Hotărârea nr. 67/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 67 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții ale unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 312/2009 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Începând cu data prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.312/23.07.2009 își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește aprobarea Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1.

 

 Art.4. După adoptarea prezentei hotărâri se va aproba Regulamentul  de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară  Sector 1, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    67

            Data: 25.03.2010

 

 

 

 

      

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Anexa nr.1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             nr.67/25.03.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ion Brad

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE COMUNITARĂ SECTOR 1

 
 


                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 


 

            Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

         nr. 67/25.03.2010

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                                     Ion Brad

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL DIRECŢIEI GENERALE DE

POLIŢIE COMUNITARĂ A SECTORULUI 1

 

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 1

            Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 215/2001, a Legii nr. 188/1999, republicată, a Legii nr. 371/2004 şi a H.G. nr. 2295/2004.

Este organizată ca serviciu public cu personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1.

Personalul Direcţiei Generale se compune din funcţionari publici şi din personal contractual, fiindu-le aplicate reglementările specifice prevăzute în Statutul funcţionarilor publici şi respectiv în legislaţia muncii.

Structura organizatorică a Direcţiei Generale cuprinde Direcţia de Poliţie Comunitară, Direcţia Inspecţie, Direcţia Economică, Serviciul Poliţia Animalelor, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi serviciile şi birourile de specialitate.

Conducerea Direcţiei Generale este asigurată de un Director General şi de un Director General Adjunct, a Direcţiei Poliţie Comunitară de un Director Executiv ajutat de doi Directori Executivi Adjuncţi,  a Direcţiei Inspecţie de un Director Executiv ajutat de doi Directori Executivi Adjuncţi, a Direcţiei Economice de un Director Executiv Economic, a Serviciului Poliţia Animalelor de un Şef Serviciu şi a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de un Şef Serviciu.

Directorul General se subordonează nemijlocit Primarului Sectorului 1 şi execută dispoziţiile acestuia, date în baza şi pentru executarea legii.

Directorul General Adjunct se subordonează nemijlocit Directorului General şi direct Primarului Sectorului 1.

Directorul Executiv al Direcţiei Poliţie Comunitară, Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor se subordonează nemijlocit Directorului General Ajunct şi direct Directorului General.

Directorii Executivi Adjuncţi din cadrul Direcţiei Inspecţie se subordonează nemijlocit Directorului Executiv şi direct Directorului General.

Directorii Executivi Adjuncţi din cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară se subordonează nemijlocit Directorului Executiv şi direct Directorului General Adjunct.

Directorul Executiv Economic se subordonează nemijlocit Directorului General.

 

 

 

Capitolul II

 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI CU FUNCŢIA DE DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, ŞEF  SERVICIU POLIŢIA ANIMALELOR ŞI  ŞEF SERVICIU PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

Articolul 2

            Personalul cu funcţia de Director General coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a Direcţiei Generale, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice, sub conducerea Primarului, conform prezentului Regulament.

            Directorul General are obligaţia să întocmească rapoarte de specialitate pentru fundamentarea legalităţii şi oportunităţii proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local ale Sectorului 1şi să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate de acesta în limitele de competenţă.

            Directorul General asigură întocmirea proiectelor dispoziţiilor Primarului Sectorului 1 şi fundamentarea acestora prin note administrative, referate sau rapoarte.

            Directorul General asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare.

            Directorul General poate transforma posturile contractuale de nivel superior, prevăzute în statul de funcţii, în posturi de nivel inferior, fără a afecta cheltuielile bugetare referitoare la cheltuielile de personal.

            Directorul General face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante ale personalului cu funcţii de conducere din subordine.

            Directorul General, împreună cu Directorul General Adjunct, Directorii  Executivi, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor şi Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă fundamentează, ca specialişti în domeniul respectiv, cererile de oferte şi ofertele primite de Primăria Sectorului 1, pentru achiziţii de bunuri şi servicii, în vederea efectuării selectării de ofertă de către comisia stabilită în acest scop.

            Directorul General organizează activităţile specifice în cadrul instituţiei, luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător al tuturor lucrărilor.

            Directorul General numeşte şi eliberează din funcţie, atât funcţionarii publici, cât şi personalul contraactual, conform prevederilor legale.

            Directorul General coordonează nemijlocit activitatea Direcţiei Inspecţie, Direcţiei Economice, serviciilor şi birourilor de specialitate direct subordonate.

 

Articolul 3

            Directorul General Adjunct coordonează nemijlocit activitatea Direcţiei Poliţie Comunitară, Serviciului Poliţia Animalelor şi a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Directorii Executivi, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor şi Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă conduc şi coordonează nemijlocit ori direct toate activităţile structurilor componente, aflate în subordine, conform organigramei şi fişei postului.

            Directorii Executivi, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor şi Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă aprobă metodele, tehnicile, programele şi acţiunile serviciilor şi birourilor din subordine, stabilind totodată atribuţii şi sarcini scadente, raportate la timpul  şi resursele de care dispun.

            Directorii Executivi, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor şi Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă asigură şi organizează modalităţile de preluare a datelor şi informaţiilor, precum şi circulaţia acestora în cadrul structurilor  conduse şi în afara lor.

            Directorii Executivi, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor şi Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă fac propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din subordine.

            Directorii Executivi, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor şi Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă stabilesc atribuţii specifice în fişele de post pentru personalul aflat în subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale.

            Directorii Executivi, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor şi Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă organizează activitatea în cadrul structurilor aflate în subordine, luând măsuri care să asigure realizarea la timp şi în bune condiţii a sarcinilor şi lucrărilor date în responsabilitate.

            Directorii Executivi, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor şi Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă iau măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către angajaţi a unor abateri de la obligaţiile de serviciu şi disciplina în muncă.

            Directorii Executivi, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor şi Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  soluţionează obiecţiunile şi răspund, în limitele competenţelor stabilite, de rezolvare a cererilor şi petiţiilor cetăţenilor.

            Directorul General Adjunct împreună cu Directorii Executivi, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor şi Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă coordonează activitatea de perfecţionare şi formare profesională a angajaţilor.

 

Articolul 4

            Directorii Executivi Adjuncţi îndrumă şi coordonează nemijlocit activitatea serviciilor şi birourilor aflate în subordine, conform organigramei sau fişelor de post.

Directorii Executivi Adjuncţi aduc la îndeplinire şi răspund de realizarea activităţilor rezultate din actele normative specifice şi alte sarcini primite de la directorii executivi.

Directorii Executivi Adjuncţi, în absenţa  motivată a Directorilor Executivi, preiau şi atribuţiile specifice, stabilite în sarcina acestora.

 

Articolul 5

În exercitarea atribuţiilor specifice, Directorul General emite decizii, conform competenţei conferite de lege.

Articolul 6

            Personalul cu funcţia de Director General, Director General Adjunct, Director  Executiv, Director Executiv Adjunct, Şef Serviciu Poliţia Animalelor şi Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor gestionate.

 

Articolul 7

            Personalul cu funcţia de Director General, Director General Adjunct, Director  Executiv, Director Executiv Adjunct, Şef Serviciu Poliţia Animalelor şi Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă răspund, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu şi pentru legalitatea dispoziţiilor date personalului din subordine.

 

 

Capitolul III

 

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ  A APARATULUI PROPRIU AL

DIRECŢIEI GENERALE

 

Articolul 8

            Direcţia Generală are următoarea structură organizatorică operativă:

-          Direcţia Poliţie Comunitară;

-          Direcţia Inspecţie;

-          Serviciul Poliţia Animalelor;

-          Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

 

Articolul  9

            La nivelul Direcţiei Generale, sub coordonarea directă a Directorului General funcţionează următoarele compartimente, comune celor patru structuri organizatorice, prevăzute la art.8:

-          Direcţia Economică cu:

·    Serviciul Contabilitate;

·    Biroul Buget;

·    Biroul Financiar, Salarizare.

-          Serviciul Juridic Contencios cu:

- Biroul Legislaţie, Avizare Contracte.

-          Serviciul Planificare, Organizare, Evidenţă Acţiuni;

-          Serviciul Management Resurse Umane;

-    Serviciul Control Intern cu:

                                - Biroul Anticorupţie.

-          Serviciul Relaţii cu Publicul, Secretariat, Registratură cu:

                       -Biroul Relaţii Publice;

                                  -Biroul Secretariat, Registratură, Arhivă.

-          Serviciul Administrativ, Aprovizionare cu:

                                    -Biroul Auto.

-          Biroul Prevenire şi Protecţia Muncii;

-          Serviciul Formare şi Perfecţionare Profesională cu:

                        - Biroul Pregătire Militară şi Fizică;

                        - Biroul Pregătire de Specialitate;

-          Serviciul Sociologie, Psihologie cu:

                        - Biroul Evaluări Psihologice;

                        - Biroul Analize Sociologice şi Negocieri Situaţii Conflictuale.

-          Serviciul Dispecerat, Monitorizare şi Informatică cu:

                         - Biroul Dispecerat;

                         - Biroul Monitorizări şi Informatică.

