Hotărârea nr. 68/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 68 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind apobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Sectorul 1

 


 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă,republicată;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispoziţiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului M.A.I. nr.718/30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”l”,  coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” și art.124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului voluntar pentru Situaţii de urgenţă din Sectorul 1 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    68

            Data: 25.03.2010

                                                                                                                    Anexa nr.1

     la Hotărârea Consiliului Local

 nr.68/25.03.2010

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

         Ion Brad

 

 

 

 

R E G U L A M E N T

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

Capitolul I    

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

      Art. 1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare serviciu, este o structură specializată, cu o dotare specifică care s-a constituit în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.67/25.03.2010, având ca scopuri principale prevenirea şi reducerea producerii factorilor de risc, protejarea populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă precum şi înlăturarea operativă a urmărilor acestora.

      Art.2. Serviciul este organizat şi funcţionează conform:

o   Art. 15 din Legea 481/2004 privind Protecţia civilă;

o   Legea 307/2007 privind Apărarea împotriva incendiilor;

o   OUG 21/2004 privind Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă;

o   HG 642/13.07.2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici, din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

o   Ordinul MAI nr.195/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Art.3. În raport de tipurile de risc specifice Sectorului 1 Serviciul este solicitat să-şi aducă contribuţia la realizarea următoarelor activităţi:

o   planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a salariaţilor instituţiilor aparţinând Primăriei Sectorului 1 privind situaţiile de urgenţă;

o   organizarea evacuării a salariaţilor instituţiilor aparţinând primăriei şi a bunurilor materiale în situaţii de urgenţă;

o   organizarea cooperării şi a colaborării privind situaţiile de urgenţă;

o   informarea şi instruirea privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor a salariaţilor instituţiilor aparţinând primăriei sectorului 1;

o   verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;

o   intervenţia primară pentru stingerea incendiilor incipiente, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

Sectorul 1, este situat în partea de Nord-Vest a Municipiului Bucureşti, având o suprafaţă de 67,52 km² şi o populaţie de 242,857 locuitori.

Se învecinează la Nord cu oraşul Otopeni, judeţul Ilfov, la Est cu Sectorul 2, la Sud-Est cu Sectorul 3, la Sud cu Sectorul 5, la Sud-Vest de la Calea Plevnei- Şoseaua Giuleşti, până la Staţia C.F.Chiajna (Rudeni) cu Sectorul 6, la Nord-Vest cu oraşele Chitila şi Mogoşoaia judeţul Ilfov.

Dispune de o bogată reţea de căi de comunicaţie şi are o însemnătate strategică deosebită, prin centrele de trafic feroviar: Gara de Nord, Gara Băneasa, Gara Basarab, CFR Triaj şi cele de trafic aerian: „Henri Coandă” şi „Aurel Vlaicu”, prin care face legătura cu cele mai mari oraşe din ţară şi din străinătate.

În cadrul Sectorului 1, se află o mare concentrare de obiective economice, sociale, politice, sedii de societăţi comerciale, unde există un risc permanent de producere a unor incendii.

La nivelul Sectorului 1, au fost expertizate de către experţi atestaţi şi încadrate în clasele de risc seismic I şi II, un număr de 239 clădiri, din care un număr de 119 clădiri sunt încadrate în clasa I de risc seismic .

Pe teritoriul Sectorului 1 există un număr de cinci lacuri, care îşi pot mări volumul în urma căderilor precipitaţiilor abundente, existând riscul revărsării şi producerii de inundaţii în zonele limitrofe acestora (Străuleşti, Floreasca, Griviţa, Băneasa, Aviaţiei). Deasemenea, datorită faptului că unele zone periferice nu dispun de reţele de colectare şi evacuare a apelor pluviale şi reziduale: Cartier Giuleşti (strada Trandafirului, Tarafului, Câmpul cu Maci, Fiordului, Cristianu Mare, etc.), Cartier Străuleşti (strada Petrila, Aiud, Săveni, Lemnarilor, Dirijorului, etc.), Cartier Dămăroaia (strada Neajlovului, Nataţiei, Scroviştea, Aleea Snagov, etc.)  la fiecare cădere de precipitaţii abundente se produc inundaţii ale străzilor şi gospodăriilor individuale ale populaţiei.

 Art.4. Serviciul se organizează în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, ca structură fără personalitate juridică distinctă.

Activitatea serviciului este coordonată direct de către Primarul Sectorului 1 şi nemijlocit de Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 în cadrul căreia a fost organizat .

