Hotărârea nr. 94/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 94 / 2010

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                                

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                     

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificării bugetului   consolidat de  venituri  şi  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2010

 

 

 

 

Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Direcţia  Management Economic;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

            În temeiul Legii nr.11/ 2010  a bugetului de stat pe anul 2010;

            Conform art.19, alin(1), pct. a) si b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată si completată;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

În temeiul art.45, alin.(2), lit. ‘’a’’ , art.81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Bugetul  consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010 în suma de 1.345.597,69 mii lei s-a diminuat cu 40.622,65 mii lei devenind 1.304.975,04 mii lei şi este structurat astfel:

 

Ø  Bugetul local în sumă de 1.055.837,20 mii lei s-a diminuat cu 20,00 mii lei devenind 1.055.817,20 mii lei, conform anexei nr.1;

 

Ø  Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.2;

 

Ø  Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii este în valoare de 28,663,00 mii lei, nerectificându-se ;

 

Ø  Bugetul creditelor interne în valoare de 104.682.18 mii lei s-a rectificat rămânând la aceeaşi valoare, conform anexei nr.4;

 

Ø  Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 133,456,31 mii lei s-a diminuat cu suma de 40.602,65 mii lei devenind 92.853,66 mii lei, conform anexei nr.5;

 

 

 

           Art.2. Se aprobă veniturile bugetului Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 1.304.975,04 mii lei, astfel :

 

 

Ø    Veniturile bugetului local în sumă de 1.055.837,20  mii  lei s-au diminuat cu 20,00 mii lei devenind 1.055.817,20 mii lei;

 

Ø    Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 mii lei;

 

Ø    Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii este în valoare 28,663,00 mii lei, nerectificându-se;

 

Ø    Veniturile din credite interne sunt în valoare de 104.682.18 mii lei;

 

Ø    Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 133.456.31 mii lei s-a diminuat cu suma de 40.602,65 mii lei devenind 92.853,66 mii lei;

 

 

           Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.304.975,04 mii lei, după cum urmează :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ø Bugetul local este în sumă de 1.055.817,20 mii  lei şi este structurat, conform anexei nr 1.1, astfel :

 

(1) 182.451,35 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care :  113.462,95 mii lei cheltuieli curente, 69.535,10 mii lei cheltuieli de capital şi – 546,70 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.1                ( 1.1.1.1 );

(2)    26.277,73 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 24.186,73 mii lei cheltuieli curente si cheltuieli de capital 2.091,00 mii lei, conform anexei nr 1.1.2 ( 1.1.2.1);

           (3)  35.282,14 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02 reprezentând cheltuieli curente, nu se rectifică;

            (4)   500.68 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care : 500,83 mii lei cheltuieli curente şi -0,15 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, nerectificându-se ;

(5)   58.983,22 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 56.953,22 mii lei cheltuieli curente, 2.030,00 mii lei cheltuieli de capital şi 0,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.3          ( 1.1.3.1 );

            (6)    206.546,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care: 188.721,00 mii lei cheltuieli curente, 17.844,00 mii lei cheltuieli de capital şi -19,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, nerectificându-se;

            (7)   6.566,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care : cheltuieli curente 6.563,00 mii lei si 56,00 mii lei cheltuieli de capital şi -53,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.4 ( 1.1.4.1; 1.1.4.2 );

            (8)   115.836,11 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 99.878,22 mii lei chetuieli curente, cheltuieli de capital 16.379,10 mii lei şi –421,21 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.5               ( 1.1.5.1 );

            (9)    111.712,98 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care : 105.837,71 mii lei cheltuieli curente, 6.471,00 mii lei pentru cheltuieli de capital şi         –595,73 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.6 ( 1.1.6.1 ; 1.1.6.2 ; 1.1.6.3 ; 1.1.6.4 ; 1.1.6.5 );

           (10)  118.514,21 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 77.406,66 mii lei cheltuieli curente, 12.490,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 28.617.55 mii lei cheltuieli de capital, conform anexei nr 1.1.7 ( 1.1.7.1 ; 1.1.7.1.1 ; 1.1.7.1.2; 1.1.7.2 );

           (11)   120.317,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care : 120.00,00 mii lei cheltuieli curente, 317,00 mii lei cheltuieli de capital si 0,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.8 ( 1.1.8.1 );

           (12)     72.829,78 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care : 57.384,36 mii lei cheltuieli curente, 15.461,68 mii lei cheltuieli de capital şi – 16,26 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.9 (1.1.9.1 ; 1.1.9.2; 1.1.9.3).

          

 

Ø    Bugetul din venituri proprii în sumă de 22.959,00 mii lei s-a rectificat rămânând la aceeași valoare şi este structurat conform anexei nr. 2.1, după cum urmează:

Ø    (1)   22.959,00 mii lei pentru Administraţia Pieţelor capitolul 70.15.50, din care : 14.013,00 mii lei pentru cheltuieli curente, suma de 210,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 8.736,00 mii lei pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr. 2.1.1.

.

 

Ø    Bugetul finanţat integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 28.663,00 mii lei nu s-a rectificat şi este strucurat astfel :

(1)   415,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, nerectificându-se;

(2)    23.978,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care : 23.389,00 mii lei pentru cheltuieli curente şi 589,00 mii lei pentru cheltuieli de capital, nerectificându-se ;

(3)    3.000,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, nerectificându-se;

(4)    1.270,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Acţiuni Economice capitolul 80.10, nerectificându-se.

 

Ø   Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2010 în sumă de 104.682,18 mii lei s-a rectificat rămânând la aceeaşi valoare şi este structurat, conform anexei nr. 4.1, după cum urmează : 

          (1)     4.706,40 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Autorităţi executive şi legislative capitolul 51.07, conform anexei nr 4.1.1 ( 4.1.1.1 ;);

           (2)   99.975,78 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.07, conform anexei nr. 4.1.2 (4.1.2.1 ; 4.1.2.2).

         

 

Ø   Suma din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 133.456.31 mii lei, s-a diminuat cu suma de 40.602,65 mii lei devenind 92.853,66 mii lei şi este repartizată, conform anexei nr. 5.1, astfel:

 

(1)   6.160,00 mii lei pentru Autorităţi Publice, capitolul 51.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr. 5.1.1(5.1.1.1);

(2)  137,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională, capitolul 61.11, conform anexei nr. 5.1.2 (5.1.2.1) ;

          (3)   9.000,00 mii lei pentru Învăţământ, capitolul 65.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, nu se rectifică ;

          (4)    150,00 mii lei Cultură, recreere şi religie, capitolul 67.02, pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr. 5.1.3 (5.1.3.1) ;

          (5)     77,406,66 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr. 5.1.4(5.1.4.1; 5.1.4.1.1; 5.1.4.1.1.1; 5.1.4.1.1.2).

 

          Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 365.374,77 mii lei, conform anexei nr. 3, din care:

-   158.513,93 mii lei – buget local ;

            -   92.853,66 mii lei – suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii ;

            -     104.682,18 mii lei  –  suma alocată pentru credite interne (BCR) ; 

-           589,00 mii lei –  suma alocată pentru instituţiile finanţate integral sau parţial din venituri proprii

-         8.736,00 mii lei –  suma alocată din venituri proprii (Administraţia Pieţelor) ;

 

 

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic şi Direcţia Investiţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                              Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    94