-          Biroul Legături Interetnice;

-          Biroul Calitate şi Accesare Fonduri Europene;

-          Biroul Proximitate;

-          Biroul Licitaţii Contracte.

 

Articolul  10

În cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară sunt organizate următoarele compartimente:

-          Serviciul Însoţire şi Protecţie;

-          Serviciul Intervenţii Rapide;

-          Serviciul Misiuni şi Tehnici Operative cu:

                               - Biroul Misiuni Operative;

                               - Biroul Tehnici Operative.

-    Biroul Bunuri Confiscate;

-          Serviciul Pază Obiective;

-          Biroul Câini de Serviciu;

-          Biroul Înregistrări, Radieri Mopede;

-          Biroul Armament şi Muniţie;

-          Serviciul 1 Poliţia Comunitară Cartier Giuleşti;

-          Serviciul 2 Poliţia Comunitară Cartier Bucureştii Noi;

-          Serviciul 3 Poliţia Comunitară Cartier Străuleşti;

-          Serviciul 4 Poliţia Comunitară Cartier Aviaţiei;

-          Serviciul 5 Poliţia Comunitară Cartier Floreasca;

-          Serviciul 6 Poliţia Comunitară Cartier Romană;

-          Serviciul 7 Poliţia Comunitară Cartier Gara de Nord;

-          Serviciul 8 Poliţia Comunitară Cartier Domenii-Banu Manta;

-          Serviciul 9 Poliţia Comunitară Cartier Griviţa;

-          Serviciul 10 Poliţia Comunitară Cartier Pajura;

-          Serviciul 11 Poliţia Comunitară Cartier Dămăroaia;

-          Serviciul 12 Poliţia Comunitară Cartier Chitila.

 

Articolul  11

În cadrul Direcţiei Inspecţie sunt organizate următoarele compartimente:

-          Serviciul Inspecţia în Construcţii cu:

                                                          - Biroul Recepţii şi Regularizări Taxe;

                                                          - Biroul Disciplina în Construcţii.

           -    Serviciul Inspecţie Monumente Istorice şi Zone Protejate;

-     Serviciul Inspecţie Ecologică şi de Mediu;

          -     Serviciul Inspecţie Gopodărie Comunală;

          -     Serviciul Inspecţie Lucrări Edilitare;         

-          Serviciul Inspecţie Comercială şi Control Pieţe cu:

                                                          -Biroul Inspecţie Comercială;

                                                          -Biroul Control Pieţe.

-          Serviciul Control Asociaţii de Proprietari şi Locatari cu:

                                              - Biroul Control Asociaţii de Proprietari şi Locatari;

                                              - Biroul Îndrumare Asociaţii de Proprietari şi Locatari.

 

Articolul  12

Serviciul Poliţia Animalelor are următoarele compartimente:

-          Biroul Prevenţie Maltratare;

-          Biroul Intervenţii şi Protecţie;

-          Biroul Medicină Veterinară şi Relaţii cu alte instituţii de profil.

 

Articolul  13

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este organizat pe următoarele compartimente:

-          Biroul Organizare, Planificare, Prevenire;

-          Biroul Intervenţii şi Coordonare Acţiuni.

 

 

Capitolul IV

 

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR APARATULUI PROPRIU

AL DIRECŢIEI GENERALE

 

La nivelul Direcţiei Generale

 

Articolul  14

Serviciul Juridic, Contencios are în subordine Biroul Legislaţie, Avizare Contracte.

 

Atribuţiile Serviciului Juridic, Contencios:

-          reprezintă Direcţia Generală în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a altor autorităţi de profil;

-          instrumentează cauzele în care Direcţia Generală sau structurile operative componente sunt parte;

-          formulează avize scrise la solicitarea conducerii;

-          acordă consultanţă juridică compartimentelor Direcţiei Generale legate de problematica specifică;

-          exercită alte atribuţii din domeniul său de activitate, dispuse de conducere, sau care decurg din actele normative în vigoare privind activitatea juridică.

 

 

Atribuţiile Biroului Legislaţie, Avizare Contracte:

-          avizează de legalitate deciziile emise de Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară;

-          verifică legalitatea, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic care pot angaja răspunderea patrimonială a Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară;

-          verifică şi avizează favorabil contractele întocmite de compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei;

-          ţine evidenţa actelor normative publicate în Monitorul Oficial şi informează toate serviciile din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară despre apariţia şi modul de aplicare al actelor normative de referinţă;

-          avizează de legalitate contractele de achiziţii publice întocmite de Biroul Licitaţii Contracte din cadrul Direcţiei;

-          răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice serviciilor din cadrul direcţiei şi petenţilor în legătură cu activitatea depusă;

-          întocmeşte şi avizează de legalitate proiectele de hotărâri pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1;

-          participă împreună cu reprezentantul direcţiei la comisia juridică din cadrul Primăriei Sectorului 1 cu prilejul propunerilor spre aprobare a proiectelor de hotărâri;

-          sesizează conducerea direcţiei cu privire la aspectele legate de nerespectarea legislaţiei în vigoare pe care le constată în activitatea serviciilor şi birourilor;

-          redactează şi iniţiază propuneri de lege ferenda cu privire la actele normative de specialitate;

-          întocmeşte şi redactează deciziile cu privire la sancţionarea funcţionarilor publici care au fost cercetaţi în cadrul comisiei de disciplină;

-          lucrări tehnice de secretariat şi arhivă;

-          îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de directorul general.

 

Articolul  15

Serviciul Formare şi Perfecţionare Profesională are în compunere două birouri: Biroul Pregătire Militară şi Fizică şi Biroul Pregătire de Specialitate.

 

Atribuţiile Biroului Pregătire Militară şi Fizică :

-          întocmeşte planul de formare profesională a agenţilor noi angajaţi şi tematica aferentă, realizează direct sau împreună cu alţi colaboratori desfăşurarea pregătirii respective, organizează testările de verificare la sfârşitul perioadei, ţine evidenţa şi propune măsuri cu privire la agenţii ce au obţinut calificativul “necorespunzător”;

-          întocmeşte planul de pregătire profesională continuă a personalului şi tematica aferentă, tabelul cu grupele de pregătire respectivă, participă la desfăşurarea şedinţelor respective, ţine evidenţa prezenţei şi rezultatelor obţinute, elaborează tematica de verificare anuală a cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale şi participă la testările respective, informează conducerea Direcţiei cu privire la necesităţile de pregătire şi eventualele neajunsuri sesizate;

-          întocmeşte planul de pregătire fizică generală şi specifică a angajaţilor Direcţiei şi participă efectiv la desfăşurarea şedinţelor respective;

-          asigură cunoaşterea armamentului şi a mijloacelor tehnice din dotare, instruirea cu privire la modul legal de folosire, păstrare şi întreţinere a acestora;

-          asigură cunoaşterea prevederilor uzului de armă de către fiecare agent dotat cu armament şi efectuează verificările interne necesare în fiecare caz de utilizare a acestuia;

-          participă la şedinţele de tragere şi ia măsuri de remediere a unor deficienţe pe linia manipulării corecte a armamentului;

 

 

 

Atribuţiile Biroului Pregătire de Specialitate:

-          participă împreună cu celelalte servicii abilitate la întocmirea tematicii de desfăşurare a concursurilor de ocupare sau promovare şi participă efectiv la unele dintre acestea;

-          face propuneri de îmbunătăţire a tematicilor respective;

-          face propuneri privind perfecţionarea formării şi pregătirii profesionale a agenţilor şi colaborează cu alte instituţii în acest domeniu;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

 

Articolul 16

Serviciul Sociologie, Psihologie are în compunere două birouri: Biroul Evaluări Psihologice şi Biroul Analize Sociologice şi Negocieri Situaţii Conflictuale.

 

Atribuţiile Biroul Evaluări Psihologice:

-          contribuie la recrutarea, selecţionarea profesională şi readaptarea profesională pe baze ştiinţifice a personalului;

-          facilitează integrarea profesională în conformitate cu aptitudinile şi biotipul individual;

-          înlesneşte folosirea cât mai eficientă a forţei de muncă;

-          acţionează pentru evitarea insatisfacţiilor profesionale şi prevenirea accidentelor de muncă;

-          asigură desfăşurarea normală a activităţii fără perturbări;

-          alcătuieşte psihoprofesiograme;

-          întocmeşte monografii profesionale pentru fiecare activitate operativă, administrativă şi de conducere;

-          realizează studiul ştiinţific al accidentului de muncă, riscului de accident şi al psihologiei acceptării-respingerii riscului ori a predispoziţiei pentru accident;

-          întocmeşte fişele de accident;

-          organizează pe baze psihologice procesul instructiv formativ (calificare, perfecţionare, promovare, selecţionarea psihologică a cadrelor de instruire, stabilirea criteriilor docimologice, formarea de deprinderi);

-          realizează examinarea psihologică a personalului (diagnosticul intelectual, trăsături de personalitate, motivaţie comportamentală, adaptare, alterarea personalităţii);

-          întocmeşte dosarul psihologic şi profilul biotipologic al angajaţilor;

-          asigură asistenţa psihologică în vederea realizării echilibrului interior, a securităţii emoţionale şi a dezinhibiţiei pe plan afectiv.

