Hotărârea nr. 97/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 97 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării activităţilor Proiectului „Orizont 2009” elaborat de

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Luând în considerare Proiectul  „Orizont 2009”, elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat pentru finanţare conform Scrisorii de Informare privind Aprobarea Cererii de Finanţare nr. E1412/AZ/24.03.2010, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 13649/29.03.2010;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2) și art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă implementarea activităţilor Proiectului „Orizont 2009” elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi aprobat pentru finanţare, conform Anexei nr.1, care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectrorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                              Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    97

            Data: 22.04.2010

FSE

http://actionweb.fseromania.ro/print_pr.php?id_pr=49167

Dosarul meu


Denumire organizație DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI -SECTOR 1

Adresă poștă electronică

Cod de înregistrare fiscală

Număr de înregistrare în registrul comerțului

Anul înființării Adresa poștală

Cod

Localitate

Județele

Regiune

Nr. de la Registrul Asociațiilor și

Fundațiilor


dgaspc-sectorl@dgaspc-sectorull.ro

15318810

nu este cazul

2003

București, Sectorul 1, Biv. Mareșal Averescu nr. 17

011454

București

București

București-Ilfov

nu este cazul

TIPUL SOLICITANTULUI

Tipul solicitantului Persoane juridice de drept public, instituții publice finanțate

integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale

REPREZENTANTUL LEGAL

Prenume și Nume DANUȚ IOAN FLEACĂ Funcție DIRECTOR GENERAL

Număr de telefon 021. 222.53.46 Număr de fax 021. 222.42.75

Adresă poștă electronică director-general@dgaspc-sectorull.ro Document de identitate ci seria RR nr. 312426

Emis de Secția 1 Poliție La data de 15-06-2004

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare și în formularele referitoare la aplicant și la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și

completările ulterioare

ALTE INFORMAȚII

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț)

Anul n*-l

Număr mediu de angajați

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț)


2900

108180000 (prevedere bugetara)

10583147 (Prevedere bugetara-cheltuieli)

3150

225472220 (prevedere bugetara)

73343213 (Prevedere bugetara-Cheltuieli)


Partenerii

PARTENERII IMPLICAȚI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se face DA în parteneriat?

1

ID Partener 14844

Denumire organizație


Număr înregistrare Adresa poștală


Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 6 17300924

Str. Drumul Taberei nr.18, sector 6, București

Persoana de contact Marius Lacatus - Director General

Descrierea activității partenerului Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

Sector 6 este instituția publica, aflata in subordinea Consiliului Local Sector 6, infiintata la data de 01.03.2005 prin comasarea serviciului public pentru protecția copilului si a serviciului public de asistenta sociala ce funcționau la nivelul sectorului 6 al municipiului București, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004. Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 6 realizează la nivelul sectorului 6 masurile de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoie. Instituția are rolul de a asigura, la nivelul sectorului 6, aplicarea politicilor si strategiilor guvernamentale de asistenta sociala in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale si a sărăciei. In acest sens, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 6 elaborează strategia proprie de asistenta sociala, planul de asistenta sociala si programe de acțiune in domeniu, in funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritoriala. In domeniul protecției persoanelor cu handicap, asigura respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistenta, consiliere, ingrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare si formare profesionala, precum si alte tipuri de servicii, in funcție de nevoile persoanelor cu handicap, in baza incadrarii acestora in

categorii de persoane cu handicap.

Experiența relevanta a Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului partenerului pentru domeniul Sector 6 are experiența in implementarea proiectelor cu

proiectului finanțare europeana in domeniul protecției persoanelor cu

dizabilitati. Titlu proiect: Dreptul la sanse egale Obiectiv: crearea unui serviciu social complex de integrare a adultilor cu probleme de sanatate în comunitate Valoare proiect: 589.580,2 lei Finanatare: Phare si MMFES Romania, anul obținerii finanțării 2004 Phare2004 Titlu proiect: Un pas inainte Obiectiv: Crearea unui serviciu social complex de integrare a adultilor cu probleme de sanatate mintala pentru includerea in comunitate si reducerea gradului de sărăcie a acestora. Rezultate:Prin derularea activitatilor proiectului a scăzut numărul de internări al beneficiarilor de la 6-8/an la 1-2/an. Totodată a crescut nivelul de trai pentru beneficiari, apartinatori, membri ai familiilor celor cu probleme de sanatate mintala. Valoare proiect: 103.589,10 ron Finanțare: BIRD Romania, finanțare obtinuta in anul 2008

Activitatea/activitățile din cadrul Partenerul 1 a fost implicat in dezvoltarea inițierea si planificarea proiectului în care este implicat proiectului, prin furnizarea de date statistice privind grupul tinta

al proiectului, prin analiza nevoilor existente la nivel local precum si in elaborarea cererii de finanțare. In implementarea proiectului, DGASPC Sector 6 va avea responsabilități in cadrul următoarelor activitati: Pregătirea si organizarea proiectului Componenta 2 Activitatea 2.1 Identificare spatii, 2.2 Selectare beneficiari, 2.3 Consiliere vocationala beneficiari, Componenta 3 Activitatea 3.3 Selectare beneficiari, Activitatea 4 Promovarea proiectului

Tipul partenerului Partener național Regiune/Țara București-Ilfov

Anul n*-2

Număr mediu de angajați 1674

Cifra de afaceri 83182000(prevedere bugetara)

Profitul sau pierderea net(ă) a

exercițiului financiar (conform 7122000 (prevedere bugetara-cheltuieli) bilanț)

Anul n*-l

Număr mediu de angajați 1739

Cifra de afaceri l07238000(prevedere bugetara)

Profitul sau pierderea net(ă) a

exercițiului financiar (conform 4351000 (prevedere bugetara-cheltuieli) bilanț)

ID Partener 14846

Denumire organizație Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova

Număr înregistrare 9770267

Adresa poștală str. Șos.Vestului, nr. 14-16, Ploiești, jud. Prahova

Persoana de contact Vasilica Florea - Director executiv

Descrierea activității partenerului Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

Prahova este instituția publica cu personalitate juridica, infiinaata in subordinea Consiliului Județean Prahova, care asigura la nivel județean, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoie. In vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția Generala indeplineste

următoarele funcții: de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de acțiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Județean; de coordonare a activitatilor de asistenta socială si protecție a copilului la nivelul județului; de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție; de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si instituțiilor care au responsabilități in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentanții societății civile care desfasoara activitati in domeniu; de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru soluționarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul județului; de reprezentare a Consiliului județean Prahova, pe plan intern si extern, in domeniul asistentei sociale si protecției copilului.

Experiența relevanta a DGASPC Prahova are experiența in implementarea proiectelor cu partenerului pentru domeniul finanțare europeana. Titlu proiect:Copiii mai intai

proiectului Obiectiv:asigurarea serviciilor de protecție de tip familial pentru copiii ocrotiți in Centrul de Plasament Nedelea si prevenirea institutionalizării copiilor aflati in dificultate. Valoare:264.602 Euro Finantare:Fonduri Phare Romania, Titlu proiect:Organizarea si funcționarea componentei adulte de recuperare/reabilitare din cadrul C.I.A. Liliesti Băicoi Obiectiv:Ameliorarea stării de sanatate, menținerea nivelului funcțional al beneficiarilor proiectului si creșterea gradului de independenta, de integrare sociala, economica, profesionala si familiala in rândul acestora. Valoare: 199.797 EURO Romania, Phare 2004-2006 Anul obținerii finanțării:2008 Titlu proiect: Formarea personalului din centrele de plasament din subordinea DGASPC Prahova" Obiectiv:mbunatatirea cunoștințelor si abilităților personalului care activeaza in cadrul serviciilor rezidențtale pentru copii aflate în structura Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova. Valoare:83990lei Romania, ANPDC Anul obținerii finanțării: 2009

Activitatea/activitățile din cadrul Partenerul 2 a fost implicat in dezvoltarea inițierea si planificarea proiectului în care este implicat proiectului prin analiza nevoilor existente la nivel local precum si

in elaborarea cererii de finanțare. In implementarea proiectului, DGASPC Prahova se va implica in realizarea următoarelor activitati: Pregătirea si organizarea proiectului Componenta 2 Activitatea 2.1 Identificare spatii, 2.2 Selectare beneficiari, 2.3 Consiliere vocationala beneficiari, Activitatea 4 Promovarea proiectului

Tipul partenerului Partener național Regiune/Țara Sud-Muntenia

Anul n*-2

Număr mediu de angajați 1719

Cifra de afaceri 104183000 ron (prevedere bugetara) Profitul sau pierderea net(ă) a

exercițiului financiar (conform 1264295ron (prevedere bugetara-cheltuieli) bilanț)

Anul n*-l

Număr mediu de angajați 1770

Cifra de afaceri I34532390ron (prevedere bugetara)

Profitul sau pierderea net(ă) a

exercițiului financiar (conform 5243147ron (prevedere bugetara-cheltuieli) bilanț)

ID Partener 14857

Denumire organizație


Fundația Estuar


Număr înregistrare 4829835

Adresa poștală Șoseaua Olteniței, Nr 188, Bl,Bl 1, Sc2, Ap 54, Sector 4, București

Persoana de contact Sibille Gasser - Director Executiv

Descrierea activității partenerului Misiunea Fundației Estuar este de a oferi opțiuni sociale si

alternative adultilor cu probleme de sanatate mintala pentru reintegrearea lor in comunitate. Valorile si principiile organizationale susțin respectul fata de beneficiar, confidențialitatea informațiilor primite de la beneficiar, lupta impotriva practicilor discriminatorii, incurajarea beneficiarilor sa-si asume riscurile unui trai obișnuit, creșterea tolerantei si intelegerii fata de persoanele cu nevoi speciale, respect fata de individualitatea si demnitatea beneficiarilor, promovarea șanselor egale pentru toti membrii comunității, cultivarea competentei si profesionalismului in cadrul serviciilor oferite. Principalele obiective inițiate si implementate de Fundația Estuar vizeaza: «Servicii de consiliere si informare (managementul bolii psihice, școala aparținătorilor, reprezentare sociala, etc.)

• Servicii de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala (grupuri de suport pentru beneficiari si lucratori, activitati recreative si creative, ateliere lucrative, activitati terapeutice, spălătorie, realizarea unei reviste a beneficiarilor, etc.) «Servicii locative printr-un proiect de locuințe protejate (4 apartamente in cartierele bucurestene) care permite familiarizarea deprinderilor casnice, activitati sociale, suport moral, management financiar personal, etc.) «Advocacy si lobby, prin apartenența la federații de protecție a drepturilor oamenilor si inițiative strategice (modelul de buna practica al Fundației Estuar sa fie replicat si imputernicit prin puterea financiara si politica a statului)

Experiența relevanta a Fundația Estuar are experiența relevanta in implementarea partenerului pentru domeniul proiectelor cu finanțare europeana, in domeniul protecției

proiectului persoanelor cu handicap mintal. Titlu: Ateliere creative pentru adulti cu probleme de sanatate mintala Sursa de finanțare: Asociația Internaționala a Femeilor din București; Costul proiectului: 12500 Ron; Perioada : aprillie 2007-aprilie 2008;Ploiești; 40 de persoane asistate Titlu:Centru de consiliere psiho-socio-juridica pentru adultii cu probleme de sanatate mintala Sursa de finanțare: MMFES; Perioada : Feb 2007-Ian 2008; Botoșani; 60 de persoane asistate. Titlu proiect: Abilitați persoanele cu dizabilitati - Integrarea prin muncă de la teorie la fapte! Aplicant DGASPC Sector 1 in parteneriat cu Fundația Estuar Sursa de finanțare: Phare2004; Costul proiectului : 70.820 Euro; Perioada:Feb 2007-Ian 2008; Sectorl; 50 de persoane asistate. Titlu Locuințe Protejate Sursa de finanțare: Tudor Trust UK; Costul proiectului: 10.000 GBP; Perioada : Ian-Dec 2008; Sector 4 si 5; 10-12 beneficiari /an. Titlu: Mental health-trained today to train tomorrow Sursa de finanțare: CE prin EACEA;Costul proiectului: 41.000 euro; Perioada: nov 2007-oct 2009; Sector 6; instruirea a 20 de persoane din tari diferite care vor deveni traineri in tarile lor pentru asociațiile cu implicare Titlu: împreuna putem invinge mentalitatea, indiferenta, teama Sursa de finanțare: MF/CFCU Phare 2006; buget 79,900 Euro; București, Constanta, Ploiești, Botoșani si Cluj; Scop;

