclamatiile de la nivelul intregii institutii, prin solicitarea acestora de la nivelul centrelor/serviciilor/birourilor din cadrul institutiilor, intocmind registrul de sesizari si reclamatii cod:FPG-7.2.3;

            indeplineste alte atributii de serviciu, stabilite in competenta sa de catre Directorul General, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

revizuieşte/modifică Manualul Calităţii, Procedurile Generale şi formularele anexate la procedurile generale în colaborare cu RMC;

            menţine şi îmbunătăţeşte Sistemului de Management al Calităţii conform cerinţelor SR ISO 9001/2001, în compartimentele din cadrul DGASPC S1;

ţine gestiunea unică  ( în sistem informatic şi pe hârtie – în original ) a documentelor Sistemului de Management al Calităţii;

            asigură difuzarea controlată a Manualului Calităţii, Procedurilor Generale, formularelor de la Procedurilor Generale, din cadrul instituţiei;

gestionează înregistrările referitoare la analiza funcţionării Sistemului de Management al Calităţii din cadrul instituţiei ( neconformităţi, propuneri, reclamaţii, acţiuni corective, acţiuni preventive, rapoarte de audit );

            codifică şi apoi introduce în sistem informatic (după ce au fost aprobate) procedurile operaţionale din cadrul compartimentelor instituţiei;

            retrage controlat din uz documentele de calitate ( MC, PG, FPG ) aflate la o versiune depăşită şi difuzează noile versiuni controlat;

            arhivează MC, PG, FPG, PO, FPO în sistem informatic şi pe suport de hârtie;

            planifică instruirile interne în domeniul managementului calităţii în programul anual de instruire şi instruiesc personalul din cadrul instituţiei privind cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii;

            instruirile interne privind cerinţele sistemului de management al calităţii sunt documentate în procese verbale de instruire, iar evaluarea eficacităţii procesului de instruire se realizează prin chestionare de evaluare a instruirii;

            actualizează centralizatorul pentru documentele legale şi de reglementare proprie instituţiei;

            păstrează legătura cu organismul de certificare a Sistemului de Management al Calităţii;

            elaborează programul de audit intern de calitate, la începutul fiecărui an calendaristic în funcţie de importanţa proceselor ce urmează a fi auditate şi în funcţie de rezultatele obţinute la auditurile anterioare, astfel încât fiecare compartiment să fie evaluat de cel puţin odată pe an şi  îl dă spre avizare Responsabilului cu Managementul Calităţii şi spre aprobare Directorului General;

            întocmeşte lista cu auditorii şi auditorii şefi ( care fac parte  din cadrul serviciului audit intern de calitate ) din cadrul DGASPC S1 şi o dă spre avizare Responsabilului cu Managementul Calităţii şi spre aprobare Directorului General;

            organizează şi  efectuează audituri interne de calitate în cadrul DGASPC S1, conform SR EN 19011/2003, avizate de către RMC şi aprobate de către Directorul General;

            realizarea auditurilor interne de calitate  de personalul din cadrul serviciului audit intern de calitate, persoane ce nu au responsabilităţi directe în zonele auditate, respectându-se Planul de audit stabilit;

            elaborează Planul de audit pe care îl transmit compartimentelor ce urmează a fi auditate ( cu 5 zile înainte de data auditului );

            elaborează chestionarele de evaluare având în vedere următoarele: scopul şi obiectivele auditului, criteriile de audit, prevederile din documentele aplicabile în baza cărora se face auditul, rezultatele auditurilor anterioare efectuate în cadrul compartimentelor respective, acţiuni corective şi preventive iniţiate în zona respectivă, date şi informaţii legate de procesele/activităţile care urmează a fi evaluate, alte înregistrări;

            întocmesc raportul de audit şi informează conducerea compartimentelor auditate despre rezultatele auditului, prezentându-le raportul de audit;

            aduc la cunoştinţă şefilor compartimentelor auditate rapoartele de neconformitate/ observaţie (dacă acestea există ), iar şefii compartimentelor întreprind măsurile pentru eliminarea neconformităţilor identificate şi a cauzelor acestora;

            planifică, organizează, efectuează şi coordonează audituri interne de urmărire ale SMC din cadrul instituţiei, în zonele în care au fost identificate neconformităţi la auditul intern de calitate;

            informează Responsabilul cu Managementul Calităţii despre rezultatele auditului intern/urmărire;

            menţine evidenţa acţiunilor corective/preventive iniţiate de conducătorii zonelor auditate, rezultate în urma auditurilor interne şi urmăreşte rezolvarea şi eficacitatea acţiunilor corective iniţiate;

            elaborează raportul de calitate care stă la baza analizei de management, raport care conţine: constatările auditurilor interne şi externe efectuate în cadrul instituţiei, analiza conformităţii/neconformităţii serviciilor, stadiul implementării acţiunilor preventive şi corective, orice alte date relevante pentru stabilirea de măsuri de îmbunătăţire a funcţionării Sistemului de Management al Calităţii;

            transmite raportul de calitate, înainte de analiza de management, tuturor membrilor care participă la analiza de management;

            urmăreşte noutăţile legislative în domeniul calităţii şi retrage din circuit actele normative expirate;

întocmirea documentaţiei Sistemului de Management al Siguranţei Alimentelor conform cerinţelor SR ISO 22000 : 2005, pentru cele 17 spaţii alimentare din centrele care aparţin DGASPC S1;

            gestionează documentaţia SMSA, asigură difuzarea şi retragerea controlată a MSA, Procedurilor, PRP, GMP, IL, planul HACCP;

            evaluarea şi reevaluarea riscurilor privitoare la materiile prime si ingrediente, prelucrarea, manipularea, depozitarea, prepararea culinara si consumul produselor alimentare;

            determinarea punctelor critice prin care se pot ţine sub control riscurile identificate şi revizuirea periodică a acestora;

            stabilirea limitelor critice care trebuie respectate în fiecare punct critic de control şi revizuirea acestora;

            stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de control si verificarea monitorizarii punctelor critice;

            stabilirea acţiunilor corective care vor fi aplicate în situaţia când în urma monitorizării punctelor critice de control este detectată o abatere de la limitele critice;

            întocmirea diagramei de flux şi verificarea acesteia pe teren;

instruirea personalului care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile alimentare referitor la siguranţa alimentelor;

            codifică şi introduce în sistem informatic documentaţia ( procedurile operaţionale, formularele) emisă la nivel de direcţii, servicii, boruri din cadrul DGASPC S1 ;

retrage controlat din uz MC, PG, FPG şi difuzează noile versiuni controlat ;

            întocmeşte documentaţia pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare ( pentru centre, căsuţe), pentru obţinerea autorizaţiilor necesare cabinetelor medicale, pentru prelungirea acestora şi face demersurile necesare în vederea obţinerii autorizaţiilor de la Direcţia de Sănătate Publică;

            întocmeşte documentaţia necesară pentru înregistrarea spaţiilor din cadrul DGASPC S1 la DSV Bucureşti;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 17

SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE, PROGRAME ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI RELAŢIA CU ONG  (locatia: Bucuresti, Sector 1 B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului General) îndeplineste următoarele atributii principale:

            întocmeste baza de date, actualizata periodic, cu privire la organizatiile non-guvernamentale active pe raza Sectorului 1 ;

            elaboreaza, pe baza evaluarii nevoilor  existente la nivelul Sectorului 1 , proiecte in parteneriat cu ONG-uri/institutii publice ;

            asigura managementul proiectelor in domeniul asistentei sociale ;

colaboreaza cu sectorul non-guvernamental in vederea implementarii si monitorizarii proiectelor co-finantate ;

            intocmeste rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul implementarii proiectelor aflate in derulare ;

            transmite rapoartele de evaluare (financiare, planuri de implementare , planuri de achizitii, rapoarte narative, etc) catre finantatori, respectandu-se termenele stabilite in concordanta cu contractele semnate ;

            realizeaza demersurile necesare in vederea realizarii procedurilor de achizitie a bunurilor, lucrarilor si serviciilor prevezute in cadrul proiectelor , respectandu-se procedurile de achizitie stabilite in cadrul contractului, prin colaborarea cu departamentele specializate ale DGASPC Sector 1;

            colaboreaza cu Directia Economica in vederea intocmirii rapoartelor financiare ale proiectelor;

realizeaza demersurile necesare in vederea asigurarii continuitatii si sustenabilitatii proiectelor implementate ;

            colaboreaza cu biroul imagine in vederea promovarii si diseminarii rezultatelor obtinute prin implementarea proiectelor.

            monitorizează si evaluează persoanele beneficiare ale programelor/ proiectelor,

            consilierea si indrumarea organismelor private care activeaza pe raza sectorului 1 in vederea dezvoltarii si implementarii de proiecte conform legislatiei  in vigoare privind parteneriatul public-privat ;

            întocmeşte rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenţionare a unor servicii sociale, de către Consiliul Local al Sectorului 1 si le supune spre avizare Directorului General ;

            urmareste indeplinirea de catre DGASPC Sector 1 a responsabilitatilor asumate in baza parteneriatelor incheiate;

            pastreaza un contact permanent cu celelalte departamente din cadrul DGASPC in vederea unei bune cunoasteri a nevoilor existente, ca baza pentru elaborarea proiectelor ;

elaboreaza proiectul de strategie in domeniul asistentei sociale pe baza analizei nevoilor existente precum si in concordanta cu strategiile nationale si regionale si il supune spre avizare directorului general;

            elaboreaza planuri de actiune comunitara in vederea asigurarii continuitatii serviciilor sociale;

            elaboreaza strategii de dezvoltarea organizationala a institutiei si si le supune spre aprobare conducerii si Colegiului Director;

            pe baza analizei de ansamblu a modalitatilor de implementare a strategiei DGASPC Sector 1 precum si analizei activitatii institutiei ca sistem integrat de asistenta sociala, elaboreaza propuneri in vederea imbunatatirii activitatii pe care le supune spre aprobare conducerii DGASPC Sector 1;

            organizeaza seminarii si work-shop-uri in domeniul asistentei sociale, pe activitati specifice

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 18

SERVICIUL SECRETARIAT COMISII (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului General) îndeplineste urmatoarele principale atributii:

            asigura convocarea membrilor Comisiilor si programeaza sedintele comisiei ;

            intocmeste proiectul Ordinii de Zi pe baza propunerilor inaintate de serviciile DGASPC Sector 1 si de celelalte institutii din domeniu si il inainteaza Presedintelui Comisiei sau Vicepresedintelui Comisiei;

            pregateste dosarele inaintate de serviciile DGASPC Sector 1 si de celelalte institutii  din domeniu pentru sedintele Comisiilor;

             pregateste dosarele privind incadrarea intr-o grad de handicap si a masurilor de protectie ce se impun in baza propunerii inaintate de catre S.E.C.P.A.H;

            redacteaza si completeaza certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala ;

            inainteaza,  in vederea semnarii, hotararile si certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala ;

           convoaca pesoanele chemate in fata Comisiilor  pentru solutionarea cauzelor in forma si termenul prevazut de lege si tine registrul special de evidenta a convocarilor;

            asigura consemnarea in procesul-verbal al sedintei, audierile si dezbaterile ce au loc in sedintele Comisiilor, a hotararile adoptate si modul in care au fost adoptate;

            redacteaza hotararile Comisiilor potrivit procesului-verbal al Comisiei in forma si termenul prevazut de lege;

            inregistreaza hotararile Comisiilor1 in registrul special de evidenta a hotararilor;

            inregistreaza in registrul general de intrari-iesiri al Comisiei actele emise de Comisie, altele decat hotararile;

            tine registrul special de procese-verbale ale Comiilor;

            comunica persoanelor interesate hotararile Comisiilor 1 in forma si termenul prevazut de lege ;

            organizeaza si tine la zi arhiva Comisiilor;

            asigura corespondenta actelor specifice cu alte Comisii si Directii Generale ;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

           

ART. 19

SERVICIUL MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General), îndeplineste urmîtoarele atributii principale:

            centralizeaza si sintetizeaza toate informatiile primite din teritoriu, specifice domeniului de activitate al DGASPC. Sector 1 ;

            întocmeste rapoarte cu privire la activitatea de asistenta sociala desfasurata de DGASPC  Sector 1;

            întocmeste raportarile catre Agentia pentru Prestatii Sociale a municipiului Bucuresti;

            elaboreaza materiale de sinteza si coordoneaza activitatea de colaborare cu autoritatile publice, organizatiile si organismele neguvernamentale, cu atributii legale in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene, Oficiull Roman pentru Adoptii, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; Guvernul Romaniei; Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Public, Ministerul Justitie, Institutii medico-sanitare si institutii de ocrotire a copiilor; organisme si organizatii internationale de profil;

              îndeplineste alte atributii la solicitarea Directorului  General al DGASPC Sector 1;

             colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin.

 

 

 

ART. 20

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat in subordonarea directa a Directorului General), îndeplineste următoarele atributii principale:

            asigura reprezentarea DGASPC Sector 1, pe baza delegaţiei emise de către Directorul General în faţa instanţelor judecătoreşti, a birourilor notariale şi a altor instituţii publice sau private;

            formulează răspunsuri la petiţiile repartizate spre solutionare pe care le înaintează Directorului General spre a fi semnate;

            acordă, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, relaţii, precizări şi îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare legate de activitatea DGASPC Sector 1;

            avizeaza sub aspect juridic actele cu caracter juridic si administrativ emise de catre Directorul General al DGASPC Sector 1;

            verifică şi avizează Proiectele Convenţiilor de Colaborare/Parteneriate încheiate de DGASPC Sector 1, întocmind referate pentru acordarea sau dupa caz, neacordarea avizului;

            exprimă puncte de vedere (scris sau verbal) privind interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea instituţiei, la solicitarea Directorului General al DGASPC Sector 1;

            asigură, la solicitarea conducerii institutiei, întocmirea formalitatilor pentru adoptarea sau dupa caz modificarea/ actualizarea Organigramei, Statului de Functii şi R.O.F., pe baza analizei finale a Directorului General al DGASPC Sector 1 şi a  propunerilor înaintate de compartimentele instituţiei;

            propune modificarea Organigramei DGASPC Sector 1 ori de cate ori este nevoie;

            elaborează Organigrama, Statul de Functii, R.O.F. şi Regulamentul Intern ale DGASPC Sector 1;

            analizeaza necesarul de personal pe baza propunerilor conducătorilor structurilor din cadrul DGASPC Sector 1, pe structură şi specializări şi face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcţie de necesităţi;

            elaborează planul anual de formare şi perfecţionare profesională pentru salariaţii din cadrul instituţiei si asigură îndeplinirea formalităţilor administrative în legătură cu formarea şi perfecţionarea profesională;

            gestioneaza resursele umane de la recrutare şi până la încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă;

            respectă legislaţia specifică domeniului de activitate şi legislaşia conexă acestuia;

            întocmeşte proiectele de dispoziţii specifice domeniului de activitate;

            organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale;

            stabileşte salariul de bază şi drepturile de natură salarială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

            ţine evidenţa concediilor de odihnă, concediilor fără salariu, concediilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului ale salariaţilor şi a altor tipuri de concediu;

            întocmeste legitimaţii de control şi ecusoane în baza dispoziţiilor şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii şi ecusoane;

            asigură întocmirea formalitaţilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadul instituţiei, conform prevederilor legale;

            asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la nivelul instituţiei şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare, încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă;

            asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la nivelul instituţiei precum şi pentru asigurarea promovării personalului în funcţii/grade/trepte profesionale;

            întocmeste şi gestionează dosarele de personal/dosarele profesionale ale angajaţilor cadrul DGASPC Sector 1, urmărind ca acestea să fie complete şi să cuprindă toate documentele necesare derulări corespunzătoare a relaţiilor de muncă;

            calculează vechimea în muncă la momentul angajării şi stabileşte sporul de vechime;

            asigură gestiunea carnetelor de muncă pentru angajaţii din cadrul DGASPC Sector 1;

            eliberează, la cerere adeverinte privind calitatea de salariat, vechimea in munca, drepturile salariale ( salarii de incadrare, sporuri de vechime, etc);

            asigura aplicarea prevederilor legale privind pensionarea salariaţilor;

            întocmeste si actualizeaza Registrul de Evidenţă a Salariaţilor/Registrul de Evidenţă a Funcţionarilor Publici;

            îndeplineste orice alte lucrări prevăzute de legislaţia muncii, la solicitarea şefului ierarhic superior sau a Directorului General al DGASPC Sector 1

            întocmeşte raportări statistice privind activitatea de resurse umane;

            colaborează cu Direcţia Economică în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizând datele necesare, precum şi pentru elaborarea statelor de plată;

            fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul sau de activitate.

 

ART. 21

BIROUL JURIDIC, CONTENCIOS (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a Şefului Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane) îndeplineste următoarele atributii principale:

            asigură reprezentarea DGASPC Sector 1, pe baza delegatiei emise de catre Directorul General in fata instantelor judecatoresti, a birourilor notariale si a altor institutii publice sau private;

            tine evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti

            organizeaza arhiva compartimentului;

            apară interesele legitime ale institutiei prin redactarea cererilor in justitie, rapunsuri la adresele formulate de instanta, interogatorii;

            promoveaza caile de atac prevazute de lege;

            verifica si avizeaza pentru legalitate Dispozitiile emise de Directorul General al DGASPC Sector 1 precum şi actele cu caracter juridic/administrativ care au legătură cu activitatea instituţiei;

            verifica si avizeaza pentru legalitate dosarele inaintate de catre DGASPC Sector 1 Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1;

            verifica si avizeaza pentru legalitate dosarele intocmite pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

            acorda consultanţă si consiliere de specialitate compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1;

            tine evidenta Monitorului Oficial si comunica compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1 actele normative publicate si care au legatura cu activitatea DGASPC Sector 1;

            formuleza, la solicitarea compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1 puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative in vigoare;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 22

BIROUL RESURSE UMANE ASISTENŢI PERSONALI, ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI  (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a Şefului Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane) îndeplineste următoarele atributii principale:

            gestioneaza resursele umane de la recrutare si până la încetarea contractului individual de munca pentru salariati aflati in evidenta compartimentului;

            respecta legislatia specifica domeniului de activitate si legislatia conexa acestuia;

            intocmeste proiectele de dispozitii specifice domeniului de activitate;

            organizeaza si urmareste activitatea de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale

            asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale;

            stabileste salariul de baza şi alte drepturi de natură salarială, in conformitate cu prevederile legale;

            tine evidenta concediilor de odihna, concediilor fara salariu, concediilor pentru cresterea si ingrijirea copilului ale salariatilor  si a altor tipuri de concediu;

            intocmeste legitimatii de control si ecusoane in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii si ecusoane;

            asigura intocmirea formalitatilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadul institutiei, conform prevederilor legale;

            asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul institutiei si          intocmeste lucrarile privind incadrarea in munca a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;

            asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul institutiei pentru asigurarea promovarii personalului in functii/grade/trepte;

            intocmeste lucrarile privind incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca pentru angajatii din evidenta compartimentului;

            întocmeste si gestioneaza dosarele de personal ale angajatilor din evidentele compartimentului;

            calculeaza vechimea in munca la momentul angajarii si stabileste sporul de vechime;

            tine evidenta fiselor de post si asigura gestiunea carnetelor de munca pentru angajatii din evidenta compartimentului;

            solicita si centralizeaza fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajatilor evidenta compartimentului;

            elibereaza, la cerere adeverinte privind calitatea de salariat, vechimea in munca, drepturile salariale ( salarii de incadrare, sporuri de vechime, etc);

            asigura aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varsta sau invaliditate pentru angajatii din evidenta compartimentului;

            intocmeste si actualizeaza Registrul de Evidenta a Salariatilor;

            indeplineste orice alte lucrari prevazute de legislatia muncii, la solicitarea sefului ierarhic superior sau a Directorului General al DGASPC  Sector 1

            intocmeste raportari statistice privind activitatea de resurse umane;

            colaboreaza cu Direcţia Economică in vederea intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli furnizand datele necesare, si a statelor de plata;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

 

 

ART. 23

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a Directorului General), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            centralizeaza referatele intocmite de compartimentele/centrele/complexele din subordinea DGASPC Sector 1;

elaboreaza nota de estimare a valorii contractului;

            întocmeste caietul de sarcini care contine in mod obligatoriu specificatii tehnice reprezentand cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare  sa fie descris in asa maniera incat sa corespunda necesitatilor autoritatii contractante;

            întocmeste documentatia de atribuire privind procedurile de achizitii publice organizate, de DGASPC Sector 1 si o supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 1;

            initiaza procedurile de achizitie publica prin publicarea in SEAP a unui anunt sau invitatie de participare

            asigura intocmirea formalitatilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate si vanzarea/transmiterea documentatiei de atribuire;

            participa in comisia de evaluare a ofertelor;

            întocmeste procesele verbale de deschidere si rapoartele de atribuire a contractelor de achizitie publica pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 1;

            comunica catre ofertantii participanti  rezultatele procedurilor de achizitie publica;

            asigura publicarea in SEAP a anunturilor de atribuire;

            inregistreaza contestatiile si asigura formularea punctului de vedere si comunicarea dosarului achizitiei publice Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

            asigura transmiterea rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept;

            verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;

            întocmeste contractul de achizitie publica si negocieaza clauzele legale contractuale ;
            asigura incheierea contractelor de achizitie publica cu castigatorii procedurilor de achizitii organizate pentru bunuri, servicii si lucrari si tine
legatura intre furnizorii /prestatorii de servicii si centrele/serviciile  din   subordinea DGASPC S1, pentru o buna derulare a contractelor;

            urmareste derularea contractele de achizitie publica, de la semnare pana la finalizare. Se urmareste respectarea clauzelor din contract privind cantitatea si pretul bunurilor comandate sau serviciilor prestate, precum si respectarea termenelor de livrare angajate de catre fiecare contractant. De asemenea se verifica concordanta intre comanda, nota de receptie si factura privind cantitatea, pretul si calculele aferente;

            întocmeste comenzi lunare si zilnice catre furnizori pe baza contractelor incheiate si in   functie de referatele din teritoriu;