 

Atribuţiile Biroului Analize Sociologice şi Negocieri Situaţii Conflictuale:

-          efectuează sondaje de opinie în rândul personalului pentru stabilirea stadiului atins şi perfecţionarea managementului instituţiei;

-          realizarea de sondaje de opinie în rândul comunităţilor locale pentru determinarea impactului, eficienţei şi aprecierilor asupra Poliţiei Comunitare;

-          realizarea unor sondaje de opinie pe domenii de interes cetăţenesc congruente cu activitatea specifică a Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară;

-          elaborează norme, procedee şi metode specifice de rezolvare a situaţiilor conflictuale;

-          participă în calitate de negociator la rezolvarea situaţiilor conflictuale specifice domeniului de activitate al administraţiei publice locale;

-          elaborează planuri de cooperare cu celelalte structuri de profil din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi participă la acţiunile comune.

 

Articolul  17

Serviciul Planificare, Organizare, Evidenţă Acţiuni are următoarele atribuţii:

-          întocmeşte programele de activitate anuale ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1;

-          întocmeşte planurile de muncă trimestriale ale Direcţiei Generale;

-          efectuează analiza modului de îndeplinire a programelor de activitate şi planurilor de muncă întocmite la nivelul Direcţiei Generale;

-          întocmeşte şi ţine la zi registrul istoric al Direcţiei Generale;

-          organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

-          elaborează şi propune Directorului General, Concepţia privind folosirea efectivelor şi mijloacelor aflate la dispoziţie, în desfăşurarea de acţiuni proprii sau în cooperare cu alte instituţii de ordine publică;

-          ţine evidenţa acţiunilor efectivelor şi rezultatelor acestora;

-          elaborează şi supune spre aprobare Directorului General documentele de organizare a cooperării cu alte structuri de ordine publică (protocoale de colaborare, planuri de acţiuni şi măsuri);

-          elaborează Regulamente şi proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 pe linia reglementării unor domenii specifice de ordine publică din Sectorul 1;

-          efectuează din dispoziţia Directorului General verificări la structurile din subordine pe linia îndeplinirii atribuţiilor specifice;

-          execută alte sarcini specifice primite din partea conducerii Direcţiei Generale.

 

Articolul  18

Serviciul Management Resurse Umane are următoarele atribuţii:

-          asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale, prin concurs;

-          organizează, conform legislaţiei în vigoare, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege, precum şi concursuri sau examene de promovare;

-          urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu;

-          analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară şi a altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a aparatului propriu al Direcţiei Generale;

-          pregăteşte documentaţia necesară elaborării statului de funcţii a aparatului propriu;

-          întocmeşte rapoartele de specialitate privind modificarea organigramelor şi statelor de funcţii ale structurilor şi compartimentelor;

-          ţine evidenţa fişelor de post pentru aparatul propriu al Directiei Generale şi asigură corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare si Funcţionare;

-          răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare ( salariul de baza, indemnizaţii de conducere, salariul de merit, premii, etc.);

-          întocmeşte dosarele personale ale salariaţilor contractuali şi a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, urmărind şi efectuând orice modificare ce intervine în situaţia personală sau profesională a fiecărui angajat ;

-          întocmeşte contractul individual de muncă pentru angajaţii contractuali şi ţine evidenţa acestor contracte în registrul de Evidenţă a Salariaţilor ;

-          întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul propriu şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege ;

-          asigură completarea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea definitivă din instituţie a salariaţilor ;

-          face intervenţii la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei, Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniu;

-          răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi ;

-          ţine evidenţa condicilor de prezenţă şi registrul de prezenţă peste programul normal de lucru;

-          efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu a personalului din aparatul propriu;

-          întocmeşte dispoziţii de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sancţionare şi încetare a contractului de muncă sau a raportului de serviciu ;

-          ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fară plată şi a sancţiunilor;

-          urmăreşte realizarea planificării anuale a concediilor de odihnă;

-          ţine evidenţa fişelor de evaluare anuală a salariaţilor;

-          răspunde de procurarea carnetelor de muncă şi a suplimentelor ;

-          ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din aparatul propriu şi operează în acestea modificări de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit etc. ;

-          eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat, copii după carnetul de muncă conforme cu originalul şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă;

-          stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de premiere ;

-          întocmeşte şi transmite Primăriei Sectorului 1 prognozele pentru perioada următoare referitoare la numărul de angajaţi necesari pentru rezolvarea obiectivelor propuse şi a celor care apar ulterior ;

-          întocmeşte şi transmite lunar A.N.F.P. situaţia angajaţilor în ce priveşte suspendările, transferările, încetările raporturilor de serviciu, detaşărilor şi delegărilor, sancţiunilor ;

-          întocmeşte şi transmite lunar Direcţiei Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1 statele de personal cu modificările intervenite în situaţia angajaţilor în luna anterioară raportării ;

-          întocmeşte şi transmite raportări statistice semestrial la Administraţia Financiară a sectorului 1 şi trimestrial la Institutul Naţional de Statistică referitoare la numărul de salariaţi şi a structurii acestora pe grade şi trepte profesionale ;

-          stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a personalului din aparatul propriu, în conformitate cu recomandările U.E;

-          efectuarea verificărilor necesare înainte de întocmirea dosarului de angajare;

-          efectuarea verificărilor în evidenţa operativă a M.I.R.A. pentru cunoaşterea eventualelor antecedente ale candidaţilor incompatibile calităţii de poliţist comunitar;

-          efectuarea de verificări periodice şi la ordin pentru personalul angajat;

-          ţine evidenţa personalului pe categorii de vârstă, studii şi prezintă situaţii statistice în vederea îmbunătăţirii structurii de personal;

-          organizează şi ţine evidenţa rezervei de personal.

 

Articolul  19

Serviciul Control Intern are în compunere Biroul Anticorupţie.

Atribuţiile Serviciului Control Intern:

-          planifică anual activitatea de control intern astfel încât fiecare structură să fie controlată cel puţin o dată la doi ani;

-          efectuează independent sau împreună cu persoanele desemnate de conducere, controale planificate;

-          planifică şi realizează cu aprobarea conducerii, controale inopinante privind modul de realizare a sarcinilor şi misiunilor stabilite;

-          efectuează cercetări interne preliminare în cazurile de abateri disciplinare comise de personal;

-          realizează verificări şi controale vizând corectitudinea şi legalitatea cheltuirii fondurilor publice alocate;

-          evaluează periodic riscurile asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor specifice;

-          întocmeşte periodic rapoarte privind eficienţa sistemelor şi procedurilor de informare publică;

-          realizează verificări şi controale privind legalitatea păstrării şi manipulării documentelor de serviciu;

-          analizează aspectele rezultate din misiunile de audit public intern şi propune măsuri de sancţionare ori remediere adecvate;

-          urmăreşte modul de punere în aplicare a deciziilor emise în urma controalelor şi monitorizează măsurile de remediere propuse;

-           propune şi sesizează organelor de urmărire penală în cazul constatării unor fapte sau abateri care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni.

 

  Atribuţiile Biroului Anticorupţie:

-          organizează activitaţi de prevenirea actelor de corupţie în rândul personalului;

-          organizarea şi executarea activităţilor de control planificat şi inopinant în vederea depistării eventualelor acte de corupţie;

-          analizarea şi propunerea de măsuri în vederea îmbunătăţirii elementelor generatoare de corupţie;

-          organizarea activităţii de culegere a datelor necesare verificării integrităţii persoanelor semnalate cu probleme;

-          organizarea activităţii de testare a nivelului corupţiei periodic sau la ordin;

-          elaborarea planului de colaborare cu Serviciul Audit şi Serviciul Control Intern pentru prevenirea corupţiei;

-          identificarea locurilor şi factorilor de nişă din cadrul instituţiei.

 

Articolul  20

Biroul Proximitate are următoarele atribuţii:

-          asigură o legătură permanentă cu comunităţile locale şi cetăţenii sectorului, pentru cunoaşterea doleanţelor acestora în legătură cu aspecte care le afectează siguranţa personală şi a bunurilor;

-          organizează periodic întâlniri cu cetăţenii, asociaţiile de proprietari  şi locatari, conducerile unităţilor şcolare;

-          organizează periodic activităţi de popularizare a normelor legale, inclusiv pe linia circulaţiei rutiere, în şcoli, grădiniţe, centre de ocrotire socială şi alte instituţii similare;

-          participă direct sau împreună cu alte instituţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, la soluţionarea unor cazuri sociale;

-          asigură popularizarea în rândul cetăţenilor, a activităţilor de prevenire a unor categorii de fapte anti-sociale.

 

Articolul  21

Serviciul Relaţii cu Publicul, Secretariat, Registratură, are în compunere două birouri: Biroul Relaţii Publice şi Biroul Secretariat, Registratură, Arhivă.