            Data: 22.04.2010

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1Anexa nr.1
la Hotarararea Consiliului Local
nr.94/22.04.2010
"PREȘEDINTE DE SEDINTA,"
Ion Brad
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI
"PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2010"
BUGET RECTIFICAT APRILIE
- mii lei -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:
2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)00.01"1,055,817.20""313,114.73""233,871.06""288,666.57""220,164.84"
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)48.02"878,445.21""264,343.00""178,267.00""247,345.47""188,489.74"
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"1,020,297.21""305,497.00""215,149.00""282,863.47""216,787.74"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)00.03"1,007,068.01""301,470.80""211,552.00""279,810.47""214,234.74"
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"525,208.31""131,364.10""131,364.00""131,465.47""131,014.74"
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.050.000.000.000.000.00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.020.000.000.000.000.00
Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.010.00
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)"00.06"525,208.21""131,364.00""131,364.00""131,465.47""131,014.74"
Impozit pe venit (cod 03.02.18)03.020.000.000.000.000.00
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici03.02.170.000.000.000.000.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)03.02.180.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"525,208.21""131,364.00""131,364.00""131,465.47""131,014.74"
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"521,753.21""130,500.00""130,500.00""130,602.47""130,150.74"
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04"3,455.00"864.00864.00863.00864.00
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)"00.070.100.100.000.000.00
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.020.100.100.000.000.00
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "05.02.500.100.100.000.000.00
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02)06.020.000.000.000.000.00
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -06.02.020.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"267,237.10""104,327.10""29,001.00""93,405.00""40,504.00"
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02"267,237.10""104,327.10""29,001.00""93,405.00""40,504.00"
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"230,553.00""90,250.00""23,000.00""82,903.00""34,400.00"
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)07.02.01.01"23,400.00""13,290.00""2,000.00""3,710.00""4,400.00"
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)07.02.01.02"207,153.00""76,960.00""21,000.00""79,193.00""30,000.00"
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)07.02.02"24,820.00""9,115.00""4,001.00""8,002.00""3,702.00"
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)07.02.02.01"12,378.00""4,178.00""2,000.00""4,000.00""2,200.00"
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)07.02.02.02"12,431.00""4,931.00""2,000.00""4,000.00""1,500.00"
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restanţe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol07.02.02.0311.006.001.002.002.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru **)07.02.03"11,864.00""4,962.00""2,000.00""2,500.00""2,402.00"
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.500.100.100.000.000.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"212,223.10""65,093.10""50,487.00""54,540.00""42,103.00"
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)11.02"144,073.00""41,675.00""37,382.00""36,018.00""28,998.00"
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.010.00
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti "11.02.02"144,073.00""41,675.00""37,382.00""36,018.00""28,998.00"
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.050.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.060.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.070.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)12.02"6,500.00""1,729.00""2,500.00""1,271.00""1,000.00"
Taxe hoteliere12.02.07"6,500.00""1,729.00""2,500.00""1,271.00""1,000.00"
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02457.00157.00100.00100.00100.00
Impozit pe spectacole15.02.01457.00157.00100.00100.00100.00
Alte taxe pe servicii specifice15.02.500.00
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"61,193.10""21,532.10""10,505.00""17,151.00""12,005.00"
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"47,217.00""18,571.00""7,000.00""13,646.00""8,000.00"
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)16.02.02.01"16,700.00""6,054.00""2,000.00""6,646.00""2,000.00"
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)16.02.02.02"30,517.00""12,517.00""5,000.00""7,000.00""6,000.00"
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.0328.1013.105.005.005.00
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"16.02.50"13,948.00""2,948.00""3,500.00""3,500.00""4,000.00"
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.11"2,399.50"686.50700.00400.00613.00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02"2,399.50"686.50700.00400.00613.00
Alte impozite si taxe18.02.50"2,399.50"686.50700.00400.00613.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"13,229.20""4,026.20""3,597.00""3,053.00""2,553.00"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"1,741.10"891.10350.00250.00250.00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"1,729.00"879.00350.00250.00250.00
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.010.00
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti30.02.030.00
Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05"1,729.00"879.00350.00250.00250.00
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )30.02.080.000.000.000.000.00
Venituri din dividende de la alti platitori30.02.08.020.00
Alte venituri din proprietate30.02.500.00
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)31.0212.1012.100.000.000.00
Alte venituri din dobanzi31.02.0312.1012.10
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"11,488.10""3,135.10""3,247.00""2,803.00""2,303.00"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)33.02"1,444.10"94.10550.00400.00400.00
Venituri din prestari de servicii33.02.08"1,293.00"93.00500.00350.00350.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese33.02.100.00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12150.000.0050.0050.0050.00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.240.00
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.270.00
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"33.02.281.001.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.500.100.10
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"3,947.00"947.00"1,000.00""1,000.00""1,000.00"
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"3,947.00"947.00"1,000.00""1,000.00""1,000.00"
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.02.500.00
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"4,464.00""1,631.00""1,327.00""1,003.00"503.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01"4,455.00""1,631.00""1,324.00""1,000.00"500.00
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe35.02.020.00
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"35.02.030.00
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.02.509.000.003.003.003.00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50)36.02"1,633.00"463.00370.00400.00400.00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive36.02.010.00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.050.00
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.110.000.000.000.000.00
Alte venituri36.02.50"1,633.00"463.00370.00400.00400.00
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)"37.020.000.000.000.000.00
Donatii si sponsorizari37.02.010.000.000.000.000.00
Alte transferuri voluntare37.02.500.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"2,221.00"521.00500.00500.00700.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)39.02"2,221.00"521.00500.00500.00700.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.010.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.030.00
Venituri din privatizare39.02.040.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale39.02.07"2,221.00"521.00500.00500.00700.00
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.160.000.000.000.000.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)40.020.000.000.000.000.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.060.00
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.070.00
Împrumuturi temporare din trezoreria statului***)40.02.100.00
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă***) 40.02.110.00
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate40.02.500.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"33,298.99""7,096.73""18,222.06""5,303.10""2,677.10"
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"33,298.99""7,096.73""18,222.06""5,303.10""2,677.10"
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)42.02"33,298.99""7,096.73""18,222.06""5,303.10""2,677.10"
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+ de la 42.02.12 la 4200.19"11,238.99"0.00"11,238.99"0.000.00
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.010.00
Investitii finantate partial din imprumuturi externe42.02.030.00
Aeroporturi de interes local42.02.040.00
Planuri si regulamente de urbanism42.02.050.00
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.060.00
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.070.00
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02)42.02.090.000.000.000.000.00
"Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.010.00
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.020.00
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.100.00
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12"11,238.99"0.00"11,238.99"0.000.00
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.130.00
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.140.000.000.000.000.00
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare ***) 42.02.150.00
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate42.02.160.00
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale42.02.170.00
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.190.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare42.02.200.00
B.Curente(cod42.02.21+42.02.28+42.02.29+de la 42.02.32 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41)00.20"22,060.00""7,096.73""6,983.07""5,303.10""2,677.10"
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21"20,145.00""6,400.00""6,400.00""5,000.00""2,345.00"
Subventii primite din Fondul de Interventie***)42.02.280.00
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.290.00
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.320.00
Sprijin financiar la constituirea familiei42.02.33"1,200.00"500.00300.00200.00200.00
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34320.00100.00191.000.0029.00
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.350.00
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi42.02.36355.0090.0085.0090.0090.00
Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare42.02.370.00
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru pentru realizarea obiectivelor de investiţii42.02.400.00
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii42.02.4140.006.737.0713.1013.10
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.420.00
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)43.020.000.000.000.000.00
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.010.00
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "43.02.040.00
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.070.00
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate ***)43.02.080.00
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+42.02.15+42.02.16)45.020.000.000.000.000.00
Fondul European de Dezvoltare Regionala45.02.010.00
Fondul Social European45.02.020.00
Fondul de Coeziune45.02.030.00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala45.02.040.00
Fondul European de Pescuit45.02.050.00
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare45.02.070.00
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat45.02.080.00
Programe comunitare finanţate în perioada 2007-201345.02.150.00
Alte facilităţi şi instrumente postaderare45.02.160.00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)49.02"1,055,817.20""262,438.50""322,856.94""301,741.51""168,780.25"
CHELTUIELI CURENTE (rd.)01"886,177.22""242,919.68""248,852.55""245,342.65""149,062.34"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ()10.00"261,358.27""81,477.29""70,589.08""62,556.60""46,735.30"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.)20.00"468,022.16""109,178.77""130,068.48""133,557.73""95,217.18"
TITLUL III DOBANZI (rd.)30.00"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd. )30.01"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd. )30.020.000.000.000.000.00
Alte dobanzi (rd.)30.030.000.000.000.000.00
TITLUL IV SUBVENTII (rd. )400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd. )40.030.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd)50.00500.000.000.000.00500.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd. )50.04500.000.000.000.00500.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd. )51"1,867.00"682.00576.00290.00319.00
Transferuri curente (rd.)51.01"1,867.00"682.00576.00290.00319.00
Transferuri catre instituţii publice (rd. )51.01.010.000.000.000.000.00
Actiuni de sanatate (rd. )51.01.030.000.000.000.000.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului (rd. )51.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd. )51.01.150.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd. )51.01.240.000.000.000.000.00
Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei (rd )51.01.36"1,200.00"500.00300.00200.00200.00
" Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri (rd )"51.01.37320.00100.00191.000.0029.00
Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti (rd )51.01.40347.0082.0085.0090.0090.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.)55"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86"
A. Transferuri interne.(rd.)55.01"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86"
Programe cu finantare rambursabila (rd. )55.01.030.000.000.000.000.00
Programe PHARE (rd.)55.01.080.000.000.000.000.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd. )55.01.120.000.000.000.000.00
Programe de dezvoltare (rd.)55.01.130.000.000.000.000.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.)55.01.150.00
Alte transferuri curente interne (rd. )55.01.180.000.000.000.000.00
"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.26"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86"
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.)57.00"34,622.99""11,077.99""11,257.00""9,420.00""2,868.00"
Ajutoare sociale (rd.)57.02"34,622.99""11,077.99""11,257.00""9,420.00""2,868.00"
Ajutoare sociale in numerar (rd.)57.02.01"26,914.99""9,517.99""9,088.00""7,409.00"900.00
Ajutoare sociale in natura (rd. )57.02.02"7,688.00""1,558.00""2,161.00""2,006.00""1,963.00"
Tichete de cresa57.02.0319.001.008.005.005.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.041.001.000.000.000.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.)59.00"7,118.00""4,929.00"887.00625.00677.00
Burse (rd.)59.01"2,873.00"729.00842.00625.00677.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.)59.020.000.000.000.000.00
Asociatii si fundatii (rd.)59.110.000.000.000.000.00
Sustinerea cultelor (rd. )59.120.000.000.000.000.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.)59.150.000.000.000.000.00
Despagubiri civile (rd )59.17"4,245.00""4,200.00"45.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.)70.00"158,803.53""8,325.80""74,302.96""56,401.86""19,772.91"
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. )71.00"158,403.53""7,925.80""74,302.96""56,401.86""19,772.91"
Active fixe (rd.)71.01"139,795.23""7,925.80""64,397.79""47,698.73""19,772.91"
Construcţii(rd. )71.01.01"118,919.53""4,736.00""55,162.10""42,863.83""16,157.60"
" Maşini, echipamente si mijloace de transport (rd.)"71.01.02"4,967.10"330.50"3,110.00"962.00564.60
" Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (rd)"71.01.03"2,270.70"324.80"1,638.00"232.9075.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) (rd.)71.01.30"13,637.90""2,534.50""4,487.69""3,640.00""2,975.71"
Reparatii capitale aferente activelor fixe (rd )71.03"18,608.30"0.00"9,905.17""8,703.13"0.00
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.)72.00400.00400.000.000.000.00
Active financiare (rd. )72.01400.00400.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.)72.01.01400.00400.000.000.000.00
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.)79.00"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.)80.000.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (rd. )80.030.000.000.000.000.00
Alte imprumuturi (rd. )80.300.000.000.000.000.00
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.)81.00"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00
Rambursari de credite externe (rd.)81.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne (rd.)81.02"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00
Plati efectuate in anii presedenti si recuperate in anul curent84.00"-1,653.55""-1,296.98"-298.57-3.00-55.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85"-1,653.55""-1,296.98"-298.57-3.00-55.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01"-1,653.55""-1,296.98"-298.57-3.00-55.00
"TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.)"90.000.00
Rezerve (rd.)91.010.00
Excedent (rd .)92.010.00"50,676.23""-88,985.88""-13,074.94""51,384.59"
Deficit (rd. )93.010.00
0.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)50.02"244,011.22""69,189.79""61,957.50""64,058.76""48,805.17"
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)51.02"182,451.35""27,987.15""52,802.00""57,805.53""43,856.67"
Din total capitol:0.00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)51.02.01"182,451.35""27,987.15""52,802.00""57,805.53""43,856.67"
Autorităţi executive51.02.01.03"182,451.35""27,987.15""52,802.00""57,805.53""43,856.67"
CHELTUIELI CURENTE (rd.)01"113,462.95""26,529.35""28,161.00""27,998.00""30,774.60"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.00"18,448.79""6,125.79""4,531.00""4,210.00""3,582.00"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20.00"90,769.16""16,203.56""23,585.00""23,788.00""27,192.60"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.)510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd. )51.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.)57.000.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale (rd.)57.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00
Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.040.000.000.000.000.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (RD. )59.00"4,245.00""4,200.00"45.000.000.00
Despagubiri civile59.17"4,245.00""4,200.00"45.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. )70.00"69,535.10""2,004.50""24,641.00""29,807.53""13,082.07"
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.208)71.00"69,535.10""2,004.50""24,641.00""29,807.53""13,082.07"
Active fixe(rd. )71.01"69,535.10""2,004.50""24,641.00""29,807.53""13,082.07"
Construcţii71.01.01"67,413.60""2,000.00""23,260.00""29,467.53""12,686.07"
" Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02"1,900.00"0.00"1,304.00"200.00396.00
" Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)71.01.30221.504.5077.00140.000.00
Plati efectuate in anii presedenti si recuperate in anul curent84.00-546.70-546.700.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85-546.70-546.700.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-546.70-546.700.000.000.00
0.00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)54.02"26,277.73""5,920.50""9,155.50""6,253.23""4,948.50"
Din total capitol:0.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale54.02.05500.000.000.000.00500.00
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"54.02.060.00
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale"54.02.070.00
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.10"6,315.73""2,393.50""1,750.50""1,195.23"976.50
Alte servicii publice generale 54.02.50"19,462.00""3,527.00""7,405.00""5,058.00""3,472.00"
CHELTUIELI CURENTE (rd. )01"24,187.13""5,920.90""7,772.50""5,545.23""4,948.50"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.00"11,876.00""3,226.50""3,653.50""2,647.00""2,349.00"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20.00"11,811.13""2,694.40""4,119.00""2,898.23""2,099.50"
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.)50.00500.000.000.000.00500.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04500.000.000.000.00500.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.)510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.)51.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.)57.000.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale (rd..)57.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00
Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.040.000.000.000.000.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI59.000.000.000.000.000.00
Ajutoare pt. Daune de calamitatile naturale59.020.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. )70.00"2,092.10"1.10"1,383.00"708.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.)71.00"2,092.10"1.10"1,383.00"708.000.00
Active fixe (rd.)71.01"2,092.10"1.10"1,383.00"708.000.00
Construcţii71.01.010.000.000.000.000.00
" Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02"1,540.10"1.10"1,177.00"362.000.00
" Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.03159.000.0073.0086.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)71.01.30393.000.00133.00260.000.00
Reparatii capitale aferente activelor fixe71.030.000.000.000.000.00
OPERATIUNI FINANCIARE (rd. )79.000.000.000.000.000.00
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd. )81.000.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe 81.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne 81.020.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii presedenti si recuperate in anul curent84.00-1.50-1.500.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85-1.50-1.500.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-1.50-1.500.000.000.00
0.00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.)01"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne30.01"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe30.020.000.000.000.000.00
Alte dobanzi 30.030.000.000.000.000.00
0.00
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)56.020.00
Din total capitol:0.00
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului56.02.060.00
Transferuri din bugetele proprii ale judetelor pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap56.02.070.00
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate56.02.090.00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent(57.02.01)57.020.00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent57.02.010.00
0.00
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)"59.02"59,483.90""12,865.00""19,375.00""15,770.50""11,473.40"
Aparare (cod 60.02.02)60.02500.68220.00202.0039.0039.68
Din total capitol:0.00
Aparare nationala60.02.02500.68220.00202.0039.0039.68
CHELTUIELI CURENTE (rd.)01500.83220.15202.0039.0039.68
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.000.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20.00500.83220.15202.0039.0039.68
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.)70.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.)71.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd.)71.010.000.000.000.000.00
Construcţii71.01.010.000.000.000.000.00
" Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00
" Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)71.01.300.000.000.000.000.00
Reparatii capitale71.030.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii presedenti si recuperate in anul curent84.00-0.15-0.150.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85-0.15-0.150.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-0.15-0.150.000.000.00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)61.02"58,983.22""12,645.00""19,173.00""15,731.50""11,433.72"
Din total capitol:0.00
Ordine publica (cod 61.02.03.04)61.02.03"58,658.00""12,499.00""19,088.00""15,676.00""11,395.00"
