Hotărârea nr. 1/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 1 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai

Proiectului „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează

energie geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,

 situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9”

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii aprobate prin Ordinul 527/2008 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

Analizând Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, aprobat prin Ordinul nr. 1741 din 20.10.2010 al Ministrului mediului și pădurilor;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(2), lit.”m”  şi art.115, alin.(1), lit.,,b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate al Proiectului „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9 ”.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului menţionat la art. 1, pentru varianta 1 analizată în cadrul studiului - sistem monovalent de încălzire/răcire cu utilizarea pompelor de căldura (sol-apă), după cum urmează:

 

a) valoarea investiţiei:                             4 677 076 lei (inclusiv TVA)

b) C+M:                                                     123 766 lei (inclusiv TVA)

c) durata de realizare a investiţiei:                        7 (şapte) luni

 

Art.3. Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local și/sau din alte surse legal constituite.

Art.4. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     1

            Data:  26.01.2011