 

Atribuţiile  Biroului Relaţii Publice:

-          participă alături de Poliţie, Jandarmerie şi alte forţe de ordine publică la acţiuni specifice de mass-media vizând prevenirea faptelor care aduc atingere patrimoniului, vieţii ori integrităţii corporale a cetăţenilor ;

-           monitorizează imaginea Direcţiei Generale reflectată de mijloacele mass-media ;

-          întocmeşte comunicate de presă pe baza datelor şi informaţiilor primite de la structurile componente ;

-          creează cadrul organizatoric pentru conferinţe de presă, interviuri susţinute de conducere ;

-          pune la dispoziţia cetăţenilor informaţii cu privire la activitatea Direcţiei Generale;

-          informează conducerea Primăriei despre conţinutul articolelor şi informaţiilor din mass-media referitoare la activitatea Direcţiei Generale;

-          popularizează prin mass-media principalele acţiuni organizate;

-          iniţiază şi organizează dezbateri, seminarii, mese rotunde şi ateliere de studii pe teme de interes pentru cetăţeni ;

-          gestionează crizele şi conflictele de comunicare, care pot afecta încrederea cetăţenilor în activitatea specifică;

-          colaborează cu toate celelalte structuri şi compartimente ale aparatului propriu ;

-          elaborează anual un buletin informativ care va cuprinde informaţii de interes public;

-          asigură, la cererea persoanelor fizice şi juridice, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal ;

-          asigură accesul persoanelor care efectuează studii şi cercetări în interes propriu sau de serviciu, la fondul documentaristic al instituţiei, pe baza aprobării conducerii Direcţiei Generale;

-          coordonează elaborarea şi difuzarea către populaţie a pliantelor, ghidurilor şi materialelor informative, specifice activităţii Direcţiei Generale;

-          colaborează cu compartimentul de informatică în vederea asigurării accesului la informaţiile publice prin intermediul mijloacelor informatice;

-          întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, în domeniul său de activitate.

 

Atribuţiile Biroului Secretariat,  Registratură, Arhivă:

-          asigură evidenţa şi întocmeşte răspunsurile la corespondenţa conducerii;

-          ţine evidenţa lucrărilor cu caracter de serviciu;

-          întocmeşte şi asigură evidenţa mapelor de lucru create la nivelul conducerii;

-          asigură programarea, desfăşurarea şi înregistrarea audienţelor conducerilor Direcţiei Generale şi a structurilor componente şi urmăreşte soluţionarea problemelor                                                                 respective;

-          ţine evidenţa şi transmite compartimentelor de specialitate notele interne emise de către conducere;

-          asigură realizarea lucrărilor secretariatului şi întocmeşte răspunsuri la corespondenţa        curentă referitoare la activitatea proprie;

-          înregistrează procesele verbale de constatare a contravenţiei predate de către agenţii constatatori şi cele contestate şi asigură comunicarea (în copie) a procesului verbal şi a înştiinţării de plată la domiciliul contravenientului, în termenul legal prevăzut de lege;

-          asigură transmiterea procesului verbal la Direcţia de Taxe şi Impozite pentru începerea procedurii de executare silită, potrivit dispoziţiilor legale;

-          ţine evidenţa statistică a sancţiunilor contravenţionale aplicate;

-          înregistrează şi urmăreşte rezolvarea legală a petiţiilor;

-          iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor specifice;

-          asigură legătura cu Arhivele Naţionale, în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului;

-          verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;

-          cercetează documentele din depozit în vederea elaborării de copii solicitate de către cetăţeni;

-          organizează depozitul de arhivă după criteriile Legii Arhivelor Naţionale şi asigură condiţiile corespunzătoare de păstrare şi conservare a documentelor;

-          pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control.

 

Articolul  22

Serviciul Administrativ, Aprovizionare, are în componenţă Biroul Auto.

 

Atribuţiile Serviciului Administrativ Aprovizionare:

-          vizează pentru legalitate cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionări autoturismelor;

-          vizează pentru legalitate facturile furnizorilor direcţi;

-          vizează propunerile privind reparaţiile capitale şi curente;

-          urmăreşte, recepţionează şi vizează lucrările capitale şi curente efectuate pentru Direcţia Poliţie Comunitară;

-          realizează preselecţia (agrearea) societăţilor comerciale care au ca obiect de                                                                                                               activitate execuţia de lucrări specifice programului de investiţii;

-          asigură aprovizionarea cu bunuri ce pot fi cumpărate direct şi nu necesită proceduri de achiziţii publice;

-          organizează sistemul de selecţie al societăţilor comerciale care execută lucrări, constituind o bază de date privind evoluţia preţurilor pe piaţa materialelor, forţei de muncă, transporturi;

-          colaborează cu societăţile care elaborează documentaţii tehnico-economice, pentru stabilirea unor costuri optime pentru lucrările de investiţii aprobate;

-          ţine evidenţa actelor de proprietate aflate în patrimoniul Direcţiei Generale;

-          organizează si supraveghează modul de întrebuinţare al bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Direcţiei Generale;

-          urmăreşte întocmirea şi completarea la zi a carnetelor de bord şi celorlalte documente specifice parcului auto.

 

Atribuţiile Biroului Auto:

-          urmăreşte modul de exploatare a parcului auto de către personalul Direcţiei Generale;

-          distribuie foile de parcurs şi urmăreşte legalitatea întocmirii acestora;

-          distribuie bonurile valorice de carburant auto şi ţine evidenţa consumurilor lunare de carburant;

-          organizează evidenţa proprie a intrărilor şi ieşirilor de materiale, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe ce ţin de parcul auto, inclusiv a dotărilor specifice;

-          se ocupă de întreţinerea şi repararea autoturismelor din dotarea parcului auto al Direcţiei Generale;

-          ţine evidenţa asigurărilor obligatorii (RCA) şi asigurărilor CASCO;

-          se ocupă cu efectuarea reviziilor şi inspecţiilor tehnice;

-          ţine evidenţa evenimentelor rutiere în care au fost implicate autovehiculele din dotarea Direcţiei Generale;

-          vizează pentru legalitate cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor;

-          testează şi instruieşte periodic, conform legislaţiei în vigoare, conducătorii auto din cadrul Direcţiei Generale:

-          urmăreşte întocmirea şi completarea la zi a carnetelor de bord şi celorlalte documente specifice parcului auto.

 

Articolul  23

Biroul Prevenire şi Protecţia Muncii are următoarele atribuţii:

-          asigură evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională, reevaluează riscurile ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare;

-          asigură instruirea si informarea personalului în probleme de protecţia muncii;

-          organizează propaganda de protecţia muncii,

-          elaboreaza lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie;

-          participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

-          asigură cunoaşterea la zi a situaţiilor îmbolnăvirilor profesionale, efectuează controale la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc;

-          monitorizează starea de sănătate a angajaţilor prin: examene medicale la angajare, examen medical de adaptare, control medical periodic, examen medical la reluarea activităţii;

-          urmăreşte realizarea măsurilor de remediere dispuse de inspectorii din I.T.M., cu ocazia controalelor efectuate;

-          colaborează cu unităţi medicale specializate pentru cunoaşterea la zi a situaţiilor îmbolnăvirilor profesionale, efectuează controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc;

-          îndrumă activitatea de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă sau boală profesională;

-          propune sancţiuni în cazul constatării unor deficienţe pe linie de protecţia muncii;

-          efectuează instructaj de P.S.I. la angajare şi periodic;

-          efectuează controale periodice pe linie de P.S.I. la locurile de muncă din cadrul instituţiei;

-          organizează aplicaţii practice împreună cu salariaţii;

-          întocmeşte anual planul de măsuri pe linie P.S.I. privind dotarea cu mijloace tehnice specifice pentru locaţii şi mijloace de transport;

-          realizează anual planul de intervenţie la incendii, cu stabilirea echipelor şi modului de acţiune.

 

Articolul  24

Serviciul Dispecerat, Monitorizări şi Informatică are în compunere Biroul Dispecerat şi Biroul Monitorizări şi Informatică.

 

Atribuţiile Biroului Dispecerat:

-          asigură cunoaşterea în permanenţă a situaţiei operative din teritoriul de competenţă, a forţelor de ordine publică aflate în serviciu şi alte misiuni şi informează imediat conducerea Direcţiei în legătură cu eventualele evenimente produse, asigurând totodată transmiterea operativă către forţele aflate în dispozitive a dispoziţiilor primite de la aceasta;

-          menţine o legătură permanentă cu dispozitivele de ordine publică aflate în executarea unor activităţi specifice, asigurând şi coordonarea acestora în cazul în care se impune intervenţia cu forţe suplimentare;

-          primeşte şi execută verificări operative la solicitările agenţilor din teren, pe linie de identificări de persoane şi mijloace auto;

-          asigură legătura permanentă prin staţiile de radio sau liniile telefonice cu Poliţia, Jandarmeria, I.S.U.;

-          realizează alarmarea personalului în situaţiile dispuse de conducerea Direcţiei;

-          asigură întocmirea zilnică a buletinului de evenimente şi distribuirea acestuia la instituţiile şi persoanele dispuse de conducerea Direcţiei;

-          execută alte sarcini încredinţate de conducerea Direcţiei.

