Hotărârea nr. 98/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 98 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                           

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei mese calde/zi pentru beneficiarii

Centrului Multifuncţional „Phoenix" din cadrul

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit  de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile:

Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

Legii  nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată;

Hotărârii Guvernului României nr.1826/22.12.2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

Hotărârii Guvernului României nr.1175/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013;

Ordonanţei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului României nr.86/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.272/25.06.2009  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.175/2008 privind  nivelurile alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.(1), art.81, alin(1), lit."n" şi art.115, alin (1), lit."b" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă acordarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unei mese calde/zi pentru beneficiarii Centrului Multifuncţional „Phoenix" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu domiciliul pe raza sectorului 1, în cuantum de 7 lei/zi/beneficiar.

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                              Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    98

            Data: 22.04.2010