Hotărârea nr. 99/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 99 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 ;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

           Tinând seama de:

Legea nr.114/1996 a locuintei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945-22.12.1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;               

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 40/1999 privind protectia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă, aprobată prin Legea nr.241/2001,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

   CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/2004  privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca masură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

 

Articolul 1 din hotărâre se modifică şi va avea următorul conţinut:

 

“(1) Se aprobă acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, constând în plata chiriei , în cuantum de 700 - 900 lei lunar/familie, în funcţie de punctajul obţinut. Perioada de acordare a ajutorului este de 96 de luni de  la prima Dispoziție a Primarului Sectorului 1  pentru acordarea ajutorului.

Punctajul se calculează conform criteriilor  reactualizate prevăzute în Anexa nr. 1A a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 124/23.04.2008.

            Dacă în urma calculului punctajului reiese o sumă mai mare decât chiria percepută conform contractului se va acorda suma din contract.

Persoanelor care beneficiază deja de ajutor pentru plata chiriei li se acordă cuantumul actualizat la prima reevaluare, care poate fi făcută la termen sau la cerere.”

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/2004  privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,  rămân nemodificate.

Art.3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 05 2010.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Sector 1, Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                              Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                 Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    99

            Data: 22.04.2010