Politie comunitara61.02.03.04"58,658.00""12,499.00""19,088.00""15,676.00""11,395.00"
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.05325.22146.0085.0055.5038.72
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.02.500.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.)01"56,953.22""12,645.00""17,643.00""15,231.50""11,433.72"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.00"38,161.00""9,312.00""10,104.00""9,642.00""9,103.00"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20.00"18,792.22""3,333.00""7,539.00""5,589.50""2,330.72"
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.)70.00"2,030.00"0.00"1,530.00"500.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.)71.00"2,030.00"0.00"1,530.00"500.000.00
Active fixe(rd.)71.01"2,030.00"0.00"1,530.00"500.000.00
Construcţii71.01.010.000.000.000.000.00
" Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00
" Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)71.01.30"2,030.00"0.00"1,530.00"500.000.00
Plati efectuate in anii presedenti si recuperate in anul curent84.000.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent850.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010.000.000.000.000.00
0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)63.02"440,661.09""128,693.56""131,819.06""112,380.90""67,767.57"
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)65.02"206,546.00""67,845.00""68,287.00""44,791.00""25,623.00"
Din total capitol:0.00
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)65.02.03"68,899.00""19,874.00""23,111.00""15,827.00""10,087.00"
Învatamânt prescolar65.02.03.01"40,048.00""10,689.00""14,114.00""10,180.00""5,065.00"
Învatamânt primar65.02.03.02"28,851.00""9,185.00""8,997.00""5,647.00""5,022.00"
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)65.02.04"125,130.00""43,986.00""42,027.00""25,868.00""13,249.00"
Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01"47,053.00""14,206.00""15,904.00""9,187.00""7,756.00"
Învatamânt secundar superior 65.02.04.02"74,058.00""28,520.00""24,823.00""15,814.00""4,901.00"
Invatamant profesional65.02.04.03"4,019.00""1,260.00""1,300.00"867.00592.00
Învatamânt postliceal65.02.05835.00264.00250.00179.00142.00
Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)65.02.07"11,682.00""3,721.00""2,899.00""2,917.00""2,145.00"
Învatamânt special65.02.07.04"11,682.00""3,721.00""2,899.00""2,917.00""2,145.00"
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)65.02.110.000.000.000.000.00
Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.030.00
Alte servicii auxiliare65.02.11.300.00
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.02.500.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.)01"188,721.00""66,532.00""57,125.00""39,439.00""25,625.00"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.00"120,783.00""42,605.00""36,211.00""27,620.00""14,347.00"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20.00"57,622.00""21,697.00""17,963.00""9,228.00""8,734.00"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.)510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.)51.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.)550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.(rd.)55.010.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne 55.01.180.000.000.000.000.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.)57.00"7,443.00""1,501.00""2,109.00""1,966.00""1,867.00"
Ajutoare sociale (rd.)57.02"7,443.00""1,501.00""2,109.00""1,966.00""1,867.00"
Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in natura57.02.02"7,424.00""1,500.00""2,101.00""1,961.00""1,862.00"
Tichete de cresa57.02.0319.001.008.005.005.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.040.000.000.000.000.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.)59.00"2,873.00"729.00842.00625.00677.00
Burse 59.01"2,873.00"729.00842.00625.00677.00
Asociaţii şi fundaţii 59.110.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.)70.00"17,844.00""1,320.00""11,169.00""5,355.00"0.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.)71.00"17,844.00""1,320.00""11,169.00""5,355.00"0.00
Active fixe(rd.) 71.01"17,844.00""1,320.00""11,169.00""5,355.00"0.00
Construcţii71.01.01"16,388.00""1,238.00""9,795.00""5,355.00"0.00
" Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00
" Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.03"1,456.00"82.00"1,374.00"0.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)71.01.300.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii presedenti si recuperate in anul curent84.00-19.00-7.00-7.00-3.00-2.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85-19.00-7.00-7.00-3.00-2.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-19.00-7.00-7.00-3.00-2.00
0.00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)66.02"6,566.00""1,582.93""1,730.87""1,681.10""1,571.10"
Din total capitol:0.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)66.02.06"1,480.00"400.00370.00340.00370.00
Spitale generale66.02.06.01"1,480.00"400.00370.00340.00370.00
Unităţi medico-sociale66.02.06.030.00
Servicii de sanatate publică 66.02.0840.006.737.0713.1013.10
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)66.02.50"5,046.00""1,176.20""1,353.80""1,328.00""1,188.00"
Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50"5,046.00""1,176.20""1,353.80""1,328.00""1,188.00"
CHELTUIELI CURENTE (rd.)01"6,563.00""1,582.93""1,674.87""1,681.10""1,624.10"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.00"3,655.00"893.33881.47976.10904.10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20.00"2,908.00"689.60793.40705.00720.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.)510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.)51.010.000.000.000.000.00
Acţiuni de sănătate51.01.030.000.000.000.000.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.)57.000.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale (rd.)57.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.040.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.)70.0056.000.0056.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.)71.0056.000.0056.000.000.00
Active fixe(rd.)71.0156.000.0056.000.000.00
Construcţii71.01.010.000.000.000.000.00
" Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00
" Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.034.000.004.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)71.01.3052.000.0052.000.000.00
84.00-53.000.000.000.00-53.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85-53.000.000.000.00-53.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-53.000.000.000.00-53.00
0.00
"Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)"67.02"115,836.11""26,985.33""32,363.19""36,964.42""19,523.17"
Din total capitol:0.00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)67.02.03227.000.00227.000.000.00
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"67.02.03.020.00
Muzee67.02.03.030.00
Institutii publice de spectacole si concerte67.02.03.04227.000.00227.000.000.00
Scoli populare de arta si meserii67.02.03.050.00
Case de cultura67.02.03.060.00
Camine culturale67.02.03.070.00
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale67.02.03.080.00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice67.02.03.120.00
Alte servicii culturale67.02.03.300.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)67.02.05"104,537.11""24,985.33""26,220.19""34,728.42""18,603.17"
Sport67.02.05.010.000.000.000.000.00
Tineret67.02.05.020.00
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"67.02.05.03"104,537.11""24,985.33""26,220.19""34,728.42""18,603.17"
Servicii religioase67.02.06"5,652.00"0.00"3,916.00""1,736.00"0.00
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.50"5,420.00""2,000.00""2,000.00"500.00920.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.)01"99,878.22""24,713.46""25,658.38""32,728.42""16,777.96"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.00"17,087.06""5,627.06""4,308.00""3,721.00""3,431.00"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20.00"82,791.16""19,086.40""21,350.38""29,007.42""13,346.96"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.)510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.)51.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.)550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.(rd.)55.010.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne 55.01.180.000.000.000.000.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.)57.000.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale (rd.)57.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00
Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.040.000.000.000.000.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.)59.000.000.000.000.000.00
Asociaţii şi fundaţii 59.110.000.000.000.000.00
Susţinerea cultelor 59.120.000.000.000.000.00
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 59.150.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.)70.00"16,379.10""2,689.20""6,708.69""4,236.00""2,745.21"
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.)71.00"16,379.10""2,689.20""6,708.69""4,236.00""2,745.21"
Active fixe (rd.)71.01"16,379.10""2,689.20""6,708.69""4,236.00""2,745.21"
Construcţii71.01.01"6,082.00"203.00"4,143.00""1,736.00"0.00
" Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02292.3085.00100.00100.007.30
" Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.031.201.200.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)71.01.30"10,003.60""2,400.00""2,465.69""2,400.00""2,737.91"
Reparatii capitale aferente activelor fixe71.030.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii presedenti si recuperate in anul curent84-421.21-417.33-3.880.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85-421.21-417.33-3.880.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-421.21-417.33-3.880.000.00
0.00
Asigurari si asistenta sociala (cod de la 68.02.04 la68.02.06+de la 68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.68.02"111,712.98""32,280.30""29,438.00""28,944.38""21,050.30"
Din total capitol:0.00
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.02.04"23,749.00""6,096.00""4,978.00""6,671.90""6,003.10"
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)68.02.05"29,292.00""10,460.00""9,507.00""7,897.00""1,428.00"
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.02.05.02"29,292.00""10,460.00""9,507.00""7,897.00""1,428.00"
Asistenta sociala pentru familie si copii68.02.06"52,521.00""14,054.30""13,033.00""13,102.00""12,331.70"
Ajutoare pentru locuinte68.02.100.00
Creşe68.02.11"2,822.00"692.00929.00607.50593.50
Unităţi de asistenţă medico-sociale68.02.120.00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)68.02.15"2,770.00"750.00791.00600.00629.00
Ajutor social68.02.15.01"2,770.00"750.00791.00600.00629.00
Cantine de ajutor social68.02.15.020.000.000.000.000.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.02.50558.98228.00200.0065.9865.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.)01"105,837.71""30,728.20""27,755.83""27,377.48""19,976.20"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.00"49,933.48""13,223.53""10,563.25""13,408.50""12,738.20"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20.00"26,857.24""7,245.68""7,468.58""6,224.98""5,918.00"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.)51"1,867.00"682.00576.00290.00319.00
Transferuri curente (rd.)51.01"1,867.00"682.00576.00290.00319.00
Transferuri către instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00
Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.36"1,200.00"500.00300.00200.00200.00
" Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri"51.01.37320.00100.00191.000.0029.00
Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.40347.0082.0085.0090.0090.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.)550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.(rd.)55.010.000.000.000.000.00
Programe cu finanţare rambursabilă 55.01.030.000.000.000.000.00
Programe PHARE 55.01.080.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne 55.01.180.000.000.000.000.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.)57.00"27,179.99""9,576.99""9,148.00""7,454.00""1,001.00"
Ajutoare sociale (rd.)57.02"27,179.99""9,576.99""9,148.00""7,454.00""1,001.00"
Ajutoare sociale in numerar57.02.01"26,914.99""9,517.99""9,088.00""7,409.00"900.00
Ajutoare sociale in natura57.02.02264.0058.0060.0045.00101.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.041.001.000.000.000.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.)59.000.000.000.000.000.00
Asociaţii şi fundaţii 59.110.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.)70.00"6,471.00""1,864.00""1,966.00""1,566.90""1,074.10"
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.)71.00"6,471.00""1,864.00""1,966.00""1,566.90""1,074.10"
Active fixe(rd.) 71.01"6,471.00""1,864.00""1,966.00""1,566.90""1,074.10"
Construcţii71.01.01"4,753.00""1,253.00""1,420.00""1,180.00"900.00
" Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02634.70244.40229.00100.0061.30
" Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.03645.50236.60187.00146.9075.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)71.01.30437.80130.00130.00140.0037.80
Reparatii capitale aferente activelor fixe71.030.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii presedenti si recuperate in anul curent84-595.73-311.90-283.830.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85-595.73-311.90-283.830.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-595.73-311.90-283.830.000.00
0.00
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)"69.02"238,831.21""45,224.49""80,350.88""79,838.45""33,417.39"
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)"70.02"118,514.21""13,224.49""49,033.88""50,838.45""5,417.39"
Din total capitol:0.00
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)70.02.03"105,172.70"292.49"48,710.16""50,796.45""5,373.60"
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.02.03.01"9,157.74"0.00"3,330.00""3,200.00""2,627.74"
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.02.03.30"96,014.96"292.49"45,380.16""47,596.45""2,745.86"
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)70.02.05136.000.00136.000.000.00
Alimentare cu apa70.02.05.01136.000.00136.000.000.00
Amenajari hidrotehnice 70.02.05.020.00
Iluminat public si electrificari rurale70.02.06241.5142.00113.7242.0043.79
Alimentare cu gaze naturale in localitati70.02.0774.000.0074.000.000.00
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.02.50"12,890.00""12,890.00"0.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.)01"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.000.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20.000.000.000.000.000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.)510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.)51.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.)55"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86"
A. Transferuri interne.(rd.)55.01"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86"
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne 55.01.180.000.000.000.000.00
"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.26"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86"
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.)70.00"28,617.55"442.00"13,558.89""11,945.13""2,671.53"
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.)71.00"28,217.55"42.00"13,558.89""11,945.13""2,671.53"
Active fixe (rd.)71.01"9,609.25"42.00"3,653.72""3,242.00""2,671.53"
Construcţii71.01.01"9,009.25"42.00"3,353.72""3,042.00""2,571.53"
" Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02600.000.00300.00200.00100.00
" Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)71.01.300.000.000.000.000.00
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03"18,608.30"0.00"9,905.17""8,703.13"0.00
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.)72.00400.00400.000.000.000.00
Active financiare (rd.)72.01400.00400.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.01400.00400.000.000.000.00
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.)79.00"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.)81.00"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00
Rambursari de credite externe 81.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne 81.02"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00
"Denumire indicator Cod rind Cod indicator
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 451 81.02.05"81.02.05"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00
0.00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)74.02"120,317.00""32,000.00""31,317.00""29,000.00""28,000.00"
Din total capitol:0.00
Reducerea şi controlul poluării74.02.030.00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)74.02.05"120,000.00""32,000.00""31,000.00""29,000.00""28,000.00"
Salubritate74.02.05.01"120,000.00""32,000.00""31,000.00""29,000.00""28,000.00"
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.02.05.020.00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale74.02.06317.000.00317.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.)01"120,000.00""32,000.00""31,000.00""29,000.00""28,000.00"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.000.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20.00"120,000.00""32,000.00""31,000.00""29,000.00""28,000.00"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.)510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.469)51.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.)550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne. (rd.)55.010.000.000.000.000.00
Programe PHARE 55.01.080.000.000.000.000.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne 55.01.180.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.)70.00317.000.00317.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.)71.00317.000.00317.000.000.00
Active fixe (rd.)71.01317.000.00317.000.000.00
Construcţii71.01.01317.000.00317.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)71.01.300.000.000.000.000.00
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.)72.000.000.000.000.000.00
Active financiare (rd.)72.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.)79.000.000.000.000.000.00
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.)81.000.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe 81.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne 81.020.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii presedenti si recuperate in anul curent84.000.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent850.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010.000.000.000.000.00
0.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)79.02"72,829.78""6,465.66""29,354.50""29,692.90""7,316.72"
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)"80.020.000.000.000.000.00
Din total capitol:0.00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)80.02.010.000.000.000.000.00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi80.02.01.060.00
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii80.02.01.090.00
Programe de dezvoltare regionala si sociala80.02.01.100.00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.02.01.300.00
0.00
Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)81.020.000.000.000.000.00
Din total capitol:0.00
Energie termica81.02.060.00
Alti combustibili81.02.070.00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia81.02.500.00
0.00
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)"83.020.000.000.000.000.00
Din total capitol:0.00
Agricultura (cod 83.02.03.03+.83.02.03.30)83.02.030.000.000.000.000.00
Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară83.02.03.030.00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.300.00
0.00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)84.02"72,829.78""6,465.66""29,354.50""29,692.90""7,316.72"
Din total capitol:0.00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)84.02.03"72,829.78""6,465.66""29,354.50""29,692.90""7,316.72"
Drumuri si poduri84.02.03.01"2,430.00"0.00"1,230.00""1,200.00"0.00
Transport în comun84.02.03.020.00
Strazi 84.02.03.03"70,399.78""6,465.66""28,124.50""28,492.90""7,316.72"
Transport aerian (cod 84.02.06.02)84.02.060.000.000.000.000.00
Aviatia civila84.02.06.020.00
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.02.500.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.)01"57,384.36""6,473.06""16,384.98""27,409.60""7,116.72"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.00"1,413.94"464.08336.86332.00281.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20.00"55,970.42""6,008.98""16,048.12""27,077.60""6,835.72"
TITLUL IV SUBVENTII (rd.)400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.)510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.)51.020.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice"51,01.01"0.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.568)550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.(rd.)55.010.000.000.000.000.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.)57.000.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale (rd.)57.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00
Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.040.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.)70.00"15,461.68"5.00"12,973.38""2,283.30"200.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.)71.00"15,461.68"5.00"12,973.38""2,283.30"200.00
Active fixe (rd.) 71.01"15,461.68"5.00"12,973.38""2,283.30"200.00
Construcţii71.01.01"14,956.68"0.00"12,873.38""2,083.30"0.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.035.005.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)71.01.30500.000.00100.00200.00200.00
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.)72.000.000.000.000.000.00
Active financiare (rd.)72.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii presedenti si recuperate in anul curent84.00-16.26-12.40-3.860.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85-16.26-12.40-3.860.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-16.26-12.40-3.860.000.00
0.00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+de la 87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)87.020.000.000.000.000.00
Din total capitol:0.00
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 87.02.010.00
Zone libere87.02.030.00
Turism87.02.040.00
Proiecte de dezvoltare multifunctionale87.02.050.000.000.000.000.00
Alte actiuni economice87.02.500.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.)010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.000.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20.000.000.000.000.000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.)510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.)51.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.)550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.(rd.)55.010.000.000.000.000.00
Programe PHARE si alte programe nerambursabile55.01.080.000.000.000.000.00
Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne 55.01.180.000.000.000.000.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.)59.000.000.000.000.000.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. )70.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.)71.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd. )71.010.000.000.000.000.00
Construcţii71.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)71.01.300.00
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.)79.000.000.000.000.000.00
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.)80.000.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00
Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii presedenti si recuperate in anul curent84.000.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent850.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010.000.000.000.000.00
0.00
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.020.00
REZERVE 97.020.00
Rezerve97.020.00
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)98.020.00"50,676.23""-88,985.88""-13,074.94""51,384.59"
DEFICIT99.020.00
1) numai de la regiile autonome şi societăţile comerciale de subordonare locală care realizează
" proiecte cu finanţare externă, conform Codului fiscal"
*) Detalierea se face numai in executie
**) Numai restanţe din anii precedenţi
***) Nu se completează în etapa de planificare
NOTA: "- Fiecare capitol, subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificaţiei economice."
"PRIMAR,""DIRECTOR ECONOMIC,""SEF SERV.BUGET, EXEC.BUGETARA,"" INTOCMIT,"
ANDREI-IOAN CHILIMANANCA LUDU DANIELA BUCUR GEORGIANA TONE