Promovarea sanatatii mintale conform modelelor europene adolescenților, tinerilor, educatorilor, medicilor de familie, aparținătorilor adultilor cu probleme de acest tip. Titlu: Un pas înainte Sursa de finanțare: BIRD si MMFES; Costul total : 179.680 Ron; Perioada : Ianuarie- Decembrie 2008; Sector 6 Rezultate: 80 de persoane asistate

Activitatea/activitățile din cadrul Fundația Estuar a contribuit ia dezvoltarea ideii de proiect, la proiectului în care este implicat elaborarea cererii de finatare. Pe perioada implementării

proiectului, va avea responsabilități in realizarea următoarelor activitati: Pregătirea si organizarea proiectului Componenta 3 Activitatea 3.2 Selectare beneficiari, Pregătirea activitatii pentru achiziționarea ehipamentelor pentru funcționarea atelierului de lumanari, Activitatea 3.4 Derulare de activitati in cadrul atelierelor protejate, Activitatea 4 Promovarea proiectului

Tipul partenerului Partener național Regiune/Țara București-Ilfov

Anul n*-2

Număr mediu de angajați 57

Cifra de afaceri 995.455 lei (venituri)

Profitul sau pierderea net(ă) a

exercițiului financiar (conform 0 bilanț)

Anuln*-l

Număr mediu de angajați 29

Cifra de afaceri 1.659.235 lei (venituri)

Profitul sau pierderea net(ă) a

exercițiului financiar (conform 0 bilanț)

ID Partener 14870

Denumire organizație Fundația Speranța Număr înregistrare 41136150

Adresa poștală Mahlesingel 13/ 3055 SJ Rotterdam Netherland

Persoana de contact Andrea Teunissen - Președinte

Descrierea activității partenerului Fundația Speranța este o organizație nonprofit, ce desfasoara activitati cu scopul îmbunătățirii situației copiilor si tinerilor cu handicap, aflati in dificultate. Fundația Speranța se implica finaciar in implementarea de proiecte in domeniul persoanelor cu dizabilitati , facilitând in același timp si stabilirea de contacte intre organizațiile romane si cele olandeze.

Experiența relevanta a Inca din anul 1996, Fundația Speranța s-a implicat in derularea partenerului pentru domeniul de proiecte ce vizeaza modernizarea educației speciale din

proiectului Romania. In perioada 2002-2006 Fundația Speranța a

implementat un proiect prin care s-au creat ateliere de lucru -Talentino workshops in cadrul Scolii Speciale nr.10 din București, finanțând atat dotarea atelierelor cat si achiziționarea materialelor educaționale si, in același timp, fiind responsabila de organizarea schimburilor de experiența intre specialiștii olandezi si cei romani.

Activitatea/activitățile din cadrul Partenerul a fost implicat in inițierea proiectului, dezvoltarea ideii proiectului în care este implicat de proiect si elaborarea cererii de finanțare. In implementarea

proiectului se va implica in realizarea Componentei 3. Mediaza relațiile dintre partenerii proiectului si organizațiile olandeze, intre specialiștii romani si cei olandezi Se implica in realizarea programelor de instruire pentru specialiștii din cadrul proiectului, participând la redactarea si traducerea materialelor, realizarea schimburilor de experiența Contribuie la dezvoltarea proiectului prin contactarea si implicarea in proiect a specialiștilor cu o vasta experiența in domeniu Acorda asistenta tehnica si metodologica de specialitate prin transfer de cunoștințe

Tipul partenerului Partener transnațional

Regiune/Ț ara


Netherlands


Anul n*-2

Număr mediu de angajați


25 voluntari


Cifra de afaceri 52000euro

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar (conform 0

bilanț)

Anul n*-l

Număr mediu de angajați


25 voluntari


Cifra de afaceri


52000euro


Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar (conform 0

bilanț)

ID Partener 14892

Denumire organizație Haga Grup Număr înregistrare -

Adresa poștală Kerketuinenweg 24, Postbus 43070, 2504 AB Den Haag Persoana de contact g.A. van Ettekoven - Director General

Descrierea activității partenerului Haga Grup este o organizație de dezvoltare ocupationala,aflata in subordinea Municipalității din Haga, al cărei scop este de a dezvolta persoanele cu dizabilitati ocupationale prin desfasurarea de activitati lucrative, generatoare de venit in cadrul unor ateliere protejate,urmând un plan individual de dezvoltare. Obiectivul consta in dezvoltarea abilităților de baza a persoanelor cu dizabilitati si plata salariului acestor persoane. Grupul tinta este format din persoane cu handicap fizic, psihic si mental, in cadrul atelierelor protejate fiind incadrate in munca 2400 persoane cu diverse tipuri de handicap.

Experiența relevanta a Haga Grup a dezvoltat in urma cu peste 10 ani la nivelul orașului partenerului pentru domeniul Haga, o întreprindere sociala in cadrul careia, in prezent sunt

proiectului angajate 2640 persoane, 2400 dintre acestea fiind persoane cu dizabilitati. Persoanele cu dizabilitati desfasoara in cadrul atelierelor protejate, activitati generatoare de venit.

Activitatea/activitățile din cadrul Partenerul a fost implicat in inițierea proiectului, dezvoltarea ideii proiectului în care este implicat de proiect si elaborarea cererii de finanțare. In implementarea

proiectului se va implica in realizarea Componentei 3. Se implica in realizarea schimburilor de experiența Acorda asistenta tehnica si metodologica de specialitate prin transfer de cunoștințe

Tipul partenerului Partener transnațional Regiune/Țara Netherlands

Anul n*-2

Număr mediu de angajați 2649

Cifra de afaceri


84000000 euro


Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar (conform 0

bilanț)

Anul n*-l

Număr mediu de angajați 2649

Cifra de afaceri


84000000 euro


Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar (conform 0

bilanț)

ID Partener 14897

Denumire organizație Asociația ALTERNATIVA 2003 Număr înregistrare 15221620

Adresa poștală str Fortunei nr 51 sector 1 București

Persoana de contact Mihaela Rotar - președinte

Descrierea activității partenerului Asociația ALTERNATIVA 2003 acorda din 2003 servicii sociale tinerilor cu dizabilitati intelectuale. Activitățile asociației se desfasoara in cele 3 centre infiintate cu finanțare nerambursabila pe diverse proiecte si anume: Centru de Zi, Centru de Integrare prin Terapie Ocupationala, Centru de Respiro( Găzduire Temporara).

Experiența relevanta a Asociația Alterinativa 2003 are experiența relevanta in partenerului pentru domeniul implementarea proiectelor cu finanțare europeana, in domeniul

proiectului protecției persoanelor cu handicap mintal. împreuna pentru un alt drum - perioada aprilie 2005 - nov. 2005. Scop: creșterea șanselor de integrare a tinerilor cu dizabiltati mintale prin dezvoltarea serviciilor de asis soc, pregătire profesionala: confecționat lumanari si mici obiecte Finanțator: ANPH.Buget: 40.081 RON. O sansa la independenta Durata: 1 oct 2006-30 sept 2007. Scop: Creșterea gradului de independenta pentru tinerii cu dizabilitati mintale .Obiectiv: înființarea unui Atelier lucrativ -olărit.Finanțator: United Way Romania.Buget: 10607 EURO. Extinderea serviciilor oferite tinerilor cu dizabilitati in Centrul de Integrare prinTerapie Ocupationala Durata: 1 noie 2008-31 oct 2009. Scop: Creșterea gradului de de independenta pentru tinerii cu dizabilitati mintale .Obiectiv: înființarea unui Atelier lucrativ -mozaicuri din ceramica.Finanțator: United Way Romania.Buget: 55000 lei. O sansa in plus independentei - Scop: creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a tinerilor de peste 18 ani care se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecția copilului. ParteneriCRED si DGAS din sectoarele 4, 5, 6. Durata: mai 2008- aprilie 2009.Buget: 124540 EURO.Centru de Inserție Profesionala Scop: creșterea capacității de a duce o viață independenta și prin implicarea activă a membrilor comunității în procesul de inserție socială. 24 tineri cu handicap mintal vor beneficia in cadrul Centrului de Inserție Profesionala de următoarele servicii: de pregătire profesionala( croitorie, serigrafie, ), socializare, consiliere, transport si de hrana. Finanțator: MMSSF. Buget: 196689 EURO. Durata: dec 2008-noiemb 2009. Aplicant: DGASPC SIPartener: ALTERNATIVA 2003.

Activitatea/activitățile din cadrul Asociația Alternativa 2003 a contribuit la dezvoltarea ideii de proiectului în care este implicat proiect, la elaborarea cererii de finatare. Pe perioada

implementării proiectului, va avea responsabilități in realizarea următoarelor activitati: Pregătirea si organizarea proiectului Componenta 3 Activitatea 3.2 Selectare beneficiari, Pregătirea activitatii pentru achiziționarea ehipamentelor pentru funcționarea atelierului de modelare obiecte din lut, Activitatea 3.4 Derulare de activitati in cadrul atelierelor protejate, Activitatea 4 Promovarea proiectului

Tipul partenerului Partener național Regiune/Țara București-Ilfov

Anul n*-2

Număr mediu de angajați 13

Cifra de afaceri 486.254 RON

Profitul sau pierderea net(ă) a

exercițiului financiar (conform 2172 RON bilanț)

Anul n*-l

Număr mediu de angajați 13

Cifra de afaceri 157.010 RON

Profitul sau pierderea net(ă) a

exercițiului financiar (conform -5712 RON bilanț)

ID Partener 14919

Denumire organizație


Fundația Motivation Romania

Număr înregistrare 7081193

Adresa poștală Sos.Alexandriei nr.478, Bragadiru, jud.Ilfov, cod 077025

Persoana de contact Cristian Ispas - Director General

Descrierea activității partenerului Fundația Motivation Romania este o organizație

neguvernamentala,creata pentru a veni in sprijinul persoanelor cu dizabilitati. Serviciile oferite acopera o gama larga de nevoi ale acestor persoane.Programele pun accent pe integrarea sociala,educaționala si profesionala,prin consultanta pentru accesibilizarea spatiilor,medierea integrării in munca.Fundația Motivation:-s-a implicat in dezinstitutionalizarea copiilor cu dizabilitati din centrul de plasament Tancabesti prin dezvoltarea serviciului de asistenta maternala si crearea de case de tip familial in care locuiesc in prezent 23 de copii si tineri cu handicap sever,- oferă consultanta pentru creșterea calitatii serviciilor destinate persoanelor cu dizabilitati pentru DGASPC uri din tara. In 2008Fundatia Motivation Romania a devenit partener Shaw Trust UK.Este membra a Federațiilor ANCOR si Workability Europe, din 2004 fiind afiliati la Federația Internaționala de Tenis. Fundația Motivation are drept scop imbunatatirea calitatii vieții persoanelor cu dizabilitati, oferind servicii care contribuie la dezvoltarea independentei personale si la integrarea lor sociala. Unul din programele fundației are in vedere integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati si este dezvoltat in colaborare cu SC Motivation SRL. Programul este acreditat de AOFM si desfasoara servicii de informare si consiliere si servicii de mediere a muncii pe piața interna pentru persoanele cu dizabilitati.

Principii:-respectarea legislației in domeniul ocupării forței de munca si al protecției si promovării drepturilor persoanelor cu handicap;-tratamentul tuturor beneficiarilor fara discriminare pe criterii de sex, vârsta, religie, rasa, opinii politice, origine sociala, origine etnica, statut familial si respectând principiul egalitatii sanselor;-asigurarea confidențialității datelor si informațiilor despre beneficiari; -asigurarea ca incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati se face cu respectarea legislației.