 

Capitolul II    

 

ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE SERVICIULUI VOLUNTAR

 

Art.5.   Serviciul este condus de un şef, personal angajat, profesionist în domeniu, şi are în componenţă următoarea structură:

a)      un birou specialişti pentru prevenire;

b)      un birou intervenţii - formaţtii pentru intervenţii, salvare şi prim ajutor.

Art. 6. (1) Serviciul se încadrează cu personal angajat şi cu personal voluntar. Accesul în serviciu este nediscriminatoriu, dar personalul încadrat  trebuie să corespundă cerinţelor de pregătire fizică şi psihică, şi să aibă aptitudinile şi abilităţile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor. La încadrarea personalului în serviciu se va ţine cont de necesarul de pregătire şi atestare a acestuia pentru specializările prevăzute în organigrama serviciului.

(2) În serviciu funcţiile de: şef serviciu, şefi birouri şi conducători autospeciale / mecanic de motopompă se încadrează în mod obligatoriu cu personal angajat. Personalul angajat trebuie să aibă calificarea şi atestarea necesară, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Personalul voluntar, pe cât este posibil, va fi recrutat din rândul celor care au satisfăcut serviciul militar în specialităţi conexe sau au o calificare (atestat) în domeniul de intervenţie al structurii unde va fi încadrat. Pentru compartimentul de prevenire vor fi recrutaţi voluntari cu pregătire în domeniile necesare prevenirii situaţiilor de criză, produse de tipurile de risc identificate pe teritoriul adminstrativ ( instalaţii, construcţii, medical, veterinar, chimic, etc.).

(4) La încadrare, anual şi de câte ori este nevoie, personalul serviciului voluntar este supus controlului medical şi psihologic în condiţiile legii.

Art. 7 . Biroul/specialiştii pentru prevenire are/au ca principală atribuţie prevenirea riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control.

Numărul specialiştilor (personalului biroului) pentru activitatea de prevenire se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori şi de tipurile de risc din sectorul de competenţă. În raport cu atribuţiile specifice, personalul biroului are următoarele obligaţii şi drepturi:

a)      să efectueze controale privind modul de respectare şi aplicare a normelor legale în materie a salariaţilor instituţiilor aparţinând Primăriei Sectorului 1;

b)      să îndrume şi să controleze modul de pregătire a salariaţilor instituţiilor aparţinând Primăriei Sectorului 1 pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c)      să stabilească restricţii sau să interzică orice operaţiuni sau lucrări, în scopul prevenirii unor situaţii de urgenţă;

d)     să sesizeze, în condiţiile prevăzute de lege, organele competente despre infracţiunile constatate în exercitarea atribuţiilor de serviciu

      Art. 8. Biroul intervenţii este o structură specializată, constituită în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă. Are în compunere grupe de intervenţie şi echipe specializate.

Grupele de intervenţie specializate se organizează în funcţie de specialitatea pe care o au, precum şi în raport cu categoriile şi tipurile de autospeciale şi utilaje folosite pentru îndeplinirea atribuţiilor. Grupele de intervenţie specializate se încadrează cu personal stabilit conform prevederilor, instrucţiunilor şi cărţilor tehnice de utilizare a utilajelor de intervenţie.

Echipele specializate sunt constituite în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă, pe următoarele domenii: cercetare-căutare, sanitar, deblocare-salvare, sanitar-veterinar, evacuare, suport logistic.

      Art.  9.  Atribuţiunile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

§ Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire, comportare şi apărare împotriva incendiilor sau dezastrelor :

o   executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor;

o   cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a cauzelor de incendiu, sau alte situaţii de urgenţă;

o   sprijină conducătorii instituţiilor aparţinând primăriei pentru instruirea persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu;

o   popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situaţii de urgenţă şi consecinţele acestora ;

o   execută aplicaţii şi exerciţii practice de intervenţie;

o   participă la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe stabilite prin planurile de cooperare;

o   asigură cunoaşterea tehnicii de intervenţie din dotare şi instrucţiunile de exploatare a acesteia;

o   asigură cunoaşterea tuturor tipurilor de riscuri, surselor şi sistemelor de alimentare cu apă;

§ Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire, care constă în:

o   efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire a incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă la instituţiilor aparţinând Primăriei Sectorului 1;

o   face propuneri pentru înlăturarea constatărilor şi urmăreşte rezolvarea operativă a acestora;

o   stabilirea de restricţii ori interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării unor lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii, explozii, etc;

o   asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de incendiu, a locurilor în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate;

o   sprijină conducătorii instituţiilor subordonate primăriei pentru realizarea activităţii de prevenire;

o   sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;

o   acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol, constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă de alte persoane;

o   informează primăria, personalul inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealu Spirii’’ al Municipiului Bucureşti, asupra încălcărilor deosebite de la normele de prevenire şi starea de pericol, făcând propuneri menite să înlăture pericolul;

§ Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, căutare, salvare, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă, protecţia persoanelor, a bunurilor materiale şi a mediului, evacuare, reabilitare, etc.:

o   întocmeşte documentele operative de intervenţie;

o   planifică, organizează şi execută instruirea personalului serviciului asupra modului de intervenţie în diferite situaţii;

o    asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie, avertizare, anunţare şi semnalizare a incendiilor, a instalaţiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apă şi a căilor de acces şi de intervenţie din cadrul sectorului de competenţă;

o    asigură forţele şi mijloacele de intervenţie în caz de incendiu, sau alte situaţii prin luarea tuturor măsurilor de protecţie până la înlăturarea stării de pericol;

o    are dreptul să utilizeze, potrivit legii, gratuit apa, indiferent din sursa din care provine;

o    are dreptul să se deplaseze cu autospecialele şi mijloacele tehnice din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;

o    solicită organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;

o    are dreptul să intre, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în locuinţele persoanelor fizice la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege. În cazul în care se impune înlăturarea unor factori de risc, care prin iminenţa ameninţării lor pot declanşa o situaţie de urgenţă, consimţământul nu este necesar;

o    solicită sprijinul instituţiilor publice, agenţilor economici, mijloacelor de informare în masă şi cetăţenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente ce pot provoca situaţii de urgenţă;

o    stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situaţiilor de urgenţă şi participă, la cererea acestora, la identificarea şi stabilirea factorilor care au generat unele situaţii de urgenţă.

§ Acordă ajutor persoanelor sinistrate sau a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii, inundaţii, accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul sectorului de competenţă:

o   participă la acţiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a reţelei şi a surselor de alimentare cu apă;

o   evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi alte locuri inundate;

o   menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi absorbţie a apei;

o   organizează şi pune în funcţiune, prin forţele proprii sau împreună cu alte structuri, locaţii speciale cu dotările necesare asigurării condiţiilor minime de supraveţuire a populaţiei ;

§ Participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre:

o   în acest scop trebuie să cunoască planurile clădirilor şi ale instalaţiilor tehnologice din cadrul sectorului de competenţă. De asemenea vor fi însuşite cunoştinţele minime necesare despre instalaţiile de alimentare cu energie electrică, gaze, apă şi canalizare;

o   participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor de acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenţii în situaţii de dezastre;

o   participă, după caz la alimentarea cu apă a unor instalaţii tehnologice sau de stingere a incendiilor, în situaţia deteriorării instalaţiilor cu apă proprii.

 

      Art.  10. Atribuţiunile biroului/specialiştilor de prevenire

Formele prin care se execută activităţile de prevenire sunt: reglementarea prin hotărâri ale Consiliului Local, controlul şi informarea preventivă a populaţiei, precum şi pregătirea acesteia pentru situaţii de urgenţă, constatarea şi sancţionarea încălcărilor procedurilor legale. Atribuţii:

o   verificarea respectării actelor normative şi reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor instituţiilor aparţinând Primăriei Sectorului 1;

o   verificarea şi organizarea activităţii privind depistarea pericolelor potenţiale generatoare de riscuri, pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;

o   întocmirea concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, în scopul menţinerii riscurilor în limite acceptabile, stabilindu-se după caz măsuri în condiţiile legii;

o   coordonarea şi controlul realizării pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi salariaţilor, a modului de asimilare de către aceştia a regulilor şi măsurilor specifice, precum şi a comportamentului pe timpul manifestării unei situaţii de urgenţă;

o   înştiinţarea factorilor responsabili în managementul riscului despre existenţa, dimensiunea şi consecinţele riscului identificat în domeniul respectiv;

o   informarea şi educarea preventivă a salariatilor;

o   informarea salariaţilor/populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe şi gospodării şi modul de comportare în situaţii de urgenţă.

Activităţile de prevenire desfăşurate de personalul de prevenire se finalizează prin întocmirea unor note de activitate în care fiecare participant menţionează de regulă: locurile în care s-a desfăşurat activitatea, aspectele constatate, măsurile luate iar notele de activităţi se centralizează, se analizează şi se păstrează la sediul serviciului într-un dosar special constituit.

Pentru situaţiile deosebite constatate, primarul va dispune măsurile care se impun pentru înlăturarea acestora.

     Art.   11.1. Atribuţiunile grupelor de intervenţie

Grupele de intervenţie au următoarele atribuţiuni principale:

o   execută acţiuni de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă cu autospecialele şi utilajele mobile, sau mijloacele de intervenţie din dotare;

o   execută recunoaşteri pe raza unităţii administrativ – teritoriale cu accent pe sursele de alimentare cu apă, posibilitatea accesului de intervenţie;

o   verifică existenţa planurilor de intervenţie la obiectivele şi instituţiile aparţinând Primăriei Sectorului 1, precum şi condiţiile ca acestea să fie operaţionale în orice moment.