            întocmeste propuneri de angajare a unor cheltuieli si angajamentul bugetar aferent acestor cheltuieli, in limita creditelor de angajament  aprobate, in domeniul achizitiilor de bunuri  specifice domeniului de activitate;

            certifica realitatea, regularitatea si legalitatea facturilor si avizelor  emise de furnizori, intocmind ordonantarile de plata  pe care le transmite Serviciului Contabilitate-Buget;

            verifica borderourile de facturi emise de catre Serviciul Financiar-Salarizare;

            asigura intocmirea dosarului achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit si tine evidenta acestora ;

            intocmeste trimestrial  raportul de achizitii publice si-l transmite catre ANRMAP;

transmite documentele constatatoare emise de catre Directia Achizitii Publice, Investitii in temeiul dispozitiilor art. 36 indice 1 din HGR nr. 925/2006 catre ANRMAP.

            intocmeste documentele constatatoare emise in temeiul dispozitiilor art. 36 indice 1 din HGR nr. 925/2006;

gestioneaza banii scosi prin casieria directiei, pe baza referatelor de necesitate aprobate de conducere, prin achizitii de bunuri, direct din magazin;

            participa la elaborarea Programului anual de achizitii publice pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelate compartimente din cadrul autoritatii contractante alaturi de Directia Economica;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului  General  precum si proiectele hotararilor pe care  DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local  Sector 1, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 24

SERVICIUL FAMILIAL, ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII ( locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat in subordonarea directa a Directorului General si in coordonarea metodologica a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei ), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            efectuează vizite cu caracter de regularitate pentru copilul aflat in plasament familial, avand inclusiv intalniri individuale cu copilul;

            se asigura ca dezvoltarea educationala si sociala a fiecarui copil plasat sunt stimulate prin frecventarea scolii;

            sprijina tanarul aflat in situatia incetarii masurii de plasament, furnizandu-i informatii despre sprijinul financiar sau de alta natura de care beneficiaza, in conditiile legii, dupa incetarea masurii;

            identifica familii sau persoane carora sa le poata fi dat in plasament copilul, cu prioritate  familia extinsa sau la familia substitutive;

            evalueaza persoana sau familia care primeste copil in plasament cu privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a primi un copil in plasament ;

            verifica treimestrial imprejurarile care au stat la baza stabilirii plasamentului copilului la o familie/persoana;

            intocmeste, trimestrial sau ori de cate ori apare o situatie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului in acesta este ingrijit;

            sesizeaza comisia sau instanta judecatoreasca privind necesitatea modificarii sau  incetarii plasamentului;

            evalueaza persoana sau familia care urmeaza a fi tutore cu privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a primi un copil in ingrijire, acordandu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului si intocmeste  raportul de evaluare;

            participa la initierea si organizarea de campanii de informare si promovare a adoptiei interne;

            participă la elaborarea şi avizează strategia anuală de identificare şi de recrutare a familiilor/persoanelor care doresc să adopte;

            identifică familii/persoane potenţial adoptatoare;

            oferă informaţii/consiliere persoanelor/familiilor care îşi exprimă intenţia de a adopta, despre procedura de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente;

            evaluează persoanele/familiile care solicită eliberarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte;

            întocmeşte rapoarte de specialitate necesare pentru atestare, încredinţare, încuviinţare, potrivire practică;

            identifică persoana/familia compatibilă cu copilul;

            participă la etapa de potrivire practică a copilului adoptabil cu familia adoptatoare identificată;

            informează, sprijină şi consiliază social şi psihologic persoanele/familiile care adoptă în vederea integrării armonioase a copilului în familie;

            monitorizează întreg  procesul de adopţie pentru cazurile individuale avute în lucru;

            informează, consiliează şi sprijină copilul adoptat, persoana/familia adoptatoare şi familia naturală;

            realizează vizite periodice sau în urma unor disfunctionalităţi în familie/încălcări ale drepturilor copilului în familia adoptivă şi întocmeşte rapoarte postadopţie;

            realizează vizite bilunare pe perioada de încredinţare în vederea adopţiei a copilului la familia adoptatoare;

            sprijină persoanele adoptate care doresc să îşi cunoască originile, oferind servicii specializate în conformitate cu legislaţia în vigoare  şi cu recomandările Oficiului Român pentru Adopţii;

            sprijină/informează/consiliază copilul care a împlinit vârsta de 10 ani şi al cărui PIP are ca obiectiv final: deschiderea procedurii adopţiei interne şi îl însoţeşte în instanţă prin  intermediul psihologului;

            întocmeşte fişa de evaluare a nevoilor copilului adoptabil pentru a identifica cea mai potrivită familie pentru copil;

            întocmeşte lucrări de birou (evidenţe, rapoarte de analiză, proiecte) specifice obiectivelor Biroului Adopţii şi Postadopţii;

            elaborarea de materiale informative cu privire la procesul adoptiei;

            colaborează cu serviciile şi birourile din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 1, cu D.G.A.S.P.C.-urile altor sectoare/judeţe, cu organele de stat, instituţiile de ocrotire şi organismele private în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin;

            ia în evidenţă dosarul (în fotocopie) copilului pentru care s-a stabilit ca finalitate a planului individual de protecţie adopţia internă şi iniţiază demersurile privind adopţia; primeşte pentru soluţionarea ulterioară dosarul în original al copilului pentru care a rămas definitivă şi irevocabilă sentinţa de încredinţare în vederea adopţiei precum şi dosarul în original al copilului pentru care a rămas irevocabilă sentinţa civilă de încuviinţare a adopţiei (pentru situaţiile legale în care nu este necesară încredinţarea în vederea adopţiei).

 

ART. 25

SERVICIUL REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat in subordonarea directa a Directorului General), îndeplineste următoarele atributii principale:

            preia de la solicitanti /petitionari cererile/petitiile depuse de acestia si le transmite compartimentelor responsabile de rezolvarea lor, pe baza rezoluţiei Directorului General; predarea se face sub semnatură;

            asigură informarea publică directă a persoanelor;

            asigură informarea internă a personalului;

            ţine Registrul General de intrare-ieşire pentru înregistrarea cererilor solicitanţilor şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale DGASPC Sector 1 privind modul şi termenele de rezolvare a acestora;

            ţine un registru pentru înregistrarea petiţiilor, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale DGASPC Sector 1 privind modul şi termenele de rezolvare a acestora;

            ţine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la autorităţi şi instituţii precum Guvern, Preşedinţie, Avocatul Poporului şi alte organe centrale ale administraţiei publice, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale DGASPC Sector 1  privind modul şi termenele de rezolvare a acestora;

            asigură expedierea corespondenţei către persoan/instituţii;

            aplică dispoziţiile O.G nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

            raspunde cu promptitudine si amabilitate tuturor solicitarilor beneficiarilor;

            creaza baza de date si o gestioneaza eficient ;

            realizeaza informarea cetatenilor in probleme de interes public din domeniul asistentei sociale ;

            promoveaza si protejeaza imaginea copilului si adultului beneficiar de asistenta sociala ;

            organizeaza evenimente de promovarea actiunilor din domeniul asistentei sociale ;

            organizeaza campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la problematica copilului/persoanei beneficiare de asistenta sociala ;

            colaboreaza cu reprezentantii mass-media  in vederea diseminarii informatiilor de interes public specifice DGASPC Sector 1;

            promoveaza activitatile specifice ale DGASPC Sector 1 reprezentantilor autoritatilor locale si straine;

            realizeaza demersurile necesare in vederea asigurarii transparentei activitatilor intreprinse de catre DGASPC Sector 1;

            colaboreaza cu toate departamentele din cadrul DGASPC Sector , in vederea unei bune cunoasteri a serviciilor oferite de catre acestea asigurandu-se astfel o buna informarea a cetatenilor ;

            realizeaza demersurile necesare in vederea implicarii comunitatii locale in domeniul social prin activitati de voluntariat ;

            asigură relaţia cu mass-media pentru publicitatea serviciilor sociale prestate beneficiarilor locuitori ai sectorului 1;

            realizează măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială a problematicii persoanelor vârstnice ; 

            realizarea materialelor publicitare de prezentare a activităţii;

            realizeaza activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa ;

            asigura informatiile solicitate de mass-media in cel mai scurt timp posibil, in colaborare cu sefii de servicii si cu acordul Directorului General

            insoteste si ofera informatii delegatiilor straine si din tara cu privire la activitatile desfasurate de catre DGASPC S1;

            permite cunoaşterea reţelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate şi diversificate în -asigură accesul neîngrădit al populaţiei la informaţiile privind dreptul acesteia la protecţie şi asistenţă socială precum şi la formalităţile şi documentaţia care sunt necesare pentru obţinerea acestor drepturi, în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare;

            facilitează accesul categoriilor populaţionale supuse riscului marginalizării sociale la prestaţiile şi serviciile sociale oferite de DGASPC Sector 1 direct sau pe bază de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informaţiile necesare cu privire la legislaţia actuală din domeniul asistenţei/protecţiei sociale;

faciliteaza accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu prin afişare la sediul instituţiei ;

            tine evidenta solicitarilor de  informaţii de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate instituţiei, în condiţiile prevăzute în art.6 din Leg.544/2001 ;

pentru facilitarea redactarii solicitării şi a reclamaţiei administrative, pune la dispoziţie, gratuit, persoanelor interesate formulare-tip ale acestor acte ;

            in cazul solicitării verbale a informaţiei publice, informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris.

ţine registrul pentru înregistrarea petiţiilor, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale DGASPC Sector 1 privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

            este prezent la toate interventiile in mass-media a reprezentatiilor directiei;

            inregistreaza si arhiveaza toate aparitiile in mass-media cu privire la institutie;

            aducerea la cunostinta a serviciilor din subordinea directiei diferite articole sau

emisiuni care le pot fi folositoare in desfasurarea activitati;

            aduce la cunostinta conducerii si serviciilor, articole aparute dupa interventia acestora in mass-media;

            organizeaza conferinte de presa;

            organizeaza intalniri priodice cu mass-media, in special presa scrisa;

            realizeaza materiale de promovare sau prezentare (mape de prezentare, slide-uri, prezentari power point, filme) a serviciilor directiei pentru delegatiile starine sau din tara;

actualizeaza informatiile site-ului,

            intocmeste buletinul informativ prevazut de Leg.nr. 544/2001;

            asigură purtătorul de cuvânt al instituţiei.

                       

ART. 26

SERVICIUL CABINET MEDICAL AL DGASPC SECTOR 1 (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Caraiman nr.33A, aflat in subordonarea directa a Directorului General), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            întocmeste si gestioneaza dosarul de obiectiv ce contine datele referitoare la conditiile de munca analizate de echipa multidisciplinara coordonata de medical de medicina muncii;

participa la evaluarea starii de sanatate a angajatilor prin efectuarea examenului clinic de angajare;de adaptare;periodic;la reluarea muncii; precum si a examenului clinic de bilant  la incetarea activitatii;

            urmareste efectuarea examenelor medicale complementare,a analizelor de laborator si a explorarilor paraclinice necesare in functie de tipul de expunere si de solicitarea locului de munca;

            acorda ajutorul medical in caz de accidente sau imbolnaviri acute in timpul activitatii;

            programeaza controlul medical periodic al angajatilor si urmareste efectuarea acestuia;

            urmareste ca dosarul medical sa contina concluziile din fisele de aptitudine semnate de medical de medicina muncii;

            verifica si vizeaza certificatele de concedii medicale;

            participa la realizarea  managementului accidentelor de munca;

            comunica Directiei de Sanatate Publica morbiditatea cu I.T.M;

            stabileste necesarul de medicamente de urgenta,vaccinuri si materiale consumabile;

            semnaleaza cazuri de boala profesionala;

            înregistreaza bolile legate de profesiuni;

            informeaza si educa angajatii in probleme de sanatate in munca;

            pregateste angajatii in vederea acordarii primului ajutor in caz de accidente de munca;

            îndeplineste si alte atributii, specifice domeniului de activitate, din dispozitia Directorului General al DGASPC Sector 1

 

ART. 27

BIROUL PREVENIRE, PROTECŢIE ŞI P.S.I. (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat in subordonarea directa a Directorului General), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securitătii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

            întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

            elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

            elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii;

            evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute;

            stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora conform cerinţelor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitărilor lor;

            monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

            verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

            informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efecutate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;

            evidenţa echipamentelor şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipametelor de muncă:

            autorizarea privind funcţionarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform prevederilor legale;

            urmăreşte autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică (electricieni, instalatori gaze, fochişti);

            colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

            urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;

            propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,

            studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor;

            studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaţiile de utilizare din cadrul Directiei generale, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora;

execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de Directorul General;

îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acţionare a echipei de intervenţie din cadrul Directiei generale;

            indrumă şi controlează activitatea echipei de intervenţie şi întocmeşte programul de instruire al acesteia;

            execută- pe baza planificării aprobate de Directorul General- controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate spaţiile Directiei generale, verificând respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor şi stabileste măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale;

            verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor,  aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către personalul încadrat în muncă; ţine evidenţa instalaţiilor, substanţelor chimice şi a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor, la nivelul Directiei generale;

            urmăreşte respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la elaborarea documentaţiilor tehnice, executarea şi darea în exploatare a unor eventuale amenajări, precum şi în timpul reviziilor şi reparaţiilor executate la construcţiile şi instalaţiile ce prezintă pericol de incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în funcţiune;

            acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau la soluţionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în cadrul Directiei generale, precum şi la executarea unor intervenţii la instalaţiile cu pericol de incendiu în funcţiune; informează imediat conducerea Directiei generale asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate;

            participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv- educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în institutii similare din ţară şi străinătate;

            acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite;

            participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul Directiei generale, precum şi la cercetarea acestora; ţine evidenţa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage concluzii din analiza acestora;

            participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul Directiei generale şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi;

participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, consfătuiri, analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau de alte organe abilitate prin lege;

            urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor Directiei generale cu instalaţii, aparatură, ecipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale;

            urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv- educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum şi modul de utilizare şi de întreţinere a acestora;

            face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a incendiilor din programele de învăţământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecţionare a personalului încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme;

            aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, recompense sau sancţiuni pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;

            asigură activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., urmărind:

să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace de  p.s.i., în conformitate cu Ordinului M.A.I. nr. 163/2007 şi cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare şi să ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienţelor constatate;

            să ţină evidenţa mijloacelor de bază p. s. i. din dotarea Directiei generale, să controleze prin sondaj modul de întreţinere, revizie, reparare şi împrospătare a acestora, în vederea asigurării bunei lor funcţionări şi să raporteze situaţia, trimestrial, Directorului General;

            să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul izbucnirii unui incendiu şi să urmărească includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace p. s. i. în actele de constatare a acestuia;

            să informeze conducerea Directiei generale asupra constatării şi a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate şi să facă propunerile necesare;

            să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace tehnice de p.s.i.;

            să întocmească- după caz- şi să supună spre aprobarea conducerii societăţii proiecte de instrucţiuni privind îmbunătăţirea activităţii de dotare cu mijloace de p.s.i.;

            să propună sancţionarea celor ce se fac vinovaţi de încălcarea normelor de dotare cu mijloace de p. s. i;

            intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiilor de functionare ale unitatilor subordonate;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 28

CENTRUL DE RESURSE ÎN ECONOMIE SOCIALĂ BUCUREŞTI locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat in subordonarea directa a Directorului General), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            Proiectul “Economia socială-Model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate” este cofinanţat prin Fondul Social European-Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”-Domeniul Major de Intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

            Centrul de Resurse în Economia Socială Bucureşti va avea ca rol creşterea gradului de conştientizare privind existenţa şi utilitatea economiei sociale în rândul autorităţilor administraţiei publice locale şi al populaţiei.

            Principalele activităţi ale Centrului de Resurse în Economia Socială Bucureşti, sunt evidenţiate după cum urmează:

            servicii de informare şi sensibilizare a cetăţenilor şi specialiştilor cu privire la conceptul de economie socială,

            servicii specifice pentru susţinerea structurilor de economie socială;

            servicii de formare profesională;

            servicii specifice pentru beneficiarii direcţi ai activităţilor de economie socială;

            servicii în legătură cu promovarea sistemului de acreditare/recunoaştere a statutului de întreprindere socială.

 

           

SECŢIUNEA II

COMPARTIMENTE AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT PROTECŢIA COPILULUI, PERSOANEI SI FAMILIEI

 

 

Serviciul Rezidenţial;

Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti;

Biroul Protecţie Copil Delincvent;

Serviciul Abuz, Neglijare, Trafic, Violenţă în Familie, Repatrieri şi Libera Exprimare a Opiniei Copilului;

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familiei, având în subordine Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi;

Biroul Evaluare Complexă;

Complexul Social de Servicii Sf.Iosif ;

Complexul Social de Servicii Sf. Maria;

Complexul Social de Servicii Jiului ;

Complexul Social de Servicii Sf. Andrei ;

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae ;

Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina, care are în subordine Biroul Tehnic şi Biroul Auto;

Complexul Social de Servicii Pinocchio, ce are incomponenta si Biroul Interventie in Regim de Urgenta pentru Copii;

C.A.P.C.D.A. Sf. Mihail;

C.A.P.C.H. Sf. Gavril;

Casa de Tip Familial Sf. Mina ;

Casa de Tip Familial Buburuza ;

Casa de Tip Familial Alexandra ;

Casa de Tip Familial Stejarel ;

Casa de Tip Familial Bradut ;

Casa de Tip Familial Sf.Ştefan ;

Casa de Tip Familial Sf. Constantin ;

Centrul de Zi Socio-Vocaţional pentru Adolescenţii şi Adulţii Dependenţi de Droguri  sau Aflaţi în Situaţie de Risc;

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Sf. Ana,

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Diaconia,

Apartamentele sociale, având în subordine Biroul Administrativ ;

Corpul Asistenţilor Maternali Profesionişti.

Directorul Executiv

Compartimente aflate in coordonare :

Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare;

Biroul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale ;

Serviciul Rezidenţial ;

Servciul Familial Persoane cu Handicap Grav ;

Servciul Prevenire care are în subordine Biroul Relaţii Intertenice şi Interconfesionale ;

Biroul Prestatii Persoane cu Handicap ;

Complexul Social de Servicii « Odai » , ce are in componenta si Biroul Interventie in Regim de Urgenta pentru Adulti şi Compartimentul Farmacie ;

Complexul Social de Servicii « Straulesti » ;

Centrul de Ingrijire si Asistenta « Sf. Vasile » ;

Centrul de Ingrijire si Asistenta  « Sf. Elena»;

Clubul Seniorilor;

Centrul Multifuncţional Nazarcea, ce are în subordine Biroul Evaluare Extinsă, Formare şi Pregătire Prevocaţională, Biroul Angajare Protejată, Compartiment Angajare Asistată, Centrul de Inserţie Profesională ;

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neoropsihiatrica Milcov;

Centrul de Zi « Un Pas Împreună » ;

Centrul Multifuncţional PHOENIX

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Alternativa 2003 ;

Corpul Asistenţilor Personali.

 

ART. 29

SERVICIUL REZIDENŢIAL (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime Obligatorii in planificare protectiei copilului, protectia impotriva abuzurilor si cu privire la evenimetele deosebite şi face propuneri în acest sens;

            are obligatia de a urmari modul în care sunt puse în aplicare masurile de protectie speciala, dezvoltarea si îngrijirea copilului pe perioada aplicarii masurii;

elaboreaza, trimestrial sau ori de câte ori apare o situatie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului în care acesta este îngrijit;

            sesizeaza comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca in situatia în care se constata, pe baza raportului întocmit, necesitatea modificarii sau, dupa caz, a încetarii masurii ;

            elaboreaza si verifica PIP-ul copilului periodic sau ori de cate ori este nevoie şi face propuneri in acest sens Comisiei pentru Protectia Copilului;

            elaboreaza contractul cu familia (dacă copilul are părinţi şi nu există prevederi contrarii de ordin legislativ), sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului şi furnizorii de servicii implicaţi în elaborarea şi implementarea PIP;

            asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională tinerilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele minime obligatorii;

            identifică familiile naturale, oferindu-le asistenţă şi sprijin în vederea reintegrării copilului aflat în centru si colaborează cu servicii pentru copil şi familie din comunitate în vederea asigurării integrării sociale a copiilor aflaţi în protecţie ;

            acordă consiliere psihologică, socială şi juridică pentru menţinerea, crearea sau normalizarea relaţiilor familiale, având în vedere respectarea interesului copilului ;

            pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi părinţii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii ;

            supraveghează părinţii copilului după revenirea acestuia din centrul de plasament în familie (în cazul reintegrărilor din sectorul 1);

            asista copilul aflat in plasament in regim de urgenta, pâna când instanta judecatoreasca va decide cu privire la mentinerea sau la înlocuirea acestei masuri si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti ;

            colaboreaza cu Serviciul  Abuz, Neglijare, Trafic, Violentaţă în Familie, Repatriere şi Libera Exprimare a Opiniei Copilului ;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 30

SERVICIUL ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei), îndeplineste urmatoarele atributii:

            realizeaza, in urma sesizarii, evaluarea nevoilor copilului, avand in vedere aspecte legate de sanatate, identitate, familie si relatii sociale, conduita, dezvoltare emotionala, comportament si deprinderi de ingrijire personala;

            realizeaza revizuiri ale evaluarii nevoilor copilului la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durata masurii de protectie speciala si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii;

            întocmeste planul individualizat de protectie, plan care cuprinde obiectivele si activitatile ce vor fi realizate pe termen scurt si lung, activitati ce sunt stabilite pe baza evaluarii nevoilor copilului;

            monitorizeaza si inregistreaza evolutia planului individualizat de protectie si realizeaza revizuiri ale acestuia la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durata masurii de protectie speciala si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii; revizuirea se realizeaza inaintea reevaluarii masurii de plasare;

            coordoneaza activitatile privind pregatirile referitoare la ingrijirea de zi cu zi a copilului inaintea plasarii copilului sau in cel mult 7 zile dupa plasare, in cazul plasamentului in regim de urgenta si faciliteaza comunicarea si informarea partilor (copil, familie, asistent maternal);

            aduce la cunostinta asistentului maternal toate informatiile despre copil, necesare in vederea asigurarii ingrijirii in siguranta a acestuia, precum si a celorlalti copii ai asistentului maternal sau plasati la acesta;