Experiența relevanta a Fundația Motivation a derulat 28 de proiecte cu finanțare partenerului pentru domeniul europeana si naționala in domeniul protecției persoanelor cu

proiectului dizabilitati. Privind spre viitor-\"Obiectiv:dezvoltarea de servicii educaționale si sociale-model de buna practica in abilitarea persoanelor cu dizabilitati pentru o mai buna inserție sociala si pe piața muncii,RomaniaFSE-DMI 2.2 Suma: 2101726 lei,Anul obținerii: 2008 V'Retea pentru Incluziune V’Obiectiv: Dezvoltarea unei rețele de servicii de calitate si inalt specializate pentru persoanele cu dizabilitati din Romania care sa duca la dezvoltarea unei societăți incluzive.Romania,FSE-DMI 6.1 "Suma: 3467828 lei,Anul obținerii: 2008 \"START pentru

egalitatea de sanse a persoanelor cu dizabilitati pe piața muncii\",Obiectiv: Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati pe piața muncii din Regiunile N-V, N-E si S-V prin intermediul unui parteneriat transnațional care sa creeze o rețea de 3 Centre Regionale de Incluziune Sociala si Angajare a persoanelor cu dizabilitati cu servicii de calitate in domeniul motivării, consilierii, medierii, accesibilizarii si asistării post-angajare a 1400 de persoane cu dizabilitati pe piața muncii, Romania,FSE-DMI 6.2 "împreuna pe piața muncii",Suma: 3539327 lei.Anul obținerii: 2008 V'Facilitarea dreptului la munca al persoanelor cu dizabilitati locomotorii din Romania\",Scopul proiectului: promovarea dreptului la munca al persoanelor cu dizabilitati din Romania in contextul lipsei de servicii adaptate nevoilor de angajare ale acestora.Romania,PHARE 2005/017-553.01.02/02 Suma: 43,515.25 EUR ,Anul obținerii: 2007; \"Consolidarea capacitatii si extinderea serviciilor\",Scop: Creșterea capacitatii Fundației Motivation Romania de a furniza servicii de calitate adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilitati,Romania, Phare Dezvoltarea sectorului ONG Phare 2004/016-772.01.02/01/ONG 34,Suma: 153709.36 lei

Activitatea/activitățile din cadrul Fundația Motivation Romania a contribuit la dezvoltarea ideii de proiectului în care este implicat proiect, la elaborarea cererii de finatare. Pe perioada

implementării proiectului, va avea responsabilități in realizarea următoarelor activitati: Pregătirea si organizarea proiectului Componenta 3 Activitatea 3.2 Selectare beneficiari, Pregătirea activitatii pentru achiziționarea ehipamentelor pentru funcționarea atelierului grădinărit, Activitatea 3.4 Derulare de activitati in cadrul atelierelor protejate, Activitatea 4 Promovarea proiectului

Tipul partenerului Partener național Regiune/Țara București-Ilfov

Anul n*-2

Număr mediu de angajați 49

Cifra de afaceri 2567497

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar (conform 96820

bilanț)

Anul n*-l

Număr mediu de angajați 55

Cifra de afaceri 2620931

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar (conform -39048

bilanț)

ID Partener 14921

Denumire organizație Asociația Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) "PRO VOCAȚIE"

Număr înregistrare 14473033

Adresa poștală str. Icoanei Nr. 87, Sector 2, București, Romania

Persoana de contact Jurcan Georgeta Rafila - Președinte

Descrierea activității partenerului Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocație este o organizație neguvernamentală, înființată în 2002 iar, din 2003, este Centru de evaluare a competențelor profesionale și furnizor de formare profesională în domeniul social, autorizat de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Până în prezent am creat o rețea de colaboratori formatori și

evaluatori pentru a dezvolta cursuri la nivel național. Rețeaua de formatori si evaluatori are un număr aproximativ de 40 persoane. Orașele în care am realizat cursuri de formare și evaluări în condiții reale de muncă pentru un număr de peste 2000 persoane, cu predilecție din Direcțiile de Asistență Socială, sunt: București, Constanța, Iași, Timiș, Bacău, Satu Mare, Suceava, Cluj, Bistrița, Maramureș, Vâlcea, Prahova, Brăila, Sibiu, Mureș, Teleorman, Giurgiu, Arad, Neamț. Principalele activități ale Pro Vocație sunt: - Evaluări de competențe profesionale în condiții reale de muncă în baza standardelor ocupaționale pentru ocupațiile: asistent maternal, lucrător social, asistent personal al persoanei cu handicap grav, formator, infirmiera, manager proiect, inspector resurse umane.. - Cursuri pentru calificările: instructor educator pentru unități de handicapați, asistent personal al persoanei cu handicap grav, formator, formator de formatori, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmier - Cursuri de formare continuă pentru competențe comune mai multor ocupații: Comunicare, Lucru în echipă, Rezolvarea de probleme, Igiena și securitatea muncii, Autodezvoltare profesională, Leadership, Munca orientată către client, Negociere, Management. - Elaborarea de standarde ocupaționale pentru ocupațiile: asistent maternal, lucrator social, asistent personal al persoanei cu handicap grav, infirmier, mediator sanitar.

Experiența relevanta a 1. „Formarea Lucratorilor Sociali Stradali din București". 2002, partenerului pentru domeniul UNICEF, Romania: elaborarea Standardul pentru Lucrator Social,

proiectului formarea a 29 de lucratori sociali din cadrul DPDC -urilor din București, elaborarea curriculei si a manualului lucratorului social; 13.905 $. 2. „Formarea și Certificarea Formatorilor și a Lucratorilor Sociali Stradali din București, Iași, Constanta, Timișoara" 2003, UNICEF, Romania: evaluarea si certificarea ca lucratori sociali a 45 specialiști din Constanta, Timișoara, Iași; 24.796 $. 3. „Evaluarea si certificarea îngrijitorilor la domiciliu pentru persoane vârstnice din Braila si Galați". Școala Lois Pasteur Braila RICOP, 2003: 30 de persoane evaluate si certificate ca ingrijitori la domiciliu; 6.000 EUR. 4. „Formarea personalului din cadrul Direcției Generale de Protecție a Copilului Bacau si elaborarea standardului pentru ocupația de asistent maternal", UNICEF in Romania, 2005: evaluarea si certificarea a 40 lucratori sociali, a 80 asistenți maternali, Elaborarea standardului de asistentul maternal; 30.936 $. 5. „Formarea asistenților personali, a formatorilor si a evaluatorilor de competente profesionale". Autoritatea Naționala pentru Protecția Persoanelor cu Handicap, 2005:formarea , evaluarea si certificarea a 100 asistenți personali, a 10 formatori si a 5 evaluatori de competente profesionale, elaborarea si validarea standardului pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav; 30.000 EUR. 6. „Valoare si demnitate" București, sector 2, PHARE 2006: 344 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav au fost formați, evaluați si certificați; 100.235 Eur. 7. "Recunoașterea rezultatelor invatarii" Phare, Jud Ilfov, 2008: Crearea Centrului de evaluare Romanicriss, formarea, evaluarea si certificarea a 20 evaluatori si a 100 mediatori sanitari de etnie roma; 55.594 EUR.

Activitatea/activitățile din cadrul Asociația Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale proiectului în care este implicat (CRFPS) "PRO VOCAȚIE" a fost implicata in elaborarea cererii de

finanțare. In implementarea proiectului va fi responsabila pentru realizarea Componentei 1, asigurând expertiza necesara derulării modulelor de formare si a introducerii noi ocupații in COR. Se va implica, de asemenea, in realizarea Activității 4 - Promovarea proiectului.

Tipul partenerului Partener național Regiune/Țara București-Ilfov

Anul n*-2

Număr mediu de angajați i

Cifra de afaceri 290170

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar (conform -19. 851

bilanț)

Anuln*-l

Număr mediu de angajați 6

Cifra de afaceri 612154

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar (conform 5721

bilanț)

INFORMAțII PROIECT

ID 49167

Titlul proiectului ORIZONT 2009

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI


Prenume și Nume Danut Ioan Fleaca Funcție Director General

Număr de telefon 021 2225346 Număr de fax 021 2224275

Adresă poștă electronică director-general@dgaspc-sectorull.ro

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE

Domeniul major de intervenție 6.1

TIPUL PROIECTULUI

Tipul proiectului Multi-regional

CLASIFICAREA DOMENIILOR

Clasificarea domeniilor Urban

LOCAȚIA PROIECTULUI

Țara

Regiunile

Județele București Ilfov

Altele Prahova Olanda - Rotterdam Olanda - Haga

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

Obiective orizontale ale POS DRU

Egalitate de șanse Dezvoltare durabilă Inovație și TIC Abordare transnațională Abordare interregională

DURATA PROIECTULUI

Durata 30 (în luni)

Exeriența relevantă a solicitantului Inca de la data înființării, Partenerul principal a incercat sa

pentru domeniul proiectului dezvolte o rețea complexa de servicii sociale cu scopul dezvoltării

capacitatilor individuale sau colective, pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calitatii vieții si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala. Solicitantul are experiența in protecția persoanelor cu dizabilitati, fiind responsabil de dezvoltarea serviciilor pentru persoanele adulte cu handicap. In perioada 2003-2009, Solicitantul a implementat 13 proiecte cu finanțare europeana si naționala, 6 dintre acestea avand ca si grup tinta persoanele cu dizabilitati. 2 dintre proiectele implementatea aveau ca scop creșterea gradului de inserție socio profesionala a persoanelor cu dizabilitati.

PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI

Descrieți parteneriatul pentru Parteneriatul a fost încheiat in vederea implementării cu succes a proiect proiectului. Toți partenerii au fost fost implicați in etapa de

dezvoltare a ideii de proiect, avand si roluri specifice in implementarea proiectului. Astfel: Partenerul 1 va fi implicat in activitatea de selectare a beneficiarilor proiectului precum si in cea de înființare a centrelor de consiliere vocationala. Partenerul 2 va fi implicat in activitatea de înființare a centrului de consiliere vocationala la nivel local Partenerul 3 va avea un rol important in procesul de selecție a beneficiarilor, avand in vedere domeniul de activitate, si in dezvoltarea atelierului de lumanari din cadrul intreprinderii sociale, ținând cont de experiența sa anterioara in domeniu Partenerul 4 se va implica in realizarea Componentei 3 a proiectului, avand in același timp si rolul de a media relațiile dintre partenerii romani si cei străini. De asemenea, contribuie la dezvoltarea proiectului prin contactarea si implicarea in proiect a specialiștilor cu o vasta experiența in domeniu si acorda asistenta tehnica si metodologica de specialitate prin transfer de cunoștințe Partenerul 5 va asigura realizarea schimbului de experiența pentru preluarea unor modele de bune pratici avand in vedere experiența de peste 10 ani in dezvoltarea unei intreprinderi sociale. Partenerul 6 se va implica in activitate de selectare a beneficiarilor si in dezvoltarea atelierului de modelare obiecte din lut, avand in vedere experiența anterioara in domeniu.

Partenerul 7 va avea rol in dezvoltarea atelierului de grădinărit (sera) si in selecția beneficiarilor, datorita expertizei in domeniu. Partenerul 8 va fi responsabil de implementarea Componentei 1 avand in vedere experiența si colaborările anterioare cu partenerul principal, partenerul 8 va asigura personalul calificat pentru inscrierea noii ocupații in COR,elaborarea standardului ocupational si derularea modulelor de formare. Partenerul principal alaturi de Parteneriil,2,3,6,7,8 vor realiza pe toata durata implementării proiectului activitati de informare si promovare a proiectului.Partenerul principal va desemna cate un coordonator pentru fiecare Componenta, care va coordona activitatea fiecărei persoane implicate in derularea Componetei respective. Cofinantarea va fi asigurata de către partenerul principal.