Grupele de salvare şi prim ajutor au următoarele atribuţii principale :

o   acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de incendiu, explozii, inundaţii, accidente precum şi alte situaţii de urgenţă;

o   evacuează animalele şi bunurile materiale aflate în pericol;

o   sprijină grupa de intervenţie în acţiunile acesteia de lichidare a stărilor de pericol;

o   participă alături de grupa de intervenţie la înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor.

 

Art.   11.2.  Atribuţiunile specifice echipelor specializate

§ Echipa de cercetare - căutare este destinată pentru cercetarea şi descoperirea din timp oportun a urmărilor create de situaţiile de urgenţă apărute şi raportarea lor. Funcţie de tipul situaţiei de urgenţă acţionează astfel:

o   în locurile de distrugere datorită cutremurelor de pământ determină şi comunică următoarele:

- locul şi numărul construcţiilor avariate, gradul de avariere şi numărul aproximativ al morţilor, răniţilor şi sinistraţilor;

- localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături sau la înălţime;

- gradul de blocare şi avariere a căilor de acces şi variantele de ocolire;

- locul şi mărimea principalelor avarii la reţelele de utilitate publică;

- locul, mărimea şi tendinţa de propagare a incendiilor;

- existenţa pericolului de apariţie a unui dezastru complementar post-cutremur;

o   din zona afectată de inundaţii determină şi comunică următoarele:

- limitele porţiunilor de teren afectate cât şi gradul de avariere al obiectivelor economico-sociale din zonă;

- posibilităţile de acces în zona afectată;

- posibilităţile de asigurare a unor surse de apă potabilă;

- posibilităţile de adăpostire şi evacuare a persoanelor sinistrate.

§ Echipa de deblocare–salvare acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, şi are următoarele misiuni principale:

o   salvarea răniţilor şi celor surprinşi şi blocaţi în adăposturi, în clădiri avariate, distruse şi sub dărâmături;

o   executarea lucrărilor de sprijinire sau dărâmare a elementelor de construcţii ce prezintă pericol;

o   localizarea şi limitarea avariilor la reţelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru personalul de intervenţie sau cel afectat;

o   crearea căilor de acces spre obiectivele de intervenţie şi pentru evacuarea răniţilor şi a sinistraţilor;

o   evacuarea apelor ce prezintă pericol pentru personalul de intervenţie şi pentru cel surprins în sectorul de intervenţie.

§ Echipa de evacuare acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, şi are următoarele misiuni principale:

o   organizează, conduce şi îndrumă desfăşurarea evacuării instituţiilor, bunurilor materiale şi culturale stabilite;

o   urmăreşte realizarea măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare, de primire, de repartiţie, de cazare şi de depozitare a bunurilor materiale;

o   realizează măsurile de asigurare privind transportul salariaţilor, bunurilor materiale, colectivităţilor de animale, asistenţă medicală, pază, ordinea, legăturile fir şi radio şi evidenţa salariaţilor pe timpul executării evacuării în raioanele din şi în care se execută aceasta;

§ Echipa sanitară acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie independent, sau în colaborare cu formaţiunile de Cruce Roşie şi alte formaţii specializate, având următoarele misiuni principale:

o   acordarea primului ajutor medical şi transportul răniţilor la punctele de adunare şi evacuare;

o   participarea la aplicarea unor măsuri de antibioprofilaxie şi antiepidemice;

o   participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană şi medicamente;

o   participarea la înlăturarea urmărilor dezastrelor şi reabilitarea zonei;

o   realizează măsurile tehnico-medicale privind asanarea zonei în care se găsesc un număr mare de cadavre;

o   participarea la realizarea măsurilor la instituirea carantinei ;

§ Echipa sanitar veterinară acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, în colaborare cu formaţiuni ale direcţiilor sanitar veterinare, şi are următoarele misiuni principale:

o   identifică numărul şi locul animalelor care necesită ajutor sanitar – veterinar sau care trebuie sacrificate;

o   acordarea ajutorului sanitar – veterinar animalelor rănite, infectate şi bolnave;

o   asigură recoltarea probelor din sectorul infectat (apă, furaje, produse animale, produse vegetale) şi le transmite la laboratorul sanitar-veterinar, sau la laboratorul sanitar cel mai apropiat;

o   participă la acţiunile de limitare şi lichidare a focarului creat, executând la ordin dezinfecţia grajdurilor, terenurilor, mijloacelor de transport şi a animalelor, dezinfecţia furajelor şi a apei folosită de animale, imunizarea animalelor şi stabilirea regimului de întrebuinţare a cărnii animalelor infectate;

o   participarea la realizarea măsurilor de carantină în cazul infectării cu agenţi patogeni.

