Proces verbal din 07.07.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 7 iulie 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  7 iulie 2010

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin  Dispoziţia  nr. 4727 din 6 iulie 2010, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010 – Primarul Sectorului 1

 

La şedinţă au participat 23 consilieri locali. Au lipsit: d-na Zvirid Ana Luiza, dl.Crişu Florian Mişu, dl.Ghinea Constantin Alin şi dl.Topor Ştefan.  De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanţig – reprezentantul prefecturii Municipiului Bucureşti, directori.

 

Dl. Grigorescu– deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 21 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 29 iunie 2010.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-20 voturi pentru

-1 abţinere

(La momentul votului, în sală se aflau 21 consilieri locali)

PROCESUL VERBAL A FOST DESCĂRCAT CU MAJORITATE DE VOTURI

 

Dl. Brad:  Bună ziua. Pentru şedinţa de astăzi avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI.

 

           1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010

           Dl. Gănescu – acum câteva zile am mai avut o şedinţă. De ce era atât de urgent să discutăm rectificarea bugetului?

           Dl. Grigorescu – convocarea acestei şedinţe se datorează Ordonanţei nr.63/2010 care modifică legea finanţelor publice. La nivelul Sectorului 1, excepţie făcând Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, trebuie să rămână aproximativ 950 funcţionari. Datorită numărului redus al populaţiei Sectorului 1, deşi avem cea mai mare suprafaţă, vom ajunge la 900 angajaţi cuprinşi în: Primăria Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 şi Administraţia Pieţelor Sector 1. Azi, avem 2800 angajaţi. Nu ştiu cum ne vom descurca în continuare. Rectificarea de buget de astăzi o facem în scopul de a salva 60 de angajaţi de la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1. Ordonanţa de urgenţă exceptează învăţământul şi sănătatea de la această reformă administrativă. Refacem astfel un capitol bugetar, mutând aceşti angajaţi pe domeniile sănătate şi învăţământ.

           Dl. Dan Vasile – ce se va întâmpla cu poliţiştii comunitari?

           Dl. Grigorescu – la nivelul sectorului 1 sunt aproximativ 224.000 locuitori, deşi din ultimile date ar fi 260.000. Dacă mergem pe 224.000, va trebui să avem 224 poliţişti, cu tot cu conducere.

           Dl. Dan Vasile – câţi sunt acum?

           Dl. Grigorescu – cu aproximaţie, cam 500 de poliţişti comunitari. Dar, după reduceri, o să mai vedeţi 6-7 patrule în sector.

           Dl. Bâzgan – să se pregătească nişte criterii pentru că avem de-a face cu oameni, să le vedem şi noi.

           Dl. Grigorescu – procedura va fi făcută conform prevederilor legale. De exemplu daca din 10 posturi de consilier 1, toate ocupate, se reduc 5, cei 10 consilieri vor da concurs prntru ocuparea celor 5 posturi rămase.

           Dl. Dan Vasile – avem multe direcţii generale cu director adjunct, directori generali adjuncţi. Cu aceştia ce se va întâmpla?

           Dl. Grigorescu – dacă după restructurări vor rămâne cu 150 de oameni, vor rămâne directori. Consiliul Local va vota organigrama. Aveţi obligaţia să supuneţi discuţiilor şi să votaţi organigrama propusă de primar.

           Dl. Dan Vasile – vreau să văd şi eu ordonanţa în care se specifică faptul că suntem obligaţi să votăm organigrama propusă de primar.

           Dl. Grigorescu – după şedinţă, vă invit la mine în birou să o studiaţi.

           Dl. Gănescu – vă rog să aveţi în vedere faptul că la nivel naţional există un contract de muncă ale cărui prevederi trebuie respectate. În contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional se specifică faptul că în astfel de situaţii, de restructurări majore, nu se vor mai menţine în serviciu persoanele care însumează pensia cu salariul, în detrimentul celor care au doar salariu. Doresc să se consemneze în scris ceea ce am spus.

           Dl. Brad – se consemnează în procesul verbal.

 

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

             -21voturi pentru

             -2 abţineri

             HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

        Întocmit ,

            1 ex.

   Floarea Gaşpar