DESCRIERE PROIECT 1

Obiectivul proiectului Obiectiv:creșterea gradului de integrare in munca a persoanelor cu dizabilitati prin dezvoltarea unei intreprinderi sociale pilot cat si prin formarea profesionala a specialiștilor implicați in procesul de integrare socio-profesionala a acestor persoane. Obiectivul proiectului este in concordanta obiectivul gen al POSDRU -dezvoltarea capitalului uman prin facilitarea inserției pe piața muncii a tinerilor cu dizabilitati, promovarea inserției profesionale,promovarea formarii continue.Combaterea excluziunii sociale,a sărăciei, integrarea pe piața muncii a grupurilor dezavantajate sunt priorități

naționale,Romania,aliniindu-se astfel legislației Europene. Serviciile se doresc a fi coerente,intervenția se dorește a fi sistemica (se actioneaza la nivel de familie), au inceput sa se implementeze planurile naționale de acțiune (eradicarea sărăciei, reducerea instituționalzarii). Strategia pentru servicii sociale propune „dezvoltarea capacitatii autorităților locale de a acorda servicii sociale de calitate in contextul deficitului de servicii sociale la nivel național". Proiectul promovează incluziunea sociala, combate discriminarea, prin masuri active si preventive de ocupare a forței de munca, destinate persoanelor dezavantajate cu un nivel redus de calificare sau fara calificare. Obiective specifice: 1.Dezvoltarea unei intreprinderi sociale pilot, formata din 7 ateliere protejate, destinata pesoanelor cu dizabilitati; 2.Evaluarea competentelor si aptitudinilor si incadrarea in munca in cadrul celor 7 ateliere protejate a 60 de persoane cu dizabilitati,3.Formarea profesionala si dezvoltarea competentelor a 188 de specialiști care desfasoara activitati in domeniul protecției persoanelor defavorizate;4.Evaluarea si consilierea vocationala a 450 de persoane cu dizabilitati in vederea integrării pe piața muncii.Proiectul va contribui la creșterea gradului de ocupare in rândul persoanelor aflate in risc de excluziune sociala, pe de o parte prin crearea de locuri de munca in cadrul atelierelor infiintate, acompanierea in vederea angajarii pe piața libera a muncii cat si prin calificarea specialiștilor din domeniu.Pe langa rezultatele directe, cu efect pozitiv imediat asupra persoanelor cu dizabilitati, implementarea acestui proiect va produce o gama de efecte secundare pozitive,cu impact pe termen lung asupra creșterii gradului de participare a persoanelor defavorizate la viata sociala, asupra creșterii gradului de independenta financiara si sociala,creșterea calitatii vieții lor si nu in ultimul rând la includerea acestora in societate ca cetateni cu drepturi egale.Astfel, va permite intarirea legaturilor dintre cei implicați in pregătirea socio-profesionala a acestor pesoane si gasirea unor soluții concrete,reale si utile pentru promovarea cerințelor lor în direcția egalizării șanselor acestora de integrare socială si profesionala cu a celorlalți membri ai societății.

Activitățile eligibile ale proiectului Componenta 1: Introducere in COR a ocupației de consilier

vocational, elaborare standard ocupational consilier vocational si formare si certificare consilieri vocationali Aceasta componenta vizeaza înscrierea in COR a unei noi ocupații - aceea de consilier vocational, elaborarea standardului si formarea si certificarea a 188 de specialiști ca si consilieri vocationali. Activitatea 1.1: Introducerea in COR a ocupației de consilier vocational -presupune inscrierea in COR a unei noi ocupații - aceea de consilier vocational Subactivitati: Pregătirea documentelor de fundamentare: Documentele de fundamentare vor cuprinde: memoriu justificativ din care sa reiasa denumirea ocupației, codul COR, codul CAEN, studii si analize făcute de agenții economici interesați pe piața forței de munca; descrierea ocupației (atribuții si responsabilități, unelte si instrumente de lucru utilizate, mediul de activitate, cerințele pentru exercitarea ocupației, etc);adresa din partea organelor abilitate din care sa rezulte acordul pentru actualizarea COR. Obținerea acordurilor din partea instituțiilor de resort. Validarea de către comunitatea profesionala Obținerea aprobării de introducere in COR Activitatea 1.2: Elaborarea standardului ocupational pentru ocupația de consilier vocational Subactivitati: Elaborarea analizei ocupationale cuprinde: obținerea aprobărilor, identificarea surselor de informare, colectarea datelor, analiza datelor, completarea formularului de analiza ocupationala. Verificarea analizei ocupationale Seminar pentru validarea analizei ocupationale Validarea analizei ocupationale - de către membrii comitetului sectorial. Elaborarea standardului ocupational presupune identificarea competentelor, a elementelor de competente si a criteriilor de realizare, a nivelului de responsabilitate, descrierea contextelor, a gamei de variabile si a

cunoștințelor necesare Verificarea standardului ocupational Validarea standardului ocupational Elaborarea calificării presupune identiifcarea competentelor care vor descrie calificarea, descrierea deprinderilor si a cunoștințelor necesare fiecărei competente din calificare, stabilirea metodelor de evaluare pentru fiecare competenta. Verificarea metodologica de către expertii din domeniu Validarea standardului ocupational. Seminar pentru validarea standardului ocupational Obținerea aprobării finale si introducerea standardului in circuitul național. Activitatea 1.3: Autorizarea cursului de formare consta in pregătirea curriculei, a planului de formare si a documentelor necesare autorizării. Activitatea 1.4: Elaborarea manualui de formare pentru consilierul vocational: se va elabora manualul pentru formator si cel pentru cursanti organizarea 2 seminarii in vederea finalizării conținutului manualelor Activitatea 1.5. Derularea cursurilor de formare pentru consilierii vocationali: se vor organiza 16 grupe, fiind formați 188 de specialiști. (5 zile formare si 5 zile follow up) Componenta 2: înființarea a 3 centre de evaluare vocationala In cadrul acestei componente se vor infiinta 3 birouri de consiliere vocationala si vor fi evaluate si consiliate vocational in vederea integrării in munca, 450 de persoane cu dizabilitati. Activitatea 2.1 Identificare spațiu pentru amenajare birouri consiliere vocationala - se vor identifica spatiile adecvate pentru infiintarea birourilor de consiliere vocationala Activitatea 2.2 Evaluare si consiliere vocationala Componenta 3: înființare intreprindere sociala pilot Prin aceasta componenta se urmărește infiintarea unei intreprindere sociale pilot in vederea integrării in munca a persoanelor cu dizabilitati. întreprinderea sociala pilot va cuprinde 7 ateliere ptotejate in cadrul carora 60 de persoane cu dizabilitati vor fi angrenate in activitati ce vor genera un venit indirect, fiind remunerate pentru activitatea desfasurata. - Atelier de croitorie - Atelier de modelare obiecte din lut - Brutărie - Tipografie - Spălătorie ecologica - Atelier de lumanari - Atelier de grădinărit - sera Activitatea 3.1 Amenajarea spațiului - spațiul in care va funcționa intreprinderea sociala va fi amenajat corespunzător Activitatea 3.2 Selectare beneficiari - din evidentele partenerului principal, partenerilor 1,3,6 si 7 vor fi selectați beneficiarii ce vor lucra ulterior in cadrul atelierelor protejate Activitatea 3.3 Evaluare beneficiari - echipa multidisciplinara va realiza evaluarea celor 60 de beneficiari ce vor lucra in cadrul atelierelor protejate Activitatea 3.4 Participare la activitatile din cadrul atelierelor lucrative - timp de 12 luni, pe perioada implementării proiectului, persoanele cu dizabilitati vor realiza activitati, fiind remunerați pentru aceasta Activitatea 3.5 Organizare schimb de experiența 4.Managementul proiectului: promovarea proiectului, achiziții, monitorizarea proiectului

Rezultate anticipate Rezultate anticipate: In urma implementării proiectului, se

estimaza ca se vor obține următoarele rezultate: Componenta 1 - Introducere in COR a ocupației de consilier vocational, elaborare standard ocupational consilier vocational si formare si certificare consilieri vocationali : 1.1 Introducerea in COR a ocupației de consilier vocational - Documente de fundamentare elaborate; - Acorduri din partea instituțiilor de resort obținute; -Validarea documentelor - Aprobare comisie obtinuta 1.2 Elaborarea standardului ocupational pentru ocupația de consilier vocational - Analiza ocupationala elaborata verificata si validata -Unitati de competente, elemente de competente si criterii de realizare ale standardului elaborate; - Fisa de calificare elaborata; - Verificare metodologica de către experti realizata; -Standard ocupational validat; - Seminar de validare standard vocational realizat; - Aprobare finala obtinuta; - Standard ocupational introdus in circuitul național; - Curs de formare autorizat; - Manual de formare pentru formator elaborat; -Manual de formare pentru cursant elaborat; - 2 seminarii pentru finalizarea conținutului materialelor realizate; - Cursuri de formare realizate; - 188 de specialiști din cadrul DGASPC-urilor

din tara persoane formați si certificate ca si consilieri vocationali; Componenta 2: înființarea a 3 centre de evaluare vocationala - 3 centre de evaluare vocationala infiintate - 450 de persoane evaluate si consiliate in vederea integrării in munca Componenta 3: înființare intreprindere sociala pilot - întreprindere sociala infiintata - 60 de persoane evaluate in vederea integrării in munca in cadrul atelierelor lucrative - 60 de persoane cu dizabilitati incadrate in munca - Schimb de experiența realizat Componenta 4: Promovarea proiectului - 2000 de pliante - 2000 de broșuri - 100 afișe - 100 de mape - 1 banner - 1 pagina de web creata - 2 panouri publicitare - 1 placa comemorativa - 2 conferințe de presa realizate

Contextul proiectului Tranziția de la o economie centralizata la o economie de piața a determinat profunde transformări ale pieței muncii din Romania,reducerea sporului demografic natural si creșterea migratiei, determinând scăderea populației active, fenomene cu efect direct asupra economiei prin reducerea contribuțiilor populației, asupra forței de munca cat si asupra resurselor umane, in general. Strategia de la Lisabona care are ca și obiectiv prioritar „reintegrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, îmbunatatirea serviciilor de angajare prin promovarea serviciilor de consiliere, formare, si cautarea de locuri de munca". Prezentul proiect contribuie la realizarea acestor priorități, propunandu-si atat crearea de locuri de munca (Componenta 3) cat si dezvoltarea serviciilor de consiliere in vederea accesării unui loc de munca(Componenta 2).Prin Componenta 1 se vizeaza imbunatatirea calitatii capitalului uman implicat in procesul de inserție pe piața muncii a persoanelor defavorizate,investiția in capitalul uman reprezentând si ea una dintre prioritățile Strategiei de la Lisabona. Obiectivul pe care Romania si l-a asumat pentru perioada 2007-2013 in ceea ce privește piața muncii, se refera la creșterea participării pe piața muncii si promovarea calitatii ocupării forței de munca.Pentru atingerea acestor obiective se impune realizarea unui context favorabil pentru crearea de noi locuri de munca,atragerea si menținerea pe piața muncii a grupurilor cu participare redusa(tinerii,persoanele cu handicap).Deoarece participarea persoanelor cu handicap la piața muncii este foarte scăzută in Romania ,numărul persoanelor cu dizabilitati incadrate in munca in 2005 fiind 13684,PNRpromoveaza inițiativele favorabile ocupării grupurilor supuse riscului excluziunii sociale, prin crearea unei piețe a muncii flexibile si inclusive.Liniile Directoare Integrate pentru creșterea economica si ocuparea forței de munca 2008-2010 precizează ca promovarea incluziunii pe piața muncii a persoanelor dezavantajate trebuie sa reprezinte o prioritate pentru statele membre.De asemenea, PNR sprijină educația si formarea continua,dezvoltarea sistemului de formare continua realizandu-se prin implicarea partenerilor sociali in definirea si validarea calificărilor.In acest sens, proiectul propune elaborarea si validarea standardului ocupational pentru consilierul vocational,precum si formarea in acest domeniu a specialiștilor la nivelul intregii tari, acesta fiind considerat a fi o veriga extrem de importanta in procesul de integrare in munca a persoanei defavorizate.Proiectul se incadreaza in obiectivele POS DRU,cuprinzând atat o componenta de calificare a persoanelor apartinand grupului tinta cat si o componenta de formare a persoanlului specializat care lucrează in domeniu.Grup tinta: 60 de persoane cu dizabilitati vor fi evaluate si integrate in munca in cadrul intreprinderii sociale pilot ce va fi dezvoltata prin implementarea proiectului. De asemenea,450 de persoane cu dizabilitati vor fi evaluate si consiliate vocational in vederea integrării pe piața libera a muncii.Persoanele cu handicap au nevoi speciale ca urmare a unui dezavantaj datorat unor deficiente fizice,senzoriale sau mintale,care ie impiedica sau le limitează accesul normal si in condiții de egalitate la viata sociala,potrivit vârstei,sexului,factorilor sociali, materiali si culturali,necesitând masuri de protecție speciala in vederea

integrării lor sociale. Persoanele cu dizabilitati reprezintă un segment al populației marginalizat socio-economic,drepturile acestora(in conformitate cu valorile europene)fiind frecvent incalcate. Persoanele cu dizabilitati nu știu sa practice o meserie, si mai grav,au un puternic deficit de socializare,nu știu sa relationeze cu cei din jur,sa duca o viata sociala

normala,independenta,acest lucru datorandu-se hiperprotectiei părinților si reticentei societății.Acest segment implica eforturi deosebite in vederea incluziunii sociale deoarece se impune simultan problema găsirii unui loc de munca,a construirii unor relații sociale si interpersonale diferite prin natura lor de experiență anterioara.Deosebit în acest proiect este conceptul de stimulare a competentelor si a resurselor individuale prin servicii integrate oferite intr-un centru accesibilizat si dotat cu facilitați de calitate la standarde europene, activitate ocupationala zilnică,inițiere si pregătire profesionala in activitati adecvate si benefice pentru tineri, părinți si societate și asigurarea unui loc de muncă sigur si remunerat. Introducerea in COR a ocupației de consilier vocational si formarea specialiștilor din tara ca si consilieri vocationali,vor contribui indirect la imbunatatirea situației persoanelor defavorizate. Deoarece acest proiect pune accent pe acordarea unui sprijin concret persoanelor cu dizabilitati, acest lucru va avea efecte secundare benefice asupra sistemului de protecție a persoanelor cu handicap precum si asupra intregii societăți in general.