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 20 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2010""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2010""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2010"
BUGET RECTIFICAT APRILIEBUGET RECTIFICAT APRILIEBUGE INITIAL
BUGET RECTIFICAT MARTIE
51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - mii lei -51.02.01.03 PRIMARIA SECTORULUI 1- mii lei -51.02.01.03 A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1- mii lei -51.02.01.03 A.F.IU.S.P.- mii lei -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:
2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"182,451.35""27,987.15""52,802.00""57,805.53""43,856.67"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"73,997.35""20,980.15""26,624.00""17,304.53""9,088.67"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"108,454.00""7,007.00""26,178.00""40,501.00""34,768.00"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)0.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"113,462.95""26,529.35""28,161.00""27,998.00""30,774.60"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"49,998.95""21,512.35""13,233.00""8,747.00""6,506.60"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"63,464.00""5,017.00""14,928.00""19,251.00""24,268.00"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"18,448.79""6,125.79""4,531.00""4,210.00""3,582.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"16,028.79""5,378.79""3,973.00""3,667.00""3,010.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"2,420.00"747.00558.00543.00572.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"12,879.00""4,228.00""3,173.00""2,937.00""2,541.00"Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"11,252.00""3,670.00""2,820.00""2,580.00""2,182.00"Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"1,627.00"558.00353.00357.00359.00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza10.01.01"6,600.00""1,750.00""1,650.00""1,650.00""1,550.00"Salarii de baza10.01.01"5,600.00""1,500.00""1,400.00""1,400.00""1,300.00"Salarii de baza10.01.01"1,000.00"250.00250.00250.00250.00Salarii de baza10.01.010.000.000.000.000.00
Salarii de merit10.01.02132.0081.0037.007.007.00Salarii de merit10.01.02104.0074.0030.000.000.00Salarii de merit10.01.0228.007.007.007.007.00Salarii de merit10.01.020.000.000.000.000.00
Indemnizatie de conducere10.01.03386.00118.00120.0074.0074.00Indemnizatie de conducere10.01.03300.00100.00100.0050.0050.00Indemnizatie de conducere10.01.0386.0018.0020.0024.0024.00Indemnizatie de conducere10.01.030.000.000.000.000.00
Spor de vechime10.01.04991.00341.00250.00250.00150.00Spor de vechime10.01.04800.00300.00200.00200.00100.00Spor de vechime10.01.04191.0041.0050.0050.0050.00Spor de vechime10.01.040.000.000.000.000.00
Sporuri pentru conditii de munca10.01.0520.000.004.004.0012.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.0520.000.004.004.0012.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.000.000.000.000.00
Alte sporuri10.01.06240.0078.0070.0070.0022.00Alte sporuri10.01.06202.0070.0060.0060.0012.00Alte sporuri10.01.0638.008.0010.0010.0010.00Alte sporuri10.01.060.000.000.000.00
Ore suplimentare10.01.074.004.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.00Ore suplimentare10.01.074.004.00Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00
Fond de premii10.01.08495.00495.000.000.000.00Fond de premii10.01.08390.00390.000.000.000.00Fond de premii10.01.08105.00105.00Fond de premii10.01.080.000.000.000.000.00
Prima de vacanta10.01.09605.00305.00150.00100.0050.00Prima de vacanta10.01.09500.00200.00150.00100.0050.00Prima de vacanta10.01.09105.00105.000.000.000.00Prima de vacanta10.01.090.000.000.000.000.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.00
Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.12310.0090.0080.0070.0070.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.12310.0090.0080.0070.0070.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.00
Indemnizatii de delegare 10.01.1350.0050.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 10.01.1350.0050.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.000.000.000.000.00
Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.00Indemnizatii de detasare10.01.140.00Indemnizatii de detasare10.01.140.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.00
Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.00
Alte drepturi salariale in bani10.01.30"3,046.00"916.00812.00712.00606.00Alte drepturi salariale in bani10.01.30"2,996.00"896.00800.00700.00600.00Alte drepturi salariale in bani10.01.3050.0020.0012.0012.006.00Alte drepturi salariale in bani10.01.300.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.0240.000.0025.005.0010.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.0240.000.0025.005.0010.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00
Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.00Tichete de masa *)10.02.010.00Tichete de masa *)10.02.010.00
Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.00Norme de hrana10.02.020.00Norme de hrana10.02.020.00
Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.00
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.00
Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.00
Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.00Tichete de vacanta10.02.06Tichete de vacanta10.02.06
Alte drepturi salariale in natura10.02.3040.000.0025.005.0010.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.3040.000.0025.005.0010.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03"5,529.79""1,897.79""1,333.00""1,268.00""1,031.00"Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03"4,776.79""1,708.79""1,153.00""1,087.00"828.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03753.00189.00180.00181.00203.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01"3,610.00""1,264.00"915.00892.00539.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01"3,150.00""1,150.00"800.00777.00423.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01460.00114.00115.00115.00116.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.010.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.0295.0029.0029.0019.0018.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.0275.0025.0025.0015.0010.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.0220.004.004.004.008.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.020.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03942.00286.00250.00220.00186.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03810.00250.00220.00190.00150.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03132.0036.0030.0030.0036.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.030.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0433.0011.009.007.006.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0428.0010.008.005.005.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.045.001.001.002.001.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040.00
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06849.79307.79130.00130.00282.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06713.79273.79100.00100.00240.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06136.0034.0030.0030.0042.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060.000.000.000.000.00
Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"90,769.16""16,203.56""23,585.00""23,788.00""27,192.60"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"29,725.16""11,933.56""9,215.00""5,080.00""3,496.60"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"61,044.00""4,270.00""14,370.00""18,708.00""23,696.00"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"13,381.04""4,128.04""3,711.00""2,494.00""3,048.00"Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"6,377.04""2,917.04""2,000.00"780.00680.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"7,004.00""1,211.00""1,711.00""1,714.00""2,368.00"Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou20.01.01"1,430.00"632.00432.00183.00183.00Furnituri de birou20.01.01"1,300.00"600.00400.00150.00150.00Furnituri de birou20.01.01130.0032.0032.0033.0033.00Furnituri de birou20.01.010.00
Materiale pentru curatenie20.01.0290.0045.0025.0010.0010.00Materiale pentru curatenie20.01.0270.0040.0020.005.005.00Materiale pentru curatenie20.01.0220.005.005.005.005.00Materiale pentru curatenie20.01.020.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03"1,047.55"512.55195.00195.00145.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03867.55467.55150.00150.00100.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03180.0045.0045.0045.0045.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.030.00
"Apa, canal si salubritate"20.01.0477.7727.7720.0015.0015.00"Apa, canal si salubritate"20.01.0437.7717.7710.005.005.00"Apa, canal si salubritate"20.01.0440.0010.0010.0010.0010.00"Apa, canal si salubritate"20.01.040.00
Carburanti si lubrifianti20.01.05150.0045.0035.0035.0035.00Carburanti si lubrifianti20.01.0550.0020.0010.0010.0010.00Carburanti si lubrifianti20.01.05100.0025.0025.0025.0025.00Carburanti si lubrifianti20.01.050.00
Piese de schimb20.01.06100.0032.0022.0023.0023.00Piese de schimb20.01.0650.0020.0010.0010.0010.00Piese de schimb20.01.0650.0012.0012.0013.0013.00Piese de schimb20.01.060.00
Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.070.00Transport20.01.070.00Transport20.01.070.00
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08"1,181.72"546.72345.00145.00145.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08"1,001.72"501.72300.00100.00100.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08180.0045.0045.0045.0045.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.080.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09"2,034.00"550.00900.00400.00184.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09"1,000.00"250.00600.00100.0050.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09"1,034.00"300.00300.00300.00134.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.090.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"7,270.00""1,737.00""1,737.00""1,488.00""2,308.00"Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"2,000.00""1,000.00"500.00250.00250.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"5,270.00"737.00"1,237.00""1,238.00""2,058.00"Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.300.00
Reparatii curente 20.02"45,008.00""2,005.00""10,001.00""14,334.00""18,668.00"Reparatii curente 20.028.005.001.001.001.00Reparatii curente 20.02"45,000.00""2,000.00""10,000.00""14,333.00""18,667.00"Reparatii curente 20.020.000.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.010.00Hrana pentru oameni20.03.010.00Hrana pentru oameni20.03.010.00
Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.00Hrana pentru animale20.03.020.00Hrana pentru animale20.03.020.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00
Medicamente 20.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 20.04.010.00Medicamente 20.04.010.000.000.00Medicamente 20.04.010.00
Materiale sanitare20.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare20.04.020.00Materiale sanitare20.04.020.00Materiale sanitare20.04.020.00
Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.00Reactivi20.04.030.00Reactivi20.04.030.00
Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.00Dezinfectanti20.04.040.00Dezinfectanti20.04.040.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05250.00112.0062.0038.0038.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05200.00100.0050.0025.0025.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.0550.0012.0012.0013.0013.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament20.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament20.05.010.00Uniforme si echipament20.05.010.00Uniforme si echipament20.05.010.00
Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.00
Alte obiecte de inventar20.05.30250.00112.0062.0038.0038.00Alte obiecte de inventar20.05.30200.00100.0050.0025.0025.00Alte obiecte de inventar20.05.3050.0012.0012.0013.0013.00Alte obiecte de inventar20.05.300.000.00
"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.06310.00305.005.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.06310.00305.005.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.0110.005.005.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.0110.005.005.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.000.000.000.00
Deplasari în străinătate20.06.02300.00300.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.02300.00300.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00
Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.00Materiale de laborator20.090.00Materiale de laborator20.090.00
Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.00Cercetare-dezvoltare20.100.00Cercetare-dezvoltare20.100.00
"Carti, publicatii si materiale documentare"20.1180.0045.0015.0010.0010.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.1160.0040.0010.005.005.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.1120.005.005.005.005.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.000.000.000.00
Consultanta si expertiza20.12"1,500.00"400.00600.00250.00250.00Consultanta si expertiza20.12"1,500.00"400.00600.00250.00250.00Consultanta si expertiza20.120.00Consultanta si expertiza20.120.00
Pregatire profesionala20.1366.8855.883.004.004.00Pregatire profesionala20.1352.8852.88Pregatire profesionala20.1314.003.003.004.004.00Pregatire profesionala20.130.000.000.00
Protectia muncii20.14203.0060.0060.0043.0040.00Protectia muncii20.14123.0040.0040.0023.0020.00Protectia muncii20.1480.0020.0020.0020.0020.00Protectia muncii20.140.00
"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.00
Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.00Studii si cercetari20.160.00Studii si cercetari20.160.00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.00
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.00
Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.00Meteorologie20.210.00Meteorologie20.210.00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.24"2,081.65""2,081.65"0.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.24"2,081.65""2,081.65"0.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.02"2,081.65""2,081.65"0.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.02"2,081.65""2,081.65"Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.00
Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.00
"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.00
Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.00Tichete cadou20.270.00Tichete cadou20.270.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30"27,888.59""7,010.99""9,128.00""6,615.00""5,134.60"Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30"19,012.59""5,991.99""6,509.00""3,996.00""2,515.60"Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30"8,876.00""1,019.00""2,619.00""2,619.00""2,619.00"Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.300.000.000.000.000.00
Reclama si publicitate20.30.015.002.002.000.500.50Reclama si publicitate20.30.015.002.002.000.500.50Reclama si publicitate20.30.010.00Reclama si publicitate20.30.010.00
Protocol si reprezentare 20.30.025.002.002.000.500.50Protocol si reprezentare 20.30.025.002.002.000.500.50Protocol si reprezentare 20.30.020.00Protocol si reprezentare 20.30.020.00
Prime de asigurare non-viata20.30.0320.005.005.005.005.00Prime de asigurare non-viata20.30.0320.005.005.005.005.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.00
Chirii20.30.04"12,671.03""4,114.03""3,519.00""3,019.00""2,019.00"Chirii20.30.04"12,595.03""4,095.03""3,500.00""3,000.00""2,000.00"Chirii20.30.0476.0019.0019.0019.0019.00Chirii20.30.040.00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.00
Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30"15,187.56""2,887.96""5,600.00""3,590.00""3,109.60"Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30"6,387.56""1,887.96""3,000.00"990.00509.60Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30"8,800.00""1,000.00""2,600.00""2,600.00""2,600.00"Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300.00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.00
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.00
Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.00
Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.00
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.00
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.00
Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.00Alte subvenţii40.300.00Alte subvenţii40.300.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00
Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.00
Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.00Actiuni de sanatate 51.01.030.00Actiuni de sanatate 51.01.030.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.00
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.00
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.00
Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00
Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.00
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.00
Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.00Programe ISPA55.01.090.00Programe ISPA55.01.090.00
Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.00Programe SAPARD55.01.100.00Programe SAPARD55.01.100.00
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.00
Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.00Programe de dezvoltare55.01.130.00Programe de dezvoltare55.01.130.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.00
Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.00Alte transferuri curente interne55.01.180.00Alte transferuri curente interne55.01.180.00
Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.00
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.00
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.00
Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01
Finanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXX
Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02
Finanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXX
Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03
Finanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXX
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04
Finanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXX
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05
Finanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXX
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07
Finanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXX
Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08
Finanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXX
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.00
Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.00
Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.030.00Tichete de cresa57.02.030.00Tichete de cresa57.02.030.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)59"4,245.00""4,200.00"45.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)59"4,245.00""4,200.00"45.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00
Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.010.00Burse 59.010.00Burse 59.010.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.00
Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.00Asociatii si fundatii59.110.00Asociatii si fundatii59.110.00
Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.00Sustinerea cultelor59.120.00Sustinerea cultelor59.120.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.00
Despăgubiri civile59.17"4,245.00""4,200.00"45.000.000.00Despăgubiri civile59.17"4,245.00""4,200.00"45.000.000.00Despăgubiri civile59.170.00Despăgubiri civile59.170.00
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.00
Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.00
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.00
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00
Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"69,535.10""2,004.50""24,641.00""29,807.53""13,082.07"CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"24,535.10"4.50"13,391.00""8,557.53""2,582.07"CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"45,000.00""2,000.00""11,250.00""21,250.00""10,500.00"CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)700.000.000.000.000.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"69,535.10""2,004.50""24,641.00""29,807.53""13,082.07"TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"24,535.10"4.50"13,391.00""8,557.53""2,582.07"TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"45,000.00""2,000.00""11,250.00""21,250.00""10,500.00"TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)710.000.000.000.000.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"69,535.10""2,004.50""24,641.00""29,807.53""13,082.07"Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"24,535.10"4.50"13,391.00""8,557.53""2,582.07"Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"45,000.00""2,000.00""11,250.00""21,250.00""10,500.00"Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.010.000.000.000.000.00
Construcţii71.01.01"67,413.60""2,000.00""23,260.00""29,467.53""12,686.07"Construcţii71.01.01"22,413.60"0.00"12,010.00""8,217.53""2,186.07"Construcţii71.01.01"45,000.00""2,000.00""11,250.00""21,250.00""10,500.00"Construcţii71.01.010.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02"1,900.00"0.00"1,304.00"200.00396.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02"1,900.00""1,304.00"200.00396.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.03"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.00
Alte active fixe 71.01.30221.504.5077.00140.000.00Alte active fixe 71.01.30221.504.5077.00140.000.00Alte active fixe 71.01.300.00Alte active fixe 71.01.300.00
Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00
Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.00
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00
Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.00
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.00
Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.00Alte imprumuturi80.300.00Alte imprumuturi80.300.00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.00
Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-546.70-546.700.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-536.70-536.700.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-10.00-10.000.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-546.70-546.700.000.000.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-536.70-536.70Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-10.00-10.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010.000.000.00
0.000.00
*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009
**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie
"NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "
" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "
" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"
" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""
PRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMIT
"PRIMAR,""DIRECTOR ECONOMIC,""SEF SERV.BUGET, EXEC.BUGETARA,"" INTOCMIT,""PRIMAR,""DIRECTOR ECONOMIC,""SEF SERV.BUGET, EXEC.BUGETARA,"" INTOCMIT,"ANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARU
ANDREI-IOAN CHILIMANANCA LUDU DANIELA BUCUR GEORGIANA TONEANDREI-IOAN CHILIMANANCA LUDU DANIELA BUCUR GEORGIANA TONE