§ Echipa de suport logistic are următoarele misiuni principale:

o   asigurarea cu alimente şi hrană a formaţiunilor de intervenţie;

o   asigurarea echipamentului de schimb, pe timp de vară sau iarnă;

o   asigurarea mijloacelor de transport răniţi;

o   asigurarea aprovizionării formaţiunilor de intervenţie;

o   asigurarea completării dotării formaţiunilor de intervenţie.

Toate echipele vor executa pe lângă activităţile specificate mai sus, în funcţie de situaţia concretă din sector, alte activităţi funcţie de natura evenimentelor constatate şi de dinamica în timp a acestora.

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul III    

 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA

SERVICIULUI VOLUNTAR

 

      Art.   12.  Atribuţiile şefului serviciului

Şeful serviciului este direct subordonat Primarului Sectorului 1, care este preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi nemijlocit Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1.

Răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare. El conduce activităţile cu privire la: asigurarea capacităţii operative şi de intervenţie, pregătire, planificare şi desfăşurarea activităţilor, conform planului de pregătire şi intervenţie anual al serviciului voluntar.

Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii:

o      organizează şi conduce acţiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale,  inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă;

o      planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative, prevăzute de actele normative în vigoare;

o      asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin;

o      coordonează lunar, împreună cu biroul de prevenire, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;

o      asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului a particularităţilor sectorului şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;

o      urmăreşte asigurarea bazei materiale a serviciului, pe baza normelor şi instrucţiunilor de dotare;

o      întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din sector care pot fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;

o      asigură încadrarea serviciului de intervenţie cu personal de specialitate;

o      informează primarul şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, despre stările de pericol constatate pe teritoriul sectorului;

o      verifică împreună cu biroul de prevenire, modul cum personalul serviciului respectă programul de activitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;

o      execută instructajul general pentru angajaţii primăriei şi ai Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară, instructajul periodic cu şefii de servicii, birouri şi compartimente, şi instructajul pentru lucrări periculoase;

o      întocmeşte şi actualizează împreună cu biroul de prevenire, permanent documentele operative ale serviciului, informându-l pe primar despre acestea;

o      urmăreşte executarea dispoziţiilor date către voluntari şi nu permite amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;

o      participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

o      participă la verificarea cunoştinţelor membrilor serviciului la încadrare, trimestrial şi la sfârşitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;

o      împreună cu biroul de prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în instituţiile publice din subordinea Primăriei Sectorului 1;

o      face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol;

o      pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului;

o      întocmeşte şi actualizează în permanenţă fişele postului pentru personalul din subordine;

       Art. 13.  Atribuţiile  şefului de biroului/specialistului de prevenire

      Şeful biroului de prevenire este subordonat şefului de serviciu şi are următoarele atribuţii:

o      acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care le constată şi urmăreşte rezolvarea lor operativă;

o      stabileşte restricţii şi interdicţii la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu pericol dacă nu se respectă prevederile normelor de prevenire şi regulile de executare a lucrărilor cu risc;

o      ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute;

o      controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru intervenţie de pe teritoriul sectorului să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzătoare;

o      verifică dotarea şi starea tehnică a mijloacelor P.S.I. de primă intervenţie în caz de incendiu, sursele de alimentare cu apă (rezervoarele de apă de incendiu şi hidranţi exteriori de incendiu) de la instituţiile publice din subordinea Primăriei Sectorului 1;

o      verifică organizarea măsurile de prevenire la locurile de muncă de la instituţiile publice din subordinea Primăriei Sectorului 1;

o      ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar;

o      controlează locurile de muncă unde se execută lucrări cu risc de incendiu;

o      informează şeful serviciului, imediat după ce a constatat nereguli grave, sau stări de pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice;

o      acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol de incendiu;

o      urmăreşte modul cum se respectă regulile privind interzicerea fumatului şi focului deschis în locurile stabilite;

o      verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi de evacuare în caz de incendiu în cadrul sectorului;

o      urmăreşte punerea în intervenţie şi în stare de funcţionare a instalaţiilor şi mijloacelor P.S.I. defecte;

o      în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre, alarmează serviciul voluntar şi participă  la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor dezastrelor;

o      consemnează în registrul de însemnări toate constatările făcute şi le aduce la cunoştinţă şefului nemijlocit;

o      controlează modul de respectare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, măsurile de protecţie civilã;

o      ţine evidenţa participării personalului la intervenţie şi face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru acordarea de distincţii sau premii;

o      să cunoască normele specifice şi măsurile generale ce trebuiesc respectate pe timpul executării controlului;