 

Atribuţiile Biroului Monitorizări şi Informatică:

-          monitorizează alarmele de efracţie şi hold-up primite de la sistemele de alarmare instalate la diferite obiective de interes public din Sectorul 1, precum şi butoanele de panică;

-          coordonează activitatea de intervenţie operativă la semnalele de alarmare recepţionate;

-          realizează cooperarea cu Poliţia Naţională în cazul unor alarme ce privesc infracţiuni;

-          supraveghează situaţia operativă cu dispozitivele de înregistrare video instalate în zonele cu potenţial criminogen sau la obiective de interes public şi privat (unităţi de învăţământ, asociaţii de proprietari);

-          monitorizează activitatea echipajelor auto prin sistemul GPS, stabileşte cu exactitate locul în care se află şi dirijarea operativă a celui mai apropiat echipaj la locul semnalat;

-          asigură intervenţia operativă în cazul depistării prin sistemele video a unor infracţiuni sau ale altor încălcări ale legii;

-          realizează baze de date operative cu privire la monitorizările de alarme şi supraveghere video;

-          urmăreşte traficul de utilizare  a reţelei Internet;

-          asigură asistenţă tehnică celorlalte compartimente în vederea exploatării sistemelor echipamentului informatic, cât şi pentru utilizarea eficientă şi corectă a aplicaţiilor informaticii implementate;

-          administrează reţelele de calculatoare.

 

Articolul  25

Biroul Calitate şi Accesare Fonduri Europene are următoarele atribuţii:

-          identifică domeniile specifice de activitate ale Direcţiei Generale de Poliţie pentru care se pot accesa fonduri europene necesare îmbunătăţirii structurii organizatorice şi funcţionale a Direcţiei Generale de Poliţie;

-          elaborează şi supune avizării organismelor în drept proiecte de finanţare europeană;

-          asigură derularea proiectelor cu finanţare europeană;

-          analizează periodic stadiul implementării standardelor europene şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii;

-          ţine legătura permanentă cu organismele naţionale de gestionare a fondurilor europene;

-          monitorizează implementarea procedurilor conform standardelor ISO;

-          asigură monitorizarea serviciilor, factorilor de mediu, a măsurilor de sănătate şi securitate ocupaţională;

-          realizează identificarea produsului/serviciului care nu este conform cu cerinţele specifice şi asigură supravegherea şi remedierea acestuia.

 

Articolul  26

Direcţia Economică are în componenţă Serviciul Contabilitate, Biroul Buget şi Biroul Financiar – Salarizare.

 

Atribuţiile Direcţiei Economice:

-          coordonează  şi supraveghează activitatea serviciului şi a celor două birouri din subordine;

-          analizează periodic, conform legii, execuţia bugetului pe titluri de cheltuieli;

-          organizează verificarea periodică în conformitate cu prevederile legale, situaţiile financiare şi urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare;

-          organizează şi urmăreşte, împreună cu conducătorii celorlalte compartimente de resort derularea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului;

-          schimb permanent de date şi informaţii cu departamentul de resort din cadrul Primăriei Sectorului 1.

 

Atribuţiile Serviciului Contabilitate :

-          asigură întocmirea şi înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa lei şi în devize, diverse, de salarii);

-          asigură introducerea notelor contabile şi întocmirea balanţei de verificare;

-          asigură furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunară, trimestrială şi anuală a execuţiei bugetare, cât şi a altor raportări statistice;

-          realizează înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;

-          realizează întocmirea O.P.H.T.-urilor şi cecurilor pentru numerar;

-          realizează înregistrarea operaţiunilor contabile în fişe de cont;

-          asigură operarea în calculator a tuturor înregistrărilor contabile efectuate;

-          realizează urmărirea şi verificarea viramentelor bancare;

-          înregistrează transferurile şi consumul lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de masă, benzină şi motorină, pe baza bonurilor de consum sau transfer, după caz;

-          realizează verificarea lunară a soldurilor conturilor din balanţa de verificare şi închiderea acestora la finele perioadei;

-          urmăreşte şi verifică registrul de casă;

-          asigură întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale (bilanţ şi anexe aferente acestuia);

-          asigură urmărirea lichidării avansurilor spre decontare acordate salariaţiilor instituţiei, precum şi calculul penalităţilor de întârziere şi virarea acestora la buget;

-          realizează întocmirea registrului jurnal şi a registrului inventar;

-          ţine evidenţa analitică şi sintetică a gestiunii de materiale şi obiecte de inventar;

-          ţine evidenţa furnizorilor şi decontarea acestora;

-          urmăreşte încasarea debitorilor instituţiei proveniţi din diverse operaţii economice;

-          urmăreşte modul de efectuare a inventarierii patrimoniului instituţiei  (anuale sau atunci când este cazul), conform legislaţiei în vigoare şi înregistrarea în contabilitate a rezultatelor constatate de către comisia de inventariere;

-          efectuează controlul financiar preventiv propriu;

-          avizează contractele de achiziţie publică.

 

Atribuţiile Biroului Buget:

-          întocmeşte proiectele de buget;

-          realizează necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de buget anual cât şi a rectificărilor acestuia în baza solicitărilor înaintate;

-          asigură întocmirea situaţiilor statistice referitoare la execuţia bugetară solicitate de Primăria Sectorului 1;

-          asigură  întocmirea şi depunerea lunară a contului de execuţie;

-          urmăreşte efectuarea plăţilor şi cheltuielilor conform bugetului aprobat;

-          urmăreşte derularea contractelor conform prevederilor bugetare;

-          asigură întocmirea propunerilor pentru rectificările bugetare;

-          asigură întocmirea şi înaintarea trimestrială Consiliului Local a încheierii exerciţiului

   bugetar pe perioada raportată;

-          asigură completarea propunerilor, angajamentelor şi ordonanţărilor de credite;

-          realizează ţinerea evidenţei angajamentelor, propunerilor şi ordonanţărilor de credite;

-          asigură întocmirea solicitărilor de deschidere şi retragere de credite;

-          asigură întocmirea listei de investiţii şi urmărirea executării acesteia.

 

Atribuţiile Biroului Financiar - Salarizare:

-          urmăreşte predarea de către Serviciul Management Resurse Umane la termenele stabilite pentru întocmirea statelor de plata, a următoarelor documente:

Ø  organigrama Direcţiei Generale;

Ø  foaia colectivă de prezenţă verificată şi semnată pentru fiecare serviciu şi birou;

Ø  comunicarea schimbărilor de încadrări;

Ø  prezenţa pentru orele suplimentare;

Ø  transmiterea tabelelor pentru acordarea primelor;

Ø  transmiterea tabelelor pentru acordarea salariilor de merit;

Ø  certificatele medicale;

Ø  înştiinţările pentru concediile de odihnă pentru care se solicită  plata în avans;

Ø  înştiinţările privind modificarea sporurilor de vechime ale salariaţilor.

-  întocmeşte statele de plată lunare pentru salariaţii Direcţiei Generale prin operarea tuturor modificărilor transmise de Serviciul Resurse Umane;

-          ţine evidenţa certificatelor medicale şi efectuează plata lunară a acestora;

-          calculează concediile de odihnă acordate în avans şi efectuează plata acestora;

-          întocmeşte lunar centralizatorul de salarii şi OPHT- urile aferente drepturilor salariale;

-          eliberează adeverinţe solicitate de către salariaţii unităţii pentru diferite necesităţi;

-          întocmeşte şi transmite lunar la Administraţia Financiară a Sectorului 1, situaţia privind       impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

-          întocmeşte şi transmite lunar la CAS, şomaj, sănătate, declaraţiile privind contribuţiile aferente;

-          realizează efectuarea plăţii premiilor de 2%, respectiv 10% cât şi a primelor  individuale;

-          efectuează  introducerea nominală a sumelor pentru stabilirea premiului anual şi efectuează plata acestuia;

-          asigură ridicarea si depunerea de numerar la Trezoreria Sectorului 1;

-          realizează întocmirea şi predarea zilnică a registrului de casă către Serviciul Contabilitate;

-          realizează constituirea şi reţinerea garanţiilor de gestiune;

-          asigură întocmirea situaţiilor necesare eliberării salariilor prin card;

-          asigură întocmirea fişelor fiscale anuale;

-          asigură întocmirea lunară a a situaţiilor privind monitorizarea cheltuielilor de personal;

-          realizează efectuarea reţinerilor salariale conform listelor de debitori.