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1JUDEŢUL:____________JUDEŢUL:____________JUDEŢUL:____________JUDEŢUL:____________JUDEŢUL:____________JUDEŢUL:____________JUDEŢUL:____________JUDEŢUL:____________JUDEŢUL:____________JUDEŢUL:____________JUDEŢUL:____________JUDEŢUL:____________JUDEŢUL:____________
Unitatea administrativ - teritorială :____________Unitatea administrativ - teritorială :____________Unitatea administrativ - teritorială :____________Unitatea administrativ - teritorială :____________Unitatea administrativ - teritorială :____________Unitatea administrativ - teritorială :____________Unitatea administrativ - teritorială :____________Unitatea administrativ - teritorială :____________Unitatea administrativ - teritorială :____________Unitatea administrativ - teritorială :____________Unitatea administrativ - teritorială :____________Unitatea administrativ - teritorială :____________Unitatea administrativ - teritorială :____________
Instituţia publică:____________Instituţia publică:____________Instituţia publică:____________Instituţia publică:____________Instituţia publică:____________Instituţia publică:____________Instituţia publică:____________Instituţia publică:____________Instituţia publică:____________Instituţia publică:____________Instituţia publică:____________Instituţia publică:____________Instituţia publică:____________
Formular:Formular:Formular:Formular:Formular:Formular:Formular:Formular:Formular:Formular:Formular:Formular:Formular:
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2010""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009 "
BUGET RECTIFICAT APRILIE
50.02- mii lei -51.02- mii lei -54.02- mii lei -55.02- mii lei -60.02- mii lei -61.02- mii lei -65.02- mii lei -66.02- mii lei -67.02- mii lei -68.02- mii lei -70.02- mii lei -74.02- mii lei -84.02- mii lei -87.02- mii lei -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:
2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2009trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"1,055,817.20""262,438.50""322,856.94""301,741.51""168,780.25"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"182,451.35""27,987.15""52,802.00""57,805.53""43,856.67"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"26,277.73""5,920.50""9,155.50""6,253.23""4,948.50"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)500.68220.00202.0039.0039.68TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"58,983.22""12,645.00""19,173.00""15,731.50""11,433.72"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"206,546.00""67,845.00""68,287.00""44,791.00""25,623.00"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"6,566.00""1,582.93""1,730.87""1,681.10""1,571.10"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"115,836.11""26,985.33""32,363.19""36,964.42""19,523.17"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"111,712.98""32,280.30""29,438.00""28,944.38""21,050.30"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"118,514.21""13,224.49""49,033.88""50,838.45""5,417.39"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"120,317.00""32,000.00""31,317.00""29,000.00""28,000.00"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"72,829.78""6,465.66""29,354.50""29,692.90""7,316.72"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)0.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"886,177.22""242,919.68""248,852.55""245,342.65""149,062.34"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"113,462.95""26,529.35""28,161.00""27,998.00""30,774.60"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"24,187.13""5,920.90""7,772.50""5,545.23""4,948.50"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01500.83220.15202.0039.0039.68CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"56,953.22""12,645.00""17,643.00""15,231.50""11,433.72"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"188,721.00""66,532.00""57,125.00""39,439.00""25,625.00"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"6,563.00""1,582.93""1,674.87""1,681.10""1,624.10"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"99,878.22""24,713.46""25,658.38""32,728.42""16,777.96"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"105,837.71""30,728.20""27,755.83""27,377.48""19,976.20"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"120,000.00""32,000.00""31,000.00""29,000.00""28,000.00"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"57,384.36""6,473.06""16,384.98""27,409.60""7,116.72"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"261,358.27""81,477.29""70,589.08""62,556.60""46,735.30"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"18,448.79""6,125.79""4,531.00""4,210.00""3,582.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"11,876.00""3,226.50""3,653.50""2,647.00""2,349.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"38,161.00""9,312.00""10,104.00""9,642.00""9,103.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"120,783.00""42,605.00""36,211.00""27,620.00""14,347.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"3,655.00"893.33881.47976.10904.10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"17,087.06""5,627.06""4,308.00""3,721.00""3,431.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"49,933.48""13,223.53""10,563.25""13,408.50""12,738.20"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"1,413.94"464.08336.86332.00281.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"201,899.64""63,238.42""53,738.72""48,611.30""36,311.20"Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"12,879.00""4,228.00""3,173.00""2,937.00""2,541.00"Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"9,091.00""2,431.40""2,837.60""2,027.00""1,795.00"Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"32,261.00""7,711.00""8,546.00""8,152.00""7,852.00"Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"91,897.00""33,446.00""26,862.00""21,085.00""10,504.00"Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"2,774.20"669.53665.87767.80671.00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"13,030.00""4,370.00""3,272.00""2,728.00""2,660.00"Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"38,971.36""10,062.41""8,149.25""10,681.50""10,078.20"Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01996.08320.08233.00233.00210.00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza10.01.01"118,004.06""33,442.81""33,620.95""28,897.20""22,043.10"Salarii de baza10.01.01"6,600.00""1,750.00""1,650.00""1,650.00""1,550.00"Salarii de baza10.01.01"5,142.00""1,194.00""1,571.00""1,189.00""1,188.00"Salarii de baza10.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza10.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza10.01.01"13,614.00""2,469.00""3,815.00""3,815.00""3,515.00"Salarii de baza10.01.01"57,119.00""19,593.00""18,015.00""12,780.00""6,731.00"Salarii de baza10.01.01"1,631.80"368.50411.70435.20416.40Salarii de baza10.01.01"9,000.00""2,500.00""2,500.00""2,000.00""2,000.00"Salarii de baza10.01.01"24,257.18""5,398.23""5,498.25""6,868.00""6,492.70"Salarii de baza10.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza10.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza10.01.01640.08170.08160.00160.00150.00Salarii de baza10.01.010.000.000.000.000.00
Salarii de merit10.01.02"4,144.12""1,326.02""1,184.10"967.00667.00Salarii de merit10.01.02132.0081.0037.007.007.00Salarii de merit10.01.0270.0053.7016.300.000.00Salarii de merit10.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit10.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit10.01.02440.00107.00111.00111.00111.00Salarii de merit10.01.02"3,001.00"856.00921.00774.00450.00Salarii de merit10.01.0220.0014.205.800.000.00Salarii de merit10.01.02400.00150.0085.0070.0095.00Salarii de merit10.01.0261.1258.123.000.000.00Salarii de merit10.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit10.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit10.01.0220.006.005.005.004.00Salarii de merit10.01.020.000.000.000.000.00
Indemnizatie de conducere10.01.03"3,009.93"766.33883.60738.00622.00Indemnizatie de conducere10.01.03386.00118.00120.0074.0074.00Indemnizatie de conducere10.01.03230.0057.0072.0052.0049.00Indemnizatie de conducere10.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere10.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere10.01.03259.0064.0065.0065.0065.00Indemnizatie de conducere10.01.03"1,433.00"336.00456.00376.00265.00Indemnizatie de conducere10.01.0360.0011.4016.6017.0015.00Indemnizatie de conducere10.01.03200.0080.0040.0040.0040.00Indemnizatie de conducere10.01.03424.9394.93110.00110.00110.00Indemnizatie de conducere10.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere10.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere10.01.0317.005.004.004.004.00Indemnizatie de conducere10.01.030.000.000.000.000.00
Spor de vechime10.01.04"17,138.35""4,832.65""4,985.50""4,225.60""3,094.60"Spor de vechime10.01.04991.00341.00250.00250.00150.00Spor de vechime10.01.04856.00207.50242.50205.00201.00Spor de vechime10.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime10.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime10.01.04"1,600.00"400.00400.00400.00400.00Spor de vechime10.01.04"8,105.00""2,439.00""2,752.00""1,941.00"973.00Spor de vechime10.01.04241.8055.6061.0064.6060.60Spor de vechime10.01.04"1,700.00"550.00400.00400.00350.00Spor de vechime10.01.04"3,524.55"804.55850.00935.00935.00Spor de vechime10.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime10.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime10.01.04120.0035.0030.0030.0025.00Spor de vechime10.01.040.000.000.000.000.00
Sporuri pentru conditii de munca10.01.05"9,702.45""2,236.15""2,431.30""2,643.00""2,392.00"Sporuri pentru conditii de munca10.01.0520.000.004.004.0012.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.051.000.300.700.000.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.05653.00206.00149.00149.00149.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.05"2,058.00"581.00636.00528.00313.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.05434.4280.82104.60139.00110.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.05600.00180.00150.00135.00135.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.05"5,856.03""1,163.03""1,367.00""1,668.00""1,658.00"Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.0580.0025.0020.0020.0015.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.000.000.000.000.00
Alte sporuri10.01.06"8,769.94""1,887.84""2,141.10""2,646.50""2,094.50"Alte sporuri10.01.06240.0078.0070.0070.0022.00Alte sporuri10.01.0660.0015.3016.7015.0013.00Alte sporuri10.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri10.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri10.01.06"3,721.00"835.00962.00962.00962.00Alte sporuri10.01.06"3,206.00"900.00"1,030.00"779.00497.00Alte sporuri10.01.063.810.411.401.001.00Alte sporuri10.01.0680.0040.0017.0013.0010.00Alte sporuri10.01.06"1,445.13"14.1341.00803.50586.50Alte sporuri10.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri10.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri10.01.0614.005.003.003.003.00Alte sporuri10.01.060.000.000.000.000.00
Ore suplimentare10.01.076.006.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.074.004.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.072.002.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00
Fond de premii10.01.08"13,731.02""11,392.95"231.07"2,050.00"57.00Fond de premii10.01.08495.00495.000.000.000.00Fond de premii10.01.08500.00383.60116.400.000.00Fond de premii10.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii10.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii10.01.08"1,200.00""1,200.00"0.000.000.00Fond de premii10.01.08"8,683.00""6,462.00"114.00"2,050.00"57.00Fond de premii10.01.08130.37129.700.670.000.00Fond de premii10.01.08650.00650.000.000.000.00Fond de premii10.01.08"2,017.65""2,017.65"0.000.000.00Fond de premii10.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii10.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii10.01.0855.0055.000.000.000.00Fond de premii10.01.080.000.000.000.000.00
Prima de vacanta10.01.09"2,380.40"658.00941.40485.00296.00Prima de vacanta10.01.09605.00305.00150.00100.0050.00Prima de vacanta10.01.09678.00147.00273.00180.0078.00Prima de vacanta10.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta10.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta10.01.09500.00150.00350.000.000.00Prima de vacanta10.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta10.01.09152.000.6038.4075.0038.00Prima de vacanta10.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta10.01.09445.4055.40130.00130.00130.00Prima de vacanta10.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta10.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta10.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta10.01.090.000.000.000.000.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.10"1,867.00"497.00624.00446.00300.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.10"1,867.00"497.00624.00446.00300.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00
Fond aferent platii cu ora10.01.11"3,333.00""1,083.00""1,275.00"485.00490.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.11"3,333.00""1,083.00""1,275.00"485.00490.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.12384.21104.21102.0090.0088.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.12310.0090.0080.0070.0070.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.1240.009.0011.0011.009.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.1234.215.2111.009.009.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.000.000.000.000.00
Indemnizatii de delegare 10.01.13176.1184.1148.0023.0021.00Indemnizatii de delegare 10.01.1350.0050.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 10.01.1324.000.0012.006.006.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 10.01.1349.0033.0016.000.000.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 10.01.1353.111.1120.0017.0015.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.000.000.000.000.00
Indemnizatii de detasare10.01.145.001.002.000.002.00Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.145.001.002.000.002.00Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00
Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00
Alte drepturi salariale in bani10.01.30"19,248.05""4,920.35""5,268.70""4,915.00""4,144.00"Alte drepturi salariale in bani10.01.30"3,046.00"916.00812.00712.00606.00Alte drepturi salariale in bani10.01.30"1,530.00"373.00517.00380.00260.00Alte drepturi salariale in bani10.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani10.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani10.01.30"10,274.00""2,280.00""2,694.00""2,650.00""2,650.00"Alte drepturi salariale in bani10.01.30"2,996.00"654.00"1,010.00"915.00417.00Alte drepturi salariale in bani10.01.30100.008.3025.7036.0030.00Alte drepturi salariale in bani10.01.30400.00220.0080.0070.0030.00Alte drepturi salariale in bani10.01.30852.05450.05119.00141.00142.00Alte drepturi salariale in bani10.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani10.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani10.01.3050.0019.0011.0011.009.00Alte drepturi salariale in bani10.01.300.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.0240.000.0025.005.0010.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.0240.000.0025.005.0010.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00
Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00
Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00
Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00
Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00
Alte drepturi salariale in natura10.02.3040.000.0025.005.0010.00Alte drepturi salariale in natura10.02.3040.000.0025.005.0010.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03"59,418.63""18,238.87""16,825.36""13,940.30""10,414.10"Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03"5,529.79""1,897.79""1,333.00""1,268.00""1,031.00"Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03"2,785.00"795.10815.90620.00554.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.030.000.000.000.000.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.030.000.000.000.000.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03"5,900.00""1,601.00""1,558.00""1,490.00""1,251.00"Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03"28,886.00""9,159.00""9,349.00""6,535.00""3,843.00"Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03880.80223.80215.60208.30233.10Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03"4,057.06""1,257.06""1,036.00"993.00771.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03"10,962.12""3,161.12""2,414.00""2,727.00""2,660.00"Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.030.000.000.000.000.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.030.000.000.000.000.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03417.86144.00103.8699.0071.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01"40,592.37""13,062.37""11,343.00""9,299.00""6,888.00"Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01"3,610.00""1,264.00"915.00892.00539.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01"1,950.00"544.00516.00460.00430.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01"4,434.00""1,247.00""1,133.00""1,122.00"932.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01"19,252.00""6,678.00""6,238.00""3,987.00""2,349.00"Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01566.00153.00137.00138.00138.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01"2,775.00"800.00700.00700.00575.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01"7,725.37""2,286.37""1,634.00""1,930.00""1,875.00"Contributii de asigurari sociale de stat10.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01280.0090.0070.0070.0050.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.010.000.000.000.000.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02"1,971.87"441.27626.20531.20373.20Contributii de asigurări de somaj 10.03.0295.0029.0029.0019.0018.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.0255.0013.3019.7011.0011.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.0294.0021.0025.0025.0023.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.02"1,397.00"265.00472.00406.00254.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.0216.603.704.504.204.20Contributii de asigurări de somaj 10.03.02100.0050.0020.0016.0014.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.02200.2754.2752.0047.0047.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.0214.005.004.003.002.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.020.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03"11,637.60""3,305.50""3,445.30""2,872.00""2,014.80"Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03942.00286.00250.00220.00186.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03560.00151.40183.60130.0095.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03"1,118.00"271.00334.00280.00233.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03"6,168.00""1,765.00""1,988.00""1,539.00"876.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03145.8038.3034.7038.0034.80Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03700.00200.00200.00170.00130.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03"1,923.80"568.80435.00475.00445.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.0380.0025.0020.0020.0015.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.04"1,152.02"250.92353.90316.10231.10Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0433.0011.009.007.006.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0419.005.007.004.003.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0469.0017.0018.0017.0017.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.04894.00176.00285.00254.00179.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0412.402.303.903.103.10Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0425.0010.006.007.002.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0489.6225.6222.0022.0020.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0410.004.003.002.001.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040.000.000.000.000.00
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06"4,064.77""1,178.81""1,056.96"922.00907.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06849.79307.79130.00130.00282.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06201.0081.4089.6015.0015.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06185.0045.0048.0046.0046.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06"1,175.00"275.00366.00349.00185.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06140.0026.5035.5025.0053.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06457.06197.06110.00100.0050.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06"1,023.06"226.06271.00253.00273.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.0633.8620.006.864.003.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060.000.000.000.000.00
Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"468,022.16""109,178.77""130,068.48""133,557.73""95,217.18"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"90,769.16""16,203.56""23,585.00""23,788.00""27,192.60"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"11,811.13""2,694.40""4,119.00""2,898.23""2,099.50"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20500.83220.15202.0039.0039.68TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"18,792.22""3,333.00""7,539.00""5,589.50""2,330.72"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"57,622.00""21,697.00""17,963.00""9,228.00""8,734.00"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"2,908.00"689.60793.40705.00720.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"82,791.16""19,086.40""21,350.38""29,007.42""13,346.96"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"26,857.24""7,245.68""7,468.58""6,224.98""5,918.00"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"120,000.00""32,000.00""31,000.00""29,000.00""28,000.00"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"55,970.42""6,008.98""16,048.12""27,077.60""6,835.72"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"272,333.40""75,797.81""71,535.36""69,252.33""55,747.90"Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"13,381.04""4,128.04""3,711.00""2,494.00""3,048.00"Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"5,465.13""1,626.80""2,371.60"833.23633.50Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01142.1563.1549.0015.0015.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"4,772.00""1,323.00""1,930.00""1,201.50"317.50Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"43,138.00""16,621.00""11,041.00""7,980.00""7,496.00"Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"2,325.00"616.20598.80537.00573.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"65,360.23""14,118.72""16,303.38""23,195.00""11,743.13"Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"13,910.66""4,393.08""3,545.58""2,980.00""2,992.00"Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"120,000.00""32,000.00""31,000.00""29,000.00""28,000.00"Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"3,839.19"907.82985.00"1,016.60"929.77Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou20.01.01"4,371.58""1,423.58""1,337.00"887.00724.00Furnituri de birou20.01.01"1,430.00"632.00432.00183.00183.00Furnituri de birou20.01.01600.00186.00234.00100.0080.00Furnituri de birou20.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou20.01.0122.0010.0010.001.001.00Furnituri de birou20.01.01483.00163.00159.00159.002.00Furnituri de birou20.01.01"1,521.00"321.00432.00379.00389.00Furnituri de birou20.01.0114.000.000.007.007.00Furnituri de birou20.01.01144.5834.5840.0030.0040.00Furnituri de birou20.01.01147.0076.0025.0024.0022.00Furnituri de birou20.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou20.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou20.01.0110.001.005.004.000.00Furnituri de birou20.01.010.000.000.000.000.00
Materiale pentru curatenie20.01.02"3,643.40"927.00"1,039.00"842.00835.40Materiale pentru curatenie20.01.0290.0045.0025.0010.0010.00Materiale pentru curatenie20.01.0242.005.0021.009.007.00Materiale pentru curatenie20.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie20.01.026.002.002.001.001.00Materiale pentru curatenie20.01.0286.0028.0030.0027.001.00Materiale pentru curatenie20.01.02"1,918.00"490.00562.00437.00429.00Materiale pentru curatenie20.01.0227.000.009.008.0010.00Materiale pentru curatenie20.01.0297.4010.0060.0020.007.40Materiale pentru curatenie20.01.02"1,367.00"347.00320.00330.00370.00Materiale pentru curatenie20.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie20.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie20.01.0210.000.0010.000.000.00Materiale pentru curatenie20.01.020.000.000.000.000.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03"21,028.01""7,780.03""5,356.98""3,636.50""4,254.50""Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03"1,047.55"512.55195.00195.00145.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03520.0052.40332.6082.5052.50"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.0340.0020.0010.005.005.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03500.00155.00120.00100.00125.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03"12,990.00""4,908.00""3,380.00""2,032.00""2,670.00""Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03"1,581.00"431.50397.50357.00395.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03"1,617.36"513.48403.88400.00300.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03"2,592.10""1,147.10"483.00430.00532.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03140.0040.0035.0035.0030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.030.000.000.000.000.00
"Apa, canal si salubritate"20.01.04"125,523.95""33,389.35""32,416.60""30,363.00""29,355.00""Apa, canal si salubritate"20.01.0477.7727.7720.0015.0015.00"Apa, canal si salubritate"20.01.0490.4021.5029.9022.0017.00"Apa, canal si salubritate"20.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"20.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"20.01.0490.0020.0025.0025.0020.00"Apa, canal si salubritate"20.01.04"2,776.00"710.00709.00664.00693.00"Apa, canal si salubritate"20.01.0417.001.805.205.005.00"Apa, canal si salubritate"20.01.04"2,031.69"500.19506.50525.00500.00"Apa, canal si salubritate"20.01.04429.09103.09118.00104.00104.00"Apa, canal si salubritate"20.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"20.01.04"120,000.00""32,000.00""31,000.00""29,000.00""28,000.00""Apa, canal si salubritate"20.01.0412.005.003.003.001.00"Apa, canal si salubritate"20.01.040.000.000.000.000.00
Carburanti si lubrifianti20.01.05"3,696.45"700.95"1,361.00""1,005.00"629.50Carburanti si lubrifianti20.01.05150.0045.0035.0035.0035.00Carburanti si lubrifianti20.01.0525.0010.008.005.002.00Carburanti si lubrifianti20.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrifianti20.01.055.002.001.001.001.00Carburanti si lubrifianti20.01.05"1,008.00"3.00603.00251.00151.00Carburanti si lubrifianti20.01.053.002.001.000.000.00Carburanti si lubrifianti20.01.0520.000.0010.0010.000.00Carburanti si lubrifianti20.01.05"1,485.95"400.45450.00450.00185.50Carburanti si lubrifianti20.01.05785.00174.00203.00203.00205.00Carburanti si lubrifianti20.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrifianti20.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrifianti20.01.05214.5064.5050.0050.0050.00Carburanti si lubrifianti20.01.050.000.000.000.000.00
Piese de schimb20.01.06802.75188.15241.00229.60144.00Piese de schimb20.01.06100.0032.0022.0023.0023.00Piese de schimb20.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb20.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb20.01.067.003.002.001.001.00Piese de schimb20.01.06100.0042.0037.0021.000.00Piese de schimb20.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb20.01.0625.000.0025.000.000.00Piese de schimb20.01.06398.1598.15100.00100.00100.00Piese de schimb20.01.0671.0011.0020.0020.0020.00Piese de schimb20.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb20.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb20.01.06101.602.0035.0064.600.00Piese de schimb20.01.060.000.000.000.000.00
Transport20.01.07151.0043.0039.0034.0035.00Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.0745.0012.0014.009.0010.00Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.07106.0031.0025.0025.0025.00Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.070.000.000.000.000.00
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08"6,576.16""2,235.26""2,211.80""1,271.50"857.60"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08"1,181.72"546.72345.00145.00145.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08"1,380.00"598.70671.3055.0055.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.0850.1520.1520.005.005.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08"1,170.00"360.00405.00402.502.50"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08"2,055.00"524.00579.00476.00476.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.0864.0015.5016.5016.0016.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08197.9761.8750.0050.0036.10"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08455.00103.00118.00117.00117.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.0822.325.327.005.005.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.080.000.000.000.000.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09"62,110.49""12,756.40""15,955.60""21,987.00""11,411.49"Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09"2,034.00"550.00900.00400.00184.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09120.0033.5046.5020.0020.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.092.001.001.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09"1,235.00"502.00531.00201.001.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09"1,756.00"548.00459.00394.00355.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.0916.001.905.104.005.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09"53,057.22""10,000.00""13,073.00""20,000.00""9,984.22"Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09"1,015.00"380.00200.00228.00207.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09"2,875.27"740.00740.00740.00655.27Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.090.000.000.000.000.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"44,429.61""16,354.09""11,577.38""8,996.73""7,501.41"Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"7,270.00""1,737.00""1,737.00""1,488.00""2,308.00"Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"2,687.73"719.70"1,028.30"539.73400.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.3010.005.003.001.001.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30100.0050.0020.0015.0015.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"20,074.00""9,106.00""4,905.00""3,589.00""2,474.00"Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30561.00165.50130.50130.00135.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"6,329.91""2,500.00""1,620.00""1,620.00"589.91Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"6,943.47""2,020.89""2,033.58""1,499.00""1,390.00"Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30453.5050.00100.00115.00188.50Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.300.000.000.000.000.00
Reparatii curente 20.02"109,997.43""11,805.00""30,287.00""42,097.00""25,808.43"Reparatii curente 20.02"45,008.00""2,005.00""10,001.00""14,334.00""18,668.00"Reparatii curente 20.02"1,155.00"0.00100.00655.00400.00Reparatii curente 20.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 20.02100.000.0098.001.001.00Reparatii curente 20.02"1,550.00"88.00538.00537.00387.00Reparatii curente 20.02"7,583.00""3,833.00""3,750.00"0.000.00Reparatii curente 20.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 20.02873.00200.00273.00200.00200.00Reparatii curente 20.02"1,846.00"679.00527.00370.00270.00Reparatii curente 20.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 20.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 20.02"51,882.43""5,000.00""15,000.00""26,000.00""5,882.43"Reparatii curente 20.020.000.000.000.000.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.03"7,408.60""1,181.60""2,270.00""1,968.00""1,989.00"Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.03700.00200.00200.00200.00100.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.03302.0087.0090.0030.0095.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.03"6,406.60"894.60"1,980.00""1,738.00""1,794.00"Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni20.03.01"6,708.60"981.60"2,070.00""1,768.00""1,889.00"Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.01302.0087.0090.0030.0095.00Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.01"6,406.60"894.60"1,980.00""1,738.00""1,794.00"Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00
Hrana pentru animale20.03.02700.00200.00200.00200.00100.00Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.02700.00200.00200.00200.00100.00Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.04"2,854.00"494.70973.30721.00665.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.042.000.002.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.04603.00151.00151.00150.00151.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.04235.0039.00121.0023.0052.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.04273.0013.70111.3078.0070.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.044.000.004.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.04"1,736.00"291.00583.00470.00392.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.041.000.001.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00