            întocmeste conventia de plasament pentru fiecare copil;

            coordoneaza procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal, astfel incat nevoile si preferintele copilului sa fie satisfacute;

            propune autoritatilor competente instituirea/schimbarea/incetarea masurii de protectie;

            realizeaza reevaluarea masurii de protectie speciala si ori de cate ori s-a constatat o modificare in circumstantele care au dus la stabilirea masurii de protectie, inainteaza dosarul spre solutionare autoritatilor competente;

            sustine in fata Comisiei pentru Protectia Copilului sector 1 instituirea  /schimbarea /incetarea masurii de protectie propusa;

            organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatile in care sunt implicati alti specialisti, atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii;

            viziteaza in mod regulat copilul, avand inclusiv intalniri individuale cu copilul;

            asigura, in conditiile legii, mentinerea relatiilor copilului cu familia sau cu orice persoane relevante pentru viata copilului, tine evidenta vizitelor/intalnirilor si consemneaza impactul acestora asupra copilului;

            intocmeste, pastreaza si actualizeaza dosarul copilului aflat in plasament la asistent maternal profesionist;

            se asigura ca fiecare copil este inscris la un medic de familie si are acces la o ingrijire medicala corespunzatoare, inclusiv consiliere si terapie, ingrijire stomatologica si oftalmologica, un regim alimentar adecvat si informatii despre un mod de viata sanatos;

            se asigura ca dezvoltarea educationala si sociala a fiecarui copil plasat este stimulata prin frecventarea gradinitei, scolii sau participa la orice alte forme organizate de stimulare si educare;

            colaboreaza cu Autoritatea judeteana/locala cu atributiii in domeniul protectiei copilului in elaborarea stategiei de recrutatre a asistentilor maternali profesionisti;

            identifica si evalueaza capacitatea solicitantilor in vederea atestarii ca AMP, in conditiile legii;

            pregateste persoanele care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii;

            organizeaza cursuri de formare initiala a asistentilor maternali profesionisti si elibereaza certificate de absolvire ;

            întocmeste si instrumenteaza dosarele de atestare a asistentilor maternali profesionisti;

            întocmeste si prezinta C.P.C. – Sector 1 raportul de ancheta psihosociala privind    evaluarea  capacitatii de a deveni asistent maternal profesionist;

            propune C.P.C. Sector 1 admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal profesionist;

            instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copii care necesita protectie pentru ingrijirea lor de catre un AMP, identificand in functie de nevoile fiecarui copil, asistentul maternal potrivit;

            intocmeste, pastreaza si actualizeaza dosarul AMP, conform standardelor ;

            sprijina si monitorizeaza activitatea AMP, asigurandu-se ca acesta este informat in scris , accepta, intelege si actioneaza  in conformitate cu standardele , procedurile  si metodologia promovate de catre autoritatea competenta ;

            prezinta asistentului maternal profesionist, inainte de plasarea copilului la acesta ,  standardele, procedurile si oricare alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului,  asigurandu-se ca acestea au fost intelese;

            participa la procesul de potrivire a copilului cu AMP , prezentand abilitatile si competentele AMP;

            furnizeaza in scris catre AMP  informatiile privind sprijinul disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor asociative ale AMP;

            furnizeaza in scris catre AMP informatiile privind procedurile ce vor fi urmate in cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricarei alte plangeri facute impotriva lui , precum si asupra sprijinului disponibil in astfel de situatii;

            identifica nevoile de pregatire si potentialul fiecarui AMP, precum si ale membrilor familiei acestuia ;

           organizează cursuri de formare continuă a AMP în funcţie de nevoile de pregătire ale fiecărui AMP identificate;

           acordă asistenţă şi propune acordarea de sprijin material şi financiar AMP care au primit in plasament copii, pentru asigurea dezvoltării armonioase a acestora;

           evalueaza anual activitatea fiecarui AMP, conform standardelor ;

            intocmeste si instrumenteaza dosarele pentru reinnoirea, suspendarea sau retragerea  atestatului de asistent maternal profesionist, in conditiile legii;

           instrumentează şi soluţionează toate sesizările sau plângerile făcute împotriva AMP privind modul în care aceştia îşi desfăşoara activitatea;

            colaboreaza cu institutii guvernamentale si nonguvernamentale din domeniul protectiei copilului in vederea indeplinirii atributiilor care ii revin ;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 31

BIROUL PROTECŢIE COPIL DELINCVENT (locatia:Bucuresri, Sector 1,  Calea Dorobanţilor nr. 187, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            evalueaza situatia copiilor care au savarsit fapte prevazute de legea penala, in vederea stabilirii cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cat si a potentialului lor de recuperare, pentru determinarea tipului de interventie adecvata:

            asigura si urmareste aplicarea masurilor speciale stabilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala;

            asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri in colaborare cu compartimentul specializat;

            asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a comportamentului delincvent, popularizand in randul minorilor consecintele penale ale activitatii infractionale desfasurate de acestia;

            propune supravegherea specializata pentru copilul care a comis o fapta penala dar care nu raspune penal;

            propune plasamentul copilului in familia extinsa ori in cea substitutiva sau plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidential specializat  in cazul in care gradul de pericol social al faptei savarsite impune separarea copilului de mediul familial si/ sau daca dezvoltarea si integritatea lui morala sunt periclitate din motive independente de vointa parintilor;

            asigura consilierea si orientarea parintilor si a copilului care a savarsit o fapta penala, in vederea sprijinirii resocializarii acestuia;

            colaboreaza cu Politia in vederea identificarii delincventilor minori;

            urmareste evolutia copilului delincvent dupa ce Comisia/Instanta a dispus fata de acesta o masura speciala de protectie;

            asigura confidentialitatea informatiilor cu privire la faptele savarsite de catre copilul care raspunde penal, inclusiv date cu privire la persoana acestuia;

            asigura servicii specializate pentru a-i asista pe copii care a savarsit fapte prevazute de legea penala in procesul de reintegrare in societate;

            intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al DGASPC Sector 1 in domeniul sau de activitate.

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General în domeniul sau de activitate.

 

ART. 32

SERVICIUL ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE, REPATRIERI ŞI LIBERA EXPRIMARE A OPINIEI COPILULUI (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei), îndeplineste următoarele atributii principale:

            analizeaza, monitorizeaza si intervine pentru respectarea si realizarea drepturilor copiilor din unitatea administrativ-teritoriala ;

            controleaza modul in care sunt respectate drepturile copilului in familia naturala, substitutiva sau adoptiva, precum si in cadrul complexelor sau al celorlalte centre organizate pentru asigurarea protectiei copilului, copilului delincvent sau pentru prevenirea situatiilor care pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului sa ia masuri pentru prevenirea sau inlaturarea unor abuzuri ;

            initierea si implementarea de programe de interventie in cazurile de abuz, neglijare/maltratare/ exploatare/trafic/migraţie  a copilului

            prevenirea violentei domestice, abuzului/neglijarii prin campanii de informare

            consiliere psihologica pentru victimele violentei domestice si pentru agresor

            asigura servicii de consiliere psihosociala pentru copiii expusi riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutional, pentru copii victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijarii, in mediul lor de viata, precum si familiilor sau sustinatorilor legali ai acestora ;

            elaboreaza programe si ia masuri pentru popularizarea dispozitiilor legale interne si internationale in domeniul protectiei  drepturilor copiilor si pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situatia copiilor ;

            colaboreaza cu Directiile generale din judete si din sectoarele Municipiului Bucuresti, cu alte institutii publice, precum si cu organisme private autorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin ;

            intervine in cazurile copiilor expusi riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutional, precum si in cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijarii/ maltratarii/ exploatarii/traficului/migraţiei, in mediul lor de viata, si propune Comisiei/instantei stabilirea masurilor speciale de protectie corespunzatoare, atunci cand este necesar ;

           preia şi intervine în toate cazurile de abuz, neglijare/maltratare/ exploatare semnalate prin intermediul telefonul copilului care funţionează în cadrul serviciului;

           întocmeşte dosarul şi consiliază psihologic copilul cu vârsta de peste 16 ani care solicită autorizarea căsătoriei înaintea îmlinirii vârstei de 18 ani;       

           acorda copilului capabil de discernamant, asistenta si sprijin in -exercitarea dreptului sau la  libera exprimare a opiniei ;

          determina pozitia copilului capabil de  discernamant cu privire la masura propusa, asigurand cunoasterea de catre acesta a situatiei sale de drept si de fapt ;

          ofera oricarui copil posibilitatea de a sesiza orice situatie ce reprezinta incalcari sau nerespectari ale drepturilor sale, inclusiv orice forma de abuz, neglijenta, exploatare suferite din partea familiei sau a tertelor persoane, in vederea demararii unui proces decizional pentru rezolvarea problemei si apararea drepturilor si intereselor legitime ale copilului ;

           ofera oricarui copil posibilitatea de a solicita asistenta si sprijin pentru ascultarea si implicarea sa in procesul decizional referitor la orice problema care il priveste sau ii poate afecta interesele ;

            evalueaza circumstantele si obiectul procesului decizional pentru a determina daca si in ce mod copilul poate fi implicat in solutionarea problemei care il priveste ;

            evalueaza capacitatea de discernamant a copilului in raport cu circumstantele si obiectul procesului decizional care il priveste ;

            ofera copilului capabil de discernamant toate informatiile pertinente si utile referitoare la drepturile sale in raport cu problematica supusa procesului decizional ;

            ofera copilului capabil de discernamant posibilitatea de a fi informat si consiliat, in mod obiectiv si corect, asupra circumstantelor si obiectului procesului decizional, precum si cu privire la posibilitatile de solutionare a problemei ;

            il asculta si il consiliaza pe copilul capabil de discernamant pentru a afla opinia sa cu privire la circumstantele si obiectul procesului decizional, la solutiile propuse pentru rezolvarea problemei, precum si solutia preferata de copil ;

            il informeaza pe copilul capabil de discernamant asupra consecintelor pe care le-ar avea adoptarea oricareia dintre solutii si il consiliaza pentru a putea alege solutia optima potrivit cu drepturile si interesele sale ;

            prezinta opinia copilului sau il asista pe acesta in prezentarea opiniei sale in fata instantei, a autoritatii sau institutiei competenta sa solutioneze problema ;

            asigura respectarea drepturilor copilului si apararea intereselor sale legitime prin considerarea opiniei copilului in adoptarea deciziei de catre instanta/ autoritatea/ institutia competenta, in raport cu varsta, gradul de maturitate ale acestuia ;

            ofera copilului prin consiliere, libertatea de a cauta, de a primi si de  difuza informatii de orice natura care vizeaza promovarea bunastarii sale sociale, spirituale si morale sanatatea sa fizica si mentala, sub orice forma si prin orice mijloace la alegerea sa ;

             ajuta copilul pentru libera asociere in structuri formale si informale precum si libertatea de intrunire pasnica ;

            intervine pentru respectarea apartenentei la o minoritate nationala, etnica, religioasa sau lingvistica si la o viata culturala proprie a copilului;

            intervine pentru respectarea personalitatii si individualitatii copilului ;

            analizeaza si monitorizeaza masurile disciplinare a copilului in acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv  pedepsele fizice ca acelea care se afla in legatura cu dezvoltarea fizica, psihica sau care afecteaza starea emotionala a copilului ;

            asistarea si acompanierea prin consiliere psihologica a copilului abuzat, neglijat, traficat in vederea audierii care are loc in camera de consiliere si in instanta ;

           identifică, evaluează iniţial şi detaliat victime ale violenţei în familie ( copil, familie, agresor);

           planifică şi furnizează serviciile specializate de intervenţie necesare reabilitării copiilor victime ale violenţei, respectiv familie şi agresor;

          întocmeşte planul de reabilitare şi sau reintegrare socială pentru copilul victimă a violenţei şi a familiei

           include in programul de consiliere si psihoterapie copilul aflat in situatie de risc sau victima a orcarei forme de abuz, neglijenta, exploatare, trafic ; copilul pentru care urmeaza sa se stabileasca o masura speciala de  protectie ; copilul pentru care a fost stabilita o masura speciala de protectie, pe toata durata acesteia ; copilul pentru care a fost stabilita o masura speciala de protectie, cu ocazia reevaluarii, modificarii sau revocarii acesteia de catre comisie ; copilul ai carui parinti se afla in situatii deosebite-ex. divort,violenta familiala,  parasirea domiciliului ; copilul aflat temporar intr-o situatie de conflict de interese cu parintii/reprezentantii săi legali;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

            realizează  evaluarea, selecţia şi expertiza psihologică în vederea angajării;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

            monitorizeaza situatia copiilor din sectorul 1, respectarea si realizarea drepturilor lor; asigura centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor.

 

ART. 33

SERVICIUL PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

           efectueaza anchete sociale la  solicitarea Directiilor generale din celelalte sectoare si judete precum si la solicitarea OPA in vederea reevaluarii cazurilor copiilor care au o masura de protectie pe raza teritoriala a acestora ;

          efectuarea de anchete psiho-sociale pe baza carora se pot lua urmatoarele hotarari de catre instanta/comisiile de protectia copiilor din alte judete si sectoare in vederea:  reintegrarii in familia biologica ; plasamentului intr-o institutie de stat, privata, la o persoana fizica sau familie ; instituirea tutelei la o persoana fizica sau familie ; incadrarii intr-un grad de handicap ;  orientarii scolare si profesionale ; revocarii unor masuri de protectie sau acordarea unui ajutor material si/sau financiar.

          colaboreaza cu Directiile Generale din celelalte sectoare ale municipiului Bucuresti, precum si din judete in vederea monitorizarii si intocmirii de rapoarte, referate sau anchete sociale cu privire la copii fata de care s-au dispus masuri de protectie prevazute de Legea nr. 272/2004 ;

            prevenirea separarii copilului de familia sa,depistarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor aflate în situaţie de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali (primărie, dispensare, medici de familie, şcoli, grădiniţe, poliţie,  administraţii de bloc, parohii etc.);

            evaluarea psihosocială a beneficiarilor (familii aflate în situaţie de criză recentă cu risc de separare a copilului , victime ale violenţei domestice, familii cu copii neglijaţi);

            stabilirea impreună cu beneficiarii a planului de servicii şi punerea în practică a acestuia prin semnarea prealabila a contractului aferent;

            orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obţinerea drepturilor legale;

            consilierea psihologică şi socială a familiei în risc de separare de copii, a familiei în care se desfăşoară acte de violenţă, a familiei cu risc de conflict cu familia lărgită, a familiei  monoparentale,a familiei cu copil cu cerinţe educative speciale,a familiei care solicită consiliere pentru creşterea şi educarea copilului;

            prevenirea violenţei domestice şi abuzului / neglijării şi exploatării copilului prin      campanii de informare in comunitate;

            iniţierea şi implementarea programelor de prevenire în cazurile de abuz / neglijare şi exploatare a copilului;

            medierea relaţiilor dintre femeia gravidă aflată în risc de parasire al copilului şi serviciile medicale de specialitate;

            identificarea şi intervenţia în vederea obţinerii actelor de identitate ale copiilor care au fost lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor;

            admiterea cuplurilor mama – copil în Centrele Maternale din subordinea DGASPC Sector 1;

            colaborarea cu medicii de familie, cabinetele de planning familial, Complexul Multifuncţional „Caraiman”, consilierea şi orientarea beneficiarelor în vederea accesului la servicii medicale generale şi de specialitate.

            prevenirea abandonul familial/şcolar prin facilitarea accesului copiilor la gradiniţele din comunitate (prin plata alocaţiei de hrană) şi în centrele de zi proprii DGASPC Sector 1;

            elaborarează proiecte şi iniţiază parteneriate pentru infiinţarea de centre de resurse pentru părinţi;

            colaborarea cu serviciile proprii DGASPC S1 în rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară;

            orientarea / acompanierea şi medierea pentru consiliere juridică şi medicală;

derularea in grădiniţe, şcoli şi licee a unor programe de educaţie pentru sanatate, educaţie sexuală si educatie comunitara;

            iniţierea şi desfăşurarea de programe şi parteneriate de reintegrare  şcolară pentru copii;

implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii  de dezvoltare a abilităţilor parentale;

            acordarea de suport material şi/sau financiar pentru depăşirea situaţiilor de criză şi prevenirea situatiilor de parasire, de abuz, neglijare şi exploatare a copilului;

            acordarea de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0 şi 12 luni  în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

            identificarea şi iniţierea de parteneriate cu societatea civila (ONG-uri, sponsori) pentru obţinerea de finanţări cu scopul atingerii obiectivelor/ atribuţiilor serviciului;

            prevenirea malnutriţiei la copii şi a îmbolnăvirilor datorate saraciei extreme,

            prevenirea nescolarizarii si a abandonului scolar din cauza saraciei,

            informarea beneficiarilor în privinţa drepturilor pe care le au, precum şi asupra modalităţii de acordare a drepturilor legale;

            respectarea S.M.O privind managementul de caz;

            respectarea şi  promovarea S.M.O omologate privind serviciile sociale pentru parinti si copii;

            respectarea si promovarea prevederilor Cartei ONU privind drepturile omului si drepturile  copilului;

            depistarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor în care sunt prezente manifestări cu caracter violent, prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali;

            evaluarea psihosocială a victimelor cât şi agresorilor;

            consilierea psihologică şi socială a victimelor violenţei în familie asistate în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina” şi în Centrele Maternale de pe raza Sectorului 1, a agresorilor

            consilierea psihologică şi socială a cazurilor de violenţă în familie sesizate sau depistate pe perioada instrumentării cazurilor aflate în evidenţa serviciului.

            protejarea victimelor violenţei în familie în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina” şi în Centrele Maternale de pe raza Sectorului 1.

            colaborarea cu echipa pluridisciplinară în vederea întocmirii planului de servicii necesar admiterii/menţinerii/încetării asistării victimelor violenţei în familie în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina” şi în Centrele Maternale de pe raza Sectorului 1;

            întocmirea dispoziţiilor de admitere, menţinere şi încetare a asistării victimelor violenţei în familie în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina”.

            orientarea/acompanierea şi asigurarea accesului victimelor violenţei în familie la servicii medicale de specialitate şi consiliere juridică.

            acordarea de servicii şi/sau prestaţii materiale şi/sau financiare victimelor violenţei în familie pentru depăşirea situaţiei de criză.

            promovarea confidenţialităţii cazurilor de violenţă în familie aflate în atenţia serviciului;

            elaborarea de proceduri specifice de lucru a cazurilor de violenţă în familie şi diseminează informaţiile tuturor actorilor sociali implicaţi

            crearea unor reţele cu specialişti în domeniu şi construirea unei bază de date cu aceştia în vederea realizării unei mai uşoare colaborări;

            monitorizarea cazurilor de violenţă în familie aflate în atenţia biroului;

            desfăşurarea de  campanii de informare în comunitate privind problemática violenţei în familie;

            întocmirea de rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in serviciu;

            promovarea şi pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

            monitorizarea cazurilor aflate in atentia serviciului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            întocmirea proiectelor de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

            propune Consiliului Local stabilirea unor măsuri necesare înlăturării situaţiilor de criză imediată;

            identificarea de resurse financiare suplimentare pentru realizarea obiectivelor serviciului.

 

ART. 34

BIROUL PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢIA PĂRĂSIRII COPILULUI ÎN MATERNITĂŢI (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directă a Şefului Serviciului Prevenire a Separarii Copilului de Familie), îndeplineste urmatoarele atributii principale :

            depistarea, evaluarea şi monitorizarea  familiilor aflate în situaţie de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali ( maternităţi, spitale pentru copii cu secţii de pediatrie);

            evaluarea psihosocială a beneficiarilor -  femei gravide cu risc de abandon;

            orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obţinerea drepturilor legale;

            consilierea psihologică şi socială  a familiei în risc de abandon sau de separare a copiilor,

            stabileste  o masura  de plasament  in regim de urgenta pentru copii parasiti in maternitate;

            mediază între femeia gravida aflată în situatie de criză, cu risc de parasire al copilului şi serviciile medicale de specialitate/ asigurarea accesului la consultaţiile pre-/post- natale;

            are responsabilitatea de a întocmi procesul verbal de constatare a părăsirii copilului împreună cu reprezentantul poliţiei şi al maternităţii;

            are responsabilitatea de a obţine dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui copilului în conformitate cu Legea 119/1996 şi de a face declaraţia de înregistrare a naşterii la  Serviciul de Stare Civilă;

            are responsabilitatea de a identifica / interveni în obţinerea actelor de identitate ale copiilor care în mod ilegal au fost lipsiţi de elementele constitutive ale identităţii lor;

            are responsabilitatea de a dezvolta programe de prevenire abandonului intraspitalicesc al nou-nascutului si de a oferi consiliere psihologica mamelor cu risc de abandon;

            colaborează cu centrele maternale pentru prevenirea separarii noului nascut de mama;

            colaborează cu serviciile  proprii DGASPC S1 în rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară;

            orientează / acompaniază şi mediază pentru consiliere juridică şi medicală;

            implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii  de dezvoltare a abilităţilor parentale;

            acordarea de suport material şi/sau financiar pentru depăşirea situaţiilor de criză şi prevenirea situatiilor de parasire a copilului;

            identificarea de resurse financiare suplimentare pentru realizarea următoarelor obiective:

prevenirea separarii copilului de familia sa,

            asigurarea de suport material femeii gravide cu risc de separare fata de nou nascut;

            are responsabilitatea de a informa părinţii în legătură cu drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităţii de acordare a drepturilor de asistenţă socială şi de asigurări sociale;

            respecta SMO privind managementul de caz;

            respecta si promoveaza SMO omologate privind serviciile sociale pentru parinti si copii;

            respecta si promoveaza prevederile Cartei ONU privind drepturile omului si drepturile  copilului;

            intocmeste rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in serviciu;

            promoveaza pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

            monitorizeaza cazurile aflate in atentia serviciului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 35

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. IOSIF (locatia: Bucuresti, Sector 1, Sos. Kiseleff nr.9, aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei), are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidential, pe o durata determinata, a copilului aflat in dificultate. In cadrul Complexului se respecta si se urmareste realizarea drepturilor copilului la :

            gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale;

            viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv

            cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale ;

            nivel de trai corespunzator ;

            servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

            ingrijire speciala si securitate sociala ;

            ocrotire si educatie personalizata ;

            protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

            identitate si istorie proprie ;

            libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

            exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

            intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

            standarde de viata corespunzatoare ;

            odihna, joc si vacanta ;

            informare din diverse surse ;

            reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

Componenta rezidentiala  are in principal urmatoarele atributii:

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor.