 

Articolul  27

Biroul Licitaţii Contracte are următoarele atribuţii:

-          întocmeşte baza de date a agenţilor economici prin studierea gamei de produse şi servicii pe piaţa liberă şi prin primirea, înregistrarea şi îndosarierea ofertelor;

-          întocmeşte programul anual de achiziţii publice, precum şi rectificările acestuia şi îl  supune spre aprobare Directorului General;

-          estimează valoarea contractelor de achiziţii publice;

-          propune spre aprobarea Directorului General membrii comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică;

-          participă la comisiile de evaluare a ofertelor;

-          întocmeşte documentaţia de atribuire a ofertelor (fişa de date a achiziţiilor,  caietele de sarcini, formularele necesare, contractul model);

-          desfăşoară activităţi de secretariat organizatoric pentru procedurile de achiziţii publice selecţionate;

-          planifică şi organizează desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice (licitaţii deschise, licitaţii restrânse, dialog competitiv, negocierea cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, negocierea fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, cererea de ofertă, concursul de soluţii);

-          asigură întocmirea formalităţilor de publicitate pentru procedurile organizate prin publicarea anunţurilor în Sistem Electronic al Achiziţiilor Publice în Monitorul Oficial şi unde este cazul în cotidian local;

-          asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere şi a hotărârilor de atribuire rezultate în urma procedurilor de achiziţii publice;

-          asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanţi;

-          asigură returnarea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţii publice;

-          asigură încheierea contractelor cu câştigătorii procedurilor de achiziţii;

-          asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile organizate, precum şi evidenţa dosarelor de achiziţii;

-          redactează invitaţiile, anunţurile de participare şi anunţurile de atribuire şi transmiterea acestora după aprobarea Directorului General către Sistemul Electronic de Achiziţii Publice şi către Monitorul Oficial;

-          întocmeşte rapoartele de sfârşit de an cu privire la contractele încheiate şi le înaintează către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice;

-          redactează anunţurile de atribuire şi transmiterea acestora după aprobarea Directorului General către S.E.A.P. şi Monitorul Oficial;

-          urmăreşte graficul de realizare a contractelor încheiate, propune spre aprobarea Directorului General membrii comisiei de recepţie, participă la efectuarea recepţiilor, întocmeşte procesele verbale de predare-primire şi recepţie şi ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale;

-          întocmeşte note de fundamentare împreună cu compartimentele specializate pentru aprobarea încheierii unor acte adiţionale în condiţiile legislaţiei în vigoare;

-          întocmeşte adresele de sancţionare şi acţionare în instanţă către compartimentele specializate, în situaţiile nerespectării clauzelor contractuale;

-          urmăreşte realizarea contractului prin verificarea facturilor.

 

La nivelul Direcţiei Inspecţie

 

Articolul  28

Serviciul Inspecţia în Construcţii are în compunere două birouri, respectiv Biroul Disciplina în Construcţii şi Biroul Recepţie şi Regularizări Taxe.

 

Atribuţiile Biroului Disciplina în Construcţii:

-          efectuează conform abilităţilor primite, controale pe teritoriul Sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele fizice şi juridice, a normelor în domeniul construcţiilor;

-          constată şi sancţionează, conform legii, contravenţiile în domeniul construcţiilor;

-          întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiei şi urmăreşte respectarea   măsurilor stabilite prin procesele verbale; în acest scop, ţine legătura cu D.I.T.L.    Sector 1 şi prin intermediul Serviciului Juridic Contencios, cu instanţele de judecată şi organele de poliţie;

-          efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Administraţiei Pieţelor Sector 1, Direcţia Impozite şi Taxe Locale urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaţia în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către petenţi;

-          participă la acţiuni concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale şi   poliţiei;

-          coordonează şi controlează activitatea inspectorilor din cadrul Serviciului Inspecţie Zonală şi Aplicarea Legislaţiei pe Domeniul Public şi Privat din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1;

-          informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor; prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1;

-          întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

-          se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienţelor primite de către conducerea Primăriei conform competenţelor;

-          în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează documentele emise atât de aparatul propriu al Primăriei cât şi de serviciile publice ale Sectorului 1;

-          urmăreşte disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii;

-          urmăreşte şi controlează executarea construcţiilor autorizate şi încadrarea acestora în prevederile autorizaţiei de construire;

-          constată şi ia măsurile legale în vigoare în cazul documentaţiilor de P.U.D. şi P.U.Z. (pentru solicitant) depuse spre analiză Cosiliului Local al Sectorului 1.

 

Atribuţiile Biroul Recepţie şi Regularizări Taxe:

-          efectuează operaţiunea de regularizare de taxă pentru autorizaţiile de construire emise de Primarul Sectorului 1;

-          desemnează inspectori anume abilitaţi pentru a participa şi executa demersurile conform legii la recepţia finală la terminarea lucrărilor de construcţii.

 

Articolul 29

Serviciul Inspecţie Monumente Istorice şi Zone Protejate are următoarele atribuţii:

-          controlează şi sancţionează în baza Legilor nr. 50/1991, republicată art. 26, lit. f), Legea nr. 422/2001, cât şi Ordinul nr. 2314/2004 al Ministrului Culturii şi Cultelor privind aprobarea listei monumentelor istorice, privind legalitatea efectuării lucrărilor de construire la imobilele declarate monumente istorice, precum şi la imobilele aflate în zonele de protecţie sau în zonele declarate situri arheologice;

-          întocmeşte procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin procesele verbale;

-          documentare şi specializare permanentă în domeniu;

-          schimb de experienţă cu instituţii similare sau de profil din ţară;

-          îndeplineşte şi alte atribuţii specifice.

 

Articolul 30

Serviciul Inspecţie Ecologică şi de Mediu are următoarele atribuţii:

-          acţionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul Direcţiei;

-          ţine legătura permanentă cu instituţiile de profil;

-          verifică, soluţionează sesizările şi reclamaţiile în domeniu;

-          supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare şi sancţionează cazurile de nerespectare a acestuia;

-          monitorizează sursele de poluare;

-          îndeplineşte atribuţii privind activitatea de protecţie civilă pe raza Sectorului 1 şi evidenţa militară;

-          documentare şi specializare permanentă în domeniu;

-          schimb de experienţă cu instituţii  similare sau de profil din ţară sau din afară;

-          îndeplineşte şi alte atribuţii specifice.

 

Articolul 31

Serviciul Inspecţie Gospodărie Comunală are următoarele atribuţii:

-          îndrumă, supraveghează, planifică activitatea de gospodărie comunală;

-          creează baza de date în domeniu;

-          întocmeşte, reactualizează şi ţine evidenţa planurilor edilitar-gospodăreşti;

-          acţionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul Direcţiei;

-          ţine legătura permanentă cu instituţiile de profil;

-          verifică în teren sesizările şi reclamaţiile în domeniu;

-          propune, întocmeşte şi urmăreşte elaborarea documentaţiilor de profil;

-          acţionează pentru ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public;

-          supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare şi sancţionarea cazurilor de nerespectare a acesteia;

-          documentare şi specializare permanentă în domeniu;

-          schimb de experienţă cu instituţii  similare sau de profil din ţară sau din afară;

-          relaţii cu societatea civilă, ONG-uri, fundaţii şi alte instituţii;

-          îndeplineşte şi alte atribuţii specifice.

 

Articolul  32

Serviciul Inspecţie Comercială şi Control Pieţe, este organizat pe două birouri, respectiv: Biroul Inspecţie Comercială şi Biroul Control Pieţe.

 

Atribuţiile Biroului Inspecţie Comercială:

-          efectuează conform abilitărilor primite, controale pe teritoriul Sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele fizice şi juridice, a legislaţiei economice;

-          constată şi sancţionează, conform legii, contravenţiile în domeniul legislaţiei economice;

-          întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiilor şi urmăreşte respectarea măsurilor complementare stabilite prin acestea;

-          efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Administraţiei Pieţelor Sector 1, urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaţia în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către petenţi;

-          participă la acţiuni concertate alături de alte organe de control;

-          informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor;

-          prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1;

-          întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

-          se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienţelor primite de către conducerea Primăriei conform competenţelor.

 

Atribuţiile Biroului Control Pieţe:

-          efectuează controale în pieţele de pe teritoriul sectorului 1, verificând activitatea acestora din punct de vedere comercial, al protecţiei consumatorilor, etc. ;

-          constată abaterile de la aplicarea corectă a legii în domeniul activităţii din pieţe şi aplică măsurile legale în vigoare;

-          întocmeşte proiecte de hotărâri de consiliul în domeniul de activitate.

 

Articolul 33

Serviciul Inspecţie Lucrări Edilitare are următoarele atribuţii:

-          îndrumă, supraveghează, planifică activitatea pe probleme edilitare;

-          creează baza de date în domeniu;

-          întocmeşte, reactualizează şi ţine evidenţa planurilor edilitar-gospodăreşti;

-          acţionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul Direcţiei;

-          ţine legătura permanentă cu instituţiile de profil;

-          verifică în teren sesizările şi reclamaţiile în domeniu;

-          propune, întocmeşte şi urmăreşte elaborarea documentaţiilor de profil;

-          urmăreşte aplicarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construire pentru branşamente;

-          îndeplineşte atribuţii privind activitatea de protecţie civilă pe raza Sectorului 1 şi evidenţa militară;

-          îndeplineşte şi alte atribuţii specifice.