Medicamente 20.04.01"2,234.00"423.50729.50572.00509.00Medicamente 20.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 20.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 20.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 20.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 20.04.01500.00125.00125.00125.00125.00Medicamente 20.04.01120.0022.0062.009.0027.00Medicamente 20.04.0137.003.5011.5012.0010.00Medicamente 20.04.014.000.004.000.000.00Medicamente 20.04.01"1,572.00"273.00526.00426.00347.00Medicamente 20.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 20.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 20.04.011.000.001.000.000.00Medicamente 20.04.010.000.000.000.000.00
Materiale sanitare20.04.02579.0066.70233.30133.00146.00Materiale sanitare20.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare20.04.022.000.002.000.000.00Materiale sanitare20.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare20.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare20.04.02103.0026.0026.0025.0026.00Materiale sanitare20.04.02115.0017.0059.0014.0025.00Materiale sanitare20.04.02195.005.7089.3050.0050.00Materiale sanitare20.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare20.04.02164.0018.0057.0044.0045.00Materiale sanitare20.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare20.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare20.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare20.04.020.000.000.000.000.00
Reactivi20.04.0326.004.505.5011.005.00Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.0326.004.505.5011.005.00Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00
Dezinfectanti20.04.0415.000.005.005.005.00Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.0415.000.005.005.005.00Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05"20,542.61""3,219.97""7,421.70""8,009.42""1,891.52" Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05250.00112.0062.0038.0038.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05315.0013.3013.70286.002.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.050.000.000.000.000.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.0520.005.005.005.005.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05"5,715.00"60.00"2,980.00""1,770.00"905.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05"3,200.00"431.00"1,481.00"691.00597.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.055.000.000.005.000.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05"9,601.09""2,313.67""2,415.00""4,762.42"110.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05"1,291.00"265.00418.00394.00214.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.050.000.000.000.000.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.050.000.000.000.000.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05145.5220.0047.0058.0020.52 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament20.05.01"3,026.00"128.80"1,795.20"884.00218.00Uniforme si echipament20.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament20.05.015.001.802.201.000.00Uniforme si echipament20.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament20.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament20.05.01"2,000.00"0.00"1,500.00"500.000.00Uniforme si echipament20.05.0196.005.0045.0033.0013.00Uniforme si echipament20.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament20.05.01450.00110.00115.00115.00110.00Uniforme si echipament20.05.01425.002.00113.00215.0095.00Uniforme si echipament20.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament20.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament20.05.0150.0010.0020.0020.000.00Uniforme si echipament20.05.010.000.000.000.000.00
Lenjerie si accesorii de pat20.05.03461.0026.00201.00157.0077.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.03250.0026.00129.0060.0035.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.03211.000.0072.0097.0042.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00
Alte obiecte de inventar20.05.30"17,055.61""3,065.17""5,425.50""6,968.42""1,596.52"Alte obiecte de inventar20.05.30250.00112.0062.0038.0038.00Alte obiecte de inventar20.05.30310.0011.5011.50285.002.00Alte obiecte de inventar20.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar20.05.3020.005.005.005.005.00Alte obiecte de inventar20.05.30"3,715.00"60.00"1,480.00""1,270.00"905.00Alte obiecte de inventar20.05.30"2,854.00"400.00"1,307.00"598.00549.00Alte obiecte de inventar20.05.305.000.000.005.000.00Alte obiecte de inventar20.05.30"9,151.09""2,203.67""2,300.00""4,647.42"0.00Alte obiecte de inventar20.05.30655.00263.00233.0082.0077.00Alte obiecte de inventar20.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar20.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar20.05.3095.5210.0027.0038.0020.52Alte obiecte de inventar20.05.300.000.000.000.000.00
"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.06"2,197.00"721.00905.00324.00247.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.06310.00305.005.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.06160.000.0080.0040.0040.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.06"1,545.00"374.00770.00221.00180.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.06150.0040.0040.0050.0020.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.0632.002.0010.0013.007.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.01904.00103.00352.00244.00205.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.0110.005.005.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.01160.000.0080.0040.0040.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.01662.0086.00252.00174.00150.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.0150.0010.0010.0020.0010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.0122.002.005.0010.005.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.000.000.000.000.00
Deplasari în străinătate20.06.02"1,293.00"618.00553.0080.0042.00Deplasari în străinătate20.06.02300.00300.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.02883.00288.00518.0047.0030.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.02100.0030.0030.0030.0010.00Deplasari în străinătate20.06.0210.000.005.003.002.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00
Materiale de laborator20.0912.000.007.005.000.00Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.0912.000.007.005.000.00Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00
Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00
"Carti, publicatii si materiale documentare"20.11523.05130.00205.0054.00134.05"Carti, publicatii si materiale documentare"20.1180.0045.0015.0010.0010.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.1130.003.0027.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.11100.0015.0010.0010.0065.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.11270.0060.00143.0025.0042.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.1126.053.005.005.0013.05"Carti, publicatii si materiale documentare"20.1117.004.005.004.004.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.000.000.000.000.00
Consultanta si expertiza20.12"1,500.00"400.00600.00250.00250.00Consultanta si expertiza20.12"1,500.00"400.00600.00250.00250.00Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00
Pregatire profesionala20.13"1,125.88"218.48461.40263.00183.00Pregatire profesionala20.1366.8855.883.004.004.00Pregatire profesionala20.13136.000.6067.4034.0034.00Pregatire profesionala20.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala20.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala20.13350.00100.00100.00100.0050.00Pregatire profesionala20.13454.0048.00241.0090.0075.00Pregatire profesionala20.135.000.000.005.000.00Pregatire profesionala20.1350.0010.0020.0010.0010.00Pregatire profesionala20.1364.004.0030.0020.0010.00Pregatire profesionala20.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala20.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala20.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala20.130.000.000.000.000.00
Protectia muncii20.14703.60188.80269.32145.00100.48Protectia muncii20.14203.0060.0060.0043.0040.00Protectia muncii20.1455.000.0035.0010.0010.00Protectia muncii20.140.000.000.000.000.00Protectia muncii20.140.000.000.000.000.00Protectia muncii20.1477.0018.0020.0020.0019.00Protectia muncii20.14149.0043.0080.0015.0011.00Protectia muncii20.1429.007.807.207.007.00Protectia muncii20.14168.4850.0055.0050.0013.48Protectia muncii20.140.000.000.000.000.00Protectia muncii20.140.000.000.000.000.00Protectia muncii20.140.000.000.000.000.00Protectia muncii20.1422.1210.0012.120.000.00Protectia muncii20.140.000.000.000.000.00
"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.15203.0025.0027.0026.00125.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.15203.0025.0027.0026.00125.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00
Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00
Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.000.000.000.000.00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.24"2,082.65""2,082.65"0.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.24"2,081.65""2,081.65"0.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.241.001.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.011.001.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.011.001.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.02"2,081.65""2,081.65"0.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.02"2,081.65""2,081.65"0.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00
Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00
"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.255.000.000.003.002.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.255.000.000.003.002.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00
Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30"46,533.94""12,913.76""15,106.40""10,439.98""8,073.80"Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30"27,888.59""7,010.99""9,128.00""6,615.00""5,134.60"Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30"4,493.00""1,050.70""1,422.30""1,040.00"980.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30238.68152.0050.0018.0018.68Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30"4,717.22""1,353.00""1,583.00""1,572.00"209.22Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30746.00161.00246.00153.00186.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30259.0051.9069.1068.0070.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30"6,557.31""2,350.01""2,235.00"735.00"1,237.30"Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30"1,553.98"713.00370.00235.98235.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.3080.1671.163.003.003.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.300.000.000.000.000.00
Reclama si publicitate20.30.015.002.002.000.500.50Reclama si publicitate20.30.015.002.002.000.500.50Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00
Protocol si reprezentare 20.30.025.002.002.000.500.50Protocol si reprezentare 20.30.025.002.002.000.500.50Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00
Prime de asigurare non-viata20.30.03"1,482.00"414.20543.80517.007.00Prime de asigurare non-viata20.30.0320.005.005.005.005.00Prime de asigurare non-viata20.30.0350.004.2035.8010.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.032.002.000.000.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.03"1,410.00"403.00503.00502.002.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.000.000.000.000.00
Chirii20.30.04"18,677.03""5,655.03""5,280.00""4,776.00""2,966.00"Chirii20.30.04"12,671.03""4,114.03""3,519.00""3,019.00""2,019.00"Chirii20.30.04"2,820.00"696.00714.00705.00705.00Chirii20.30.040.000.000.000.000.00Chirii20.30.040.000.000.000.000.00Chirii20.30.04"3,000.00"800.00"1,000.00""1,000.00"200.00Chirii20.30.04186.0045.0047.0052.0042.00Chirii20.30.040.000.000.000.000.00Chirii20.30.040.000.000.000.000.00Chirii20.30.040.000.000.000.000.00Chirii20.30.040.000.000.000.000.00Chirii20.30.040.000.000.000.000.00Chirii20.30.040.000.000.000.000.00Chirii20.30.040.000.000.000.000.00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00
Executarea silita a creantelor bugetare20.30.09100.000.0050.0025.0025.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.09100.000.0050.0025.0025.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30"26,264.91""6,840.53""9,228.60""5,120.98""5,074.80"Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30"15,187.56""2,887.96""5,600.00""3,590.00""3,109.60"Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30"1,523.00"350.50622.50300.00250.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30236.68150.0050.0018.0018.68Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30307.22150.0080.0070.007.22Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30560.00116.00199.00101.00144.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30259.0051.9069.1068.0070.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30"6,557.31""2,350.01""2,235.00"735.00"1,237.30"Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30"1,553.98"713.00370.00235.98235.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.3080.1671.163.003.003.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300.000.000.000.000.00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)30"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)30"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.01"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.01"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.01"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.01"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00
Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00
Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00
Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)50500.000.000.000.00500.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)50500.000.000.000.00500.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.04500.000.000.000.00500.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.04500.000.000.000.00500.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51"1,867.00"682.00576.00290.00319.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51"1,867.00"682.00576.00290.00319.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00
Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.01"1,867.00"682.00576.00290.00319.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.01"1,867.00"682.00576.00290.00319.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00
Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00
Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.36"1,200.00"500.00300.00200.00200.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.360.000.000.000.000.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.360.000.000.000.000.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.360.000.000.000.000.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.360.000.000.000.000.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.360.000.000.000.000.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.360.000.000.000.000.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.360.000.000.000.000.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.360.000.000.000.000.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.36"1,200.00"500.00300.00200.00200.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.360.000.000.000.000.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.360.000.000.000.000.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.360.000.000.000.000.00Transfer pentru sprijin financiar la constituirea familiei51.01.360.000.000.000.000.00
"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.37320.00100.00191.000.0029.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.370.000.000.000.000.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.370.000.000.000.000.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.370.000.000.000.000.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.370.000.000.000.000.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.370.000.000.000.000.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.370.000.000.000.000.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.370.000.000.000.000.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.370.000.000.000.000.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.37320.00100.00191.000.0029.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.370.000.000.000.000.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.370.000.000.000.000.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.370.000.000.000.000.00"Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri"51.01.370.000.000.000.000.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00
Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.40347.0082.0085.0090.0090.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.400.000.000.000.000.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.400.000.000.000.000.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.400.000.000.000.000.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.400.000.000.000.000.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.400.000.000.000.000.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.400.000.000.000.000.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.400.000.000.000.000.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.400.000.000.000.000.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.40347.0082.0085.0090.0090.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.400.000.000.000.000.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.400.000.000.000.000.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.400.000.000.000.000.00Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti51.01.400.000.000.000.000.00
Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)55"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86"TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)55"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86"TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.01"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86"A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.01"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86"A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00
Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00
Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00
Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00
Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00
"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.26"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86""Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.260.000.000.000.000.00"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.260.000.000.000.000.00"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.260.000.000.000.000.00"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.260.000.000.000.000.00"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.260.000.000.000.000.00"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.260.000.000.000.000.00"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.260.000.000.000.000.00"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.260.000.000.000.000.00"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.260.000.000.000.000.00"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.26"77,406.66"292.49"35,474.99""38,893.32""2,745.86""Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.260.000.000.000.000.00"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.260.000.000.000.000.00"Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente "55.01.260.000.000.000.000.00
Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01
Finanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXX
Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02
Finanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXX
Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03
Finanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXX
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04
Finanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXX
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05
Finanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXX
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07
Finanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXX
Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08
Finanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXX
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)57"34,622.99""11,077.99""11,257.00""9,420.00""2,868.00"TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)57"7,443.00""1,501.00""2,109.00""1,966.00""1,867.00"TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)57"27,179.99""9,576.99""9,148.00""7,454.00""1,001.00"TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.02"34,622.99""11,077.99""11,257.00""9,420.00""2,868.00" Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.02"7,443.00""1,501.00""2,109.00""1,966.00""1,867.00" Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.02"27,179.99""9,576.99""9,148.00""7,454.00""1,001.00" Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in numerar57.02.01"26,914.99""9,517.99""9,088.00""7,409.00"900.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.01"26,914.99""9,517.99""9,088.00""7,409.00"900.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in natura57.02.02"7,688.00""1,558.00""2,161.00""2,006.00""1,963.00" Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura57.02.02"7,424.00""1,500.00""2,101.00""1,961.00""1,862.00" Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura57.02.02264.0058.0060.0045.00101.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00
Tichete de cresa57.02.0319.001.008.005.005.00Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.0319.001.008.005.005.00Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.041.001.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.041.001.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)59"7,118.00""4,929.00"887.00625.00677.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)59"4,245.00""4,200.00"45.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)59"2,873.00"729.00842.00625.00677.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00
Burse 59.01"2,873.00"729.00842.00625.00677.00Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.01"2,873.00"729.00842.00625.00677.00Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.010.000.000.000.000.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00
Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00
Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00
Despăgubiri civile59.17"4,245.00""4,200.00"45.000.000.00Despăgubiri civile59.17"4,245.00""4,200.00"45.000.000.00Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00
Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00
Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"158,803.53""8,325.80""74,302.96""56,401.86""19,772.91"CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"69,535.10""2,004.50""24,641.00""29,807.53""13,082.07"CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"2,092.10"1.10"1,383.00"708.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"2,030.00"0.00"1,530.00"500.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"17,844.00""1,320.00""11,169.00""5,355.00"0.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)7056.000.0056.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"16,379.10""2,689.20""6,708.69""4,236.00""2,745.21"CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"6,471.00""1,864.00""1,966.00""1,566.90""1,074.10"CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"28,617.55"442.00"13,558.89""11,945.13""2,671.53"CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70317.000.00317.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"15,461.68"5.00"12,973.38""2,283.30"200.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)700.000.000.000.000.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"158,403.53""7,925.80""74,302.96""56,401.86""19,772.91"TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"69,535.10""2,004.50""24,641.00""29,807.53""13,082.07"TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"2,092.10"1.10"1,383.00"708.000.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)710.000.000.000.000.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)710.000.000.000.000.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"2,030.00"0.00"1,530.00"500.000.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"17,844.00""1,320.00""11,169.00""5,355.00"0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)7156.000.0056.000.000.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"16,379.10""2,689.20""6,708.69""4,236.00""2,745.21"TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"6,471.00""1,864.00""1,966.00""1,566.90""1,074.10"TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"28,217.55"42.00"13,558.89""11,945.13""2,671.53"TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71317.000.00317.000.000.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"15,461.68"5.00"12,973.38""2,283.30"200.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)710.000.000.000.000.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"139,795.23""7,925.80""64,397.79""47,698.73""19,772.91"Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"69,535.10""2,004.50""24,641.00""29,807.53""13,082.07"Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"2,092.10"1.10"1,383.00"708.000.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.010.000.000.000.000.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.010.000.000.000.000.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"2,030.00"0.00"1,530.00"500.000.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"17,844.00""1,320.00""11,169.00""5,355.00"0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.0156.000.0056.000.000.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"16,379.10""2,689.20""6,708.69""4,236.00""2,745.21"Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"6,471.00""1,864.00""1,966.00""1,566.90""1,074.10"Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"9,609.25"42.00"3,653.72""3,242.00""2,671.53"Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01317.000.00317.000.000.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"15,461.68"5.00"12,973.38""2,283.30"200.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.010.000.000.000.000.00
Construcţii71.01.01"118,919.53""4,736.00""55,162.10""42,863.83""16,157.60"Construcţii71.01.01"67,413.60""2,000.00""23,260.00""29,467.53""12,686.07"Construcţii71.01.010.000.000.000.000.00Construcţii71.01.010.000.000.000.000.00Construcţii71.01.010.000.000.000.000.00Construcţii71.01.010.000.000.000.000.00Construcţii71.01.01"16,388.00""1,238.00""9,795.00""5,355.00"0.00Construcţii71.01.010.000.000.000.000.00Construcţii71.01.01"6,082.00"203.00"4,143.00""1,736.00"0.00Construcţii71.01.01"4,753.00""1,253.00""1,420.00""1,180.00"900.00Construcţii71.01.01"9,009.25"42.00"3,353.72""3,042.00""2,571.53"Construcţii71.01.01317.000.00317.000.000.00Construcţii71.01.01"14,956.68"0.00"12,873.38""2,083.30"0.00Construcţii71.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02"4,967.10"330.50"3,110.00"962.00564.60"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02"1,900.00"0.00"1,304.00"200.00396.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02"1,540.10"1.10"1,177.00"362.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02292.3085.00100.00100.007.30"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02634.70244.40229.00100.0061.30"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02600.000.00300.00200.00100.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.000.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.03"2,270.70"324.80"1,638.00"232.9075.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.03159.000.0073.0086.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.03"1,456.00"82.00"1,374.00"0.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.034.000.004.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.031.201.200.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.03645.50236.60187.00146.9075.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.035.005.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe 71.01.30"13,637.90""2,534.50""4,487.69""3,640.00""2,975.71"Alte active fixe 71.01.30221.504.5077.00140.000.00Alte active fixe 71.01.30393.000.00133.00260.000.00Alte active fixe 71.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe 71.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe 71.01.30"2,030.00"0.00"1,530.00"500.000.00Alte active fixe 71.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe 71.01.3052.000.0052.000.000.00Alte active fixe 71.01.30"10,003.60""2,400.00""2,465.69""2,400.00""2,737.91"Alte active fixe 71.01.30437.80130.00130.00140.0037.80Alte active fixe 71.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe 71.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe 71.01.30500.000.00100.00200.00200.00Alte active fixe 71.01.300.000.000.000.000.00
Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00
Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03"18,608.30"0.00"9,905.17""8,703.13"0.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03"18,608.30"0.00"9,905.17""8,703.13"0.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)72400.00400.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)72400.00400.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00
Active financiare (cod 72.01.01)72.01400.00400.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.01400.00400.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.01400.00400.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.01400.00400.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)79"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)79"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00
Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)81"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)81"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.02"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.02"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.05"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.05"12,490.00""12,490.00"0.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84"-1,653.55""-1,296.98"-298.57-3.00-55.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-546.70-546.700.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-1.50-1.500.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840.000.000.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-0.15-0.150.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840.000.000.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-19.00-7.00-7.00-3.00-2.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-53.000.000.000.00-53.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-421.21-417.33-3.880.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-595.73-311.90-283.830.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840.000.000.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840.000.000.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-16.26-12.40-3.860.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01"-1,653.55""-1,296.98"-298.57-3.00-55.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-546.70-546.700.000.000.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-1.50-1.500.000.000.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010.000.000.000.000.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-0.15-0.150.000.000.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010.000.000.000.000.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-19.00-7.00-7.00-3.00-2.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-53.000.000.000.00-53.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-421.21-417.33-3.880.000.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-595.73-311.90-283.830.000.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010.000.000.000.000.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010.000.000.000.000.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-16.26-12.40-3.860.000.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010.000.000.000.000.00
*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009
**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie
"NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "
" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "
" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"
" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""
PRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMITPRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMIT
"PRIMAR,""DIRECTOR ECONOMIC,""SEF SERV.BUGET, EXEC.BUGETARA,"" INTOCMIT,"ANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARUANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARU
ANDREI-IOAN CHILIMANANCA LUDU DANIELA BUCUR GEORGIANA TONE