Justificarea necesității Numărul total de persoane adulte cu handicap din Romania este implementării proiectului de 557697.In evidentele Partenerului principal,din 5388 de

persoane adulte cu dizabilitati (2135 femei si 3253 barbati),2212 persoane sunt angajate,721 de persoane( 18-35) ani nu au nici un loc de munca.In evidentele Partenerului 1 din 7572 persoane adulte cu dizabilitati(2802 femei si 4770 barbati),864 persoane sunt angajate,935 de persoane(18-35ani) neavand loc de munca.In evidentele Partenerului2 din 16100persoane cu dizabilitati(9135femei si 6965barbati),1307persoane sunt incadrate in munca, 3539persoane(18-35ani) neavand loc de munca. Din totalul utilizatorilor de servicii sociale,un număr de510persoane cu dizabilitati(femei si barbati)sunt potențiali beneficiari directi proiectului.Procesul de restructurare a economiei romanești a fost insotit de un puternic impact negativ asupra nivelului de ocupare a forței de muncă,producând,,șomaj cronic\".Tranziția din ultimii ani a generat schimbări masive pe piața muncii,determinând apariția unor feneomene cu efecte directe si indirecte asupra forței de munca si a resurselor umane in general. Printre principalele modificări intervenite in plan economic se numără restrângerea unor sectoare de activitate, fapt ce a determinat apariția fenomenului de șomaj si dependenta unui număr tot mai mare de persoane de mecanismele de asistenta sociala,modificarea conținutului unor profesii si creșterea nivelului de competenta cerut pentru ocuparea unui loc de munca.Efectele acestor modificări sunt resimțite de intreaga populație,indiferent de varsta,nivel de educație,in grade de intensitate si durate diferite.Integrarea tinerilor in societate si viata activa si folosirea optima a potențialului lor reprezintă elementele esențiale pentru reducerea riscului excluziunii sociale si pentru ajungerea la o creștere durabila a oricărei societăți.In condițiile in care gasirea unui loc de munca poate fi o problema pentru oricine,persoana cu dizabilitati va intampina, pe langa oferta puțin generoasa de locuri de munca si o serie de prejudecăți ale comunității.In aceste condiții exista riscul demotivarii acestora si al rămânerii in condiția in care se afla:traind dintr-un ajutor pe care statul i-l oferă si care ii asigura, cei mult,existenta,purtând permanent eticheta handicapului asociata cu inutilitatea sociala.In prezent,serviciile sociale vizeaza mai mult dezvoltarea abilităților de găsire a unui loc de munca,de acceptare a rigorilor calitatii de angajat fara a oferi insa o alternativa concreta de angajare.Prin implementarea proiectului se vor dezvoltarea ateliere

protejate(Intreprindere sociala),in cadrul carora persoanele cu dizabilitati vor avea posibilitatea de fi integrate in mod real in munca,inițial,intr-un mediu protejat, pentru ca ulterior daca va fi posibil sa fie integrate pe piața libera a muncii.Integrarea socio-profesionala a persoanelor cu handicap prezintă o serie de oportunități pe care societatea nu le valorifica

suficient:reprezintă o forța de muncă importanta, aceste persoane au abilități specifice,sunt potrivite pentru activitati repetitive,uneori sunt mai productive decât alte persoane,au o motivație crescută,nu creează conflicte la locul de munca,sunt mai puțin interesate de schimbarea locului de

munca.întreprinderea sociala presupune activitati cu scop lucrativ ale cărei obiective sunt esentialmente sociale si ale căror profituri sunt reinvestite in acest scop,in acest tip de activitate sau în folosul comunității.O condiție esențiala in procesul de inserție pe piața muncii o reprezintă consilierea vocationala ca modalitate de sprijin a persoanei care intampina dificultăți în existenta cotidiana.Consilierea presupune o conversație personalizata care poate clarifica problema,poate ajuta in luarea deciziei si in găsirea unei soluții optime, consilierea vocationala fiind o metoda eficienta in procesul de integrare a persoanelor cu dizabilitati pe piața muncii.Toate activitatile ce se vor desfasura in cadrul proiectului,converg către creșterea gradului de integrare profesionala a persoanelor cu dizabilitati.Atât infiintarea intreprinderii sociale pilot,in cadrul careia persoanele cu dizabilitati vor putea fi integrate efectiv in munca, reprezentând in același timp si o modalitate de dobândire a unor abilitați specifice cat si prin componenta de formare a specialiștilor din tara vor avea efecte pozitive in ceea ce privește facilitarea accesului pe piața de munca a persoanelor cu dizabilitati.Proiectul propus este unul inovator din cel puțin 2 puncte de vedere:pe de o parte,infiintarea unei intreprinderi sociale pilot,in cadrul careia 60 de persoane cu dizabilitati vor desfasura activitati si vor produce bunuri si produse ce vor fi utilizate in sistem fiind remunerați pentru activitatea

desfasurata,acest lucru reprezentând un model de buna practica.Pe de alta parte,înscrierea in COR a unei noi ocupații si formarea a 188 de specialiști,reprezintă o plus valoare pe care proiectul o aduce.

Resursele alocate pentru Activitatile preconizate se vor realiza atat la sediul solicitantului implementarea proiectului cat si la sediile partenerilor. Resurse disponibile pentru

implementarea proiectului: -Birouri: 1 birou - solicitant, 5 birouri parteneri -Imobil in suprafața de 1830 mp pentru dezvoltare întreprindere sociala -Echipamentele necesare pentru dotarea atelierelor de croitorie, ceramica -Echipamente/mobilier: 4 calculatoare, 1 lapop, 3 imprimante, mobilier de birou Se vor achiziționa echipamente pentru dotarea atelierelor de brutărie, spălătorie, tipografie, lumanari, echipamente si mobilier pentru dotarea celor 3 birouri de consiliere vocationala (3 computere,3imprimante,3birouri, 3 dulapuri,scaune), materiale consumabile (hârtie, toner),materiale de promovare(pliante si broșuri)

Managementul proiectului Echipa de management:-Manager de proiect: absolvent de studii superioare de lunga durata, certificat in managementul de proiect, cu experiența de peste 5 ani in implementarea proiectelor cu finanțare europeana, avand capacitatea de analiza si sinteza, de rezolvare a problemelor, foarte bune abilitați de comunicare si negociere. -Asistent manager: absolvent de studii superioare de lunga durata, cu experiența in implementarea proiectelor cu finanțare europeana de 3 ani, certificat ca si manager de proiect. -Expert financiar: absolvent de studii economice de lunga durata, cu experiența de cel puțin 4 ani in planificarea financiara, implementare bugetara in sistemul public si experiența de minim 2 ani in proiectele cu finanțare europeana. -Consilier juridic: absolvent de studii juridice, cu experiența in domeniul achizițiilor publice/avizare contracte de 9

ani si 3 ani experiența in domeniul proiectelor cu finanțare europeana. Echipa de management este responsabila de coordonarea proiectului, realizarea obiectivelor si atingerea rezultatelor propuse in termenele prevăzute la un nivel de calitate adecvat. Echipa de implementare a proiectului cu rol in implementarea activitatilor, pe fiecare componenta in parte, este următoarea: Componneta l:Experti pe termen lung:l coordonator -absolvent de studii superioare de lunga durata, cu experiența de munca in domeniul social de minim 3 ani, certificat ca si manager de proiect; - asistent componenta-absolvent de studii superioare de lunga durata in domeniul social, cu experiența de minim 2 ani,- 1 responsabil local organizare modulele de instruire-absolvent de studii superioare de lunga durata, cu experinta in domeniu de cel puțin 5 ani in formarea continua a adultilor, - 3 formatori-experienta recenta de munca in domeniul social,in formarea adultilor de peste 5 ani, -3 evaluatori- exerienta recenta de munca in domeniul social,in validarea rezultatelor invatarii de peste 5 ani,- 6 experti elaborare standard (l/2norma)- absolvenți de studii superioare de lunga durata,cu peste 5 ani experiența in elaborarea de standarde ocupationale. C2:Experti pe termen lung:l coordonator-absolvent de studii superioare de lunga durata in, cu experiența de munca in domeniul social de minim 3 ani, certificat ca si manager de proiect, -1 asistent componenta- absolvent de studii superioare de lunga durata in domeniul social, cu experiența de minim 2 ani,-2 responsabili locali (l/2norma)-absolventi de studii superioare, cu experiența de munca in domeniul social de minim 2 ani,- 4 experti consiliere vocationala formați in cadrul Componentei 1 (1/2 norma)-absolventi de studii superioare de lunga durata in domeniul social, cu experiența recenta de munca in problematica persoanelor cu dizabilitati C 3:Experti pe termen lung-1 coordonator-absolvent de studii superioare de lunga durata in, cu experiența de munca in domeniul social de minim 3 ani, certificat ca si manager de proiect; -lasistent componenta absolvent de studii superioare de lunga durata in domeniul social, cu experiența de minim 2 ani,-l responsabil local pentru atelierul de gradinarit-absolvent de studii superioare, cu experiența de munca in domeniul social de minim 2 ani,-3 psihologi-absolventi de studii superioare de lunga durata,cu experiența in lucrul cu persoanele cu dizabilitati,-3asistenti sociali-absolventi de studii superioare de lunga durata,cu experiența in lucrul cu persoanele cu dizabilitati, -3 consilieri vocationali - după finalizarea C 1-absolventi de studii superioare de lunga durata, in domeniul social, cu experiența in lucrul cu persoanele cu dizabilitati,- 2 instructori brutărie - calificare in domeniu, experiența relevanta in activitatea respectiva,2 instructori spalatorie-calificare in domeniu, experiența relevanta,2 instructori croitorie - calificare in domeniu, experiența relevanta ,1 instructor tipografie-calificare in domeniu, experiența relevanta in activitatea respectiva, 1 instructor lut- calificare in domeniu, experiența relevanta in activitatea respectiva, 1 instructor lumanari -calificare in domeniu, experiența relevanta in activitatea respectiva, 2 instructori grădinărit- calificare in domeniu, experiența relevanta in activitatea respectiva Solicitantul va asigura managementul general al proiectului pe toata perioada de implementare. Proiectul este structurat in 3 componente:Cl -Introducere in COR a ocupației de consilier vocational,elaborare standard pentru ocupația de consilier vocational si formare, evaluare si certificare consilieri vocationali;C2 - înființare birouri de consiliere vocationala;C3 - înființare intreprindere sociala pilot Solicitantul va desemna cate un coordonator pentru fiecare din cele 3 componente, care va raporta direct managerului de proiect, avand rolul de a coordona echipa de implementare pentru fiecare componenta in parte. Partenerii vor desemna responsabili locali pentru implementarea punctuala a activitatilor proiectului. Managementul proiectului: Activitatea de informare si

publicitate se va realiza pe toata perioada de implementare a proiectului si va consta in elaborarea si distribuirea de materiale informative (pliante si broșuri), amplasarea de panouri publicitate aferente lucrărilor de amenajare,realizare website, conferințe de presa. Se vor elabora pliante si broșuri ce vor cuprinde informații privind proiectul ce se desfășoară, obiectivele urmărite, prezentarea instituției ce implementează proiectul, cine pot fi beneficiarii și ce servicii vor fi oferite în cadrul centrului se va amenaja. Pagina web va cuprinde informații privitoare la proiect, echipa de implementare, prezentarea generala a partenerilor, link-uri utile privind organizațiile ce au ca domeniu de activitate protejarea persoanelor cu handicap, fișiere multimedia cu prezentarea impactului proiectului.Pagina de web va fi accesibilizată conform legislației în vigoare privind promovarea și protecția persoanelor cu handicap. Realizarea si amplasarea a panourilor publicitare presupune atât realizarea panourilor publicitare aferente lucrărilor de amenajarea a imobilului și placa comemorativă ce va fi amplasată după terminarea lucrărilor, cât și realizarea unor machete de presă care vor prezenta succint proiectul demarat și publicarea acestora într-un ziar de mare tiraj. Panourile publicitare vor fi amplasate în momentul în care vor demara lucrările de construcție și va consta în amplasarea a două panouri cu informații despre obiectivele proiectului. După terminarea lucrărilor de construcții se va amplasa placa comemorativă. De asemenea, se vor realiza doua conferințe de presa, la inceputul si la sfârșitul proiectului pentru a fi prezentate obiectivele proiectului respectiv rezultatele obținute prin implementarea proiectului. Pentru atingerea obiectivelor se vor achiziționa lucrări de amenajare si refunctionalizare, achiziția de echipamente necesare pentru dotarea birourilor de consiliere vocationala precum si cele necesare pentru funcționarea atelierelor protejate Achizițiile in cadrul proiectului se vor realiza cu respectarea prevederilor legale in vigoare.Managerul de proiect, șeful compartimentului financiar contabil vor monitoriza si vor asigura un nivel asigura un nivel adecvat de control financiar a cheltuielilor ce se vor efectua in cadrul proiectului.