 

Articolul  34

Serviciul Control Asociaţii de Proprietari şi Locatari are în compunere două birouri, respectiv Biroul Control Asociaţii de Proprietari şi de Locatari şi Biroul Îndrumare Asociaţii de Proprietari şi de Locatari.

 

Atribuţiile Biroului Control Asociaţii de Proprietari şi Locatari:

-          analizează şi controlează organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi de locatari în conformitate cu prevederile legale în materie;

-          controlează aplicarea şi respectarea legislaţiei privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

-          rezolvă petiţiile cetăţenilor în conformitate cu prevederile legale.

 

Atribuţiile Biroului Îndrumare Asociaţii de Proprietari şi de Locatari:

-          popularizează legislaţia în domeniul locativ în rândurile Asociaţiilor de Proprietari şi de Locatari;

-          organizează concursurile privind atestatul de administrator;

-          acordă şi retrage în condiţiile legii atestatele de administrator;

-          previne şi gestionează conflictele între proprietarii din cadrul asociaţiei sau/şi condominiumului;

-          propune Consiliului Local Sector 1 iniţierea unor proiecte de hotărâre pentru reglementarea aspectelor spefice legate de funcţionarea Asociaţiilor de Proprietari şi de Locatari;

-          îndrumă cetăţenii cu privire la modalităţile legale de constituire a Asociaţiilor de Proprietari;

-          sprijină Asociaţiile de Proprietari şi de Locatari în vederea întocmirii documentaţiei tehnice necesare reabilitării imobilelor şi urmărirea derulării proiectelor aprobate.

*

*          *

 

          Personalul Direcţiei Inspecţie are aceleaşi obligaţii şi beneficiază de toate drepturile                      stipulate prin Acordul Colectiv de Muncă.

Dotarea personalului cu echipamente de protecţie şi intervenţie va fi stabilită ulterior, prin Decizie a Directorului General.

 

La nivelul Direcţiei Poliţie Comunitară

 

Articolul  35

Serviciul Însoţire şi Protecţie are următoarele atribuţii:

-          asigură însoţirea şi protecţia conducerii Primăriei Sectorului 1, membrilor aleşi ai Consiliului Local, reprezentanţilor altor direcţii şi structuri din Primăria Sectorului 1, reprezentanţilor instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 – Administraţia Domeniului Public, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentanţilor Administraţiei Fondului Imobiliar Bucureşti, precum şi altor participanţi la acţiuni publice;

-          asigură însoţirea şi protecţia angajaţilor din Direcţia Inspecţie, în baza unor planuri de acţiune comune;

-          realizează însoţirea reprezentanţilor Primăriei Municipiului Bucureşti sau a Consiliului General la activităţi specifice pe teritoriul Sectorului 1, la solicitarea acestora;

-          asigură însoţirea echipajelor Brigăzii de Poliţie Rutieră pentru îndeplinirea misiunilor de fluidizare a circulaţiei pietonale şi rutiere în Sectorul 1;

-          asigură însoţirea la executarea unor lucrări sau activităţi specifice în sectorul 1 a reprezentanţilor societăţilor de utilităţi publice – GDF SUEZ Energy Romania, Apa Nova, Luxten, Renel etc;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducerea Direcţiei Poliţiei Comunitare.

 

Condiţiile de însoţire a reprezentanţilor menţionaţi mai sus, sunt:

-          activitatea de însoţire se realizează în baza dispoziţiei conducerii Direcţiei Generale, sau în baza unui plan de acţiune comun cu alte instituţii, aprobat;

-          ţinuta agenţilor comunitari participanţi este de serviciu, iar în anumite situaţii cu aprobarea expresă a conducerii, poate fi şi civilă;

-          în cazul ţinutei de serviciu, agenţii vor fi dotaţi cu armament letal sau neletal şi mijloace de protecţie, imobilizare şi legături radio, dispuse pentru fiecare caz;

-          înainte de efectuarea însoţirii se va realiza instructajul participanţilor, conform planului de acţiune comun;

-           după realizarea dispozitivului, agenţii comunitari participanţi se dispun în spatele sau părţile laterale ale funcţionarului însoţit, fără a participa în nici un fel la activităţile concrete realizate de acesta; se va urmări numai prevenirea eventualelor agresiuni sau încercări de perturbare a desfăşurării acţiunii;

-          agentul comunitar este obligat ca pe toată durata derulării acţiunii să aibă o ţinută regulamentară, să nu provoace personal discuţii contradictorii şi să adopte o atitudine fermă dar civilizată faţă de eventualele persoane turbulente;

-          în situaţia în care se impune să intervină direct, îşi va prezenta numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte (în măsura în care genul şi timpul îi permite) şi va lua măsurile legale ce se impun în raport de genul evenimentului produs (imobilizare, legitimare, conducere la sediul Direcţiei Poliţiei Comunitare, sancţionare contravenţională, asigurarea locului faptei, conservarea urmelor şi corpurilor delicte, acordarea primului ajutor, solicitarea intervenţiei Salvării, Pompierilor, etc.);

-          în cazul în care se impune intervenţia sa ca forţă publică va proceda la luarea măsurilor necesare în mod gradual, astfel încât să asigure legalitatea acesteia şi neafectarea unor persoane neimplicate direct; la folosirea armamentului din dotare, se va acţiona strict în condiţiile legale privind uzul de armă;

-           pe toată durata acţiunii de însoţire se va menţine o legătură permanentă cu Dispeceratul;

-          la terminarea acţiunii va semna procesul verbal încheiat de funcţionarul public însoţit, pe care îl va depune la sediul Direcţiei; cu aceeaşi ocazie se va întocmi şi un raport scris privind condiţiile desfăşurării acţiunii şi anexat la procesul verbal.

 

Articolul 36

Biroul Câini de Serviciu are următoarele atribuţii:

-          asigură patrularea pe zonele şi itinerariile stabilite prin planurile de ordine publică şi buletinul posturilor;

-          participă la acţiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia unor adunări publice, evenimente sociale, culturale, sportive şi artistice;

-          participă la activităţi de însoţire a reprezentanţilor Primăriei cu ocazia unor controale şi acţiuni;

-          participă la activităţi vizând evacuări, demolări şi construcţii ilegale, sau de ocupare ilegală a unor spaţii sau locuinţe;

-          împreună cu Poliţia şi Jandarmeria desfăşoară acţiuni de restabilire a ordinii publice, când situaţia impune;

-          participă la acţiuni de salvare, evacuare şi menţinere a ordinii publice cu ocazia unor calamităţi naturale, incendii, explozii etc.

 

  Articolul 37

Serviciul Intervenţii Rapide are următoarele atribuţii:

-          acţionează ca forţă suplimentară pentru asigurarea ordinii publice pe teritoriul de competenţă împreună cu agenţii din cadrul serviciilor de ordine publică;

-          acţionează pentru restabilirea ordinii publice împreună cu Poliţia şi Jandarmeria când situaţia impune şi numai cu aprobarea Directorului General, în baza dispoziţiei Primarului Sectorului 1;

-          participă la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în situaţii de catastrofe, calamităţi naturale, explozii, incendii, epidemii, accidente etc. precum şi la limitarea şi înlăturarea efectelor provocate de astfel de evenimente;

-          în baza unor planuri de acţiuni comune sprijină Poliţia în activităţile de prindere a urmăriţilor, evadaţilor, autorilor unor infracţiuni flagrante, conducătorilor auto care părăsesc locul accidentului, etc.;

-          intervine în zonele de competenţă, la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea unor stări conflictuale;

-          participă în situaţiile dispuse de conducere la activităţi vizând evacuări, demolări de construcţii ilegale, de ocupări ilegale ale domeniului public;

-          participă la acţiuni cu efective mărite, cu ocazia unor manifestări publice sau controale;

-          execută alte activităţi dispuse de conducere. 

 

Articolul 38

Biroul Armament şi Muniţie are următoarele atribuţii:

-          asigură dotarea cu armament şi muniţie, cu materiale de întreţinere şi piese de schimb aferente acestora;

-          organizează şi execută pregătirea tehnică de specialitate a personalului direcţiei;

-          elaborează planul întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor pentru armamentul şi mijloacele tehnice specifice  din dotare;

-          organizează şi coordonează şedinţele de tragere cu armamentul din dotare;

-          execută verificări periodice privind starea de funcţionare a armamentului şi  muniţiei.

 

Articolul 39

Poliţiile Comunitare de Cartier:

-          Serviciul 1 Poliţie Comunitară Cartier Giuleşti;

-          Serviciul 2 Poliţie Comunitară Cartier Bucureştii Noi;

-          Serviciul 3 Poliţie Comunitară Cartier Străuleşti;

-          Serviciul 4 Poliţie Comunitară Cartier Aviaţiei;

-          Serviciul 5 Poliţie Comunitară Cartier Floreasca;

-          Serviciul 6 Poliţie Comunitară Cartier Romană;

-          Serviciul 7 Poliţie Comunitară Cartier Gara de Nord;

-          Serviciul 8 Poliţie Comunitară Cartier Domenii-Banu Manta;

-          Serviciul 9 Poliţie Comunitară Cartier Griviţa;

-          Serviciul 10 Poliţie Comunitară Cartier Pajura;

-          Serviciul 11 Poliţie Comunitară Cartier Dămăroaia.