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

e) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

f) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

i) asigură intervenţie de specialitate;

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

k) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

l) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

Componenta Centrul de Zi are ca obiectiv prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (scolari si prescolari), cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

            Atributiile si activitatile principale ale centrului de zi  în funcţie de specificul şi de nevoile fiecărei categorii de beneficiari sunt:

 a) asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor;

 b) asigură activităţi recreative şi de socializare;

 c) asigură copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională;

 d) asigură părinţilor consiliere şi sprijin;

 e) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie;

 f) asigură programe de abilitare şi reabilitare;

 g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;

 h) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecţie.

 i) Activităţi de informare la nivelul comunităţii

 j) Activităţi educaţionale

 k) Orientare pentru părinţi

 l) Protecţia copilului împotriva abuzurilor

 

ART. 36

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. MARIA (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Minervei nr.31 A, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei), îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

            Complexul include Componenta Centru de Zi  (pentru copiii din sectorul 1 si care se afla in situatie de risc de abandon scolar sau institutionalizare) si Componenta Rezidenţială care are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

            In cadrul Complexului Social de Servicii „Sfanta Maria” se respecta si se urmareste realizarea drepturilor copilului la :

            gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale.

            viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale ;

            nivel de trai corespunzator ;

            servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

            ingrijire speciala si securitate sociala ;

            ocrotire si educatie personalizata ;

            protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

            identitate si istorie proprie ;

            libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

            exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

            intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

            standarde de viata corespunzatoare ;

            odihna, joc si vacanta ;

            informare din diverse surse ;

            reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

           

            Componenta rezidentiala  are in principal urmatoarele atributii:

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor.

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

e) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

f) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

i) asigură intervenţie de specialitate;

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

k) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

l) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

Componenta Centrul  de Zi  are ca obiect prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (scolari mici, clasele I - VIII), cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Atributiile si activitatile principale ale Centrului de Zi  în funcţie de specificul şi de nevoile fiecărei categorii de beneficiari sunt:

 a) asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor;

 b) asigură activităţi recreative şi de socializare;

 c) asigură copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională;

 d) asigură părinţilor consiliere şi sprijin;

 e) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie;

 f) asigură programe de abilitare şi reabilitare;

 g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;

 h) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecţie.

 i) Activităţi de informare la nivelul comunităţii

 j) Activităţi educaţionale

 k) Orientare pentru părinţi

 l) Protecţia copilului împotriva abuzurilor

 

ART. 37

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Pajurei nr.2 C, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei) include  Componenta de Centru de Zi si Componenta rezidentiala (centru de primire in regim de urgenta).

            Componenta Centrul de Zi din cadrul C.S.S. „Jiului” are ca obiect prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (cu varsta pana in 4 ani), cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Atributii principale ale centrului de zi si tipuri de servicii pe care le ofera:

 activităţi de informare la nivelul comunităţii

activităţi educaţionale

activităţi recreative şi de socializare

orientare

protecţia copilului împotriva abuzurilor

            Componenta Centru de primire in regim de urgenta asigura protectie copiilor  parasiti/gasiti pe raza sectorului 1. In cazul internarii unui copil care nu poseda acte de identitate, are obligatia de a incepe efectuare demersurilor necesare inregistrarii copilului, in termen de 24 ore. Aceasta componenta a C.S.S.  „Jiului” desfasoara activitati pentru promovarea urmatoarelor drepturi ale copiilor:

-dreptul de protectie impotriva oricarei forme de violenta, pedeapsa sau brutalitate fizica si/sau mentala, de abandon sau neglijenta, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenta sexuala ;

-dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, in caz de necesitate, prin plasament intr-o institutie adecvata, atunci cand este privat de mediul sau familial ;

-dreptul de a fi protejat impotriva oricarei forme de abuz si de a beneficia de asistenta corespunzatoare pe parcursul procedurilor.

C.S.S. Jiului actioneaza pentru a proteja copilul si a-i oferi temporar ingrijirile de specialitate de care are nevoie ; pentru a pregati intrarea/iesirea din sistem a copilului aflat in dificultate, stabilind in urma rezultatelor evaluarii din centrul de primire masura cea mai adecvata fiecarui caz.

 Principalele atributii ale centrului de primire in regim de urgenta:

 a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor.

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

e) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

f) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

i) asigură intervenţie de specialitate;

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

k) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

l) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

 

ART. 38

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVCII SF. ANDREI (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Cosmesti nr.15, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            Descrierea activităţii ce sta la baza funcţionarii Centrului de zi “Sf. Andrei”

            Program 7³º – 19³º cu posibilitatea de extindere a programului 6ºº - 21ºº, funcţie de solicitările părinţilor

            Reprezintă o alternativa pentru protecţia copilului 0-4 ani aflat in dificultate fara a-l separa de familia biologica pe timpul nopţii.

            Copiii provin din familii aflate in dificultate, generatoare de copii abandonaţi, familii monoparentale lipsite de posibilitatea materiale pentru a le asigura un trai decent, familii bolnave lipsite de mijloace materiale pentru creşterea si îngrijirea copiilor.

            Accesul copiilor se face pe baza planului de servicii si a dispozitiei de admitere  emisa de primarul sectorului 1.

            Activităţi de îngrijire personalizată a copiilor înscrişi la Centrul de zi (nevoi individuale de hrana, toaleta, odihnă).

            Asistenţă socială.

            Activităţi educative in grup si individual, ţinându-se cont de vârsta si nivelul de înţelegere al copiilor, conform legislaţiei in vigoare cu privire la organizarea si funcţionarea creşelor.

            Asistenţă medicală calificată profilactică şi curativă cu recomandări de alimentare.

            Asistenţă psihologica individualizata familie-copil.

            Sensibilizarea familiei la nevoile copiilor.

            Responsabilizarea familiei faţă de copii.

            Activităţi interdisciplinare (întâlniri intre asistentul social, psiholog, medic, educatoare, asistenta medicala, pentru stabilirea individualizata a modului de abordare a cazurilor)

            Întocmirea planului personal individual de activitate cu copiii

            Implicarea familiei in creşterea, îngrijirea si educarea copiilor. Consilierea părinţilor privind modul de educare si îngrijire a copiilor funcţie de posibilităţile familiei.

            Crearea unui mediu de joaca de calitate, securizant, stimulativ, încurajând dezvoltarea intelectuală a copiilor. 

            Socializarea copiilor (vizionare spectacole – teatru de papusi, plimbări in parc, gradina zoologica, etc.)

            Dezvoltarea unor relaţii de respect intre angajaţi, angajaţi si copii, angajaţi si părinţi.

            Valorizarea si responsabilizarea personalului.

            Creşterea responsabilizării familiei in relaţia cu copiii.

            Stabilirea unui model de activitate cu copiii ce provin din familiile in dificultate ce beneficiază de suport financiar din partea autorităţilor locale.

            Evaluarea – reevaluarea cazurilor

            Campanii de sensibilizare a comunităţii la problemele acestor copii.

      Centrul Maternal din cadrul C.S.S. Sf. Andrei este o componenta de tip rezidenţial ce protejează cuplurile defavorizate mamă/reprezentant legal – copil; gravida in ultimul trimestru de sarcina pe o perioada de maxim 12 luni.

       Accesul acestor cupluri se face prin dispozitie de admitere data de directorul general in baza planului de servicii .Daca mama/gravida este minora admiterea acesteia se face in baza hotararii de plasament emisa de C.P.C sau instanta judecatoreasca.

            Principalele atributii :          

a)asigura cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico-sanitare necesare protectiei speciale a beneficiarilor  serviciului, in functie de nevoile si de caracteristicile fiecarei categorii de beneficiari ;

b)asigura, dupa caz , supravegherea starii de sanatate, asistenta medicala, recuperare, ingrijire si supraveghere permenenta a beneficiarilor ;

c)asigura securitatea beneficiarilor ;

asigura beneficiarilor sprijin si informare in ceea ce priveste cunosterea si exercitarea drepturilor lor ;

d)asigura beneficiarilor educatie, informare si accesul la cultura ;

e)asigura educatia informala si nonformala a beneficiarilor , in vederea asimilarii cunostintelor si deprinderilor necesare integrarii sociale;

f)realizeaza demersuri in vederea socializari beneficiarilor, dezvoltarii relatiilor cu comunitatea ;

g)realizeaza demersurile in vederea dezvoltarii favorabile a personalitatii copiilor;

h)realizeza demersuri in vederea participarii beneficiarilor la activitatile de grup si la programe individualizate, adaptate  nevoilor si caracteristicilor lor;

i)intocmeaste pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic (conform standardelor minime in vigoare), in functie de necesitati ;

î)urmareste modalitatile de aplicare a masurilor de protectie, integrare si evolutia beneficiarilor in cadrul serviciului si formuleaza propuneri vizand imbunatatirii calitatii  actului de protectie.

 

ART. 39

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE ( locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei), îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

            Componenta Centrul de zi are ca obiectiv prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (scolari si prescolari), cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

            Atributii principale ale Centrului de zi si tipuri de servicii pe care le ofera:

activităţi de informare la nivelul comunităţii

activităţi educaţionale

activităţi recreative şi de socializare

orientare  pentru părinţi

protecţia copilului împotriva abuzurilor

            Componenta de tip rezidential are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidential, pe o durata determinata, a copilului aflat in dificultate. In cadrul centrului de plasament se respecta si se urmareste realizarea drepturilor copilului la :

gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale.

viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale ;

nivel de trai corespunzator ;

servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

ingrijire speciala si securitate sociala ;

ocrotire si educatie personalizata ;

protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

identitate si istorie proprie ;

libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

standarde de viata corespunzatoare ;

odihna, joc si vacanta ;

informare din diverse surse ;

reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

Activitatile desfasurate in centrul de plasament respecta standardele minime obligatorii pentru serviciile rezidentiale.

Componenta Centrul Maternal, constituit la nivel de birou este o componenta de tip rezidenţial ce protejează cuplurile defavorizate mamă/reprezentant legal – copil; gravida in ultimul trimestru de sarcina pe o perioada de maxim 12 luni.

       Accesul acestor cupluri se face prin dispozitie de admitere data de directorul general in baza planului de servicii .Daca mama/gravida este minora admiterea acesteia se face in baza hotararii de plasament emisa de C.P.C sau instanta judecatoreasca.

Principalele atributii :          

asigura cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico-sanitare necesare protectiei speciale a beneficiarilor  serviciului, in functie de nevoile si de caracteristicile fiecarei categorii de beneficiari ;

asigura, dupa caz , supravegherea starii de sanatate, asistenta medicala, recuperare, ingrijire si supraveghere permenenta a beneficiarilor ;

asigura securitatea beneficiarilor ;

asigura beneficiarilor sprijin si informare in ceea ce priveste cunosterea si exercitarea drepturilor lor ;

asigura beneficiarilor educatie, informare si accesul la cultura ;

asigura educatia informala si nonformala a beneficiarilor , in vederea asimilarii cunostintelor se deprinderilor necesare integrarii sociale;

realizeaza demersuri in vederea socializari beneficiarilor, dezvoltarii relatiilor cu comunitatea ;

realizeaza demersurile in vederea dezvoltarii favorabile a personalitatii copiilor;

realizeza demersuri in vederea participarii beneficiarilor la activitatile de grup si la programe individualizate, adaptate  nevoilor si caracteristicilor lor;

intocmeaste pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic (conform standardelor minime in vigoare), in functie de necesitati ;

urmareste modalitatile de aplicare a masurilor de protectie, integrare si evolutia beneficiarilor in cadrul serviciului si formuleaza propuneri vizand imbunatatirii calitatii  actului de protectie.

 

ART. 40

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ECATERINA (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei) îndeplineste urmatoarele atributii:

          elaborează  planul de actiune al Complexului ( pentru o perioada de un an calendaristic) pe baza standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul comunitatii Sectorului 1.;

sa ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricaror forme de exploatare ;

         colaborează cu profesionisti si institutii din domeniu in vederea optimizarii activitatii ;

            coordonatorul are responsabilitatea de a realiza demersurile in vederea identificarii de surse suplimentare de finantare, cu precadere prin identificarea si mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derularii activitatilor necesare in comunitate si autosustinere pe termen lung a CRCD. ;

        realizează demersurile in vederea unui management eficient atat al resurselor umane cat si a resurselor financiare ;

       intocmeste si aduca la cunostinta angajatilor regulamentul de ordine interioara sau norme interne de functionare ;

            CSS Sf Ecaterina, prin Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie asigura servicii de protectie infantila de tip recuperatoriu avand urmatoarele atributii:

       sa colaboreze cu Serviciul Evaluare Complexa in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari initiale a nevoilor specifice ;

       realizează activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

      realizează si mentine o colaborare activa cu familiile copiilor care frecventeaza CRCD ;

     sa intocmeasca pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic (conform standardelor minime in vigoare), in functie de necesitati ;

     elaborează si desfasoară programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educationale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru parinti, activitati de recuperare specifice);

            CENTRUL  DE ZI COPIL  DOWN ( locatia: Bucuresti, Sector 1,B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Sefului Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina ) indeplineste urmatoarele principale atributii :

       sa colaboreze cu Biroul  Evaluare Complexa in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari initiale a nevoilor specifice ;

       sa colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD in vederea realizarii de activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

       sa realizeze si sa mentina o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiaza de serviciile centrului de Zi pentru copii cu sindrom Longdon Down

      sa intocmeasca pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic(conform standardelor minime obligatorii), in functie de necesitati  ;

     sa colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul Centrului de Recuperare in vederea accesarii tuturor serviciilor necesare;

      sa elaboreaze si sa desfasoare programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educationale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru parinti, activitati de recuperare specifice) prin colaborarea cu echipa multidisciplinara a CRCD;

      sa colaboreze cu echipa multidiciplinara a centrului la elaborarea planului de actiune al centrului pe baza standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul comunitatii Sectorului 1.;

      sa ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricaror forme de exploatare ;

      sa colaboreze cu profesionisti si institutii din domeniu in vederea optimizarii activitatii ;

            CENTRUL DE ZI COPIL AUTIST( locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Sefului Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina) îndeplineste urmatoarele principale atributii :

        sa colaboreze cu Biroul Evaluare Complexa in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari initiale a nevoilor specifice ;

         sa colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD in vederea realizarii de activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

        sa realizeze si sa mentina o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiaza de serviciile Centrului de Zi pentru copii cu sindrom autist

        sa intocmeasca pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic(conform standardelor minime obligatorii), in functie de necesitati;

in elaborarea PPI sa colaboreze cu celelate compartimente din cadrul Centrului de Recuperare in vederea accesarii tuturor serviciilor necesare;

       sa elaboreaze si sa desfasoare programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educationale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru parinti, activitati de recuperare specifice) prin colaborarea cu echipa multidisciplinara a CRCD;

       sa colaboreze cu echipa multidiciplinara a centrului la elaborarea planului de actiune al centrului pe baza standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul comunitatii Sectorului 1.;

      sa ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricaror forme de exploatare ;

sa colaboreze cu profesionisti si institutii din domeniu in vederea optimizarii activitatii ;

 

ART. 41

BIROUL TEHNIC (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu, parte componentă a Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina şi aflat in coordonarea directa a Directorului General), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            intervine cu promptitudine in rezolvarea situatiilor de avarii din sistem precum si a reparatiilor curente a utilajelor si instalatiilor, prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de  intretinere, instalatori, electricieni, tamplari, zidari , zugravi,  in colaborare directa cu personalul muncitor din fiecare centru;

            stabileste in conformitate cu documentatia tehnica a instalatiilor, utilajelor si masinilor, revizii tehnice obligatorii si reparatii planificate,

            realizeaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmarirea tehnica a cladirilor,

            realizeaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmarirea comportarii in timp a constructiilor aflate in administrare sau in patrimoniu,

            întocmeste, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatia necesara privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor aflate in administrare sau in patrimoniu,

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            inregistreaza si tine evidenta tuturor documentelor intrate, a celor intocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite;

            aplica prevederile legislatiei in vigoare pe linia muncii de arhiva si stabileste masurile ce se impun potrivit legii ;

            asigura evidenta, inventarierea, pastrarea si folosirea documentelor pe care le detine ;

intretine si dezvolta relatii cu organele si institutiile similare in vederea informarii reciproce in domeniul arhivistic si al schimbului de documente si de reproduceri de pe acestea ;

            are obligatia sa pastreze documentele create sau detinute in conditii corespunzatoare, asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii sau comercializarii in alte conditii decat cele prevazute de lege;

            asigura utilizarea, gestionarea si intretinerea curentă impreuna cu Biroul Evidenta Patrimoniului a retelelor de calculatoare ;

            monitorizeaza functionarea tehnicii de calcul in vederea asigurarii necesarului de componente ,consumabile si acordarea service-ului in timp util;

            administreaza, gestioneaza si asigura asistenta tehnica pentru reteaua de calculatoare a DGASPC Sector 1  pentru exploatarea rationala a echipamentului informatic.

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

 

 

ART. 42

BIROUL AUTO  (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu, parte componentă a Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina şi aflat in coordonarea directa a Directorului General ), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            asigura buna exploatare a parcului auto conform legislatiei in vigoare;

            face propuneri pentru aprovizionarea unitatii cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb necesare functionarii autovehiculelor din dotare;

            se ocupa de intretinerea si buna functionare a parcului auto;

            asigura gestionarea si verificarea tehnica a parcului auto;

            asigura modul de completare a foilor de parcurs in vederea exploatarii in conditii de legalitate a parcului auto;

            primeste foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedenta;

            calculeaza foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele inscrise in acestea: nr.km efectuati, verifica semnaturile de efectuare a acestor curse;

            calculeaza consumul mediul zilnic de combustibil al autovehiculelor;

            intocmeste si calculeaza F.A.Z -urile autovehiculelor;

            intocmeste si tine evidenta rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor;

            urmareste si tine evidenta anuntand in timp util efectuarea reviziei tehnice a autovehiculului;

            intocmeste lucrarile de decontare a consumurilor lunare de carburanti si lubrifianti pentru autovehiculele din dotarea unitatii;

            urmareste plata obligatiilor unitatii catre stat pentru autovehiculele din dotare: asigurari auto, taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.

            urmareste ca schimbul de ulei al autovehiculului sa se faca la timp respectandu-se prevederile legale in acest sens;

            face propuneri pentru achizitionarea de piese de schimb si accesorii necesare reparatiilor curente ale autovehiculelor atunci cand este cazul si certifica necesitatea acestora;

            elibereaza bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor si tine evidenta acestora urmarind ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul sa nu depaseasca capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora;

urmareste incadrarea in cotele de consum de carburant alocate lunar unitatii urmarind ca acestea sa nu fie depasite;

            transporta marfa si persoane din cadrul institutiei, in interesul institutiei;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 43

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Luptatorilor nr.40, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei) are componenţă următoarele structuri:

            Componenta de primire în regim de urgenţă

            Componenta rezidenţială

            Biroul Intervenţie în Regim de Urgenţă pentru Copii

            Componenta de primire în regim de urgenţă:

            asigură accesul copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării lor familiale şi sociale sau luării unei măsuri de protecţie corespunzătoare. Are un rol principal în asigurarea unei intervenţii eficiente în beneficiul copiilor, pentru a promova următoarele categorii de drepturi :

            dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de violenţă, pedeapsă sau brutalitate fizică şi/sau mentală, de abandon sau neglijenţă, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenţă sexuală ;

            dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de necesitate, prin plasament într-o institutie adecvata, atunci cand este privat de mediul sau familial ;

            dreptul de a fi protejat impotriva oricarei forme de abuz si de a beneficia de asistenta corespunzatoare pe parcursul procedurilor.

            Centrul de primire acţionează :

            pentru a preveni intrarea in sistem a copilului aflat in situatie de risc, atunci cand în urma evaluarii cauzelor plasării în centrul de primire este realizabilă revenirea copilului în mediul familial, eventual însoţită de măsuri de consiliere şi suport pentru părinţi ;

            pentru a proteja copilul şi a-i oferi temporar îngrijirile şi consilierea de specialitate de care are nevoie ;

            pentru a pregăti intrarea în sistem a copilului aflat în dificultate, stabilind în urma rezultatelor evaluării din centrul de primire măsura cea mai adecvată fiecărui caz.

            Principalele atribuţii:

            Asigură beneficiarului în regim de urgenţă :

            primire şi găzduire ;

            identificare ;

            întocmire raport caz ;

            evaluare ;

            intervenţie şi tratament ;

            pregătirea măsurii de protecţie adecvate.

Componenta rezidenţială:

            are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidenţial, pe o durata determinată, a copilului aflat în dificultate. În cadrul centrului de plasament se respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la :

            găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale;

            viaţa şi dezvoltare în toate privinţele existenţei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale ;           

            nivel de trai corespunzător ;

            servicii eficiente de ocrotire a sănătăţii ;

            îngrijire specială şi securitate socială ;

            ocrotire şi educaţie personalizată ;

            protecţie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ;

            identitate şi istorie proprie ;

            libertate spirituală, religioasă, a conştiinţei şi a cuvântului ;

            exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaţională ;

            intimitatea propriei persoane şi confidenţialitate ;

            standarde de viaţă corespunzătoare ;

            odihnă, joc şi vacanţă ;

            informare din diverse surse ;

            reevaluarea periodică a măsurilor de protecţie.

Principalele atributii:

 a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor.