       Art.   14.  Atribuţiile  şefului  biroului de intervenţie

      Se subordonează Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

o      răspunde de îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin biroului, de instruirea acestuia şi ridicarea continuă a capacităţii lui de acţiune, de menţinerea unei discipline ferme în  rândul voluntarilor;

o      organizează şi conduce nemijlocit instruirea de specialitate a biroului, întocmind în acest scop programul lunar, şi urmăreşte executarea lui întocmai, de întreg personalul acestuia;

o      organizează activitatea pentru prevenirea dezastrelor pe care o desfăşoară biroul de intervenţie;

o      în cazul apariţiei unor stări de pericol , raportează imediat conducerii şi stabileşte împreună cu conducătorii locurilor de muncă, măsurile necesare ce se impun;

o      organizează intervenţia formaţiilor pentru stingerea incendiilor primare şi înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor;

o      întocmeşte, cu sprijinul specialiştilor din biroul de prevenire, documente operative privind intervenţia pentru prevenirea şi înlăturarea dezastrelor;

o      organizează zilnic intervenţia pe schimburi (ture de serviciu) şi urmăreşte  încadrarea completă a grupelor;

o      pregăteşte personalul pentru intervenţie prin executarea de exerciţii şi aplicaţii pe timp de zi şi noapte, cu forţe şi mijloace proprii;

o      controlează şi ia măsuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de protecţie şi substanţele chimice din dotarea serviciului, precum şi instalaţiile de alarmare şi stingere din unitate să fie în  permanentă stare de funcţionare;

o      conduce formaţiunile în acţiunile de intervenţie pentru stingerea incendiilor primare şi înlăturarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţã;

o      întocmeşte şi actualizează documentele operative de lucru, asigură păstrarea şi întreţinerea corespunzătoare a bunurilor din înzestrarea acestuia, precum şi a sediului, asigură ordinea şi disciplina, face propuneri de recompensare şi sancţionare a personalului din subordine.

Art.   15. Atribuţiile şefului echipei de intervenţie

                  Se subordonează şefului biroului şi pe cale ierarhică şefului serviciului voluntar şi  este şeful nemijlocit al echipei pe care o comandă având următoarele atribuţii:

o      răspunde de organizarea activităţii echipei de intervenţie  în lipsa şefului biroului este înlocuitorul acestuia;

o      consemnează în documentele serviciului  toate activităţile care s-au efectuat, constatările făcute, măsurile luate şi evenimentele deosebite;

o      asigură respectarea graficelor de asistenţă tehnică, pentru menţinerea în stare de funcţionare a tehnicii de intervenţie şi accesoriilor din dotare;

o      conduce intervenţia grupei la stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, la calamităţi naturale şi dezastre, pentru înlăturarea efectelor provocate, salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor;

o      execută programul de pregătire cu angajaţii din grupă;

o      soluţionează operativ toate problemele apărute la mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor din dotare;

o      nu părăseşte serviciul până nu este înlocuit de schimbul următor;

o      respectă şi impune respectarea programelor şi regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciului;

o      asigură predarea – primirea serviciului şi tehnicii din dotare la schimbul următor în stare de funcţionare, după regulamentul stabilit;

o      ţine permanent legătura cu sediul serviciului voluntar pe timpul executării serviciului de rond pentru a realiza o intervenţie rapidă în caz de nevoie;

o      execută operaţii de întreţinere şi reparaţii la mijloacele P.S.I., în  măsura calificării şi atestării pe care o are.

      Art.   16.  Atribuţiile  şefului echipei specializate

      Se subordonează pe timpul acţiunilor şefului biroului de intervenţie, şi pe linie ierarhică şefului serviciului voluntar, fiind şeful nemijlocit al echipei pe care o comandă şi are următoarele atribuţii:

o      să conducă personal echipa în misiunile de intervenţie încredinţate la explozii,  avarii, calamităţi naturale şi dezastre, pentru înlăturarea efectelor provocate, salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor;

o      să menţină în permanenţă legătura cu şeful serviciului, cu grupa/echipajul de intervenţie, raportează la începerea şi terminarea misiunii;

o      să conducă, şedinţele de pregătire cu personalul din subordine;

o      să cunoască personal folosirea şi întreţinerea mijloacelor din dotare;

o      să cunoască semnalele de alarmare, locul de adăpostire, locul de unde se ridică materialele repartizate pentru intervenţie;

o      să execute conform planificării instruirea personalului din subordine şi să ţină la zi prezenţa la pregătire;

o      respectă şi impune respectarea programelor şi regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciului;

o      ia măsuri de protecţia muncii pe timpul şedinţelor de pregătire, exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor;