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2010""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2010""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2010""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2010"
BUGET INITIALBUGET RECTIFICAT APRILIE
BUGET RECTIFICAT APRILIEBUGET RECTIFICAT MARTIE
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- mii lei -54.02.10 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR - mii lei -54.02.50 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE ( DITL)- mii lei -54.02.05 FOND DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR LOCALE- mii lei -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:
2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"26,277.73""5,920.50""9,155.50""6,253.23""4,948.50"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"6,315.73""2,393.50""1,750.50""1,195.23"976.50TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"19,462.00""3,527.00""7,405.00""5,058.00""3,472.00"TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)500.000.000.000.00500.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"24,187.13""5,920.90""7,772.50""5,545.23""4,948.50"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"6,315.73""2,393.50""1,750.50""1,195.23"976.50CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"17,371.40""3,527.40""6,022.00""4,350.00""3,472.00"CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01500.000.000.000.00500.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"11,876.00""3,226.50""3,653.50""2,647.00""2,349.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"3,492.00""1,274.50"912.50711.00594.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)10"8,384.00""1,952.00""2,741.00""1,936.00""1,755.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"9,091.00""2,431.40""2,837.60""2,027.00""1,795.00"Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"2,590.00"962.00686.00507.00435.00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.01"6,501.00""1,469.40""2,151.60""1,520.00""1,360.00"Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza10.01.01"5,142.00""1,194.00""1,571.00""1,189.00""1,188.00"Salarii de baza10.01.01"1,399.00"500.00400.00250.00249.00Salarii de baza10.01.01"3,743.00"694.00"1,171.00"939.00939.00Salarii de baza10.01.010.00
Salarii de merit10.01.0270.0053.7016.300.000.00Salarii de merit10.01.0222.0018.004.000.000.00Salarii de merit10.01.0248.0035.7012.300.000.00Salarii de merit10.01.020.00
Indemnizatie de conducere10.01.03230.0057.0072.0052.0049.00Indemnizatie de conducere10.01.0355.0017.0017.0012.009.00Indemnizatie de conducere10.01.03175.0040.0055.0040.0040.00Indemnizatie de conducere10.01.030.00
Spor de vechime10.01.04856.00207.50242.50205.00201.00Spor de vechime10.01.04256.0080.0070.0055.0051.00Spor de vechime10.01.04600.00127.50172.50150.00150.00Spor de vechime10.01.040.00
Sporuri pentru conditii de munca10.01.051.000.300.700.000.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.051.000.300.700.000.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.00
Alte sporuri10.01.0660.0015.3016.7015.0013.00Alte sporuri10.01.0640.0012.0010.0010.008.00Alte sporuri10.01.0620.003.306.705.005.00Alte sporuri10.01.060.00
Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.00Ore suplimentare10.01.070.00Ore suplimentare10.01.070.00
Fond de premii10.01.08500.00383.60116.400.000.00Fond de premii10.01.08100.00100.000.000.000.00Fond de premii10.01.08400.00283.60116.40Fond de premii10.01.080.00
Prima de vacanta10.01.09678.00147.00273.00180.0078.00Prima de vacanta10.01.09108.0035.0035.0030.008.00Prima de vacanta10.01.09570.00112.00238.00150.0070.00Prima de vacanta10.01.090.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.00
Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.00
Indemnizatii de delegare 10.01.1324.000.0012.006.006.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.00Indemnizatii de delegare 10.01.1324.000.0012.006.006.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.00
Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.00Indemnizatii de detasare10.01.140.00Indemnizatii de detasare10.01.140.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.00
Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.00
Alte drepturi salariale in bani10.01.30"1,530.00"373.00517.00380.00260.00Alte drepturi salariale in bani10.01.30610.00200.00150.00150.00110.00Alte drepturi salariale in bani10.01.30920.00173.00367.00230.00150.00Alte drepturi salariale in bani10.01.300.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00
Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.00Tichete de masa *)10.02.010.00Tichete de masa *)10.02.010.00
Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.00Norme de hrana10.02.020.00Norme de hrana10.02.020.00
Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.00
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.00
Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.00
Tichete de vacanta10.02.060.000.000.000.000.00Tichete de vacanta10.02.060.00Tichete de vacanta10.02.060.00Tichete de vacanta10.02.06
Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03"2,785.00"795.10815.90620.00554.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03902.00312.50226.50204.00159.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03"1,883.00"482.60589.40416.00395.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01"1,950.00"544.00516.00460.00430.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01630.00200.00150.00150.00130.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01"1,320.00"344.00366.00310.00300.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.010.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.0255.0013.3019.7011.0011.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.0215.005.004.003.003.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.0240.008.3015.708.008.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.020.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03560.00151.40183.60130.0095.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03180.0065.0060.0040.0015.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03380.0086.40123.6090.0080.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.030.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0419.005.007.004.003.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.046.002.501.501.001.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0413.002.505.503.002.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040.00
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06201.0081.4089.6015.0015.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.0671.0040.0011.0010.0010.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06130.0041.4078.605.005.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060.00
Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"11,811.13""2,694.40""4,119.00""2,898.23""2,099.50"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"2,823.73""1,119.00"838.00484.23382.50TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)20"8,987.40""1,575.40""3,281.00""2,414.00""1,717.00"TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"5,465.13""1,626.80""2,371.60"833.23633.50Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"2,398.73"906.00731.00431.23330.50Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.01"3,066.40"720.80"1,640.60"402.00303.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou20.01.01600.00186.00234.00100.0080.00Furnituri de birou20.01.01200.00100.0070.0020.0010.00Furnituri de birou20.01.01400.0086.00164.0080.0070.00Furnituri de birou20.01.010.00
Materiale pentru curatenie20.01.0242.005.0021.009.007.00Materiale pentru curatenie20.01.029.003.003.002.001.00Materiale pentru curatenie20.01.0233.002.0018.007.006.00Materiale pentru curatenie20.01.020.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03520.0052.40332.6082.5052.50"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.0340.0020.0015.002.502.50"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03480.0032.40317.6080.0050.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.030.00
"Apa, canal si salubritate"20.01.0490.4021.5029.9022.0017.00"Apa, canal si salubritate"20.01.0410.003.003.002.002.00"Apa, canal si salubritate"20.01.0480.4018.5026.9020.0015.00"Apa, canal si salubritate"20.01.040.00
Carburanti si lubrifianti20.01.0525.0010.008.005.002.00Carburanti si lubrifianti20.01.050.00Carburanti si lubrifianti20.01.0525.0010.008.005.002.00Carburanti si lubrifianti20.01.050.00
Piese de schimb20.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb20.01.060.00Piese de schimb20.01.060.00Piese de schimb20.01.060.00
Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.070.00Transport20.01.070.00Transport20.01.070.00
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08"1,380.00"598.70671.3055.0055.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.0880.0050.0020.005.005.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08"1,300.00"548.70651.3050.0050.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.080.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09120.0033.5046.5020.0020.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.0970.0030.0020.0010.0010.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.0950.003.5026.5010.0010.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.090.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"2,687.73"719.70"1,028.30"539.73400.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"1,989.73"700.00600.00389.73300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30698.0019.70428.30150.00100.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.300.00
Reparatii curente 20.02"1,155.00"0.00100.00655.00400.00Reparatii curente 20.020.00Reparatii curente 20.02"1,155.00"0.00100.00655.00400.00Reparatii curente 20.020.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.010.00Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.010.00
Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.00Hrana pentru animale20.03.020.00Hrana pentru animale20.03.020.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.042.000.002.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.042.000.002.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00
Medicamente 20.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 20.04.010.00Medicamente 20.04.010.00Medicamente 20.04.010.00
Materiale sanitare20.04.022.000.002.000.000.00Materiale sanitare20.04.020.00Materiale sanitare20.04.022.000.002.000.000.00Materiale sanitare20.04.020.00
Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.00Reactivi20.04.030.00Reactivi20.04.030.00
Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.00Dezinfectanti20.04.040.00Dezinfectanti20.04.040.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05315.0013.3013.70286.002.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.0520.0010.005.003.002.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05295.003.308.70283.000.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament20.05.015.001.802.201.000.00Uniforme si echipament20.05.010.00Uniforme si echipament20.05.015.001.802.201.000.00Uniforme si echipament20.05.010.00
Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.00
Alte obiecte de inventar20.05.30310.0011.5011.50285.002.00Alte obiecte de inventar20.05.3020.0010.005.003.002.00Alte obiecte de inventar20.05.30290.001.506.50282.000.00Alte obiecte de inventar20.05.300.00
"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.06160.000.0080.0040.0040.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.06160.000.0080.0040.0040.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.01160.000.0080.0040.0040.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.01160.000.0080.0040.0040.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.00
Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.00Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.020.00
Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.00Materiale de laborator20.090.00Materiale de laborator20.090.00
Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.00Cercetare-dezvoltare20.100.00Cercetare-dezvoltare20.100.00
"Carti, publicatii si materiale documentare"20.1130.003.0027.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.115.003.002.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.1125.000.0025.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.00
Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.00Consultanta si expertiza20.120.00Consultanta si expertiza20.120.00
Pregatire profesionala20.13136.000.6067.4034.0034.00Pregatire profesionala20.130.00Pregatire profesionala20.13136.000.6067.4034.0034.00Pregatire profesionala20.130.00
Protectia muncii20.1455.000.0035.0010.0010.00Protectia muncii20.140.00Protectia muncii20.1455.000.0035.0010.0010.00Protectia muncii20.140.00
"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.00
Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.00Studii si cercetari20.160.00Studii si cercetari20.160.00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.00
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.00
Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.00Meteorologie20.210.00Meteorologie20.210.00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.00
Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.00
"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.00
Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.00Tichete cadou20.270.00Tichete cadou20.270.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30"4,493.00""1,050.70""1,422.30""1,040.00"980.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30400.00200.00100.0050.0050.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.30"4,093.00"850.70"1,322.30"990.00930.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.300.000.000.000.000.00
Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.00Reclama si publicitate20.30.010.00Reclama si publicitate20.30.010.00
Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.00Protocol si reprezentare 20.30.020.00Protocol si reprezentare 20.30.020.00
Prime de asigurare non-viata20.30.0350.004.2035.8010.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.00Prime de asigurare non-viata20.30.0350.004.2035.8010.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.00
Chirii20.30.04"2,820.00"696.00714.00705.00705.00Chirii20.30.040.00Chirii20.30.04"2,820.00"696.00714.00705.00705.00Chirii20.30.040.00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.00
Executarea silita a creantelor bugetare20.30.09100.000.0050.0025.0025.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.09100.000.0050.0025.0025.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30"1,523.00"350.50622.50300.00250.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30400.00200.00100.0050.0050.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30"1,123.00"150.50522.50250.00200.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300.00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.00
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.00
Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.00
Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.00
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.00
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.00
Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.00Alte subvenţii40.300.00Alte subvenţii40.300.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)50500.000.000.000.00500.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)50500.000.000.000.00500.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.04500.000.000.000.00500.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.04500.000.000.000.00500.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00
Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.00
Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.00Actiuni de sanatate 51.01.030.00Actiuni de sanatate 51.01.030.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.00
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.00
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.00
Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00
Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.00
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.00
Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.00Programe ISPA55.01.090.00Programe ISPA55.01.090.00
Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.00Programe SAPARD55.01.100.00Programe SAPARD55.01.100.00
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.00
Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.00Programe de dezvoltare55.01.130.00Programe de dezvoltare55.01.130.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.00
Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.00Alte transferuri curente interne55.01.180.00Alte transferuri curente interne55.01.180.00
Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.00
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.00
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.00
Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01
Finanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXX
Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02
Finanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXX
Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03
Finanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXX
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04
Finanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXX
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05
Finanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXX
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07
Finanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXX
Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.08
Finanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXXFinanţarea naţională **)56.08.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.08.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.08.03XXXX
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in numerar57.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar57.02.010.00
Ajutoare sociale in natura57.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.00 Ajutoare sociale in natura57.02.020.00
Tichete de cresa57.02.030.000.000.000.000.00Tichete de cresa57.02.030.00Tichete de cresa57.02.030.00Tichete de cresa57.02.030.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.000.000.000.000.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.00Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590.000.000.000.000.00
Burse 59.010.000.000.000.000.00Burse 59.010.00Burse 59.010.00Burse 59.010.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020.00
Asociatii si fundatii59.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii59.110.00Asociatii si fundatii59.110.00Asociatii si fundatii59.110.00
Sustinerea cultelor59.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor59.120.00Sustinerea cultelor59.120.00Sustinerea cultelor59.120.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150.00
Despăgubiri civile59.170.000.000.000.000.00Despăgubiri civile59.170.00Despăgubiri civile59.170.00Despăgubiri civile59.170.00
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.000.000.000.000.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.00Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220.00
Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.000.000.000.000.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.00Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250.00
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.000.000.000.000.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.00Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300.00
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02)650.000.000.000.000.00
Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.000.000.000.000.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.00Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă65.010.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"2,092.10"1.10"1,383.00"708.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70"2,092.10"1.10"1,383.00"708.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)700.000.000.000.000.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"2,092.10"1.10"1,383.00"708.000.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)710.000.000.000.000.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)71"2,092.10"1.10"1,383.00"708.000.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)710.000.000.000.000.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"2,092.10"1.10"1,383.00"708.000.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.010.000.000.000.000.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.01"2,092.10"1.10"1,383.00"708.000.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.010.000.000.000.000.00
Construcţii71.01.010.000.000.000.000.00Construcţii71.01.010.00Construcţii71.01.010.00Construcţii71.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02"1,540.10"1.10"1,177.00"362.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02"1,540.10"1.10"1,177.00"362.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.03159.000.0073.0086.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.03159.000.0073.0086.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030.00
Alte active fixe 71.01.30393.000.00133.00260.000.00Alte active fixe 71.01.300.000.000.00Alte active fixe 71.01.30393.000.00133.00260.000.00Alte active fixe 71.01.300.00
Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00Stocuri (cod 71.02.01)71.020.000.000.000.000.00
Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.000.000.000.000.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.00Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010.00
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.000.000.000.000.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.00Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.030.00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720.000.000.000.000.00
Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00Active financiare (cod 72.01.01)72.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010.00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790.000.000.000.000.00
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030.00
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.080.00
Alte imprumuturi80.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi80.300.00Alte imprumuturi80.300.00Alte imprumuturi80.300.00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010.00
Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.00Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060.00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 81.02.010.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-1.50-1.500.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840.000.000.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84-1.50-1.500.000.000.00TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840.000.000.000.000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-1.50-1.500.000.000.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-1.50-1.50Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010.00
*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009*)Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009
**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie**) Detalierea se va face numai in executie
"NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei ""NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "
" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "
" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"" publice, nr.1954/2005"
" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""" Sumele prevăzute la titlul XVII ""Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"" vor fi evidenţiate cu semnul minus ""-"""
PRIMAR DIRECTOR ECONOMICSEF.SV.BUGET.EX.BUGETARAINTOCMIT
ANDREI IOAN CHILIMANANCA LUDUDANIELA BUCUREC. DIANA ZIDARU
"PRIMAR,""DIRECTOR ECONOMIC,""SEF SERV.BUGET, EXEC.BUGETARA,"" INTOCMIT,"
"PRIMAR,""DIRECTOR ECONOMIC,""SEF SERV.BUGET, EXEC.BUGETARA,"" INTOCMIT,""PRIMAR,""DIRECTOR ECONOMIC,""SEF SERV.BUGET, EXEC.BUGETARA,"" INTOCMIT,"
ANDREI-IOAN CHILIMANANCA LUDU DANIELA BUCUR GEORGIANA TONE
ANDREI-IOAN CHILIMANANCA LUDU DANIELA BUCUR GEORGIANA TONEANDREI-IOAN CHILIMANANCA LUDU DANIELA BUCUR GEORGIANA TONE

