Hotărârea nr. 10/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 10 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 


HOTĂRÂRE

            privind aprobarea deplasării în localitatea Bran, judeţul Brașov pentru perioada 29.01.2011 -04.02.2011 a copilului Toma Antonio Adrian,  aflat în plasament la

asistent maternal profesionist angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, împreună cu echipa de polo pe apă din cadrul Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 “Pajura” în cantonamentul de pregătire,   însoţit de antrenor - domnul Pleşca Laurenţiu

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată;

Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 1438/10.12.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a III- a Civilă, definitivă şi irevocabilă la data de 10.03.2010, prin care se încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul Toma Antonio Adrian şi se deleagă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de minor către Consiliul Local Sector 1;

Având în vederea Hotărârea nr. 168/05.05.2005 emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 1, prin care s-a stabilit plasamentul copilului Toma Antonio Adrian la asistentul maternal profesionist Bărbulescu Iuliana;

Luând în considerare cererea înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu nr. 828/11.01.2011, formulată de domnul Pleşca Laurenţiu, antrenorul echipei de polo C.S.S nr. 1 „Pajura”;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.,,n’’ coroborat art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă deplasarea în localitatea Bran, județul Brașov, pentru perioada 29.01-2011-04.02.2011 a copilului Toma Antonio Adrian, aflat în plasament la asistentul maternal profesionist Bărbulescu Iuliana, angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Hotărârii nr. 168/05.05.2005 emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 1, pentru perioada 29.01.2011-04.02.2011, împreună cu echipa de polo pe apă din cadrul Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 “Pajura” în cantonamentul de pregătire, însoţit de antrenor - domnul Pleşca Laurenţiu.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     10

            Data:  31.01.2011