       Art.   17.   Atribuţiile membrilor grupelor de intervenţie şi echipelor specializate

                  Se subordonează şefului serviciului voluntar şi şefului grupelor de intervenţie sau specializate, au următoarele atribuţii:

o      participă la toate activităţile de instruire de specialitate a serviciului voluntar;

o      execută antrenament pentru mânuirea corectă a tehnicii de intervenţie, accesoriilor şi echipamentului de protecţie;

o      respectă programul serviciului şi activităţile planificate, regulile de ordine interioară şi disciplina muncii;

o      nu părăseşte serviciul până la sosirea în unitate a schimbului următor;

o      execută controale asupra respectării normelor de P.S.I. şi  supravegherea lucrărilor cu pericol de incendiu şi a locurilor de muncă cu pericol de incendiu;

o      acţionează operativ la  toate tipurile de intervenţie;

o      să cunoască modul de funcţionare şi exploatare a tehnicii de intervenţie, a instalaţiilor de semnalizare – alarmare, alertare şi intervenţie ;

o      foloseşte mijloacele de  intervenţie judicios, respectând instrucţiunile de utilizare;

o      îndeplineşte la timp sarcinile stabilite de şeful serviciului sau şeful nemijlocit ;

o      menţine permanent legătura cu sediul serviciului voluntar pe timpul executării unor activităţi şi a controlului de prevenire;

o      asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare, alertare şi intervenţie ;

o      îndeplineşte sarcinile şefului de grupă ( echipă) în lipsa acestuia;

 

 

 

 

 

Capitolul IV

 

COORDONAREA, CONTROLUL ŞI ÎNDRUMAREA   SERVICIULUI VOLUNTAR

 

       Art. 18. Coordonarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se realizează de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, constituit conform prevederilor H.G. nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, şi a  actelor normative în vigoare care reglementează activitatea în acest domeniu.

      Primarul Sectorului1, în calitatea de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, răspunde de organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi, va conduce, îndruma şi controla toate instituţiile publice din subordinea Primăriei Sectorului 1, asupra modului în care se realizează şi se respectă măsurile stabilite pentru protecţia civilă a populaţiei şi salariaţilor, şi de apărare în cazul situaţiilor de urgenţă.

Art. 19. La acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă, serviciul voluntar cooperează cu structuri ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealu Spirii’’ al Municipiului Bucureşti, unităţi şi formaţiuni ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, formaţiuni de Cruce Roşie şi alte structuri cu atribuţii în domeniu. Intervenţia se realizează pe baza planurilor de intervenţie şi cooperare întocmite de autorităţile competente.

      Conducerea activităţilor de intervenţie în cazul cooperării se realizează, prin reţeaua centrelor operaţionale şi operative.

 

Relaţiile dintre structurile serviciului voluntar

Art.20. Şeful serviciului este şeful întregului personal şi conduce nemijlocit atât activităţile de pregătire cât şi acţiunile de prevenire şi intervenţie desfăşurate în sectorul de competenţă.

 

Art.21. În cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se stabilesc următoarele tipuri de relaţii:

a) ierarhice :

-    Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se subordonează direct Primarului Sectorului 1 şi nemijlocit Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1;

-     personalul serviciului se subordonează nemijlocit şefului de serviciu;

-    personalul ce încadrează grupa de intervenţie /echipa specializată se subordonează nemijlocit şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată.

b) funcţionale:  

-    colaborează cu celelalte compartimente din primărie şi instituţiile din unitatea administrativ-teritorială pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ;

-    cooperează cu serviciile  de urgenţă profesioniste şi cu celelalte servicii voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;

c) de control: 

-    controlează respectarea legalităţii în domeniul apărării împotriva incendiilor  şi protecţiei civile de către instituţiile publice din subordinea Primăriei Sectorului 1.

 

Operaţionalizarea, asigurarea alarmării şi intervenţiei graduale în cazul situaţiilor de urgenţă

 

Art. 22. La amplasarea în teritoriu a formaţiilor de intervenţie se ţine seama de următoarele criterii operaţionale:

 a) timpul mediu de alertare: 5 - 10 minute, în funcţie de anotimp şi de ora din zi sau din noapte la care s-a produs situaţia de urgenţă;

    b) timpul de răspuns;

    c) raza medie a sectorului de competenţă: 5 - 15 km;

    d) viteza medie de deplasare a utilajelor de intervenţie: 50 km/h.

