Hotărârea nr. 96/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 96 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului – “Pentru sănătatea noastră”

de către  Complexul Multifuncțional Caraiman, pentru o perioadă de 3 luni

 

 

Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncţional Caraiman;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

Ținând seama de prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- Capitolul II- Secţiunea 1- Sănătate şi recuperare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţiei publică cu personalitate juridică;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 152/31.03.2009  privind aprobarea implementării Proiectului – “Pentru sănătatea noastră” de către  Complexul Multifuncțional Caraiman, pentru o perioadă de 3 luni”;

În temeiul prevederilor art.45, alin. (1), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă implementarea Proiectului – “Pentru sănătatea noastră” de către  Complexul Multifuncțional Caraiman, pentru o perioadă de 3 luni, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului1, Complexul Multifuncţional Caraiman și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                              Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    96

            Data: 22.04.2010

 

 

Anexa nr.1

      la Hotărârea Consiliului Local

                    nr. 96/22.04.2010

                                                                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                Ion Brad

 

 

 

 

      1. Descriere

 

·         1.1 Titlu

 

 


„Pentru sanatatea noastra”

 

 

·         1.2 Loc de desfăşurare

 

 


Bucuresti, Sectorul 1

 

·         1.2 Obiective

 


·         Obiectivul general al proiectului :

·         Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor aflate in situatie de marginalizare sociala prin asigurarea accesului la informare si servicii de sanatate gratuite.

 

·         Obiective Specifice;

 

·         O1. Evaluarea starii de sanatate pentru un numar de 500 de persoane intr-o perioada de  3  luni.

 

·         O2.  Cresterea numarului persoanelor asistate social care au acces la servicii sociale de calitate.

 

·         1.3 Justificare

 


 

(a)   identificarea necesităţilor şi constângerilor percepute în zona vizata

            Prin activitatea de asistenta sociala de la nivelul Sectorului 1 a putut fi evaluata situatia persoanelor cu risc crescut de marginalizare sociala. Anumite grupuri tinta defavorizate din punct de vedere social s-a constatat ca sunt neacoperite de sistemul national de asigurari sociale de sanatate. Desi beneficiaza de asistenta medicala prin medicul de familie realizarea unor investigatii medicale nu se poate realiza prin sistemul de asigurari intrucat beneficiarii nu au calitatea de asigurat conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

            Preluarea persoanelor fara adapost din strada se realizeaza uneori fara ca persoana in cauza sa fie identificata fapt ce determina imposibilitatea cunosterii starii de sanatate a pacientului. Intrarea in comunitatea de beneficiari potrivit normelor epidemiologice trebuie realizata cu realizarea prealabila a unor analize medicale.

            Copiii abandonati in maternitatile de pe raza sectorului 1 care nu au dobandita identitatea in absenta atribuirii unui cod numeric personal nu pot beneficia de servicii medicale gratuite asigurate prin sistemul national de sanatate.

In prezent in aceasta situatie se afla:

-          50 persoane institutionalizate si din comunitatea Sectorului 1, aflate in evidenta DGASPC Sector 1 si CM Caraiman ca persoane neasigurate, cu probleme de sanatate si risc crescut de imbolnavire.

-          100 de copii si tinere institutionalizati/e vor beneficia de  analize medicale neacoperite de sistemul de asigurari de sanatate, dar necesare pentru evaluarea starii de sanatate.

 

(b)   lista grupurilor ţintă şi numărul estimat de beneficiari direcţi şi indirecţi

            Grupul tinta al proiectului este alcatuit din urmatoarele categorii de populatie:

Persoanele aflate in situatie de risc major de marginalizare sociala din cauza problemelor socio-economice cu care se confrunta.

Beneficiarii directi ai proiectului vor fi :

-          50 persoane institutionalizate si din comunitatea Sectorului 1, aflate in evidenta DGASPC Sector 1 si CM Caraiman ca persoane neasigurate, cu probleme de sanatate si risc crescut de imbolnavire .