Metodologia de implementare Solicitantul va asigura managementul general al proiectului, va coordona activitatea si va corela rezultatele activitatii tuturor partenerilor implicați in proiect. Prima luna este alocata pentru organizarea proiectului,stabilirea responsabilităților si sarcinilor,stabilirea strategiei de comunicare.Proiectul este structurat in 3 componente mari fiecare dintre acestea cuprinzând pachete de lucru, impartite la rândul lor in activitati si subactivitati.In primul an de implementare se vor iniția componentele 1 si 3.. In vederea implementării Componentei 1 a proiectului, partenerul principal va desemna coordonatorul care va monitoriza concordanta intre activitati si planul inițial, volumul si calitatea muncii efectuate, cheltuielile efectuate in comparație cu cele prevăzute, eficacitatea activitatilor, coordonarea selectării evaluatorilor si formatorilor, iar partenerul 8 va desemna un responsabil local care va avea ca si atribuții organizarea modulelor de formare, coordonarea activitatii expertilor, organizarea focus grupurilor si a atelierelor de lucru, desemnarea specialiștilor implicați in toate activitatile acestei componente.Se vor aplica procedurile legale de introducerea a ocupației in COR, indicatorul de realizare a acestei activitati fiind aprobarea din partea ministerului de resort. In vederea elaborării standardului ocupational vor fi desemnați experti in elaborarea standardelor ocupationale care vor aplica metodologia de elaborare a standardelor ocupationale aprobata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. Prima etapa o constituie elaborarea analizei ocupationale, a identificării cerințelor ocupationale in vederea definirii competentelor necesare practicării ocupației de consilier vocational. Expertii in elaborarea standardelor ocupationale vor colecta date, vor aplica interviuri, vor organiza focus grupuri, vor organiza datele si vor

completa formularele CNFPA.Dupa validarea analizei

ocupationale,versiunea finala a standardului se va supune discuției in cadrul unui atelier de lucru cu persoanele ce desfasoara aceasta ocupație in vederea identificării competentelor si elaborării de calificări.Indicatorul de verificare a acestei activitati se constituie in aprobarea primita de la CNFPA de aprobare a standardului ocupational.Pentru formarea celor 188 de specialiști, partenerul 8 va desemna specialiști pentru autorizarea cursului de către CNFPA, etapa ce presupune elaborarea programei cadru de pregătire si desemnarea formatorilor si a responsabililor pentru activitatile practice. După obținerea autorizării, partenerul8 va desemna specialiști pentru elaborarea manualelor de formare care vor fi definitivate in cadrul a 2 ateliere de lucru. După obținerea autorizării formatorii vor derula modulele de formare,astfel: In Regiunile de Dezvoltare 3,4si8-6 grupe,5 a cate 13 persoane si 1 formata din 11 persoane In regiunea 2-2 grupe a cate 12 persoane.In regiunea 1-2 grupe a cate 12 persoane. In regiunile 5 si 6-4 grupe a cate lOpersoane. In regiunea 7-2 grupe a cate 12persoane. Formarea se va desfasura in 2 etape:5 zile de formare si 5 zile follow up.Evaluatorii vor elabora instrumentele de evaluare si după obținerea aprobării CNFPA,se vor deplasa la locul de munca al specialiștilor formați pentru evaluarea in condiții reale de munca.La final,partenerul 8 va elibera certificate de absolvire insotite de certificate de competente profesionale.Componenta 2 se va iniția in anul2, după derularea modulelor de formare, astfel ca persoanele formate vor fi implicate activitatea birourilor de consiliere.Partenerul principal va desemna un coordonator pentru realizarea acestei componente, iar partenerii 2,3 vor desemna cate un responsabil local ce vor avea rolul de a monitoriza implementarea activitatilor la nivel local si atingerea obiectivelor in timp si cu bugetul alocat.Se vor identifica si dota spatiile pentru realizarea activitatii de consiliere vocationala.In perioada de funcționare a birourilor de consiliere se vor evalua si consilia 450 de persoane cu dizabilitati.Componenta 3 se va iniția in primul an si va continua pana la finalizarea proiectului.Partenerul principal va desemna un coordonator,iar partenerii 3,6,7 vor desemna cate un responsabil pentru funcționarea atelierelor de lumanari,croitorie,grădinărit.Obiectivul acestei componente consta in infiintarea unei intreprinderi sociale pilot in cadrul careia 60 de persoane cu dizabilitati vor fi incadrate in munca. Se vor infiinta 7 ateliere protejate după cum urmeaza: atelier de butarie,spălătorie, atelier de croitorie si serigrafie, tipografie,atelier de lumanari, atelier de modelare obiecte din lut, atelier de grădinărit (sera).In primul an de implementare a proiectului se vor amenaja si dota corespunzător spatiile in care vor funcționa cele7 ateliere va fi inițiata procedura de selecție a beneficiarilor. In activitatea de selecție a beneficiarilor se vor implica partenerul principal, partenerul 1, partenerul 3, partenerul 6 si partenerul 7. In anul2, după finalizarea etapei de selecție se va realiza evaluarea pesoanelor cu handicap, funcție de rezultat,fiind îndrumați către unul dintre cele 7 ateliere.In activitatea de selecție a beneficiarilor se vor implica partenerul principal si partenerii 1,3,6,7.Rolul partenerilor4,5 in desfasurarea Componentei 3 consta in acordarea de asistenta tehnica si metodologica prin transfer de

cunoștințe,realizând,alaturi de partenerul principal schimburile de experiența.Promovarea proiectului se va realiza prin elaborarea de materiale informative,distribuirea acestora si organizarea unor evenimente de informare.Pagina web va cuprinde informații despre proiect,link-uri utile. Activitatea de realizare si amplasare a panourilor publicitare presupune realizarea panourilor aferente lucrărilor de amenajarea si placa comemorativa ce va fi amplasata după terminarea lucrărilor,cat si realizarea unor machete de presa.Coordonatorii vor raporta periodic managerului de proiect periodic (prin transmiterea de rapoarte de activitate si intalniri organizate); se vor elabora fise de monitorizare a stadiului de implementare a activitatilor.

Proiect generator de venit NU

DESCRIERE PROIECT 2

Sustenabilitatea proiectului Sustenabilitatea va fi realizată de către toti partenerii implicați in implementarea proiectului. 1. La finalul proiectului, ocupația de consilier vocational va fi recunoscuta, fiind totodată elaborat si standardul ocupational de consilier vocational. De asemenea, vor exista 188 de specialiști cu activitate in domeniul persoanelor cu dizabilitati, la nivelul intregii tari, formați si certificați in meseria de consilieri vocationali, aceștia constituind o resursa importanta la nivelul instituțiilor din care provin. 2. La finalul implementării proiectului, vor exista 3 centre de consiliere vocationala funcționale, in perioada de sustenabilitate a proiectului, funcționarea acestora fiind asigurata de către structurile in cadrul carora au fost infiintate. In cadrul acestor centre se va continua activitatea de consiliere vocationala a persoanelor cu dizabilitati, in colaborare cu alte structuri deja existente, care vor avea rolul de a indruma persoanele cu dizabilitati către centrele respective. Se vor stabili contacte cu structurile specializate in integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati in vederea identificării de potențiali angajatori precum si 3. La finalul proiectului, după o perioada de funcționare efectiva de 12 luni a atelierelor protejate, partenerul principal va avea date concrete in ceea ce privește costurile necesare pentru funcționarea întreprinderii sociale si veniturile ce se pot realiza. Se vor realiza demersurile pentru ca intreprinderea sociala sa capete personalitate juridica, fiecare partener implicat in dezvoltarea întreprinderii sociale urmând a fi reprezentat in Consiliul de Administrație al noii structuri de cate o persoana. După obținerea statutului juridic, intreprinderea sociala va putea încheia contracte de furnizare de produse, si, astfel o parte din costurile de funcționare vor fi acoperite din veniturile realizate, in același timp fiind susținuta financiar de către partenerul principal. Salariile lunare ale persoanelor cu dizabilități vor fi suportate de către partenerul principal, iar veniturile provenite din vanzarea produselor realizate in cadrul atelierelor vor fi investite în materialele necesare în vederea derulării activităților din cadrul interprinderii sociale: materiale de croitorie, material ceramice, ceară, materiale consumabile pentru atelierul tipografie, materie primă de panificație, unelte de grădinărit. Proiectul de față cuprinde activități care pot constitui modele de bună practică (interprindere socială creată care are ca scop integrarea in munca a persoanelor cu dizabilități) pentru alte instituții care promovează incluziunea socială a persoanelor cu handicap, organizații nonguvernamentale care activează în domeniul persoanelor cu handicap.

Egalitate de șanse Echipa de proiect va fi constituita pe baza principiului egalitatii de gen, realizandu-se o repartiție proporționala a numărului de femei si barbati pe posturile din cadrul proiectului, singurul criteriu de care se va tine cont in selectarea persoanlului, fiind condiții legate de calificare si experiența. Se va respecta principiul nediscriminarii, fiind incluse in proiect persoane, indiferent de naționalitate, etnie, convingeri religioase, varsta, orientare sexuala, limba, categorie sociala, handicap, apartenența la o categorie defavorizata. Principiul egalitatii de sanse va fi respectat si in cazul atribuirii si derulării contractelor de achiziții de servicii, produse si lucrări. Procedurile de achiziții ce se vor dezvolta in cadrul proiectului vor respecta principiile nediscriminarii, transparentei, tratamentului egal, proportionalitatii, recunoașterii reciproce. Toti operatorii economici vor avea posibilitatea de a participa la procedurile de atribuire si sanse egale de a deveni contractant. Spatiile in care

vor funcționa întreprinderea sociala si centrele de consiliere vocationala vor respecta standardele pentru accesul in clădiri a persoanelor cu dizabilitati, realizandu-se amenajari menite sa diminueze disconfortul acestor persoane, astfel, ca orice persoana cu dizabilitati, indiferent de tipul de handicap, vor avea sanse egale de a participa la activitatile proiectului. Grupul tinta al proiectului se va constitui pe baza principiului egalitatii de sanse, fiind incluse atat femei cat si barbati, indiferent de varsta, etnie, tip de handicap.

Alte obiective orizontale Dezvoltare durabila:rin activitatile de amenajare ce se vor realiza la nivelul clădirii in care se va dezvolta intreprinderea sociala se va realiza creșterea eficientei termice in vederea menținerii căldurii la interior. Aceasta presupune adăugarea de izolație termică, etanșarea, îmbunătățirea sau chiar înlocuirea ferestrelor și a ușilor, precum și îmbunătățirea echipamentelor și instalațiilor cu care este dotată clădirea. Reabilitarea termică înseamnă și implementarea de măsuri de eficiență energetică în toate activitățile de renovare și reparații ale clădirii. în paralel cu reducerea consumului de energie, se va pune accent si pe economia de resurse primare și reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurător. Toate persoanele care isi vor desfasura activitatea in cadrul intreprinderii sociale pilot vor fi informate in legătură cu necesitatea economisirii energiei, aceasta obligativitate fiind inclusa si in regulamentul de ordine interioara. Echipamentele ce se vor achiziționa pentru dotarea atelierelor precum si materiile prime folosite vor respecta cerințele si specificațiile prevăzute de legislația in vigoare. Inovare si TIC:prin crearea paginii de web se va asigura o comunicare transparenta cu comunitatea. Aceasta prezentare pe internet a proiectului va avea rolul sa ofere si celorlalte comunități de la nivel județean / regional un exemplu de buna practica care poate fi multiplicat cu succes. De asemenea, se va realiza o baza de date cu toate persoanele cu dizabilități, care sa conțină informații primare despre beneficiari, tipurile de servicii oferite fiecăruia și evoluția acestora in timp. Abordare interregionala si transnaționala Proiectul presupune implicarea partenerilor din diferite tari din Uniunea Europeana in vederea preluării si implementării in Romania a unor modele de bune practici. Unul dintre partenerii transnaționali dezvolta același gen de activitati de peste 10 ani, in intreprinderea sociala pe care acest partener a dezvoltat-o, fiind incadrate in munca peste 2400 de persoane cu dizabilitati. Abordare interregionala consta in implicarea partenerilor din Romania in transferul de competente in ceea ce privește integrarea pe piața muncii a persoanelor cu handicap prin infiintarea centrelor de consiliere vocationala.