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

e) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

f) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

i) asigură intervenţie de specialitate;

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

k) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

l) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

Biroul Intervenţie în Regim de Urgenţă pentru Copii:

            identifică zonele de intervenţie şi aproximează numărul de copii aflaţi în strada pe raza sectorului 1 ;

            propune măsurile de protecţie pentru copiii proveniţi din stradă;

            acordă asistenţă şi sprijin de urgenţă părinţilor copilului, urmărind dacă aceştia îşi pot        

asuma responsabilitatea si daca isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil asa incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;

            solicită sprijin Serviciului  Abuz, Neglijare, Trafic, Violentaţă în Familie, Repatriere şi Libera Exprimare a Opiniei Copilului  in vederea acordarii copilului capabil de discernamant, asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei;

            asigura pemanenta la telefonul pentru sesizari si interventia rapida in cazul copilului care necesita un ajutor imediat datorita situatiei dificile in care se afla (copil al strazii; victima a formelor de abuz) colaborand cu organele de politie conform legii;

           tine evidenta apelurilor primite si intocmeste note telefonice privind sesizarea primita, transmite prin note interne cazul catre serviciile competente in functie de problema identificata;

           realizeaza incursiuni stradale pentru identificarea copiilor strazii, copiilor in strada si copiilor pe strada;

          organizeaza activitatea echipelor mobile impartind sectorul in zone tinand cont de frecventa copiilor strazii in aceste zone;

          intocmeste procesul verbal de gasire a copilului in strada impreuna cu reprezentantii politiei ;         

           monitorizeaza copiii strazii care nu doresc sa beneficieze de serviciile Complexului oferindu-le consiliere si suport pentru a beneficia de serviciile de care acestia au nevoie (acte de identitate, sanatate, restabilirea relatiei cu familia, educatie etc);

          desfasoara activitati de monitorizare si interventie prin intermediul echipei mobile in vederea rezolvarii situatiei copiilor strazii colaborand in acest sens cu serviciile din cadrul DGASPC cat si cu alte institutii;

          asigură protectia specială a copilului abuzat sau neglijat obligadu-se sa verifice si sa solutioneze impreuna cu Serviciul  Abuz, Neglijare, Trafic, Violentaţă în Familie, Repatriere şi Libera Exprimare a Opiniei Copilului  toate sesizarile privind cazurile de abuz si nelijare in situatia in care, in urma verificarilor efectuate se stabilesc motive temeinice care sa sustina existenta unei situatii de pericol iminent pentru copil, datorat abuzului sau neglijarii, si nu intampina opozitie din partea persoanelor juridice precum si a persoanelor fizice care au in ingrijire sau asigura protectia unui copil, instituie masura de plasament in regim de urgenta;

            depune diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului plasat in regim de urgenta;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului;

            colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate.

            Compartimentul se va afla în subordonarea administrativă a Şefului Complexului Social de Servicii, urmând a fi condus şi coordonat metodologic de Directorul General Adjunct Protecţia Copilului.

 

ART. 44

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Vrancei nr. 9A, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei) are următoarele atribuţii principale:

            Face parte din Proiectul ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6. ”Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3. ”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, implementat de  Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în colaborare cu partenerii săi locali;

            Creşele sunt instituţii publice sau private specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani.

            Creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca centre cu program de lucru zilnic sau săptămânal, în sistem public ori privat.

            Creşele în sistem public se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unităţi cu sau fără personalitate juridică.

            Complexul Social de Servicii Vrancei va avea în structura sa 3 componente tip creşă, cu o capacitate totală de 180 locuri.

            Principalele atribuţii ale structurii înfiinţate sunt:

    a) asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani, prin personalul angajat specializat;

    b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani, prin personalul angajat specializat;

    c) asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat;

    d) asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat;

    e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în vederea respectarii interesului copilului, prin personalul specializat;

    f) asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau prin serviciile specializate ale DGASPC Sector 1;

    g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează serviciile specializate ale DGASPC Sector 1;

    h) organizeaza si asigura un regim relational de viata si conditii normale in vederea dezvoltarii echilibrate somatice si psiho-motorii  a copiilor.

 

ART. 45

CENTRUL DE ASISTARE ŞI PROTECŢIE COPIL CU DEFICIENŢE AUDITIVE SF. MIHAIL (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Neatarnarii nr.5, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            ofera servicii pentru protecţia copilului scolar cu dizabilitati (deficienta auditiva) care au drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale; 

            fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei pentru protecţia copilului, care are drept anexe, după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare şcolară şi planul de servicii personalizat.

            se asigură condiţiile necesare pentru toţi copiii aflaţi în protecţie specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, după cum doresc, cu excepţia restricţiilor prevăzute în planul de servicii personalizat şi programele de intervenţie specific;

            asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaţiului personal şi al confidenţialitatii într-un mod cât mai apropiat de mediul familial;

            unitatea asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;

            promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace corespunzătoare, a educaţiei formală şi non-formală a copiilor, adecvată tipului dizabilităţii/handicapului şi potenţialului lor de dezvoltare;

            asigurarea pentru copii a oportunităţilor multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, potenţialului de dezvoltare, intereselor şi  opţiunilor personale;

            asigurarea accesului şi participarii copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat;

            aplica proceduri de informare in scris a factorilor interesati, cu privire la incidentele deosebite survenite in legatura cu protectia copilului, in maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;

            unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său.

 

ART. 46

CENTRUL DE ASISTARE ŞI PROTECŢIE COPIL CU HANDICAP SF. GAVRIL

(locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Victor Daimaca nr.2, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            ofera servicii pentru protecţia copilului scolar cu dizabilitati, are drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale;

            fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei pentru protecţia copilului, care are drept anexe, după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare şcolară şi planul de servicii personalizat;

            se asigură condiţiile necesare pentru toţi copiii aflaţi în protecţie specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, după cum doresc, cu excepţia restricţiilor prevăzute în planul de servicii personalizat şi programele de intervenţie specifică;

            asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaţiului personal şi al confidenţialitatii într-un mod cât mai apropiat de mediul familial;

            unitatea asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;

            promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace corespunzătoare, a educaţiei formală şi non-formală a copiilor, adecvată tipului dizabilităţii/handicapului şi potenţialului lor de dezvoltare;

            asigurarea pentru copii a oportunităţilor multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, potenţialului de dezvoltare, intereselor şi  opţiunilor personale;

            asigurarea accesului şi participarii copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat;

            aplica proceduri de informare in scris a factorilor interesati, cu privire la incidentele deosebite survenite in legatura cu protectia copilului, in maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;

            unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său.

 

ART. 47

CASA DE TIP FAMILIAL SF. MINA (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Minervei nr.31A, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei) este casuta de tip familial pentru copii/tineri cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor/tinerilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. 

Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor/tinerilor protejati:

            nivel de trai corespunzator ;

            servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

            ingrijire speciala si securitate sociala ;

            ocrotire si educatie personalizata ;

            protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

            identitate si istorie proprie ;

            libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

            exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

            intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

            standarde de viata corespunzatoare ;

            odihna, joc si vacanta ;

            informare din diverse surse ;

            reevaluarea periodica a masurilor de protectie

Principalele atributii:

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor.

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

e) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

f) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

i) asigură intervenţie de specialitate;

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

k) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

l) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

 

ART. 48

CASA DE TIP FAMILIAL BUBURUZA (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Plaviei nr.26-30 aflat in subordinea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei), este casută de tip familial pentru copii cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. 

Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor protejati:

            nivel de trai corespunzator ;

            servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

            ingrijire speciala si securitate sociala ;

            ocrotire si educatie personalizata ;

            protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

            identitate si istorie proprie ;

            libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

            exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

            intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

            standarde de viata corespunzatoare ;

            odihna, joc si vacanta ;

            informare din diverse surse ;

            reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

Principalele atributii:

 a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor.

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

e) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

f) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

i) asigură intervenţie de specialitate;

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

k) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

l) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

 

ART. 49

CASA DE TIP FAMILIAL ALEXANDRA (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Vrancea nr.9B), aflată în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei, este căsuţă de tip familial pentru copii cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.  Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor protejati:

nivel de trai corespunzator ;

servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

ingrijire speciala si securitate sociala ;

ocrotire si educatie personalizata ;

protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

identitate si istorie proprie ;

libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

standarde de viata corespunzatoare ;

odihna, joc si vacanta ;

informare din diverse surse ;

reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

Principalele atributii:

 a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor.

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

e) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

f) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

i) asigură intervenţie de specialitate;

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

k) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

l) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

 

ART. 50

CASA DE TIP FAMILIAL STEJAREL (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Nazarcea nr.30 A aflată în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei) este casuţă de tip familial pentru copii cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. 

Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor protejati:

nivel de trai corespunzator ;

servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

ingrijire speciala si securitate sociala ;

ocrotire si educatie personalizata ;

protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

identitate si istorie proprie ;

libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

standarde de viata corespunzatoare ;

odihna, joc si vacanta ;

informare din diverse surse ;

reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

Principalele atributii:

 a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor.

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

e) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

f) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

i) asigură intervenţie de specialitate;

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

k) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

l) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

 

ART. 51

CASA DE TIP FAMILIAL BRĂDUŢ (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Somesul Rece nr.47, aflată în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei), este casuţă de tip familial pentru copii cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. 

Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor protejati:

nivel de trai corespunzator ;

servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

ingrijire speciala si securitate sociala ;

ocrotire si educatie personalizata ;

protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

identitate si istorie proprie ;

libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

standarde de viata corespunzatoare ;

odihna, joc si vacanta ;

informare din diverse surse ;

reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

Principalele atributii:

 a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor.

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

e) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

f) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

i) asigură intervenţie de specialitate;

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

k) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

l) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

 

ART. 52

CASA DE TIP FAMILIAL SF. ŞTEFAN (locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Luptătorilor nr. 40, aflată în subordonarea directă a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei ), este casuţă de tip familial pentru copii cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. 

Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor protejati:

nivel de trai corespunzator ;

servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

ingrijire speciala si securitate sociala ;

ocrotire si educatie personalizata ;

protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

identitate si istorie proprie ;

libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

standarde de viata corespunzatoare ;

odihna, joc si vacanta ;

informare din diverse surse ;

reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

Principalele atributii:

 a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor.

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

e) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

f) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

i) asigură intervenţie de specialitate;

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

k) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

l) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

 

ART. 53

CASA DE TIP FAMILIAL SF. CONSTANTIN ( locaţia: Bucureşti, Sector 1, Str. Cireşoaia nr. 70, aflată în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei), este casuţă de tip familial pentru copii cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. 

Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor protejati:

nivel de trai corespunzator ;

servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

ingrijire speciala si securitate sociala ;

ocrotire si educatie personalizata ;

protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

identitate si istorie proprie ;

libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

standarde de viata corespunzatoare ;

odihna, joc si vacanta ;

informare din diverse surse ;

reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

Principalele atributii:

 a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor.

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

e) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

f) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

i) asigură intervenţie de specialitate;

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

k) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

l) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

 

ART. 54

CENTRUL DE ZI SOCIO-VOCAŢIONAL PENTRU ADOLESCENŢII ŞI ADULŢII DEPENDENŢI DE DROGURI SAU AFLAŢI ÎN SITUAŢIE DE RISC

(locatia:Bucuresti, Sector 1,  Calea Dorobanţilor nr. 187, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele atributii principale:

evaluare psihologică şi vocaţională

consiliere psihologică

servicii de dezvoltare personală, socială şi educaţională

servicii de orientare socio-profesională

servicii de socializare şi recreere (activităţi culturale, sportive)

consiliere părinţi, educatori, persoane de support

asigurarea unei mese zilnice.

             Obiectivele Centrului: formarea de abilităţi sociale şi profesionale ale adolescenţilor şi adulţilor dependenţi de droguri; informarea şi sensibilizarea comunităţii; advocasy.

            Beneficiarii serviciilor sociale: adolescenţii şi adulţii afectaţi direct de consumul de droguri, tutun, alcool, alte substanţe de mare risc; copiii şi tinerii consiliaţi în cadrul activităţilor de prevenire din cadrul unităţilor de învăţământ şi a centrelor de plasament; părinţii persoanelor afectate de consumul de droguri, tutun, alcool, alte substanţe de mare risc, precum şi personalul cu atribuţii în sfera educativă din cadrul structurilor rezidenţiale, persoane de suport; alte instituţii, autorităţi, organisme interesate de serviciile oferite în cadrul Centrului de Zi.

            Serviciile oferite: evaluare psihologică, consiliere vocaţională, consiliere psihologică, servicii de dezvoltare personală, socială şi educaţională, servicii de orientare socio-profesională,  servicii de socializare şi recreere, servicii de consiliere pentru părinţi, educatori, persoane de suport, asigurarea unei mese zilnice.

 

ART. 55

COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1-ASOCIAŢIA SF. ANA

(aflat în subordinea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei)

Centrul de Zi Sf. Ana

            Obiectiv: furnizarea de servicii gratuite de educare, recuperare, integrare şi socializare, pentru adolescenţii şi tinerii cu handicap mintal sever din comunitate, în vederea accesului în cadrul structurilor de învîţîmânt de masă, obţinerea unui grad cât mai mare de autonomie personală.

            Beneficiarii: copiii şi adolescenţi  cu handicap mintal şi asociat sever.

            Activităţi desfăşurate

activităţi didactice planificate conform unei cuuricule adaptate pentru persoanele cu handicap

formarea deprinderilor de viata independenta

acordarea de servicii de logopedie, kinetoterapie, psihodiagnoză

socializare, ludoterapie, terapie cognitivă, formarea autonomiei personale.

 

 

 

ART. 56

COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1-  ASOCIAŢIA DIACONIA (aflat în subordinea directă a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei)

Centrul Comunitar de Servicii Patriarh Justinian Marina.

            Obiective: furnizarea de servicii complexe, specializate de asistenţă şi suport pentru mamele şi copiii acestora, victime ale violenţei în familie;prevenirea instituţionalizării, abandonului şcolar şi familial, delicvenţei juvenile, diminuarea fenomenului de violenţă domestică, prevenirea destrămării familiilor cu efecte negative asupra creşterii şi dezvoltării copilului, asistenţă multiplă şi de specialitate familiilor cu disfuncţionalităţi.

            Activităţi realizate în centrul de zi:

oferirea de hrană

supraveghere şi ajutor în realizarea temelor pentru acasă

cursuri de dans

consiliere psihologică

asistenţă medicală şi asistenţă moral religioasă

            Activităţi realizate în adăpost:

adăpost şi protecţie prin oferirea unui spaţiu securizat

consiliere psihologică

consiliere juridică

asistenţă medicală

asistenţă moral religioasă

consiliere în găsirea unui loc de muncă şi a unei locuinţe

diverse activităţi pentru petrecerea timpului liber

 

ART. 57

APARTAMENTELE SOCIALE

            ofera ingrijire si asistare pentru tinerii care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie si care trebuie sa fie pregatiti pentru  a fi autonomi si responsabili. Acesti tineri provin din centrele de plasament din sectorul 1, si pentru ca ei nu beneficiaza de suportul familiei  pentru a depasi numeroasele dificultati pe care le au in gasirea unui loc de munca si a unei locuinte, DGASPC Sector 1 le ofera acces la aceste apartamente pentru o perioada limitata de timp.  În cadrul apartamentelo sociale se respectă şi se urmăreşte:

            acordarea de asistenta juridica in vederea obtinerii mostenirilor si altor drepturi legale provenite din familia naturala.

            dezvoltarea abilitatilor de autogospodarire: alimentatie sanatoasa, igiena sanatoasa, curatenie in spatiile de servirea a meselor, preparare hrana si alegere meniuri , asigurandu-se si resursele materiale necesare.

            dezvoltarea abilitatile beneficiarilor legate de dobandirea  echilibrului emotional, stimularea cunoasterii de sine, capacitatii de autoevaluare, identificarii limitelor individuale prin raportarela altii, facilitarea acceptarii istoriei personale, identificarea si gestionarea emotiilor.

            pregatira scolara a beneficiarilor este facilitatea prin asigurarea accesului la educatie formala si nonformala , cursuri de calificare aditionala, evaluare scolara si consiliere, incurajarea dezvoltarii de abilitati si talente

            pregatirea profesionala a beneficiarilor se realizeaza prin indrumare in vederea cautarii si gasirii unui loc de munca (CV, scrisoare de intentie, piata muncii, bursa locurilor de munca, internet, legislatie) remunerat sau voluntar, a incurajarii atitudinii positive fata de munca.

 

 

 

 

ART. 58

BIROUL ADMINISTRATIV (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr. 17, aflat în coordonarea directa a Directorului General, îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            coordoneaza si supravegheaza efectuarea curateniei in sediul central, pe baza unor programe zilnice de curatenie, pe timpi, sectoare de lucru si ingrijitoare;

            asigura functionarea si exploatarea in conditii optime a aparaturii din dotare (centrale telefonice, faxuri, telefoane, calculatoare, copiatoare, dotari din bucatarii/spalatorii, ascensoare etc.) prin mentinerea legaturii cu prestatorii de servicii abilitati si echipa tehnica operativa proprie directiei;

            coordoneaza si supravegheaza efectuarea activitatii de salubritate, paza si protectie, dezinsectie, ignifugare, intretinere cladiri si spatii verzi; problemele le semnaleaza Serviciului Achizitii Publice, Avizare Contracte;

            participa la receptia cantitativa si calitativa a produselor achizitionate/ donate, prin magazia centrala;

            elaboreaza dispozitiile ce reglementeaza activitatea serviciului, rapoartele si situatiile informative privind activitatea serviciului;

            organizeaza si controleaza activitatea de arhivare a documentelor specifice;

            coordoneaza activitatea RSVTI.

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 59

COPRUL ASISTENŢILOR MATERNALI:

            Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile prezentei hotărâri, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare.

            Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

    a) au capacitate deplină de exerciţiu;

    b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

    c) au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare;

    d) au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

    (2) Nu poate fi asistent maternal profesionist:

    a) persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

    b) părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

    c) persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

    (3) Persoana care desfăşoară o activitate salarizată, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiţia încetării contractului individual de muncă pe baza căruia îşi desfăşoară respectiva activitate salarizată.

 

 

 

DIRECTORUL EXECUTIV

Compartimente aflate in subordonare:

ART. 60

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ŞI MONITORIZARE ( locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului Executiv) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            evaluează persoanele cu handicap şi propune Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap măsuri de protecţie (găzduirea în centre de protecţie aflate în subordonarea metodologică a A.N.P.H.);

             sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară a persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentală care reprezintă un pericol pentru ele însele şi pentru aceasta;

            realizează activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;

            realizează activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora ;

             initiează măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare in domeniul problematicii persoanelor cu handicap ;

            întocmeşte trimestrial  rapoarte de specialitate privind numărul de beneficiari şi acţiunile de protecţie specială întreprinse pentru aceştia pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ;

            propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecţia specială a persoanelor cu handicap, în vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor de asistenţă socială şi socio-medicală ; aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

            stabileşte împreună cu beneficiarii (pesoanele adulte cu handicap accentuat şi mediu) planul  individualizat de servicii, monitorizeaza, evaluează şi pune în practică  acest plan prin semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul;

            realizează evaluarile medicale conform criteriilor pentru persoanele ce solicită încadrarea în grad de handicap;

            realizează evaluările sociale pentru persoanele ce solicită încadrarea în grad de handicap;   

            realizeaza evaluările psihologice pentru persoanele ce solicită încadrarea în grad de handicap;

             realizează evaluările privind orientarea şcolară şi vocaţională a persoanelor ce solicită încadrarea în grad de handicap;

             realizează evaluarea nivelului de instruire

            vizează şi ia la cunoştinţă planul individualizat de servicii;

            propune comisiei de evaluare  programul de recuperare şi integrare;

             aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile Primarului, în termenul legal;

             asigură consiliere psihologică pentru persoanele adulte din centrele rezidenţiale;

consiliere în situaţii de criză;

            consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserţiei sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

 promovarea sănătăţii:

Servicii de consiliere profesională :

             identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor;

            informaţii privind piaţa muncii;

            recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi reconversie profesională;

            consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecţie;

            consiliere si suport postangajare.

            secretariat şi arhivă ;

            colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru îndeplinirea          corespunzătoare a atribuţiilor serviciului;

            fundamentează proiectele de dispoziţii ale Directorului General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;

            întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local, în domeniul său de activitate.

             fundamentează proiectele de dispoziţii ale Directorului General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;

             întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local, în domeniul său de activitate.

 

ART. 61

EVIDENŢA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR SOCIALE ( locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului Executiv) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            primirea şi instrumentarea dosarelor de alocaţii de stat conform Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;

            intocmirea borderourilor cu beneficiarii alocaţiilor de stat şi suplimentare şi predarea lunară către DGMSS;

            primirea şi instrumentarea cererilor de alocaţii copii nou-născuţi;

            intocmirea Dispoziţiilor de alocaţii copii nou-născuţi ;

efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea alocaţiilor familiale/complementare conform O.U.G.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;

            efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală conform O.U.G.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;

            efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni pentru cei cărora le-a fost stabilit dreptul ;

            intocmirea Proiectelor de Dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 privind acordarea, modificarea sau încetarea drepturilor stabilite prin O.U.G.105/2003 ;

            primirea şi instrumentarea cererilor de  acordare a indemnizatiei pentru crestere copil si respectiv a  stimulentului conform Legii 148/2005 realizarea borderourilor si transmiterea lor catre Directia de Dialog Solidaritate Sociala si Familie.

            primirea cererilor de acordare a trusoului pentru copii nou-nascuti acordat in baza Legii 482/2006

            comunicarea Dispoziţiilor, în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei către solicitanţi ;

            secretariat şi arhivă;

            eliberarea de adeverinţe;

            colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 62

SERVICIUL REZIDENŢIAL ADULŢI ( locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului Executiv) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

Pentru persoanele varstnice/handicap din sistem rezidential:

            ofera servicii de asistenta sociala pentru persoanele adulte aflate in centrele rezidentiale pentru adulti.

            verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime Obligatorii in planificare protectiei persoanei adulte, protectia impotriva abuzurilor si cu privire la evenimetele deosebite şi face propuneri în acest sens;

            are obligatia de a urmari modul în care sunt puse în aplicare masurile de protectie speciala, stabilite  de catre Comisia de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap;

            elaboreaza, de câte ori apare o situatie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a adultului si a modului în care acesta este îngrijit.

            sesizeaza Comisia de Evaluare  Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap in situatia în care se constata, pe baza raportului întocmit, necesitatea modificarii sau, dupa caz, a încetarii masurii stabilite ;

            elaboreaza si verifica PIS-ul persoanei adulte aflate in sistem rezidential periodic sau ori de cate ori este nevoie şi face propuneri in acest sens Comisiei de Evaluare  Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap;

            elaboreaza contractul cu persoana cu handicap, persoana varstnica sau reprezentantul legal şi furnizorii de servicii implicaţi în elaborarea şi implementarea PIS;

            asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele minime obligatorii;

            pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între persoana asistata si familia acestuia şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii ;

            intocmirea situatiei statistice privind persoanele institutionalizate;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

            Pentru persoanele beneficiare ale Centrului de Urgenta Persoane Fara Adapost:

            însoţeşte/asigură spijin pentru transportul persoanelor fără adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgenţă pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare;

            stabileşte identitatea persoanei amnezice sau cu probleme de sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale grave), adresându-se în acest sens Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizata a Persoanei;

            sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate pierdute sau furate, prin intervenţie la D.G.E.I.P. ;

            sprijină persoana supusă violenţei domestice  alungată/fugită de acasă să se întoarcă la domiciliul său, făcând demersurile necesare în acest sens, la secţiile de poliţie din Bucureşti sau la primăriile şi secţiile/posturile de poliţie de pe raza localităţilor de domiciliu ale acesteia;

            în colaborare cu Serviciile de Autoritate Tutelară din cadrul primăriilor, sprijină persoana asistată în a i se stabili un reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru reprezentarea intereselor sale;

            reprezintă sau însoţeşte persoana asistată la instituţiile sau organele competente în a-i rezolva problema socială generatoare a situaţiei de sărăcie extremă;

            face intervenţiile necesare la ONG-urile sociale pentru cuprinderea asistatului într-o formă de asistenţă socială în funcţie de vârsta şi gradul de dependenţă al acestuia;

            în colaborare cu Serviciul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale, sprijină asistaţii cu domiciliul în Sectorul 1 să-şi întocmească dosarul de ajutor social sub forma venitului minim garantat; face propuneri pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazurile deosebite;

            sprijină asistaţii să se întoarcă în localităţile lor de domiciliu, în colaborare cu primăriile şi secţiile/posturile de poliţie din localităţile de domiciliu;

            consiliere pentru formarea deprinderilor de autonomie personală;

            consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserţiei sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

            evalueaza din punct de vedere social persoanele /familiile care solicita gazduire si identifica problemele generatoare ale crizei si initiaza masurile necesare pentru rezolvarea problemelor;

            identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor;

            informaţii privind piaţa muncii;

            recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi reconversie profesională;

            consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecţie.

