Hotărârea nr. 92/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 92 / 2010

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii ;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programelor de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiţii, Direcţia Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                              Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    92

            Data: 22.04.2010

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.92/22.04.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRĂZILOR DIN SECTORUL 1
"1EUR=4,0908 LEI la data 07,04.2010"
Poz.Denumire stradaLungime carosabilTotal Inv C+MTotal Inv C+MObservatiiinvc+minvc+m
m leiEUROeuro
1HELEȘTEULUI315"2,749,660""672,157""2,749,660""2,431,470""672,157""594,375"
"2,431,470""594,375"00
2HERĂSTRĂU425"3,810,930""931,586""3,810,930""3,393,860""931,586""829,632"
"3,393,860""829,632"00
3CRÂNGULUI200"1,657,020""405,060""1,657,020""1,443,200""405,060""352,792"
"1,443,200""352,792"00
TOTAL INVESTITII"8,217,610""2,008,803""8,217,610""7,268,530""2,008,803""1,776,799"
DIN CARE C+M"7,268,530""1,776,799"00
00
00
00