Hotărârea nr. 78/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 78 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                     

 HOTĂRÂRE

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru

construcţii definitive pe teren proprietate privată  

                                                              PUD Str. Leordina nr.2

 

Având în vedere :

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             - Raportul de specialitate nr. 178/09.03.2010  al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 .

             -Raport nr.31/11.03.2010 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  4/14/16.02.2010 al  Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             - Avizul Comisiei de circulatie PMB, Avizul Comisiei de Precoordonare retele-PMB 

             Ţinând seama de prevederile:

             -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

            -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

            - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000.                 

                -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                    

                                   Consiliul  Local al sectorului  1     

      

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator pentru construcţii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. Leordina nr.2.

Art.2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Prezenta documentaţie este valabilă până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    78

            Data: 25.03.2010