 

ART. 63

SERVICIUL FAMILIAL PERSOANE CU HANDICAP GRAV (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului Executiv) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            realizeaza activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;

efectuează anchete sociale la domiciliul viitorului asistent personal în vederea încheierii  contractelor de muncă pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav ( gradul I de handicap) ;

            efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap grav, pentru monitorizarea activităţii prestate de către asistenţii personali, periodic ;

            întocmeşte trimestrial  rapoarte de specialitate privind numărul persoanelor îngrijite şi supravegheate prin asistent personal pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ;

            urmăreşte îndeplinirea programul individual de reabilitare şi integrare socială stabilit de către Comisia de Expertiză Medicală pentru persoana cu handicap grav si in baza acestuia stabileste planul individualizat de servicii;

            stabileste impreună cu beneficiarii (persoanele adulte cu handicap grav) planul  individualizat de servicii, monitorizeaza, evalueaza si pune în practică  acest plan prin semnarea prealabila a contractului cu beneficiarul;

            ia la cunostinta optiunea persoanei cu handicap de a beneficia de asistent personal sau indemnizatie lunara si garanteaza respectarea acesteia;

            in baza optiuni persoanelor cu handicap in termen de 5 zile elibereaza acordul si propune acordarea dreptului;

            întocmeşte dispoziţiile pentru punerea in plata, mentinerea, suspendarea sau incetarea indemnizatiei echivalente salariului asistentului personal, pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 1 ;

            intocmeste pontajul pentru asistentii personali  ai persoanelor cu handicap grav;

            asigura instructajul periodic cu masurile de sanatate si securitate in munca si normele P.S.I. ale asistentii personali;

            tine evidenta concediilor de odihna ale asistentilor personali si in aceasta perioada acorda persoanei cu handicap indemnizatie echivalenta salariului asistentului personal;

            aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

            aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile Primarului si Directorului General, în termenul prevazut de lege;

            organizează cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a asistenţilor personali ;

monitorizeaza indeplinirea de catre asistenti personali a obligatiilor ce le revin conform legislatiei in vigoare si contractului incheiat.

            secretariat şi arhivă ;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 64

SERVICIUL PREVENIRE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului Executiv) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

                identifică persoanele şi familiile aflate în situaţie de risc de marginalizare socială, precum şi victimele violenţei domestice sau ale traficului de persoane, în vederea stabilirii de acţiuni şi măsuri de asistenţă socială cu caracter preventiv sau reparatoriu;

            propune şi aplica măsuri de urgenţă în vederea înlăturării situaţiei de criză a persoanei/familiei în vederea evitării excluziunii sociale , a prevenirii violenţei domestice şi a traficului de persoane;

             iniţiază/promovează şi implementează programe cu caracter social şi comunitar în beneficiul persoanelor/familiilor marginalizate social, a victimelor adulte ale  violenţei domestice şi a victimelor traficului de persoane;

            iniţiază şi derulează parteneriate cu societatea civilă  în beneficiul persoanelor familiilor marginalizate social, a victimelor adulte ale  violentei domestice şi a victimelor traficului de persoane;

             participă la elaborarea  proiectelor DGASPC Sector 1 şi iniţiază parteneriate pentru prevenirea marginalizării sociale a persoanei/familiei;

             identifica tipuri de acţiuni comunitare cu scopul prevenirii marginalizarii sociale a persoanelor beneficiare de servicii sociale;

              acorda ajutorul social conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare si normelor metodologice de aplicare a acestei legi;           acordă suport financiar şi/sau material pentru depăşirea situaţiei de criză, prin ajutor de urgenţă, conform legislaţiei în vigoare.

           asigură ducerea  la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

           asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile sociale stabilite prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

         asigură întocmirea împreună cu potenţialii beneficiari de servicii sociale a planului de intervenţie şi punerea în practică a acestuia precum şi semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul;

          asigura aducerea la cunoştinţa beneficiarilor în termenul legal, a dispoziţiilor Primarului, emise în legatură cu lucrările ce i-au fost repartizate spre soluţionare;

          monitorizează cazurile aflate în evidenţa serviciului;

          efectuează anchete sociale în vederea soluţionării cazurilor proprii sau la solicitarea altor instituţii.

          asigură întocmirea trimestriala sau la termenele prevăzute de actele normative în vigoare,  a rapoartelor de specialitate privind situaţia prestaţiilor sociale acordate ( în bani şi natură ) şi numărul de beneficiari.

         efectueaza raportari , statistici si alte lucrari  periodic sau de cate ori este nevoie  , cu privire la activitatea desfasurata

            iniţiază şi derulează actvităţi  în vederea creşterii gradului de ocupare a beneficiarilor de servicii sociale cu risc de marginalizare, victime adulte ale violenţei domestice şi/sau victime ale traficului de persoane;

          promovează parteneriatul cu autorităţile, asociaţiile şi firmele specializate în orientare profesională şi dezvoltarea carierei;   

          colaborează cu institutiile medicale pentru accesul persoanei/familiei defavorizate social  la servicii medicale;

           solutionează lucrarile ce i-au fost repartizate utilizând metoda managementului de caz;

           colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzatoare a atribuţiilor serviciului;

           crează o reţea de relaţii cu parteneri sociali din comunitate ( dispensare/spitale, medici de familie, politie, parohii, administratii de bloc, politie locală  etc.), cu sprijinul cărora depistează şi/sau monitorizează familiile/persoanele aflate în situaţii de criză;

           orientează/acompaniază pentru consilierea juridică/psihologică/medicală a beneficiarilor ;

            colaborează cu instituţiile de învatamant pentru accesul copiilor/adulţilor fără discriminare la procesul de educaţie ;

            colaborează  cu societatea civila (ONG-uri, sponsori), pentru obţinerea de finanţări cu scopul atingerii obiectivelor/atributelor serviciului;

are responsabilitatea de a informa persoana sau familia în legatură cu drepturile pe care le au, precum si asupra modalităţii de acordare a drepturilor de asistenţă socială şi de asigurări sociale ;

            respecta si promoveaza Carta O.N.U. privind drepturile omului si drepturile copilului ;         

            promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor sociale aflate în atenţia serviciului;

            are atribuţii de arhivare , inregistrare şi secretariat;

             iniţiază activităţi pentru prevenirea  şi combaterea comportamentelor antisociale şi/sau amorale în rândul tinerilor sau a  asocierii tinerilor  în grupuri cu activităţi deviante gen ”găşti de cartier”

            identifică şi aplică alternative  viabile în vederea responsabilizării beneficiarilor şi revigorării spiritului civic;

            stimulează  şi promovează voluntariatul în rândul beneficiarilor;

            fundamentează şi întocmeşte proiecte de dispoziţie ale Directorului General şi proiecte ale  hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local în domeniul său de activitate;

            face demersurile necesare în vederea diversificării serviciilor sociale acordate beneficiarilor în concordanţă cu nevoile identificate şi resursele existente;

             verifică dosarele persoanelor şi familiilor care au primit repartiţie pentru o locuinţă cu destinaţie socială din proprietatea DGASPC Sector 1,  în vederea încheierii contractului de închiriere şi  completează fişa de calcul pentru calcularea/recalcularea chiriei;

           stabileste periodic  lista beneficiarilor proiectului “SOMARO”, magazinul Social

            elaborează , aplică  şi administrează   procedurile specifice de lucru.      

            organizează funcţionarea comisiei pentru aprobarea ajutoarelor de urgenţă, întocmeşte proiectul ordinii de zi pe baza propunerilor înaintate de responsabilii de caz; 

            ţine registrul general de intrare-ieşire pentru înregistrarea cererilor solicitanţilor şi a răspunsurilor  date de Serviciul Prevenire , privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

            crează baza de date informatizată a Serviciului Prevenire şi o gestionează eficient ;

            se ocupă de expedierea corespondenţei către persoanele/instituţiile care s-au adresat Serviciului  Prevenire în scris.

           

ART. 65

BIROUL RELAŢII INTERETNICE ŞI INTERCONFESIONALE (locatia:Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Şefului Serviciului Prevenire) îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

identificarea persoanele şi familiile aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu scopul de a preveni situatiile de criza;

depisteaza, evalueaza si monitorizeaza familiile/persoanele aflate in situatii de criza prin autosezizare sau prin intermediul partenerilor sociali (primarie, dispensare/spitale, medici de familie, politie, parohii, administratii de bloc  etc.);

monitorizeaza familiile apartinand minoritatilor din sectorul 1 care au probleme deosebite : venituri foarte mici, numar mare de copii, bolnavi cronici inregistrati;

evalueaza psihosocial potentialii beneficiari de servicii sociale (persoane/familii aflate in situatie de criza apartinand minoritatilor);

asigura desfasurarea actiunii de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei conform OUG 5/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

mediaza activitatile cu caracter social initiate pentru membrii comunitatii apartinand diverselor minoritati din sectorul 1;

colaboreaza cu institutiile de invatamant pentru accesul copiilor/adultilor fara discriminare la procesul de educatie ;

initiaza si deruleaza parteneriate cu societatea civila privind reducerea analfabetismului in randul persoanelor de etnie roma;

initiaza si deruleaza proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. sector 1 in vederea identificarii de locuri de numar corespunzatoare calificarii beneficiarilor de servicii sociale cu risc de discriminare/marginalizare ;

colaboreaza cu institutiile medicale pentru accesul persoanei/familiei la servicii medicale fara discriminare ;

initiaza/promoveaza si implementeaza programe cu caracter social si comunitar privind minoritatile; initiaza intalniri cu asociatiile si organizatiile reprezentative din sector in vederea imbunatatirii relatiilor interetnice din teritoriu si prevenirea unor tensiuni ;

orienteaza/acompaniaza pentru consilierea juridica/psihologica/medicala a beneficiarilor ;

are responsabilitatea de a dezvolta o baza de date cu privire la problemele membrilor comunitatii apartinand minoritatilor din sectorul 1;

colaboreaza cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C.sector 1, in rezolvarea cazurilor sociale, promovind lucrul in echipa pluridisciplinara ;

asigura intocmirea impreuna cu potentialii beneficiari de servicii sociale a planului de servicii si punerea in practica a acestuia prin semnarea prealabila a contractului cu beneficiarul ;

respecta si promoveaza standardul minim obligatoriu privind managementul de caz ;

promoveaza pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 66

BIROUL PRESTAŢII PERSOANE CU HANDICAP (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            realizeaza activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;

            elaboreaza dispozitii, in baza instrumentarii dosarelor persoanelor cu handicap accentuat şi grav, de punere in plata, prelungire, suspendare si incetare,  în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare;

            elaboreaza dispozitii, in baza instrumentarii dosarelor persoanelor cu handicap mediu, accentuat şi grav, de punere in plata, prelungire, suspendare si incetare,  în vederea obţinerii bugetului complementar acordat în baza legii ( scutire de la plata abonamentului Radio-TV, RomTelecom, S.C. Electrica,  etc);

            acorda  gratuitatea transportului urban de suprafata si cu metroul, si interurban persoanelor cu handicap grav si accentuat precum si insotitorilor sau asistentilor personali ai acestora ( abonament RATB, cartela metrou, bilete CFR, etc);

            propune acordarea alocatiei de stat pentru copii cu handicap grav, accentuat, mediu sau usor conform legislatiei in vigoare  indexată cu 100%;

            instrumentează dosarele copiilor cu H.I.V./SIDA în vederea obţinerii alocaţiei lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.

            monitorizează prestaţiile acordate şi cazurile aflate în evidenţă conform legislaţiei în vigoare;

            elibereaza legitimatii de parcare pentru persoanele cu handicap in baza legii 448/2006;

face demersurile si elibereaza roviniete pentru persoanele cu handicap in baza legii 448/2006;

eliberează adeverinţe care să ateste starea prezentă a persoanelor aflate în evidenţa biroului;

            aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

            aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile, în termenul prevazut de lege;

intocmeste statisticile solicitate de catre A.N.P.H. privind persoanele cu handicap aflate in evidenta;

            secretariat şi arhivă ;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor biroului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 67

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI ( locatia: Bucuresti, Sector 1, Sos. Odai nr.3-5, aflat în subordonarea directa a Directorului Executiv) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

                      Biroul Deservire:

          asigură curăţenia, încălzirea şi iluminatul clădirilor cât şi curăţenia exterioară;

            asigură păstrarea şi justa folosire a bunurilor unităţii,

            răspunde de recepţia produselor alimentare şi nealimentare, asigurându-se că sunt îndeplinite cerinţele privind calitatea,

            stabilirea şi asigurarea de meniuri variate în funcţie de vârstă şi patologia asistaţilor;

            depozitarea în condiţii igienico-sanitare a alimentelor;

            pregătirea la timp şi în condiţii corespunzătoare a meselor;

            păstrarea probelor alimentare pentru control,

            spălarea şi dezinfectarea vaselor şi tacâmurilor utilizate de asistaţi, cât şi curăţenia încăperilor destinate blocului alimentar;

            asigură instruirea periodică a personalului asupra normelor de protecţie a muncii şi P.S.I.

          Biroul Intervenţie în Regim de Urgenţă Adulţi: ( locaţia: Bucureşti, Sector 1, Şos Odăi nr. 3-5 şi punct de lucru în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, se află în coordonarea directă a Directorului General al DGASPC Sector 1) şi va îndeplini următoarele atribuţii principale:

          intervine de urgenţă în cazul în care sunt sesizări ale persoanelor adulte fără adăpost, prin internarea într-un cămin pentru persoane fără adăpost;

            oferă servicii de urgenţă persoanelor adulte aflate în dificultate, la domiciliu, în cazul în care este pusă în pericol securitatea lor;

asigură de urgenţă sprijin sociomedical pentru persoanele vârstnice care nu au întreţinători legali ;

            facilitează accesul la servicii medicale de urgenţă în baza Convenţiei încheiate cu Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti;

            Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost (denumit în continuare C.U.P.F.A.)

          Categorii de beneficiari ai C.U.P.F.A.:

Tineri peste 18 ani etichetaţi drept „copii ai străzii” sau externaţi din centrele de plasament şi care nu au fost incluşi într-o formă de protecţie şi asistenţă socială;

Femeile însărcinate alungate/fugite de la domiciliu;

Femeile supuse violenţei domestice;

Persoanele vârstnice;

Persoane care suferă de boli cronice netransmisibile;

Persoane care prezintă handicap fizic, cărora nu le sunt afectate posibilităţile de deplasare;

Familii cu copii ajunse în stradă, după evacuarea din locuinţe;

Persoane cu tulburări (fără a fi grave) de sănătate mentală, persoane amnezice, traumatizate, alungate sau fugite de la domiciliu.

          Persoane care nu pot beneficia de serviciile C.U.P.F.A.:

Persoanele aflate sub influenţa băuturilor alcoolice şi a drogurilor;

Persoane cu boli contagioase sau parazitare;

Persoane aflate în episod psihotic;

Persoanele care au fost violente pe durata găzduirii anterioare în C.S.S. Odăi;

Persoanele care au adus prejudicii materiale, anterior, D.G.A.S.P.C. Sector 1.

            Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost oferă următoarele servicii:

            Servicii de asistenţă socială:

            Identifică persoanele care se află în situaţie de sărăcie extremă prin acţiuni de asistenţă socială stradală; identifică motivele care au determinat sărăcia extremă;

            Pentru persoanele găzduite în Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost, poate oferi 3 mese/zi cu respectarea angajamentului de plată, la recomandarea medicului C.S.S. Odăi;

            Însoţeşte/asigură spijin pentru transportul persoanelor fără adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgenţă pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare;

            Stabileşte identitatea persoanei amnezice sau cu probleme de sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale grave), adresându-se în acest sens Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei;

            Sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate pierdute sau furate, prin intervenţie la D.G.E.I.P.;

            În colaborare cu Serviciile de Autoritate Tutelară din cadrul primăriilor, sprijină persoana asistată în a i se stabili un reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru reprezentarea intereselor sale;

            În colaborare cu Serviciul Rezidenţial Adulţi din cadrul D.G.A.S.P.C. – Sector 1, sprijină asistatul în întocmirea dosarului său de internare într-o instituţie de asistenţă socială sau instituţie de protecţie specială, în funcţie de vârsta sau gradul de dependenţă al acestuia;

            Face intervenţiile necesare la ONG-urile sociale pentru cuprinderea asistatului într-o formă de asistenţă socială în funcţie de vârsta şi gradul de dependenţă al acestuia;

            În colaborare cu Serviciul Prevenire, sprijină asistaţii cu domiciliul în Sectorul 1 să-şi întocmească dosarul de ajutor social sub forma venitului minim garantat; face propuneri pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazurile deosebite;

            Sprijină asistaţii să se întoarcă în localităţile lor de domiciliu, în colaborare cu primăriile şi secţiile/posturile de poliţie din localităţile de domiciliu;

 

Servicii de asistenţă medicală primară, infirmerie şi servicii igienico-sanitare care se asigură prin Cabinetul Medical al Centrului:

            Eliberează aviz medical pentru internarea în C.U.P.F.A., persoanelor a căror sănătate nu este de natură să pună în pericol sănătatea celorlalţi asistaţi;

            Asigură un control medical general;

            Asigură asistenţă medicală de urgenţă (prim ajutor);

            Eliberează trimiteri către medicii specialişti sau pentru internarea în spital;

            Contribuie la educarea asistaţilor pentru autoîngrijirea şi păstrarea igienei personale, a îmbrăcămintei şi habitatului;

Activităţi de gospodărire.

Asigură orice alte tipuri de servicii tipice centrelor de asistenţă socială de urgenţă.

Modulul pentru Persoane Vârstnice asigură în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, următoarele servicii:

            Cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul necesar;

            Asistenţă medicală curentă şi de specialitate, îngrijire şi supraveghere permanentă, recuperarea, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viaţă;

            Organizarea de activităţi de ergoterapie, în raport cu posibilităţile persoanelor internate;

            Organizarea de activităţi psiho-sociale şi cultural-educative şi participarea la asemenea activităţi în afara unităţii.

            În cadrul activităţii de îngrijire şi asistenţă socio-medicală, se asigură:

            Cazarea persoanelor vârstnice în condiţiile stabilite prin normele igienico-sanitare;

            Condiţiile de îngrijire şi igienă personală adecvată;

            Condiţii de îngrijire şi izolare a bolnavilor cronici şi a celor dependenţi în infirmeria ce funcţionează în cadrul Complexului.

            În cadrul activităţilor psiho-sociale se asigură:

            Amenajarea spaţiilor destinate activităţilor de destindere şi dotarea acestora cu aparate radio şi televizor, cărţi, ziare, jocuri distractive, etc.;

            Organizarea de întruniri, seri literare, muzicale, etc..

             În cadrul activităţii medicale se asigură:

            Investigarea medicală anuală complexă şi apoi periodic a asistaţilor, tratamentul necesar, gimnastică medicală, masaj, etc.;

            Formalităţi de transfer şi deplasare a asistatului în cadrul unei unităţi de profil în cazul în care afecţiunile se agravează;

            Izolarea în caz de boli contagioase;

            Consultaţii şi îngrijiri stomatologice.

            Prevederile prezentului articol se completează cu cele ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 220/29.10.2010 privind aprobarea reorganizării serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului Social de Servici Odăi-Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă.

            Compartimentul Farmacie (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Caraiman nr.33A, aflat în coordonarea directa a Directorului General) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            asigura aprovizionarea zilnica a locurilor de munca din oficina cu intreaga gama de produse si in cantitati corespunzatoare solicitarilor;

opereaza zilnic in registrul de gestiune toate documentele legale care se refera la miscarea valorica a produselor ( facturi, note de livrare, procese verbale de casare, centralizatoare zilnice de livrare a produselor ) ;

            analizeaza periodic stocurile de produse prin prisma dinamicii lor pentru a preveni formarea de stocuri supranormative ;

            rationalizeaza difuzarea produselor deficitare ;

            intocmeste si depune la termen, pe baza consemnarilor din  si a stocurilor existente in unitate, notele de comanda necesare completarii stocului la toate produsele ;

            organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si a celorlalte produse farmaceutice intrate in farmacie, precum si depozitarea si conservarea acestora in conditii corespunzatoare ;

            intocmeste fisele de farmacovigilenta in conformitate cu normativele in vigoare ;

            intocmeste caietele de sarcini pentru licitatii;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General in domeniul sau de activitate.

