Hotărârea nr. 91/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 91 / 2010

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

 

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor locale din data de 01.06.2008;

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.673/2002;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.526/22.12.2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81, alin.(2), lit.”a” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Articol unic: Se  alege domnul consilier ION BRAD preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni.

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                  SECRETAR

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

          Nr.:   91

          Data: 25.03.2010