Hotărârea nr. 93/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 93 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                                                               

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivului de investiții privind ”Consolidarea, refuncționalizarea și modernizarea Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu, sectorul 1”

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Investiţii;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenţi obiectivului de investiții privind ”Consolidarea, refuncționalizarea și modernizarea Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu, sectorul 1”, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiţii, Direcţia Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                              Ion Brad

                                                                                                           SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    93

            Data: 22.04.2010

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.93/22.04.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
Indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii privind
" ”Consolidarea, refuncționalizarea și modernizarea "
"clădirii Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu, sector 1”"
1 euro= 4.1397 lei din data de 14.04.2010
Poz.PAROHIAAria desfășurata construităTotal Inv C+MTotal Inv C+Minvc+minvc+m
mp leiEUROeuro
1#REF!"4,200""21,649,423""570,219""21,649,423"0"570,219"0
"9,800""19,165,497""504,794""19,165,497""504,794"
1"Consolidarea, refuncționalizarea, modernizarea clădirii Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu "3.849
0.00
1
"21,816,983.00""5,270,184.55""21,816,983.00""14,686,938.00""5,270,184.55""3,547,826.65"
"14,686,938.00""3,547,826.65"
00
00
00