-          100 de copii si tinere institutionalizati/e vor beneficia de  analize medicale neacoperite de sistemul de asigurari de sanatate, dar necesare pentru evaluarea starii de sanatate (vdrl, depistare chlamydia trachomatis).

-          minim 500 persoane incluse in programul de evaluare a starii de sanatate (indicele glicemic si tensiune arteriala);

-          minim 500 de persoane incluse in programul de furnizare de servicii de sanatate de la nivelul sectorului 1 Bucuresti;

-          minim 800 de persoane consiliate sanitar si social;

Beneficiari indirecti:

-          familiile persoanelor incluse in programul de asistenta medicala;

-          comunitatea locala a sectorului 1;

 

(c)    motivaţia alegerii grupurilor ţintă şi a activităţilor

grupul tinta este alcatuit din urmatoarele categorii de populatie:

-          persoane fara adapost gazduite in cadrul Centrului de Urgenta pentru persoane fara adapost Odai;

-          copii si tinere aflate in evidenta serviciilor de asistenta sociala;

-          persoane fara nici un venit;

-          persoane cu handicap/varstnice imobilizate si fara apartinatori aflate in evidenta Complexului Multifunctional Caraiman

-          persoane varstnice din comunitate cu risc crescut de diabet si hipertensiune arteriala

            Alegerea acestui grup tinta s-a realizat pe baza evaluarii nevoilor identificate pana in prezenta atat de catre Complexul Multifunctional Caraiman cat si de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, la nivelul Sectorului 1 Bucuresti.

            Categoriile mai sus mentionate fie nu sunt acoperite de sistemul national de asigurari de sanatate fie la momentul identificarii lor nu sunt inscrise la un medic de familie fapt ce face dificila cunoasterea reala a starii de sanatate la intrarea in cadrul centrului.

            Cu ocazia zilei vârstnicului (1 octombrie ) şi în perioada 7 – 29 noiembrie 2009 s-au desfăşurat acţiuni pentru testarea glicemiei şi tensiunii arteriale a populaţiei sectorului 1. Au fost testate 697 de persoane, 119 cu valori tensionale crescute, 90 cu valori ridicate ale glicemiei şi 52 cu ambele testări peste limitele normale. Aceştia au fost direcţionaţi către medicul de familie în vederea efectuării unui examen mai amănunţit.

            În cursul anului 2009, prin proiectul „Pentru sanatatea noastra~” s-au realizat un număr de 1267 de investigaţii de laborator pentru un număr de 80 de persoane aflate în dificultate de pe raza sectorului 1. Astfel au fost identificate probleme de sanatate la un procent de 55% dintre persoanele investigate acestea fiind indrumate catre medici de specialitate pentru investigatii suplimentare.

 

(d)   relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă

            Realizarea unuei evaluari complexe a starii de sanatate prin realizarea unui set de analize medicale de hematologie si biochimie va conduce la depistarea anumitor afectiuni precum si la o adaptare a serviciilor publice oferite in continuare bazata pe cunoasterea completa si complexa a situatiei nu numai din punct de vedere socio-economic ci si din punctul de vedere al sanatatii persoanei.

 

 

·         1.4 Descrierea detaliată a activităţilor

 


1.      Evaluarea starii de sanatate generala- aceasta activitatea se va realiza de catre medicul din cadrul Centrului pentru persoanele institutionalizate sau de catre medicul de familie angajat al CM Caraiman;

Acest control va cuprinde monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatura, respiratie, puls, tensiune arteriala, diureza, scaun, glicemie);

Totodata prin intermediul serviciului ambulanta sociala se vor organiza puncte de evaluarea a starii de sanatate (monitorizare parametrii fiziologici: tensiune arteriala, puls, glicemie, ekg).

