Hotărârea nr. 70/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 70 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1         

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinţei, precum şi aprobarea achiziţionării de locuinţe de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                      nr. 29/03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea                nr. 114/1996 a locuinţei, precum şi aprobarea achiziţionării de locuinţe de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 1954/04.03.2010 privind încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Mihăilescu Florentina, cu Primăria Sectorului 1;

În temeiul art. 45, alin.(1) și alin.5, teza a II-a, art. 80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Se modifică alin. (2) al art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/03.02.2009 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1                                 nr. 73/24.03.2009, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/29.04.2009 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 437/29.10.2009 în sensul înlocuirii doamnei Marinela Adam – consilier ales al Sectorului 1 cu Gheorghe Dincă - consilier ales al Sectorului 1.

            Art.2. Se modifică art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1                             nr. 29/03.02.2009, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu privire la soluţionarea cererilor de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat, prin înlocuirea doamnei Mihăilescu Florentina, cu domnul Petrică Ionescu -  Direcţia Utilităţi Publice.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                    nr. 29/03.02.2009 ramân nemodificate.

Art.4.  Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul Fond Imobiliar, persoanele nominalizate în cuprinsul prezentei hotărâri şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

           

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   70

            Data: 25.03.2010