JUDEŢUL:____________
CONSOLIUL LOCAL SECTOR 1Unitatea administrativ - teritorială :____________
Instituţia publică:____________
Formular:
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2010""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2010""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL2010""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2010"
BUGET RECTIFICAT MARTIEBUGET RECTIFICAT MARTIEBUGET INITIAL
55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI- mii lei -55.02.1 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI ( PS1 )- mii lei -55.02.2 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI ADP SECTOR 1- mii lei -- mii lei -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorProgram din care:
2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV2010trim.Itrim.IItrim.IIItrim.IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"33,632.14""33,632.14"0.000.000.00TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)"1,650.00""1,650.00"0.000.000.00TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)0.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"33,632.14""33,632.14"0.000.000.00CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)01"1,650.00""1,650.00"0.000.000.00CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza10.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza10.01.010.00Salarii de baza10.01.010.00Salarii de baza10.01.010.00
Salarii de merit10.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit10.01.020.00Salarii de merit10.01.020.00Salarii de merit10.01.020.00
Indemnizatie de conducere10.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere10.01.030.00Indemnizatie de conducere10.01.030.00Indemnizatie de conducere10.01.030.00
Spor de vechime10.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime10.01.040.00Spor de vechime10.01.040.00Spor de vechime10.01.040.00
Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca10.01.050.00
Alte sporuri10.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri10.01.060.00Alte sporuri10.01.060.00Alte sporuri10.01.060.00
Ore suplimentare10.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare10.01.070.00Ore suplimentare10.01.070.00Ore suplimentare10.01.070.00
Fond de premii10.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii10.01.080.00Fond de premii10.01.080.00Fond de premii10.01.080.00
Prima de vacanta10.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta10.01.090.00Prima de vacanta10.01.090.00Prima de vacanta10.01.090.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100.00
Fond aferent platii cu ora10.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.00Fond aferent platii cu ora10.01.110.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120.00
Indemnizatii de delegare 10.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.00Indemnizatii de delegare 10.01.130.00
Indemnizatii de detasare10.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare10.01.140.00Indemnizatii de detasare10.01.140.00Indemnizatii de detasare10.01.140.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150.00
Alocatii pentru locuinte10.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.00Alocatii pentru locuinte10.01.160.00
Alte drepturi salariale in bani10.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani10.01.300.00Alte drepturi salariale in bani10.01.300.00Alte drepturi salariale in bani10.01.300.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)10.020.000.000.000.000.00
Tichete de masa *)10.02.010.000.000.000.000.00Tichete de masa *)10.02.010.00Tichete de masa *)10.02.010.00Tichete de masa *)10.02.010.00
Norme de hrana10.02.020.000.000.000.000.00Norme de hrana10.02.020.00Norme de hrana10.02.020.00Norme de hrana10.02.020.00
Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.000.000.000.000.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.00Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030.00
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.000.000.000.000.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040.00
Transportul la si de la locul de munca10.02.050.000.000.000.000.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.00Transportul la si de la locul de munca10.02.050.00
Alte drepturi salariale in natura10.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.00Alte drepturi salariale in natura10.02.300.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.030.000.000.000.000.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.030.000.000.000.000.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.030.000.000.000.000.00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat10.03.010.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 10.03.020.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.030.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040.00
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.000.000.000.000.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.00Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060.00Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060.00
Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.000.000.000.000.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.00Cotributii pentru fondul de garantare al creantelor salariale10.03.070.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou20.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou20.01.010.00Furnituri de birou20.01.010.00Furnituri de birou20.01.010.00
Materiale pentru curatenie20.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie20.01.020.00Materiale pentru curatenie20.01.020.00Materiale pentru curatenie20.01.020.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.030.00
"Apa, canal si salubritate"20.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"20.01.040.00"Apa, canal si salubritate"20.01.040.00"Apa, canal si salubritate"20.01.040.00
Carburanti si lubrifianti20.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrifianti20.01.050.00Carburanti si lubrifianti20.01.050.00Carburanti si lubrifianti20.01.050.00
Piese de schimb20.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb20.01.060.00Piese de schimb20.01.060.00Piese de schimb20.01.060.00
Transport20.01.070.000.000.000.000.00Transport20.01.070.00Transport20.01.070.00Transport20.01.070.00
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.080.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.090.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.300.00
Reparatii curente 20.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 20.020.00Reparatii curente 20.020.00Reparatii curente 20.020.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni20.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni20.03.010.00Hrana pentru oameni20.03.010.00Hrana pentru oameni20.03.010.00
Hrana pentru animale20.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale20.03.020.00Hrana pentru animale20.03.020.00Hrana pentru animale20.03.020.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040.000.000.000.000.00
Medicamente 20.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 20.04.010.00Medicamente 20.04.010.00Medicamente 20.04.010.00
Materiale sanitare20.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare20.04.020.00Materiale sanitare20.04.020.00Materiale sanitare20.04.020.00
Reactivi20.04.030.000.000.000.000.00Reactivi20.04.030.00Reactivi20.04.030.00Reactivi20.04.030.00
Dezinfectanti20.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti20.04.040.00Dezinfectanti20.04.040.00Dezinfectanti20.04.040.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.050.000.000.000.000.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.050.000.000.000.000.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.050.000.000.000.000.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament20.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament20.05.010.00Uniforme si echipament20.05.010.00Uniforme si echipament20.05.010.00
Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat20.05.030.00
Alte obiecte de inventar20.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar20.05.300.00Alte obiecte de inventar20.05.300.00Alte obiecte de inventar20.05.300.00
"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010.00
Deplasari în străinătate20.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate20.06.020.00Deplasari în străinătate20.06.020.00Deplasari în străinătate20.06.020.00
Materiale de laborator20.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator20.090.00Materiale de laborator20.090.00Materiale de laborator20.090.00
Cercetare-dezvoltare20.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare20.100.00Cercetare-dezvoltare20.100.00Cercetare-dezvoltare20.100.00
"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110.00
Consultanta si expertiza20.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza20.120.00Consultanta si expertiza20.120.00Consultanta si expertiza20.120.00
Pregatire profesionala20.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala20.130.00Pregatire profesionala20.130.00Pregatire profesionala20.130.00
Protectia muncii20.140.000.000.000.000.00Protectia muncii20.140.00Protectia muncii20.140.00Protectia muncii20.140.00
"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.000.000.000.000.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.00"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150.00
Studii si cercetari20.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari20.160.00Studii si cercetari20.160.00Studii si cercetari20.160.00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180.00
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190.00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200.00
Meteorologie20.210.000.000.000.000.00Meteorologie20.210.00Meteorologie20.210.00Meteorologie20.210.00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220.00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.020.00
Stabilirea riscului de tara20.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.00Stabilirea riscului de tara20.24.030.00
"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250.00
Tichete cadou20.270.000.000.000.000.00Tichete cadou20.270.00Tichete cadou20.270.00Tichete cadou20.270.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.300.000.000.000.000.00
Reclama si publicitate20.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate20.30.010.00Reclama si publicitate20.30.010.00Reclama si publicitate20.30.010.00
Protocol si reprezentare 20.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 20.30.020.00Protocol si reprezentare 20.30.020.00Protocol si reprezentare 20.30.020.00
Prime de asigurare non-viata20.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.00Prime de asigurare non-viata20.30.030.00
Chirii20.30.040.000.000.000.000.00Chirii20.30.040.00Chirii20.30.040.00Chirii20.30.040.00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060.00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.000.000.000.000.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070.00
Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.000.000.000.000.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.00Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300.00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)30"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)30"33,632.14""33,632.14"0.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)30"1,650.00""1,650.00"0.000.000.00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.01"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.01"33,632.14""33,632.14"0.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.01"1,650.00""1,650.00"0.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.01"35,282.14""35,282.14"0.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.01"33,632.14""33,632.14"0.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.01"1,650.00""1,650.00"0.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.00Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020.00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.00Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050.00
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.00Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010.00
Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040.00
Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.000.000.000.000.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.00Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050.00
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030.00
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.000.000.000.000.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200.00
Alte subvenţii40.300.000.000.000.000.00Alte subvenţii40.300.00Alte subvenţii40.300.00Alte subvenţii40.300.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500.000.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 510.000.000.000.000.00
Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00Transferuri curente(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)51.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice51.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.00Transferuri catre instituţii publice51.01.010.00
Actiuni de sanatate 51.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 51.01.030.00Actiuni de sanatate 51.01.030.00Actiuni de sanatate 51.01.030.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240.00
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.00Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260.00
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.000.000.000.000.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.00Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390.00
Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00Transferuri de capital (cod 51.02.12)51.020.000.000.000.000.00
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.000.000.000.000.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.00Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010.000.000.000.000.00
Programe cu finantare rambursabila55.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.00Programe cu finantare rambursabila55.01.030.00
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.00Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080.00
Programe ISPA55.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA55.01.090.00Programe ISPA55.01.090.00Programe ISPA55.01.090.00
Programe SAPARD55.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD55.01.100.00Programe SAPARD55.01.100.00Programe SAPARD55.01.100.00
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.00Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120.00
Programe de dezvoltare55.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare55.01.130.00Programe de dezvoltare55.01.130.00Programe de dezvoltare55.01.130.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150.00
Alte transferuri curente interne55.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne55.01.180.00Alte transferuri curente interne55.01.180.00Alte transferuri curente interne55.01.180.00
Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.000.000.000.000.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.00Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280.00
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.000.000.000.000.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.00Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420.00
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020.000.000.000.000.00
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.000.000.000.000.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.00Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010.00
Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.000.000.000.000.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.00Alte transferuri curente în străinătate55.02.040.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.01
Finanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXXFinanţarea naţională **)56.01.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.01.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.01.03XXXX
Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02Programe din Fondul Social European (FSE)56.02
Finanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXXFinanţarea naţională **)56.02.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.02.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.02.03XXXX
Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.03
Finanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXXFinanţarea naţională **)56.03.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.03.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.03.03XXXX
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.04
Finanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXXFinanţarea naţională **)56.04.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.04.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.04.03XXXX
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.05
Finanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXXFinanţarea naţională **)56.05.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.05.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.05.03XXXX
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.07
Finanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXXFinanţarea naţională **)56.07.01XXXX
Finanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXXFinanţarea Uniunii Europene **)56.07.02XXXX
Cheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli neeligibile **)56.07.03XXXXCheltuieli ne