 

ART. 68

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRĂULEŞTI ( locatia: Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti -Targoviste nr.10, aflat în subordonarea directă a Directorului Executiv), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;

            să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice;

            să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice;

            să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială;

            să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

            să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

            să asigure cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;

            să asigure asistenta medicala de specialitate, îngrijire si supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viata;

            să asigure organizarea de activitati de ergoterapie, in raport cu posibilităţile persoanelor asistate;

            să asigure organizarea de activitati psiho-sociale si cultural-educative si participarea la asemenea activitati in afara unitatii.

            In cadrul activităţii de îngrijire si asistenta socio-medicala se asigura :

            cazarea persoanelor asistate in condiţii stabilite prin normele igienico-sanitare;

            condiţii de îngrijire si igiena personala adecvata;

            condiţii de îngrijire si izolare a bolnavilor acuţi, a bolnavilor cronici si a celor imobilizaţi permanent la pat prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.

            sa asigure respectarea standardele minime de calitate stabilite pentru centrele rezidentiale in domeniu.

 

ART. 69

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SF. VASILE (locatia: Bucuresti, Str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului Executiv) îndeplineste următoarele atributii principale:

            să asigure cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;

            să asigure asistenta medicala de specialitate, îngrijire si supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viata;

            să asigure organizarea de activitati de ergoterapie, in raport cu posibilităţile persoanelor asistate;

            să asigure organizarea de activitati psiho-sociale si cultural-educative si participarea la asemenea activitati in afara unitatii.

            să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;

            să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap;

            să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor cu handicap;

            să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaţa socială;

            să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor cu handicap;

            să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

            In cadrul activităţii de îngrijire si asistenta socio-medicala se asigura :

            cazarea persoanelor asistate in condiţii stabilite prin normele igienico-sanitare;

            condiţii de îngrijire si igiena personala adecvata;

            condiţii de îngrijire si izolare a bolnavilor acuţi, a bolnavilor cronici si a celor imobilizaţi permanent la pat prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.

            respecta standardele minime de calitate stabilite pentru centrele rezidentiale in domeniu.

 

ART. 70

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SF.ELENA ( locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr.18, aflat in subordonarea directa a Directorului Executiv) îndeplineste următoarele atributii principale:

            să asigure cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;

            să asigure asistenta medicala de specialitate, îngrijire si supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viata;

            să asigure organizarea de activitati de ergoterapie, in raport cu posibilităţile persoanelor asistate;

            să asigure organizarea de activitati psiho-sociale si cultural-educative si participarea la asemenea activitati in afara unitatii.

            să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;

            să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap;

            să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor cu handicap;

            să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaţa socială;

            să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor cu handicap;

            să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

            In cadrul activităţii de îngrijire si asistenta socio-medicala se asigura :

            cazarea persoanelor asistate in condiţii stabilite prin normele igienico-sanitare;

            condiţii de îngrijire si igiena personala adecvata;

            condiţii de îngrijire si izolare a bolnavilor acuţi, a bolnavilor cronici si a celor imobilizaţi permanent la pat prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.

            respecta standardele minime de calitate stabilite pentru centrele rezidentiale in domeniu.

 

ART. 71

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILTARE NEUROPSIHIATRICĂ MILCOV (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Milcov 2-4, aflat în subordonarea directă a Directorului Executiv), îndeplineste următoarele atributii principale:

            Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Milcov asigura, in conformitate cu standardele minime de caliate, in conditiile prevazute de dispozitiile legale, urmatoarele servicii:

            cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;

            asistenta medicala si de specialitate, ingrijirea si supravegherea permanenta, terapie psihologica/psihopedagogica, recuperarea medicala, asigurarea conditiilor igienico - sanitare corespunzatoare;

            organizarea de activitatii de tip ergoterapie, in functie de potentialul functional al persoanelor cu handicap gazduite in centru;

            organizarea de activitati cultural-educative, precum si alte activitati care au ca scop integrarea/reintegrarea sociala a persoanelor cu handicap;

            asigurarea accesului beneficiarilor la toate resursele si facilitatile existente in comunitate (sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale etc.);

            informarea beneficiarilor si a membrilor familiilor acestora cu privire la tipurile de servicii oferite in cadrul CRRN Milcov, precum si implicarea acestora in activitatea de recuperare;

            În cadrul activitatii de ingrijire si asistenta socio-medicala, se asigura:

            cazarea persoanelor internate in conditii stabilite prin normele igienico-sanitare;

            conditii de ingrijire si de igiena personala adecvata;

            conditii de ingrijire si izolare a bolnavilor acuti, a bolnavilor cronici si a celor gratosi,  prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.

            In cadrul activitatii de preparare si servire a hranei, se are in vedere :

            stabilirea si asigurarea de meniuri variate, in functia de patologia asistatilor;

            depozitarea in conditii igienico-sanitare a alimentelor;

            pregatirea la timp si in conditii corespunzatoare a meselor;

            pastrarea probelor alimentare pentru control;

            spalarea si dezinfectia vaselor si tacamurilor utilizate de asistati, cat si curatenia incaperilor destinate blocului alimentar.

            In cadrul activitatii medicale se asigura:

            investigarea medicala anuala complexa – si apoi periodic – a asistatilor, tratamentul necesar;

            sprijin pentru recuperare medicala (prin proceduri si tehnici speciale) ;

            formalitati pentru transfer si deplasarea asistatului in cadrul unei unitati de profil in cazul in care afectiunile se agraveaza;

            izolarea in caz de boli contagioase;

            verificarea respectarii normelor de igiena in activitatea de ansamblu a unitatii.

 

 

 

 

ART. 72

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL NAZARCEA ( locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Nazarcea nr. 24-28, aflat în subordinea directa a Directorului Executiv) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            Centrul Multifunctional Nazarcea se infiinteaza în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protectia Copilului – Sector 1, prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1, prin reorganizarea Complexului Social de Servicii „Sf. Stefan” ca măsură activă privind protectia, integrarea si incluziunea sociala a personelor cu handicap, asa cum este prevazut in Strategia Nationala privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap din Romania, aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 1175 din 29.09.2005 si in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

            Centrul Multifunctional Nazarcea este unitate de asistenţă socială (compartiment cu rang de serviciu), fără personalitate juridică, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protectia Copilului Sectorul 1.

            Beneficiarii CM Nazarcea sunt: persoane adulte cu dizabilitati, persoane aflate in somaj cronic, tineri proveniti din centrele de plasament, indiferent de sex, etnie si religie.

            reabilitare şi reinsertie socială pentru beneficiarii centrului;

            suport pentru integrarea în muncă;     

            măsuri de readaptare, de reorientare si de reeducare profesionala stabilite prin legislaţia in vigoare;

            informaţii asupra situaţiilor de risc, precum si asupra drepturilor persoanei cu handicap;

            consiliere psihologica;

            consiliere vocaţională.

            consiliere socială;

            acordarea de sprijin si acompaniament social pentru persoanele aflate in dificultate sau situaţie de risc;

            servicii de recuperare si reabilitare;

            servicii de socializare si petrecere a timpului liber;

            servicii de educaţie specializată.

            Atribuţiile Biroului Evaluare Extinsă, Formare şi Pregătire  Prevocaţională:

            evaluarea profesională, prin care se evaluează competenţele, abilităţile şi interesele persoanei cu handicap şi se analizează cerinţele pentru locul (locurile) de muncă destinate;

            formarea prevocaţională, care ajută la depăşirea golului dintre profilul personal şi profilul pentru locul de muncă, pentru creşterea nivelului de angajare a persoanei cu handicap;

            elaborarea unui plan de integrare profesională individualizat pentru persoanele cu handicap evaluate;

            explorarea şi maximizarea potenţialului profesional al persoanelor cu handicap;

            măsuri de readaptare, de reorientare şi de reeducare profesională stabilite prin legislaţia în vigoare;

            informaţii asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor persoanei;

Acordarea de sprijin şi acompaniament social pentru persoanele cu handicap aflate în dificultate sau situaţie de risc;

            servicii de socializare si petrecere a timpului liber;

            activitati de iniţiere in accesarea serviciilor din comunitate”.

            Atribuţiile Biroului Angajare Protejată:

            oferă sprijin persoanelor cu handicap în asigurarea şi menţinerea unui loc de muncă plătit pe piaţa deschisă a muncii;

            include pregătire pentru locul de muncă şi găsirea unui loc de muncă;

            suport pentru integrarea în muncă;

            spaţiu adaptat corespunzător nevoilor persoanei cu handicap, în care aceasta desfăşoară activităţi lucrative, în conformitate cu abilităţile şi capacitatea sa profesională;

            promovarea capacităţii de angajare în muncă a persoanelor cu handicap.

            Atribuţiile Centrului de Inserţie Profesională:

            oferirea de servicii specializate tinerilor cu handicap mintal (consiliere psihologică, consiliere vocaţională, consiliere socială);

            organizarea de activităţi de formare şi de implicare a voluntarilor în activităţile din cadrul Centrului de Inserţie Profesională;

            diseminarea de materiale informative;

            socializarea prin ieşiri  şi excursii în comunitate;

            activitati de formare/ initiere in meseria de croitor si imprimator textil.

            suport psihologic pentru parinti;

            activitati de informare a agentilor economici despre drepturile persoanelor cu handicap pe piata muncii;

evaluarea profesională, prin care se evaluează competenţele, abilităţile şi interesele persoanei cu handicap şi se analizează cerinţele pentru locul (locurile) de muncă destinate;

            formarea prevocaţională, care ajută la depăşirea golului dintre profilul personal şi profilul pentru locul de muncă, pentru creşterea nivelului de angajare a persoanei cu handicap;

            elaborarea unui plan de integrare profesională individualizat pentru persoanele cu handicap evaluate;

            explorarea şi maximizarea potenţialului profesional al persoanelor cu handicap;

            măsuri de readaptare, de reorientare şi de reeducare profesională stabilite prin legislaţia în vigoare;

            informaţii asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor persoanei;

Acordarea de sprijin şi acompaniament social pentru persoanele cu handicap aflate în dificultate sau situaţie de risc;

            servicii de socializare si petrecere a timpului liber;

            activitati de iniţiere in accesarea serviciilor din comunitate.

            Atribuţiile Compartimentului Angajare Asistată:

            aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

            stabileşte împreună cu beneficiarii (pesoanele adulte cu handicap accentuat şi mediu) planul  individualizat de servicii, monitorizeaza, evaluează şi pune în practică  acest plan prin semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul;

            realizează evaluările sociale pentru persoanele ce solicită încadrarea în grad de handicap;

            realizează evaluările psihologice pentru persoanele ce solicită încadrarea în grad de handicap;

            realizează evaluările privind orientarea şcolară şi vocaţională a persoanelor ce solicită încadrarea în grad de handicap;

            realizează evaluarea nivelului de instruire;

            consiliere în situaţii de criză;

            consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserţiei sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

promovarea sănătăţii:

Servicii de consiliere profesională :

             identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor;

             informaţii privind piaţa muncii;

            recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi reconversie profesională;

            consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecţie;

            consiliere si suport postangajare.

            secretariat şi arhivă ;

            colaborează cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului;

            antrenarea pentru post – se va urmări abordarea “plasează şi formează” ;

            identificarea locurilor de muncă de pe piaţa muncii care se potrivesc persoanelor
avute în evidenţă;
            abordarea potenţialilor angajatori (
obţinerea acordului de la angajator);

            potrivirea beneficiarului la locul de muncă (identificarea posturilor potrivite;  identificarea cerinţelor postului; analiza sarcinii, a postului; pregătirea persoanei cu dizabilitate);

 negocierea locului de muncă;

            pregătirea la locul de muncă, pregătirea co-lucrătorilor şi supervizorilor;

            monitorizare şi consiliere post-angajare;

            dezvoltarea carierei (în cazul persoanelor capabile).

 

ART. 73

CLUBUL SENIORILOR, constituit la nivelul unui serviciu, (locaţia în Bucureşti, Sector 1, Str. Ion Slătineanu nr. 16, aflat în subordinea Directorului Executiv) şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

            oferă servicii de divertisment pentru persoanele vârstnice din sectorul 1;

            facilitează accesul la informaţii pe teme culturale, de sănătate sau alte teme de interes pentru vârstnici;

            facilitează reintegrarea şi reactivare socială a persoanelor vârstnice cu tendinţă de autoizolare;

            consiliere socială şi psihologică individuală şi de grup;

            sprijin material acordat vârstnicilor săraci prin intermediul grupelor de voluntari vârstnici;

            sprijin moral acordat prin intermediul grupelor de voluntari vârstnici

            activităţi de club;

            organizarea unor întâlniri ale vârstnicilor din sector cu diverşi specialişti din domeniile de interes pentru aceştia;

            organizarea unor expoziţii cu vânzare conţinând exponate realizate de vârstnici, în scopul ajutorării lor;

            colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului.

 

ART. 74

CENTRUL DE ZI “UN PAS ÎMPREUNĂ”, constituit la nivelul unui birou (locatie: Bucuresti, Sector 1, Calea Dorobanţilor nr. 187, aflat in subordonarea directa a Directorului Executiv) îndeplineste  urmatoarele atributii principale:

            consilire si informare;

            recuperare, reabilitare si reinsertie sociala;

            consultanta juridica;

            consilire privind managementul bolii psihice;

            informare si instruire;

            consiliere psihiatrica.

            servicii de reprezentare sociala (advocacy).

            In cadrul serviciilor de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala se asigura:

            activitati de zi recreative;

            activitati creative;

            activitati lucrative;

            dezvoltarea abilitatilor de comunicare si auto-reprezentare;

            activitati educative (lb. engleza, cenaclu literar, info grup, meloterapie, vizite la muzeu, teatru, cinema).

            De serviciile oferite in cadrul Centrului poate beneficia orice persoana cu probleme de sanatate mintala, orice persoana adulta care se confrunta cu probleme temporare de adaptare si comunicare, familiile persoanelor cu probleme de sanatate mintala.

 

ART. 75

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL PHOENIX (aflat în subordinea directă a Directorului Executiv)

            Astfel cum a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1, Centrul Multifuncţional Phoenix va fi structurat în mai multe module pentru a acoperi o gama cât mai variată de nevoi idenificate la nivelul beneficiarilor de servicii sociale de pe raza sectorului 1, si anume:

            I.Clubul Seniorilor Phoenix

Activităţile preconizate a se realiza în cadrul Clubului sunt următoarele:

            organizarea de conferinţe, dezbateri, seminarii pe teme de interes pentru persoanele vârstnice;

            consiliere psiho-socială individuală şi de grup în vederea resocializării şi reactivării vârstnicilor care se află în risc de tulburări psiho-emoţionale, marginalizare / autoexcludere socială;

            consiliere medicală prin consultaţii medicale informative pentru membrii clubului;

            organizarea şi coordonarea cercurilor de interese: pictură, literatură şi poezie, medicină naturistă, limbi străine, consiliere juridică  etc.

            organizarea şi coordonarea cercurilor de interese: pictură, literatură şi poezie, medicină naturistă, limbi străine, consiliere juridică  etc.

            organizarea de expoziţii cu obiecte realizate de membrii clubului;

            organizarea şi monitorizarea grupurilor de voluntari vârstnici pentru sprijinul persoanelor vârstnice aflate în dificultate;

            organizarea de programe de muzică, dans şi poezie;

            organizarea de vizite la muzee, expoziţii şi alte obiective culturale de interes pentru membrii clubului;

            organizarea de excursii/pelerinaje;

            organizarea participării la diferite spectacole de teatru;

            organizarea sărbătoririi zilelor de naştere a membrilor clubului în funcţie de zodie;

            organizarea festivităţilor prilejuite de sărbătorile religioase şi a sărbătorilor  internaţionale;

            realizarea planului şi a raportului lunar de activitate al Clubului Seniorilor şi afişarea activităţilor planificate pe date concrete, la avizierul din incinta clubului pentru a fi aduse la cunoştinţa membrilor pensionari;

            menţinerea unei permanente legături cu ONG-urile sociale din Sectorul 1, elaborarea şi implementarea unor proiecte în vederea satisfacerii nevoilor de asistenţă socială a vârstnicilor din Sectorul 1;

            organizarea lunară a şedinţelor de lucru împreună cu membrii Comitetului Consultativ al Clubului Seniorilor în vederea analizării propunerilor membrilor clubului;

            Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii: prin activităţile desfăşurate, vom contribui la prevenirea autoexcluderii vârstnicilor, după ieşirea la pensie, din viaţa socială a comunităţii şi la resocializarea acestora prin actul cultural, cel distractiv-recreativ, prin consiliere psiho-socială, conferinţe, activităţi de promovare a sănătaţii etc. Prin programele destinate persoanelor vârstnice se urmăreşte punerea în valoare şi explorarea potenţialului uman al acestora, reorientând valorile şi adaptându-le la noul tip de societate democratică, având ca principale deziderate păstrarea demnităţii persoanelor vârstnice şi a independenţei lor, stimularea legăturilor cu familia şi, în special, cu membrii comunităţii, reinserţia în viaţa socială şi culturală a persoanelor de vârsta a treia.

      II. Centru de zi pentru persoanele cu demenţă de tip alzheimer

Activităţile preconizate:

            activităţi pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice şi intelectuale:

            activităţi de club, citirea presei, jocuri scrabble, şah etc.

            activităţi pentru resocializare: discuţii de grup tematice, concursuri distractive, sărbătorirea zilelor de naştere etc.

            activităţi practice de autogospodărire, jocuri de rol etc.

 

            Activităţi de training mintal :

stimulare cognitivă prin jocuri şi exerciţii logice

 

            Consilierea şi îndrumarea familiei cu privire la tehnicile de îngrijire

            Consiliere psihologică, inclusiv pentru familie

             Servicii de kinetoterapie

            Consiliere administrativ socială

            Prin serviciile oferite  se urmăreşte:

            Împiedicarea degradării relaţiilor intrafamiliale, scăzând riscul de îmbolnăvire a familiei

            Prevenirea marginalizării şi stigmatizării vârstnicului

            Oferirea unei pauze familiei

            Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe despre boală şi îngrijire

III.Centrul de recuperare neuromotorie Phoenix

In cadrul Centrului de recuperare neuromotorie Phoenix se vor oferi, in baza unei planificari individuale, urmatoarele tipuri de servicii:

            examinarea şi evaluarea beneficiarilor

            kinetoterapie (gimnastică medicală)

            electroterapie (galvanizări, curenţi diadinamici, curenţi interferenţiali, curenţi de înaltă frecvenţă)

Activităţile de recuperare neuromotorie se realizează la recomandarea medicului de recuperare, în baza Planului Individualizat de Servicii, fiind realizate de catre    kinetoterapeutul centrului.

Beneficiarii-  persoane adulte cu domiciliul pe sectorul 1, vor putea efectua un număr de 10 şedinţe de recuperare anual, cu posibilitatea de repetare periodică în funcţie de recomandarea medicului de recuperare.

colaborează cu Serviciul Evaluare Complexa si Serviciul Familial pentru Persoane cu Handicap Grav in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari initiale a nevoilor specifice ;

            realizează activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica persoanelor cu handicap pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

            realizează si mentine o colaborare activa cu familiile celor care frecventeaza centrele;

intocmeste pentru fiecare in parte un plan personalizat de interventie si il revizuieste periodic (conform standardelor minime in vigoare), in functie de necesitati ;

elaborează si desfasoara programe zilnice de recuperare, reabilitare;

ofera servicii de kinetoterapie, electroterapie si de recuperare specifice in baza indicatiilor date de catre medic.

IV.Centrul de integrare prin terapie ocupationala

Activităţile prevăzute în cadrul proiectului vizează: crearea şi funcţionarea a unor  ateliere de terapie ocupaţională şi socializare; sensibilizarea profesioniştilor, autorităţilor, comunităţii, cu privire la drepturile persoanelor cu handicap de a avea acces la servicii adaptate în cadrul cărora terapia ocupaţională ocupă un loc important.

Prin dezvoltarea unui astfel de centru se pun bazele  unui model de intervenţie care, va facilita îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, permiţând totodată întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a comunităţii de a răspunde nevoilor acestor persoane. Se  lărgeşte astfel sfera relaţiilor sociale, constituindu-se ca o premisă pentru facilitarea integrării sociale şi creşterea capacităţii acestei categorii de populaţie de a-şi promova drepturile şi interesele.

Beneficiile dezvoltarii unui centru de integrare prin terapie ocupationala, ludoterapie, meloterapie se reflecta in:

îmbunătăţirea situaţiei psiho-sociale;

îmbunătăţirea relaţiilor în cadrul familiei şi în comunitatea în care trăieşte;

sprijin în efectuarea activităţilor de terapie ocupaţională şi stimularea participării la efectuarea acestor sarcini; terapeutul ocupaţional nu realizează în locul persoanei handicap acest lucru, ci împreună cu ea;

reducerea discriminării acestora ca urmare, pe de o parte, a dezvoltării abilităţilor sociale şi practice şi pe de altă parte, a modului în care imaginea acestora este percepută în comunitate;

îmbunătăţirea imaginii de sine şi a încrederii în propria persoană;

V.Centrul de reminisceţe

Reminiscenţa este definită ca fiind amintirea vagă a unor fapte, evenimente petrecute cu mult timp în urmă despre care se credea că au fost uitate, însă care pot să fie actualizate prin diverşi stimuli ce funcţionează ca factori declanşatori.

Conceptul de stimulare a reminiscenţei nu semnifică doar amintiri despre trecutul îndepărtat, ci reprezintă un complex sistem de valori care include organizarea de activităţi în plan social şi de stimulare în vederea antrenării persoanelor vârstnice nu doar să vorbească despre timpurile trecute ci şi să desfăşoare împreună activităţi care să aibă relevanţă, să-l motiveze şi valorizeze. Utilizăm tehnica stimulării reminiscenţelor persoanelor varstnice pentru a vorbi despre trecut. Beneficiile tehnicii de stimulare a reminscenţelor nu pot fi contabilizate doar ca o simplă reacţie, în care anumite cauze produc anumite efecte, ci ele se datorează sistemului complex care include organizarea de activităţi şi crearea de oportunităţi pentru interacţiuni sociale cu şi pentru persoanele varstnice, pe baza împărtăşirii experienţelor personale care induc interes, satisfacţii, activităţi, stimulare, având ca principii de bază respectul, înţelegerea şi consideraţia faţă de beneficiari.