Complementaritatea cu alte Agenda de la Lisabona - „Reintegrarea pe piața muncii a strategii/programe/proiecte grupurilor vulnerabile, îmbunatatirea serviciilor de angajare prin

promovarea serviciilor de consiliere, formare, și cautarea de locuri de munca" - Proiectul contribuie la realizarea acestor priorități, propunandu-si atat crearea de locuri de munca cat si dezvoltarea serviciilor de consilire in vederea accesării unui loc de munca. Programul National de Reforme, Planul National de Dezvoltare - Unul dintre obiectivele proiectului consta in crearea de locuri de munca pentru persoanele cu dizabilitati, adaptate nevoilor lor. Strategia Națională pentru Protecția, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap 2006 - 2013 -Proiectul prevede masuri de formare profesionala a specialiștilor în vederea integrării pe piața forței de munca a persoanelor cu dizabilitati.

Alte informații relevante In prezent partenerul principal,derulează un proiect cu finanțare europeana care presupune instruirea(organizarea de cursuri) pentru număr de 24 de tineri cu dizabilitati. Pregătirea profesionala a beneficiarilor se realizează in meseria de croitor si serigraf. Principalele criterii de selecție a partenerilor sunt: Partenerii 1,2, expertiza si experiența in domeniul persoanelor cu dizabilitati Partenerul 3 :expertiza si experiența in domeniul persoanelor cu dizabilitati- cu experinta anterioara in dezvoltarea unui atelier de lumanari Partenerul 6 experinta relevanta in domeniul persoanelor cu dizabilitaticu experinta in dezvoltarea unui atelier de modelare obiecte din lut Partenerul 7 experinta relevanta in domeniul persoanelor cu dizabilitati - cu experinta in dezvoltarea unei sere Partenerul 8-experienta relevanta in formarea continua a adultilor, Partenerul Transnațional 4 experinta anterioara in Romania in domeniul integrării școlare si sociale a persoanelor cu handicap. Partenerul 5 un model de buna practica pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor cu handicap(dezvoltarea unei inteprinderi sociale care are in prezent un număr de 2400 angajați). Expertii pe termen scurt pentru implementarea activitatilor proiectului sunt: -4 experti elaborare manual pentru consilierul vocational (l/2norma)- absolvenți de studii superioare de lunga durata, cu experiența in formarea continua a adultilor de minim 5 ani. -3 psihologi (1/2 norma)-absolventi de studii superioare de lunga durata, in domeniul social, cu experiența in lucrul cu persoanele cu dizabilitati

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI


6    1.1.1 Pregătire...

7    1.1.2 Obținerea...

8    1.1.3 Validarea...

9    1.1.4 Obținerea...

10    1.2 Elaborarea ...

11    1.2.1 Elaborare...

12    1.2.2 Verificar...

13    1.2.3 Organizar...

14    1.2.4 Validare ...

15    1.2.5 Stabilire...

16    1.2.6 Elaborare...

17    1.2.7 Verificar...

18    1.2.8 Validare ...

19    1.2.9 Organizar...

20    1.2.10 Aprobare...

21    1.3 Autorizare ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...


Activitatea (*)

Durată

Organizația

care

implementează proiectul (*)

22    1.4 Elaborarea ...

23    1.4.1 Elaborare...

24    1.4.2 Elaborare...

25    1.4.3 Organizar...

26    Pregătirea Acti...

TJ Componenta 3: I..

28    3.1 Amenajare s...

29    4. Management d.

30    4.1 Promovarea ..

31    4.2.1 Achiziția...

32    Pregătirea Acti...

33    4.2.2 Achiziția...


6    Pregătirea acti...

7    2.3 Consiliere ...

8    Componenta 3 In.

9    3.2 Selectare b...

10    3.3 Evaluare be...

11    3.4 Derulare ac...

12    3.5 Organizare ...

13    3.5 Organizare ...

14    4. Management d.

15    4.1 Promovarea ..

16    4.2.2 Achiziția...

17    Pregătirea Acti...

3    Componenta 3: I...

4    3.4 Derulare ac...

5    4. Managementul...

6    4.1 Promovarea ...Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...

Solicitantului ...


Activitatea (*)

Organizația care implementează proiectul (*)


Anul - 1

1 Pregătirea si organizarea proiectului


3 Componenta 1 - Introducerea in COR a ocupației de consilier vocational, elaborare standard si formarea specialiștilor

5    1.1 Introducerea in COR a ocupației de consilier vocational

6    1.1.1 Pregătirea documentelor de fundamentare

7    1.1.2 Obținerea acordurilor din partea instituțiilor de resort

8    1.1.3 Validarea de către comunitatea profesionala

9    1.1.4 Obținerea aprobării de introducere in COR

10    1.2 Elaborarea standardului ocupational pentru ocupația de consilier vocational

11    1.2.1 Elaborare analiza ocupationala

12    1.2.2 Verificare analiza ocupationala

13    1.2.3 Organizare seminar validare analiza ocupationala

14    1.2.4 Validare analiza ocupationala

15    1.2.5 Stabilire unitati de competente, elemente de competente si criterii

16    1.2.6 Elaborare fisa de calificare

17    1.2.7 Verificare metodologica

18    1.2.8 Validare standard ocupational

19    1.2.9 Organizare seminar pentru validare standard

20    1.2.10 Aprobare finala si introducere standard in circuitul național

21    1.3 Autorizare curs de formare

22    1.4 Elaborarea manualului de formare pentru consilierul

23    1.4.1 Elaborare manual pentru formator

24    1.4.2 Elaborare manual pentru cursanti

25    1.4.3 Organizare seminarii pentru finalizarea conținutului materialelor

26    Pregătirea Activității 1.5 Derularea cursurilor de formare


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener transnațional 4 Partener transnațional 5 Partener național 6 Partener național 7 Partener național 8

Solicitantului Partener național 8


Solicitantu

Solicitantu

Solicitantu

Solicitantu

Solicitantu

Solicitantu


Solicitantu

Solicitantu

Solicitantu


ui Partener național 8

ui Partener național 8

ui Partener național 8

ui Partener național 8

ui Partener național 8

ui Partener național 8


ui

ui

ui


Partener național 8 Partener național 8 Partener național 8


Solicitantului Partener național 8 Solicitantului Partener național 8


Solicitantu

Solicitantu

Solicitantu

Solicitantu


Solicitantu


ui Partener național 8 ui Partener național 8 ui Partener național 8 ui Partener național 8


ui Partener național 8


Solicitantului

Solicitantului


Solicitantu

Solicitantu

Solicitantu


ui

ui

ui


Partener național 8 Partener național 8


Partener național 8 Partener național 8 Partener național 8


Solicitantului Partener național 8


27    Componenta 3: înființare întreprindere sociala

28    3.1 Amenajare si refunctionalizare spațiu

29    4. Management de proiect


30 4.1 Promovarea proiectului


31    4.2.1 Achiziția de lucrări de amenajare si refunctionalizare spațiu

32    Pregătirea Activității 4.2.2 Achiziția de echipamente si mobilier pentru dotarea atelierelor

33    4.2.2 Achiziția de echipamente si mobilier pentru dotarea atelierelor

Anul - 2

1    Componenta 1 Introducerea in COR a ocupației de consilier vocational, elaborare standard si formare

2    1.5 Derularea cursurilor de formare

3    Componenta 2 înființarea a 3 centre de evaluare vocationala

4    2.1 Identificare spatii

5    2.2 Selectare beneficiari consiliere vocationala

6    Pregătirea activitatii 2.3 Consiliere vocationala beneficiari

7    2.3 Consiliere vocationala beneficiari

8    Componenta 3 înființare întreprindere sociala

9    3.2 Selectare beneficiari ateliere protejate

10    3.3 Evaluare beneficiari


11    3.4 Derulare activitati in cadrul atelierelor protejate

12    3.5 Organizare schimburi de experiența

13    3.5 Organizare schimburi de experiența

14    4. Management de proiect


15 4.1 Promovarea proiectului


16    4.2.2 Achiziția de echipamente si mobilier pentru dotarea atelierelor

17    Pregătirea Activitatii 4.2.3 Achiziția de echipamente si mobilier pentru dotarea birourilor de consiliere vocationala


Solicitantului Partener național 1 Partener național 3 Partener transnațional 4 Partener transnațional 5 Partener național 6 Partener național 7 Solicitantului

Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 6 Partener național 7 Partener național 8

Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 6 Partener național 7 Partener național 8

Solicitantului

Solicitantului

Solicitantului


Solicitantului Partener național 8

Solicitantului Partener național 8 Solicitantului Partener național 1

Partener național 2


Solicitantului Partener național Solicitantului Partener național

1 Partener național 2 1 Partener național 2


Solicitantului


Partener național


1 Partener național 2


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2

Solicitantului Partener național 1 Partener național 3 Partener transnațional 4 Partener transnațional 5 Partener național 6 Partener național 7

Solicitantului Partener național 1 Partener național 3 Partener național 6 Partener național 7 Solicitantului

Solicitantului Partener național 3 Partener național 6 Partener național 7

Solicitantului Partener transnațional 4 Partener transnațional 5

Solicitantului Partener transnațional 4 Partener transnațional 5

Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 6 Partener național 7 Partener național 8

Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 6 Partener național 7 Partener național 8

Solicitantului

Solicitantului

18 4.2.3 Achiziția de echipamente si    Solicitantului

mobilier pentru dotarea birourilor de consiliere vocationala

Anul - 3

Componenta 2 înființarea a 3 centre de evaluare vocationala


Solicitantului


Partener național 1 Partener național 2


2    2.3 Consiliere vocationala ben...


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2


3 Componenta 3: înființare intreprindere sociala


Solicitantului Partener național 3 Partener transnațional 4 Partener transnațional 5 Partener național 6 Partener național 7


4    3.4 Derulare activitati in cadrul

atelierelor protejate


Solicitantului Partener național 3 Partener național 6 Partener național 7


5    4. Managementul proiectului


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 6 Partener național 7


6 4.1 Promovarea proiectului


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 6 Partener național 7


Date Financiare


PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI


1

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Total

1 Resurse umane

1251061.00

2580303.00

1184010.00

5015374.00

2 Participanți

0.00

894880.00

0.00

894880.00

3 Alte tipuri de costuri

1202053.00

66125.00

32225.00

1300403.00

1 Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6)

1170000.00

0.00

0.00

1170000.00

4 Rezerva de contingența 5% max.

0.00

0.00

280000.00

280000.00

5 Total costuri directe (1+2+3+4)

2453114.00

3541308.00

1496235.00

7490657.00

6 Total cheltuieli generale de administrație

114240.00

131441.00

64319.00

310000.00

7 VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI (5+6)

2567354.00

3672749.00

1560554.00

7800657.00

8 Din care activități transnaționale

0.00

186211.00

0.00

186211.00

9 Contribuția solicitantului

864490.00

344525.00

170921.00

1379936.00

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

U SOLICITATĂ (7-9)

1702864.00

3328224.00

1389633.00

6420721.00

11 Valoarea neeligibilă a proiectului

227725.00

201859.00

6123.00

435707.00

12 Valoarea totală a proiectului (7+11)    2795079.00 3874608.00 1566677.00 8236364.00


Vă rugăm să justificați și să Resurse umane, Salarii si asimilate acestora: Manager detaliați bugetul proiect(l/2): 3724*30= 111720,Asistent manager