Criteriile operaţionale se corelează, după caz, cu criteriul complementarităţii dat de existenţa în sectorul de competenţă a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

      Art. 23. Pentru asigurarea operativităţii intervenţiilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se stabilesc următorii timpi maximi de răspuns:

    a) la obiectivele care prezintă risc ridicat: 10 minute;

    b) în cel mai îndepărtat punct din sectorul de competenţă stabilit: 30 de minute;

               Art.24.Evidenţa prezentării personalului şi a participării acestuia la exerciţiile şi aplicaţiile de intervenţie se face de către Şeful Serviciului Voluntar  pentru Situaţii de Urgenţă, ori de către o persoană desemnată de acesta.

Art. 25. Pentru asigurarea operativităţii şi capacităţii optime de răspuns a Serviciul Voluntar  pentru Situaţii de Urgenţă, a autorităţilor administraţiei publice locale, alarmarea personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor, se realizează prin organizarea serviciului de permanenţă.

La primirea atenţionărilor privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă pe teritoriul sectorului de competenţă se instituie serviciul de permanenţă, cu 1/3 din personal, la sediul serviciului voluntar  pentru situaţii de urgenţă.

      Alarmarea formaţiei de intervenţie se execută de către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi organele cu drept de control şi verificare.

Art. 26. Intervenţia în situaţii de urgenţă se execută conform planurilor de intervenţie (de răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă, planurilor de cooperare şi planul de evacuare în caz de urgenţă.

 

Capitolul V

 

GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI  VOLUNTAR

 

Art.27.  Asigurarea financiară

Asigurarea resursele financiare necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciul voluntar se realizează din bugetul consiliului local.

Art. 28.  Logistica.

(1) Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde măsurile şi activităţile organizate, planificate şi desfăşurate în scopul asigurării la timp şi fără întrerupere cu resurse materiale necesare a îndeplinirii misiunilor, menţinerii în permanenţă a stării de sănătate a personalului, a stării de funcţionare a tehnicii de luptă şi de comunicaţii.

      (2) Logistica intervenţiei se realizează pe baza hotărârii Consiliului Local.

      (3) La organizarea logisticii se ţine seama de înzestrarea serviciului voluntar, normele de consum, nivelul stocurilor, gradul de solicitare a personalului pentru îndeplinirea misiunilor, caracteristicile sectorului de competenţă şi de sursele de aprovizionare.

      (4) Logistica acţiunilor de intervenţie vizează:

   a) asigurarea echipamentului de protecţie şi a altor materiale;

   b) asigurarea menţinerii în stare de funcţionare şi exploatare a mijloacelor în cadrul punctelor de asistenţă tehnică şi realizarea rezervelor de carburanţi şi consumabile;

   c) realizarea şi menţinerea legăturilor cu personalul de la locul intervenţiei, cu forţele cu care se cooperează, cu dispeceratele serviciilor de urgenţă profesioniste şi  autorităţile locale;

      (5) Pentru realizarea şi menţinerea unei capacităţi de răspuns optime, dotarea serviciului voluntar trebuie să asigure:

a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de vedere preventiv,   cât şi din punct de vedere operaţional;

            b) executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice;

            c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă maximă a acestora;

            d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul personalului.

(6) Planificarea şi organizarea asigurării dotării cu tehnică revine Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

(7) Serviciul face anual propuneri conducerii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară pentru dotarea cu noi mijloace şi tehnică de intervenţie, necesare desfăşurării în condiţii cât mai bune a operaţiunilor de prevenire şi intervenţie.

 

Capitolul VI

 

PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI  VOLUNTAR

 

Art. 29.  Pregătirea personalului.

 (1) Pregătirea personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se desfăşoară conform planului anual de pregătire prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, exerciţii, concursuri etc.

 (2) Pregătirea se organizează şi conduce, funcţie de nivelul la care are loc, de către şeful serviciului şi  respectiv personalul anume desemnat din cadrul structurilor profesioniste.

 (3) Participarea la formele de pregătire specificate mai sus, precum şi la cursurile de calificare şi atestare se execută conform reglementărilor în vigoare.

 

 

 

Capitolul VII

 

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 30.  Selecţionarea, pregătirea, încadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, sancţionarea, transferul şi încetarea activităţii personalului serviciului voluntar se realizează potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 31. Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, va efectua instructajul lunar pentru securitate şi sănătate în muncă care se consemnează în fişe special destinate acestui scop, conform - Fişelor de sănătate şi securitate în muncă .

Art. 32. Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea sa prin hotărâre a Consiliului Local şi avizarea lui de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti şi va fi adus la cunoştinţa personalului serviciului voluntar în părţile ce-l privesc de către şeful serviciului.