VI. Centru de informare pentru cetateni

Centru de informare pentru cetăţeni este un serviciu de interes public care răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor, astfel încât aceştia să aibă acces sporit la informaţii privind drepturile şi îndatoririle lor, să beneficieze de consiliere în identificarea posibilelor căi de rezolvare a unor probleme cu care se confruntă şi de ghidare în utilizarea serviciilor publice. Înfiinţarea acestora vine în sprijinul cetăţenilor, beneficiari direcţi şi indirecţi, facilitându-le accesul la informaţii transpuse într-un limbaj comun, în vederea cunoaşterii de către aceştia a drepturilor şi obligaţilor pe care le au conform legislaţiei în vigoare, a instituţiilor publice şi private abilitate în soluţionarea situaţiei de criză cu care se confruntă.

Activitatea de informare şi consiliere desfăşurată se bazează pe 4 principii care asigură maxima accesibilitate pentru orice membru al comunităţii:

INDEPENDENŢĂ

IMPARŢIALITATE

GRATUITATE

CONFIDENŢIALITATE

Seviciile oferite de organismul nou înfiinţat sunt gratuite şi respectă, totodată, principiile imparţialităţii şi confidenţialităţii. Solicitanţii, cetăţeni ai Municipiului Bucureşti, au posibilitatea ca, de acum, să apeleze la personalul calificat, competent şi bine pregătit din cadrul centrului. Centrul va  contribui semnificativ la îmbunătăţirea accesului la informaţie a tuturor cetăţenilor, dar mai ales a grupurilor de populaţie defavorizate. UE a considerat importantă înfiinţarea acestor birouri şi în ţara noastră pentru a răspunde nevoii evidenţe, manifestată în România, de îmbunătăţire a accesului la informare şi consiliere pentru cetăţeni, pentru ca aceştia să îşi poată rezolva problemele şi să îşi exercite drepturile şi obligaţiile. Este bine ştiut de către Comisia Europeană că aderarea nu se poate realiza cu succes decât dacă este susţinută de o populaţie bine informată.

VII.Centrul de zi „Un pas impreună” 2

Activitatile ce se vor desfasura in cadrul Centrului de zi Un pas impreuna sunt:

consiliere psihologică pentru beneficiari si apartinatori

activităţi terapeutice;

activitati de stimulare senzoriala (dezvoltarea simturilor senzorio-motorii);

terapie comportamentala

grupuri de dans si miscare

terapie prin jocuri

grup de arta decorativa/ artizanat

activitati instructiv educative :

grup ABC (citit, scris, desenat etc)

activitati recreative

socializare in cadrul centrului ( jocuri educative de stimulare cognitiva )

socializare in afara centrului (vizite muzee, excursii si vizite la alte centre)

 

ART. 76

COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1-ASOCIAŢIA ALTERNATIVA 2003 (aflat în subordinea directă a Directorului Executiv )

Centrul de Zi Alternativa

Obiective:

            Dezvoltarea abilitatilor manuale, obtinerea unei calificari si atingerea unui grad cat mai mare de autonomie personala pentru tinerii cu handicap, prin oferirea de servicii care să corespundă nevoilor identificate la această categorie de persoane.

            Activitati ce se desfasoara in cadrul Centrului de Zi Alternativa :

            Oferirea de servicii specializate tinerilor cu handicap mintal:

            servicii de gazduire,

            transport,

            hrana,

            consiliere psihologica,

            ingrijire personala,

            recuperare,

            asistenta sociala,

            educatie si pregatire profesionala.

            Pentru parinti se acorda sprijin si consiliere familiala.

            Grupul tinta si beneficiari directi si indirecti:

            Beneficiarii directi ai Centrul de Zi Alternativa sunt tineri cu handicap mintal, provenind din familii sarace, cu varste peste 18 ani, necuprinsi in nici o forma de educatie sau pregatire socio-profesionala.

            Beneficiarii indirecti sunt parinti si membri ai familiilor tinerilor sau tutorii legali ai acestora.

             Acestia vor beneficia de sedinte de consiliere psihologica, asistenta sociala, sfaturi de specialitate din partea membrilor echipei pluridisciplinare, consiliere in legatura cu posibilitatile de orientare profesionala ale copiilor lor.

 

ART. 77

CORPUL ASISTENŢILOR PERSONALI

            Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

    a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

    b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;

    c) are capacitate deplină de exerciţiu;

    d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

    e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.

    (2) Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

 

 

SECŢIUNEA III

COMPARTIMENTE DIN CADRUL DIRECŢIEI ECONOMICE

 

Director General Adjunct;

Serviciul Contabilitate-Buget;

Serviciul Financiar-Salarizare;

Serviciul Evidenţă Patrimoniu;

Biroul Contabilitatea Patrimoniului.

 

ART. 78

SERVICIUL CONTABILITATE BUGET (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Economic) îndeplineste următoarele atributii  principale:

            organizeaza si conduce contabilitatea institutiei potrivit Legii nr.82/1991 asigurand :

            inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute atat pentru necesitatile proprii  cat si in relatiile cu clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane fizice sau juridice;

            controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

            respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar – contabila a normelor metodologice a Ministerului Finantelor, privind intocmirea si utilizarea acestora;

            tine evidenta contabila primara pentru toate unitatile din subordinea DGASPC;

intocmeste si verifica balantele de verificare  lunare;

intocmeste si verifica darea de seama contabila, contul de executie,anexe si a raportului explicativ;

            asigura respectarea normelor financiar -contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate ;

schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;

intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si a proiectelor de Dispozitii ale Directorului in domeniul sau de activitate

            intocmeste raportari statistice specifice;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

            propune proiectul de buget si a rectificarii acestuia conform surselor de finantare,

intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei si rectificarile acestuia ;

            in colaborare efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;

            urmareste incadrarea cheltuielior bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 1, precum si indeplinirea atributiunilor ce revin conform Legii 273/2006 privind Finantele Publice Locale , Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002.

            asigura deschiderea finantarii prin intocmirea lunara a cererii de credite;

            asigura respectarea normelor  financiar -contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de preluare a datelor ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in serviciului;

 

ART. 79

SERVICIUL FINANCIAR SALARIZARE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Economic) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            ridicare si depunere de numerar;

            ridicare si depunere de documente de decontare bancara;

            intocmeste documentele de plata aferente cheltuielilor materiale si servicii;

            vireaza la bugetul local veniturile din fondurile cu destinatie speciala;

            intocmeste raportari statistice specifice;

            colaboreaza cu Serviciul Contabilitate-Buget pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

            analizeaza necesitatile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;

            efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;

            urmareste incadrarea cheltuielilor bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1;

            asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de preluare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in contabilitate;

            schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1,Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;

efectueaza lunar platile pentru ingrijitorii persoanelor varstnice la domiciliu ;

            intocmeste si transmite lunar taloanele, borderourile si recapitulatiile privind drepturile salariale ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap ;

            verifică conturile şi închiderea acestora la finele anului;

            exercită controlul financiar preventiv asupra dosarelor de ajutoare sociale;   întocmeşte statele de plată curente  pentru ajutoarele sociale,ajutoarele de urgenţă şi indemnizaţiile de naştere;

            evidenţiază restanţele privind ajutoarele sociale, indemnizaţiile de naştere şi ajutoarele de urgenţă prin întocmirea fişelor şi a statelor de plată pentru acestea;

            întocmeşte şi transmite situaţia statistică privind aplicarea Leg.416/2001 şi a Leg.116/2002 la Agentia de Prestatii Sociale.;

            asigura plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste statele de plata a salariatilor si a indemnizatiilor membrilor CPC si C.E.M.P.H.A;

            plata drepturilor de personal a indemnizatiilor pentru membrii Comisiei pentru Protectia Copilului si C.E.M.P.H.A;

            intocmeste fise de salarii;

            opereaza retineri salariale conform legilor;

            retine si tine evidenta garantiilor materiale;

            tine evidenta concediilor medicale ale salariatilor;

            tine evidenta si efectueaza plata orelor suplimentare efectuate de catre salariatii DGASPC Sector 1;

            calculeaza diferentele salariale si retine/plateste diferentele rezultate;

            efectueaza lunar platile pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav ;

            intocmeste lunar centralizatoarele de salarii si O.P.H.T. aferente drepturilor salariale ale asistentilor personali, precum si ale angajatilor D.G.A.S.P.C ;

            elibereaza adeverinte solicitate de catre salariaţii instituţiei pentru diferite instituţii: medic de familie, şcoală, policlinică, spital, împrumuturi, achiziţionare bunuri în rate, compensaţii căldură, etc.

            întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaţii statistice privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 1;

            urmareste si verifica garantiile gestionare materiale ;

            intocmeste actele aditionale pentru majorarea garantiilor gestionare materiale ori de cate ori este necesar ;

            întocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară a Sectorului 1 declaraţiile privind structura şi cheltuielile de personal ale D.G.A.S.P.C;

întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Asigurări de Sănătate (a O.P.S.N.A.J. a Transporturilor, a Municipiului Bucureşti) la Agenţia Municipiului Bucureşti pentru Ocuparea Forţei de Muncă a declaraţiilor privind contribuţiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj, situaţia privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

            întocmeste fişele fiscale ale salariaţilor;

            Întocmeste documentatia privind acordarea premiilor, altele decat premiul anual, pe baza propunerilor compartimentelor din DGASPC Sector 1;

            completează cu actele necesare dosarele noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

            verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanţa de verificare;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 80

BIROUL CONTABILITATEA PATRIMONIULUI  (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Economic) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

            tine contabilitatea patrimoniului asigurand gestiunea patrimoniului DGASPC Sector 1 : cladirile, mobilierul si furniturile de birou, dotarile tehnice, mobilierul din centrele de plasament si centrele de protectie a persoanelor varstnice ;

            organizeaza activitatea de preluare a patrimoniului institutiilor  reorganizate in cadrul DGASPC. Sector 1;

            organizeaza si supravegheaza modul de intrebuintare a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniu DGASPC Sector 1 ;

            tine evidenta fizica si gestioneaza mijloacele fixe si obiecte de inventar din patrimoniul unitatii ;

            inventariaza in mod periodic patrimoniul DGASPC Sector 1 ;

            participa la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale DGASPC Sector 1;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate;

            analizeaza propunerile de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar intocmite de catre comisiile de inventariere;

            in baza propunerilor de casare si a celor constatate pe teren intocmeste dosarele de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

            in urma aprobarii dosarelor de casare va duce la indeplinire prevederile HGR nr 841/1995, modificata si completata prin HGR nr 966/1998 si HGR nr 411/2005 privind transmiterea fara plata si valorificarea bunurilor apartinand institutiilor publice;

            va transmite catre centrele din subordinea DGASPC Sector 1 o copie a dosarului de casare, finalizat, in vederea radierii din evidentele financiar-contabile a bunurilor casate de catre acestia;

            face propuneri cu privire la infiintarea comisiei de inventariere a patrimoniului institutiei.

hHHh

 

 

CAPITOLUL VI

BUGET SI PATRIMONIU

 

ART. 81

Activitatea de asistenta sociala si protectie a peroanei adulte si a copilului la nivelul sectorului 1 se finanteaza din urmatoarele surse:

a)   bugetul de stat;

b)   bugetul local al sectorului 1;

c)   donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice sau juridice din tara si din strainatate;

d)   fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

e)   contributia persoanelor beneficiare;

f)   alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

ART. 82

Patrimoniul DGASPC Sector 1 este format din:

a)   bunuri imobile proprietate publica date in administrare, in folosinta sau sub alta forma de Consiliul Local sector 1;

b)   bunuri imobile proprietate ale DGASPC Sector 1 achizitionate din fonduri banesti provenind din imprumuturi externe nerambursabile;

c)    bunuri imobile proprietate ale DGASPC Sector 1 primite cu titlu de donatie ori sponsorizare sau achizitionate din fonduri banesti provenite din donatii si sponsorizari;

d)   bunuri mobile preluate sau achizitionate din sumele alocate din bugetul propriu al sectorului in vederea asigurarii dotarilor necesare functionarii;

e)   bunuri mobile primite cu titlu de donatie sau sponsorizare ori achizitionate din fonduri banesti provenind din imprumuturi externe nerambursabile, donatii sau sponsorizari.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

RELATIILE FUNCTIONALE ÎNTRE

COMPARTIMENTELE DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

ART. 83

În cadrul DGASPC Sector 1 sunt urmatoarele tipuri de relatii:

Relatii de autoritate ierarhice:

            Subordonarea directorilor generali adjuncti fata de directorul general precum si a conducatorilor compartimentelor aflate in sobordinea directa a directorului general in limita competentelor stabilite de legislatia in vigoare, a dispozitiilor directorului general si a structurii organizatorice;

Subordonarea directorului executiv fata de directorul general adjunct;

            Subordonarea sefilor de servicii, birouri ( inclusiv a conducatorilor centrelor de plasament, a complexelor sociale de servicii si a altor structuri similare din cadrul directiilor ) fata de directoru general adjunct si directorul executiv;

            Subordonarea personalului de executie fata de directorul general, directorii generali adjuncti, directorul executiv, sefii serviciilor si sefii birourilor, dupa caz.

Relatii de tipul furnizor- beneficiar extern si intern:

            Se stabilesc intre compartimentele institutiei care presteaza servcii catre comunitate si beneficiarii externi ai serviciilor, persoane fizice sau juridice, precum si intre compartimentele institutiei.

Relatii de cooperare:

            Se stabilesc intre compartimentele institutiei si compartimente similare din celelalte structuri ale administratiei publice centrale sau locale, O.N.G. etc., din tara sau din straintate, in acest caz, in limitele atributiilor stabilite pentru fiecare compartiment.

Relatii de reprezentare:

            Pe baza mandatului eliberat de conducatorul institutiei.

 

CAPITOLUL VIII

DISPOZITII FINALE

 

ART. 84

            Incalcarea cu vinovatie, de catre angajatii in functii de natura contractuala sau dupa caz, functii publice a indatorilor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

            Angajatii in functii de natura contractuala sau dupa caz, functii publice au obligatia de a cunoaste prevederile codului de conduita, drepturile si obligatiile care decurg din contractul individual de munca sau dupa caz, raportul de serviciu, fisa postului, regulamentul intern al institutiei si ale reglementari interne emise de conducatorul institutiei sau de catre persoanele imputernicite in aceste sens.

            Angajatii in functii de natura contractuala sau dupa caz, functii publice au obligatia de a indeplini si alte atributii de serviciu ce decurg din acte normative in vigoare.

            Angajatii in functii de natura contractuala sau dupa caz, functii publice au obligatia sa pastreze secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu, cu exceptia informatiilor de interes public.

ART. 85

            Prezentul Regulament de Organizare si Functionare se va comunica conducatorilor compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1 care vor asigura informarea personalului din subordine fata de continutul acestuia.

            Prezentul Regulament de Organizare si Functionare cuprinde atributiile compartimentelor, fara a detalia procesele prin care atributiile sunt duse la indeplinire.

            Regulamentul de Organizare si Functionare al DGASPC Sector 1 se aproba de catre Consiliului Local al Sectorului 1 si se actualizeaza periodic pentru a reflecta modificarile intervenite, necesare functionarii institutiei.

 

 

 

 

    Anexa nr.4

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.101/31.05.2011

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

 

 

Regulament pentru organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea aplicării dipoziţiilor art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare

 

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

            Art.1. (1) La examen pot participa funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiie prevăzute de dispoziţiile art. 100 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Funcţionarii publici care pot participa la examen vor fi notificaţi în acest sens, în termen de 5 zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

(2) Notificarea se comunică personal funcţionarului public la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. În cazul în care, din motive obiective, acesta nu poate primi personal notificare sau refuză să o primească, aceasta se va comunica la adresa de domiciliu, aflată în evidenţele instituţiei, în termen de 24 de ore.

(3) Salariatii notificati în condiţiile prevăzute au la dispoziţie 48 de ore de la luarea la cunoştinţă de notificare, pentru a-şi exprima în scris opţiunea, privind participarea la examenul organizat pentru ocuparea posturilor alocate compartimentului supus reorganizării.

(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (3) începe procesul de desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor din compartimentele supuse reorganizării.

(5) Examenul se organizează de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în condiţiile prezentului Regulament.

(6) La examenul organizat în condiţiile prezentei proceduri poate participa numai personalul notificat, care şi-a exprimat opţiunea, cu respectarea următoarelor criterii:

    a) categoria, clasa şi, gradul profesional ale funcţionarului public;

    b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru funcţia publică;

    c) pregătirea profesională.

    d) să fi desfăşurat activităţi similare

(7) Cu cel puţin 6 zile înainte de data organizării examenului, Directorul General are obligaţia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc:

a) posturile pentru care se organizează examen;

b) componenţa comisiilor de examen;

c) data susţinerii examenului;

d) bibliografia;

e) condiţiile de participare, conform art. 100 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Compartimentele de resurse umane au obligaţia să afişeze la sediul instituţiei, inainte de data organizării examenului: posturile pentru care se organizează examenul, data, locul, ora desfăşurării, bibliografia şi condiţiile de participare.

(9) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării examenului, compartimentele de resurse umane au obligaţia de a afişa la sediul instituţiei modificările intervenite în desfăşurarea acestuia.

            Art.2. Funcţionarii publici trebuie să depună cerere de înscriere la examen, în termen de 4 zile de la data afişării.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile membrilor şi secretarului comisiei de examen

 

            Art. 3.  (1) Examenul constă în două etape, după cum urmează:

a)      selecţia;

            b)   proba scrisă.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) comisia de examen va verifica îndeplinirea condiţiilor de participare, precum şi dacă cererea de înscriere la examen a fost depusă în termen.

(3) Selecţia candidaţilor are loc în cel mult 24 de ore de la împlinirea termenului de la art. 2.

(4) Rezultatele selecţiei candidaţilor se afişează la sediul instituţiei.

            Art. 4. (1) Proba prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) se susţine numai în situaţia în care după aplicarea procedurii prevăzută de art. 3 alin. (2) sunt selectaţi cel puţin doi funcţionari publici şi numai în situaţia în care după verificarea identităţii, la proba scrisă s-au prezentat cel puţin doi candidaţi.

(2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste - grilă în prezenţa comisiei de examen  şi se notează  de la 1 la 100 de puncte.

(3) Promovarea probei se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte.

            Art.5. (1) Comisia de examen este formată din 3 funcţionari publici definitivi, reprezentanţi ai instituţiei publice organizatoare.

(2) Preşedintele comisiei de examen este desemnat din rândul membrilor acesteia prin actul administrativ de constituire a comisiei.

(3) Fiecare comisie de examen are un secretar de comisie, funcţionar public, desemnat prin actul administrativ de constituire  al comisiei.

            Art. 6. Comisia de examen are următoarele atribuţii principale:

a) selectează  dosarele candidaţilor;

b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;

c) notează proba scrisă;

d) transmite compartimentelor de resurse umane rezultatele examenului.

            Art. 7. Secretarul comisiei de examen are următoarele atribuţii principale:

a) veghează la respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;

b)întocmeşte, redactează şi semnează alături de membrii comisiei de examen întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;

c) asigură transmiterea rezultatelor examenului Compartimentului de  resurse umane.

            Art. 8 (1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de examen funcţionarul public care se află în următoarele cazuri de conflict de interese:

   a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;

   b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de examen.

(2) Membrii comisiei examen au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni.

(3) În cazul constatării existenţei unei situaţii de conflict de interese, actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult 24 de ore de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie.

 (4) În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată ulterior desfăşurării examenului, rezultatul probei desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de examen.

  (5) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de examen, procedura de organizare şi desfăşurare a examenului se reia.

  (6) Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor a obligaţiei prevăzute la alin. (2) constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.      

 

 

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura de desfăşurare a examenului

 

            Art. 9. (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei afişate, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu specialitatea în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

(2) Comisia de examen stabileşte două seturi de subiecte pentru proba scrisă şi punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect.

(3) Seturile de subiecte se semnează de membrii şi de secretarul comisiei de examen.

(4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examen, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

(5) Ieşirea din sală pe durata desfăşurării testării atrage eliminarea din examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în care funcţionarii publici pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei sau de persoanele care asigură supravegherea.

(6) La ora stabilită pentru începerea probei scrise comisia prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi îi invită să extragă un plic cu subiectele de examen.

(7) Candidatul care a extras plicul cu subiectele îl înmânează preşedintelui comisiei de examen, care îl deschide şi comunică subiectele candidaţilor participanţi la examen.

(8) După începerea comunicării subiectelor, este interzis accesul în sala de examen a candidaţilor care întârzie sau ale oricăror alte persoane, în afara membrilor comisiei de examen, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de examen, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

(9) În încăperea în care are loc proba scrisă, pe toată perioada derulării acesteia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

(10) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Dacă constată încălcarea acestor dispoziţii Comisia de examen, elimină candidatul din sală, înscrie pe lucrare menţiunea "anulat" şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

(11) Sub sancţiunea anulării lucrărilor scrise, acestea se redactează doar pe seturile de hârtie asigurate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, purtând pe fiecare filă ştampila de concurs. După înscrierea de către candidat a numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta a primei file, acesta se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila compartimentului de resurse umane.

(12) La finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, candidatul are obligaţia de a preda comisiei de examen lucrarea scrisă şi de a semna borderoul special întocmit în acest sens.

            Art. 10. (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată.

(2) Lucrările de la proba scrisă se corectează sigilate.

(3) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în procesul verbal al examenului. Acordarea punctajului final pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.

(4) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal al examenului.

(5) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de examen, lucrarea se recorectează de către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de examen.

(6) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării în condiţiile prevăzute la alin. (5).

            Art.11. (1) Lucrările scrise se desigilează după acordarea punctajelor finale la proba scrisă.

(2) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi la proba scrisă şi menţiunea "admis" ori "respins" se afişează la sediul instituţiei.

            Art. 12.  (1) Proba scrisă se notează de la 0 la 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi, în ordinea punctajelor obţinute, candidaţii care obţin cel puţin 50 puncte, în limita posturilor pentru care s-a organizat examenul. La punctaje egale, se organizează cu celeritate o nouă probă scrisă la care vor participa persoanele aflate în această situaţie.

 (2) Rezultatele probei scrise se afişează în cel mult 24 de ore la sediul instituţiei.

 (3) Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul examenului se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

            Art. 13. (1) La finalizarea examenului se întocmeşte un proces-verbal care conţine modul de desfăşurare şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii şi de secretarul comisiei de examen.

(2) Candidatul are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a examenului.