6038*30=181140, Coordonator Componenta 1:5548*18=99864, Coordonator Componenta25548*18=99864, Coordonator Componenta 3 5548*29=160892, Asist.coordonator Componenta 1 4569*18=82242, Asis. coordonatorComponenta2 4569*18=82242, Asist coordonator Componenta3 4569*29=132501, Responsabil local Componental 4243*18=76374,Responsabil local Componenta2: 2 pers (l/2norma)2* 2122*18=76374, Responsabil local Componeta 3: 2 pers(l/2 norma )2*2122*12=50928. Experti birouri


consilierei pers (1/2 norma) 4*1795*13=93340, Psihologi: 3 pers. 3*3590*17=183090, Asistenți sociali: 3 pers 3*3590*17=183090, Consilieri vocationali:3 pers. 3*3590*17=183090, Experti pe termen scurt- 2 psihologi selecție beneficiari (l/2norma)1795*2=7180,Instructor atelier brutărie 2 pers*2774*12=66576,Instructor atelier croitorie 2 pers.*2774*2=66576,Instructor atelier spălătorie 2 pers.* 2774*2=66576, Instructor atelier modelare lut 2774*12=33288, Instructor atelier lumanari 2774*12=33288,Instructor tipografie 2774*12=33288, Instructor atelier grădinărit (sera) 2 pers.*2774*12=66576 Onorarii: 6 experti introducere in COR ocupație consilier vocational,elaborare standard standard ocupational 1/2 norma 6*8566*8=411168, 3 trainer 761lei/zi*160zile= 121760, 3 evaluatori: 1050lei/pers*188pers=198904;3 experti elaborare manual formare 8566*4=137056 TOTAL SALARII: 2148577 Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale: contribuții angajați: 914615(anl: 164492,an2:473037,an3:277086), contribuții angajator: 844981 (ani: 151954,an2:437031,an3:255996)

TOTAL CONTRIBUȚII: 1759596 Cheltuieli cazare, diurna aferenta personalului Cazare schimb de experinta 30 pers. 450*6nopti=463*6=81000, Cazare personal formare 10 pers.350*12=42000, Diurna pers. schim experiența 30 pers.*148*7zile=31080, Cazare schimb experinta(national). 7pers*6nopti*436lei/noapte= 18312 Cheltuieli cu transportul aferente personalului: transport schimb de experiența :30pers*1530pers(1417-avion, 113-local)=45900; transport personal formare: 10102; transport schimb de experiența (Romania)= 7pers*1417=9919. TOTAL CHELTUIELI CAZARE,TRANSPORT, DIURNA PERSONAL:238313 PARTICIPANTI Cheltuieli cu cazarea,transportul si diurna (aferente participantilor): 188 pers.*350*12 (5zile formare+5zile follow up) = 789600, Cheltuieli cu transportul aferente participantilor: 2*270*188=105280, TOTAL CHELT PARTICIPANTI: 894880; Alte tipuri de costuri: Cheltuieli aferente managementului de proiect Traducere si interpretare 14905, Materiale.consumabile 29696, Taxe de evaluare/ acreditare/autorizare 3500, Cheltuieli financiare si juridice: Audit 31825, Cheltuieli de informare si publicitare: elaborare de materiale informative 7853, Realizare pagina web 33000, Realizare si amplasare de panouri publicitare 5452, Conferințe de presa:800, Realizare macheta presa 3372, Cheltuieli de tip FEDR: 1170000 (cheltuieli amenajare: 634500, echipamente si mobilier ateliere si birouri de consiliere: 535500), Rezerv contigenta(4,42%)= 280000;TOTAL COSTURI DIRECTE: 7490657, Total cheltuieli generale de administratie(4,9%): 310000 (Economist 1530*30=45900, Consilier Juridic (l/2):3721*30=111630, taxe: 128070,Utilitati: 24400), VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI:7800657, Din care activ transnaționale 186211. Contribuția solicitantului (17,68%) = 1379936 ,Asistenta financiara nerambursabila solicitata 6420721, Valoarea neeligibila a proiectului: 435707 (TVA aferent Cheltuielilor de tip FEDR - 222300, cheltuielilor aferente managementului de proiect: informare si publicitate, materiale consumabile: 15233, audit: 6047, cheltuieli cu transportul si cazarea aferente participantilor si personalului: 192127. Valoare totala proiect : 8236364

Indicatori


Indicatori


ID

Indicatori [1 output]

Valoare

382

Numărul structurilor economiei sociale înființate

1


Numărul participanților la programele de formare dedicate specialiștilor în domeniul


incluziunii sociale

386    Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere - economie socială    O

387    Număr de participanți la instruire - economie socială    O

388    Număr    de participanți FSE    - femei    O

389    Număr    de participanți FSE    - persoane    de    etnie romă    O

390    Număr    de participanți FSE    - persoane    cu    dizabilități    510

391    Număr    de participanți FSE    - alte grupuri    vulnerabile    O

392    Număr de evenimente de comunicare și promovare - economie socială    O

ID


Indicatori [2 result]


Valoare


384 Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale

60

90

O

O

2


393    Ponderea participanților la programele de formare pentru specialiști în domeniul incluziunii sociale, care obțin certificare (%)

394    Ponderea participanților la programele de formare pentru specialiști în domeniul incluziunii sociale, care obțin certificare (%), din care: femei

395    Număr de participanți la instruire certificați - economie socială

396    Parteneri transnaționali implicați în proiect - economie socială

ID |    Indicatori adiționali [output]    | Valoare^

1    O noua ocupație inscrisa in COR    1

2    Standard ocupational aprobat    1

3    Număr de biroruri de consiliere vocationala infiintate    3

ID |    Indicatori adiționali [result]    [valoare

Grup țintă

GRUP ȚINTĂ

ID

Grup țintă

| Valoare

3

Alte grupuri vulnerabile

0

5

Asistenți comunitari

0

8

Asistenți maternali

0

9

Asistenți personali

0

11

Bolnavi mintal

0

20

Copii în situație de risc

0

21

Delincvenți juvenili

0

32

Familii monoparentale

0

33

Femei

0

35

Formatori implicați în economia socială

0

37

Imigranți

0

40

Lucrători sociali

0

43

Manageri ai întreprinderilor sociale

0

44

Mediatori familiali

0

45

Mediatori sanitari

0

58

Persoane afectate de boii care le influențează viața profesională și socială (ex. HIV/SIDA, cancer etc.)

0

60

Persoane aflate anterior în detenție

0

61

Persoane aflate în detenție

0

62

Persoane care au părăsit timpuriu școala

0

64

Persoane care locuiesc în comunități izolate

0

66

Persoane care solicită azil

0

67

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat

0

68

Persoane cu dizabilități

510

69

Persoane de etnie roma

0

70

Persoane dependente de alcool

0

71

Persoane dependente de droguri

0

72

Persoane fără adăpost

0

108

Personal din instituții rezidențiale

0

121

Refugiați

0

126

Specialiști implicați în economia socială

0

131

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului

0

133

Victime ale traficului de persoane

0

134

Victime ale violenței în familie

0

161

îngrijitori

0

162

Familii care au mai mult de 2 copii

0

Finanțare anterioara

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE_

Ați beneficiat de asistență nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea

Institutelor Financiare DA Internaționale în ultimii 3 ani,

relevantă pentru domeniul proiectului?

1

Scurtă descriere a proiectului Centru de inserție socio profesionala Proiectul prevede creșterea gradului de inserție socio profesionala si dezvoltarea abilităților si deprinderilor de viata independenta a persoanelor cu dizabilitati, prin infiintarea a 2 ateliere (croitorie si serigrafie). Grupul tinta: 24 de tineri, cu vârste cuprinse intre 18 si 30 de ani, proveniti din familii defavorizate. In cadrul atelierelor aceștia sunt instruiti in meseria de croitor si imprimator textile. Pe langa aceastea, beneficiarilor li se oferă si servicii sociale primare: consiliere psihologica si sociala.

Țara de intervenție și linia Romanja Phare2006/018-147.04.02 bugetara

Suma 656901.00

Anul obținerii 2008

Scurtă descriere a proiectului V'Abilitati persoanele cu dizabilitati - Integrarea in munca, de la teorie la fapte\" Obiectiv: instruirea/mputernicirea a 50 de adulti cu probleme de sanatate mintala, beneficiari ai Centrului de Zi \"Un pas impreuna\", pentru piața de munca deschisa precum si sensibilizarea potențialilor angajatori si a comunității in ceea ce privește angajarea persoanelor cu probleme de sanatate mintala. Rezultate: Pe perioada derulării proiectului un număr de 15 beneficiari au fost angajați sau au desfasurat o forma de munca, 50 de beneficiari fiind instruiti si consiliati in vederea integrării in munca.

Tara de intervenție și linia Romanja phare 2004/016_772.04.02 bugetara

Suma 204456.00 Anul obținerii 2007

Scurtă descriere a proiectului \"Noi vrem sa fim o familie\" Proiectul a avut ca obiectiv general intarirea capacitatii administrației publice locale a sectorului 1 de a oferi servicii sociale primare pentru populația din zona Chitila, in vederea prevenirii abandonului școlar si familial. In acest sens s-a infiintat un centru de zi pentru copiii cu vârste cuprinse intre 7 - 14 ani proveniti din familii defavorizate din comunitatea din zona Chitila, in cadrul caruia se desfasoara activitati instructiv educative, recreere-socializare, consiliere, activitati pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât și activități de sprijin și consiliere, educare pentru părinți sau pentru reprezentanții legali ai acestora. Rezultate: 37 de copii proveniti din familii aflate in dificultate au beneficiat de serviciile acestui centru pană in prezent

Țara de intervenție și lima Romanja Phare 2004/016-772.04.02 bugetara

Suma 202150.00 Anul obținerii 2007

Scurtă descriere a proiectului V'Unitate interdisciplinara pentru reminiscente\" Obiective:

înființarea a 6 centre de reminiscențe in centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice si centrele pentru persoane adulte cu handicap din sectorul 1 Formarea in tehnica reminiscențelor a 450 de ingrijitori ai persoanelor vârstnice institutionalizate. Rezultate: înființarea a 6 centre de reminiscențe incadrul Centrelor rezidențiale Operationalizarea in cadrul DGASPC SI a 6 echipe multidisciplinare care aplica tehnica reminiscențelor la persoanele vârstnice Instruirea si informarea privind tehnica de stimulare a reminiscențelor a 458 de ingrijitori formali 619 persoane vârstnice antrenate in sesiuni de reminiscențe

Țara de intervenție și lima Romanja phare 2004/016-772.04.02 bugetara

Suma 707036.00 Anul obținerii 2007

Scurtă descriere a proiectului Centru de recuperare neuromotorie " PHOENIX Obiectiv:

înființarea unui centru de recuperare neuromotorie Rezultate: infiintarea unui centru de recuperare neuromotorie recuperarea si respectiv imbunatatirea stării de sanatate pentru un număr de 25 de persoane cu handicap ( din familie si din mediu

institutionalizat)

Țara de intervenție și linia bugetară


Romania ANPH PIN 4/2006


Suma 91480.00

Anul obținerii 2006

Scurtă descriere a proiectului V'Centru de recuperare neuromotorie " ICAR\” Obiectiv:

înființarea unui centru de recuperare neuromotorie Rezultate: • recuperarea si respectiv imbunatatirea stării de sanatate pentru un număr de 20 de persoane cu handicap (din familie si din mediu institutionalizat) • creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor prin dezvoltarea si diversificarea tipurilor de servicii pe care le pot accesa. • creșterea gradului de satisfacție al familiilor acestora si al comunității, in raport cu actul de protecție sociala pentru persoane cu handicap. • creșterea șanselor de integrare socio-profesionala a persoanelor cu restant funcțional.

• dotarea cu aparatura si personal a Centrului de Recuperare Neuromotorie si implicit, asigurarea funcționalității acestuia.

Țara de intervenție și lima Romanja ANPH PIN 4/2006 bugetara

Suma 91480.00

Anul obținerii 2006

Scurtă descriere a proiectului Y'Formarea, evaluarea si certificarea fomatorilor din rețeaua de protecție a persoanelor cu handicapY' Obiective: Formarea, evaluarea si certificarea uni număr de 160 formatori care se ocupa de protecția persoanelor cu handicap si care se afla in funcții de conducere. Rezultate: 156 de persoane din cadrul DGASPC - urilor si inspectori județeni ANPH au participat la cursul de instruire si au intrat în procesul de evaluare. 119 de persoane au obțtnut certificat de competențe cu toate unitățile de competenta

Tara de intervenție și linia Romanja ANpH pIN bugetara

Suma 152200.00 Anul obținerii 2006

33 of 33

28.07.2009 08:48