2.      Recoltarea de probe biologice in vederea realizarii analizelor medicale- se va realiza fie la sediul centrului fie la sediul CM Caraiman pe baza de programare prealabila. Se pot efectua urmatoarele analize: GOT, GPT, uree, proteine totale, glucoza, colesterol, trigliceride, mg, calciu, bilirubina totala, bilirubina directa, fosfataza alcanalina,GGT, fe, acid uric, hemograma, creatinita, urocultura, vdrl, hiv. Analizele pot varia in functie de recomandarea medicului. Pentru persoanele care au in antecedente probleme cardiologice si risc de infart miocradic se vor realize analize specifice.

3.      Control de specialitate in cadrul cabinetelor medicale din CM Caraiman la recomandarea medicului-  ca urmare a analizelor medicale si a evaluarii starii de sanatate realizata de medic se va face orientarea pentru consult de specialitate catre cabinetele existente la nivelul CM Caraiman sau recomandare catre alte cabinete de specialitate;

4.      Consiliere medicala- odata cu evaluarea starii de sanatate se va realiza si consilierea medicala in vederea educatiei pentru sanatate a pacientului si promovarii unui stil de viata sanatos. Realizarea unei abordari proactive in domeniul sanatatii conduce in mod implicit la reducerea costurilor sociale. Educatia pentru un stil de viata sanatos trebuie sa devina o componenta majora a sistemului de sanatate.

5.      Consiliere sociala- prin colaborarea cu medicii de familie si cu partenerii sociali sunt identificate o serie de cazuri sociale care nu au accesat serviciile sociale existente in Sectorul 1. Prin identificarea acestor persoane se impune realizarea unei consilieri sociale bazata pe nevoia sociala identificata si referirea in regim de urgenta a cazurilor sociale catre serviciile sociale specializate.

 

·         1.5 Durata şi planul proiectului

 


q    Durata proiectului va fi de 3 luni.

 

-             2. Rezultate preconizate

-          Efectuarea unui numar de 2500 de analize de diferite tipuri (hematologie, biochimie);

-          Evaluarea starii de sanatate pentru un numar de minim 500 de persoane;

-          Consilierea medicala si sociala a unui numar de min. 500 de persoane asistate social;

-          Cresterea calitatii vietii pentru un numar de aprox 500 de persoane + apartinatori.

 

Costuri estimative:

-          Costuri personal - 6427 lei

-          Costuri materiale sanitare si tipizate medicale - 500 lei;

-          Costuri reactivi- 5000 lei

-          Materiale informative - 2000 lei

 

 

 

                                                 ANALIZE LABORATOR-SOCIAL

 

 

 

Nr. Crt.

        ANALIZA LABORATOR

     Nr. proba

 1.  

HEMOLEUCOGRAMA

100

 1.  

VSH

100

 1.  

GLICEMIE

50

 1.  

COLESTEROL

50

 1.  

TGP

50

 1.  

TGO

50

 1.  

TRIGLICERIDE

50

 1.  

UREE

50

 1.  

CREATININA

50

 1.  

A URIC

50

 1.  

GGT

50

 1.  

MAGNEZIU

50

 1.  

CALCIU

50

 1.  

BILIRUBINA TOTALA

50

 1.  

BILIRUBINA DIRECTA

50

 1.  

PROTEINE TOTALE

50

 1.  

FIER

50

 1.  

HDL-COLESTEROL

50

 1.  

 FOSFATAZA ALCALINA

50

 1.  

EX. SUMAR URINA

100

 1.  

TIMP QUICK (PROTROMBINA)

100

 1.  

ACTIVITATE  DE  PROTROMBINA

100

 1.  

FIBRINOGEN

100

 1.  

INR

100

 1.  

TROPONINA

18

 1.  

VDRL

100

 1.  

DEPISTARE CHLAMYDIA TRACHOMATIS

20

 1.  

FACTOR REUMATOID

100

 1.  

ASLO

100

 1.  

PROTEINA C REACTIVA (CRP)

100