-          Serviciul 12 Poliţie Comunitară Cartier Chitila.

 

Poliţiile de cartier au competenţă pe teritoriul repartizat fiecărui serviciu de ordine publică, conform fişei respective şi au următoarele atribuţii:

-          asigură ordinea publică prin patrule auto sau pedestre în zonele şi pe itinerariile stabilite prin planul de pază şi ordine publică;

-          asigură supravegherea parcărilor auto, unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, pieţelor, cimitirelor şi alte locuri stabilite prin planul de pază şi ordine publică;

-          previn şi combat încălcarea normelor legale privind curăţenia Sectorului şi comerţul stradal precum şi alte fapte stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local;

-          participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice, sportive organizate la nivelul Sectorului 1;

-          intervine împreună cu celelalte organe abilitate pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, etc.;

-          acţionează pentru clarificarea situaţiilor de fapt care le sunt sesizate precum şi pentru rezolvarea lor în limitele competenţelor stabilite;

-          acţionează împreună cu celelalte organe abilitate la activităţile de salvare-evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe precum şi pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor acestora;

-          împreună cu organele de poliţie execută activităţi specifice pe linia persoanelor urmărite sau dispărute;

-          controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere şi industriale şi de igienizare a zonelor periferice, precum şi alte situaţii sau evenimente ce afectează siguranţa cetăţeanului (căderi de ziduri, copaci, surpări de carosabil, lucrări edilitare neasigurate corespunzător, etc.);

-          constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele aflate în competenţă;

-          întocmesc procese verbale de constatare în cazul sesizării unor fapte de natură penală şi iau măsurile stabilite prin lege cu privire la făptuitor;

-          participă, din dispoziţia conducerii, împreună cu angajaţii din alte structuri ale Direcţiei Generale la executarea de acţiuni şi controale;

-          execută alte sarcini stabilite prin dispoziţiile scrise ale conducerii;

-          soluţionează, în termen legal, petiţiile primite de la cetăţeni sau colectivităţile locale;

-          întocmeşte şi actualizează permanent registrul de zonă de proximitate referitor la situaţia operativă concretă din teritoriul de competenţă;

-          acţionează pentru cunoaşterea permanentă a „găştilor de cartier” şi a altor grupări de persoane care prin acţiunile şi comportamentul lor pot afecta siguranţa cetăţeanului şi a bunurilor acestora şi ia măsuri pentru prevenirea ori contracararea lor;

-          participă direct sau împreună cu alte forţe la prinderea urmăriţilor şi depistarea dispăruţilor;

-          organizează activităţi specifice împreună cu organele de poliţie pentru prinderea în flagrant a persoanelor ce comit infracţiuni în zonele de competenţă;

-          asigură culegerea de informaţii cu privire la persoane şi acţiuni care pot afecta ordinea publică sau siguranţa cetăţeanului;

-          conlucrează cu agenţii de ordine publică pe linia asigurării corespunzătoare a acesteia în zona de responsabilitate;

-          constată contravenţii şi aplică sancţiuni aferente;

-          realizează activităţi specifice ofiţerului de serviciu prin agenţii comunitari desemnaţi în acest scop.

 

Articolul 40

Serviciul Misiuni şi Tehnici Operative are în compunere două birouri: Biroul Misiuni Operative şi Biroul Tehnici Operative.

 

Atribuţiile Biroului Misiuni Operative:

-          iniţiază şi organizează în baza unor planuri proprii de acţiuni activităţi de depistare a contravenienţilor care încalcă normele legale pe domeniile aflate în competenţa Direcţiei Generale, sau a celor care comit fapte penale, în vederea prinderii lor în flagrant;

-          culege şi valorifică datele şi informaţiile de interes operativ cu privire la persoane fizice sau juridice, care pregătesc, comit sau au comis fapte contravenţionale sau penale;

-          documentează prin mijloace tehnice aflate în dotare aspectele de încălcare a normelor legale;

-          contribuie împreună cu celelalte structuri ale Direcţiei şi Poliţiei la prinderea şi depistarea persoanelor urmărite sau dispărute;

-          constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale; întocmesc procese verbale de constatare a unor infracţiuni;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

 

Atribuţiile Biroului Tehnici Operative:

-          elaborarea planului anual de achiziţii cu mijloace tehnice specifice;

-          identificarea tehnicii nou găsite şi întocmirea rapoartelor de documentare pentru achiziţii;

-          asigură pregătirea personalului operativ în vederea folosirii tehnicii specifice;

-          participă la documentarea şi fundamentarea elementelor necesare desfăşurării misiunilor operative şi a altor activităţi specifice dispuse de conducere;

-          realizarea unei baze de date specifice; video, audio şi foto necesare perfecţionării activităţii de conducere;

-          elaborarea şi desfăşurarea unor planuri de cooperare în domeniu cu Poliţia Naţională şi alte instituţii pentru creşterea eficienţei activităţii.

 

Articolul 41

Biroul Bunuri Confiscate are următoarele atribuţii:

-          primeşte şi întocmeşte documentaţia legală pentru bunurile confiscate de angajaţii Direcţiei;

-          asigură depozitarea bunurilor confiscate în condiţii optime de păstrare şi sesizează imediat conducerii direcţiei toate aspectele negative pe această linie;

-          organizează procedura de valorificare a bunurilor confiscate şi participă împreună cu organele abilitate la desfăşurarea acestora;

-          întocmeşte şi predă arhiva pe această linie;

-          efectuează din dispoziţia conducerii verificări inopinante privind modul de respectare a normelor legale în domeniu;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

 

Articolul 42

Biroul Înregistrări, Radieri Mopede are următoarele atribuţii:

-          înregistrează mopedele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul în Municipiul Bucureşti, Sectorul 1;

-          eliberează certificatul de înregistrare şi unul sau după caz două plăcuţe cu numărul de înregistrare;

-          radiază din circulaţie mopedele care îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute de lege;

-          ţine evidenţa mopedelor înregistrate în  Sectorul 1.

 

   Articolul 43

Biroul Legături Interetnice are următoarele atribuţii:

-          asigură o legătură permanentă cu comunităţile locale aparţinând comunităţilor interetnice, pentru cunoaşterea doleanţelor acestora în legătură cu aspecte care le afectează siguranţa personală şi a bunurilor precum şi prevenirea apariţiei de conflicte interetnice;

-          organizează periodic întâlniri cu membrii minorităţilor;

-          organizează periodic activităţi de popularizare a normelor legale, inclusiv pe linia circulaţiei rutiere, în şcoli, grădiniţe, centre de ocrotire socială şi alte instituţii similare;

-          participă direct sau împreună cu alte instituţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, la soluţionarea unor cazuri sociale;

-          asigură popularizarea în rândul minorităţilor, a activităţilor de prevenire a unor categorii de fapte anti-sociale.

 

Articolul 44

Serviciul Pază Obiective are următoarele atribuţii:

-          întocmeşte planul anual de pază a obiectivelor de interes public cu caracter permanent, precum şi planurile de pază ale obiectivelor temporare luate în pază pe parcurs;

-          reactualizează consemnele particulare ale posturilor, în raport de modificările intervenite în structura obiectivelor asigurate;

-          organizează pe bază de proces verbal luarea în pază a obiectivelor şi asigură agenţii necesari pentru desfăşurarea activităţii respective;

-          asigură ordinea publică în perimetrul obiectivelor conform consemnelor stabilite;

-          asigură protecţia personalului cu funcţii din cadrul obiectivelor păzite;

-          asigură protecţia patrimoniului din cadrul obiectivelor avute în responsabilitate;

-          intervine, cu folosirea mijloacelor legale, pentru restabilirea ordinii publice în obiectivul păzit;

-          acţionează împreună cu celelate instituţii abilitate la activităţile de salvare- evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, catastrofe, calamităţi naturale, precum şi de limitarea efectelor provocate de acestea;

-          aplică măsuri de sancţionare contravenţională faţă de persoanele care au încălcat prevederile legale în legătură cu obiectivul păzit;

-          întocmeşte procesul verbal de constatare a unor fapte penale, reţine şi predă organelor de poliţie faptuitorii respectivi;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

 

Articolul 45

Condiţii şi criterii specifice personalului Poliţiei Comunitare

 

Condiţiile de selectare, pregătire şi ocupare a unor funcţii sunt:

  1. Selectarea personalului Poliţiei Comunitare cu statut de funcţionar public şi funcţii de execuţie se realizează în conformitate cu prevederile art. 14 din H.G.R. nr. 2295/2004 şi art. 54, 56, 57 din Legea nr. 188/1999.

 

  1. Pentru agenţii Poliţiei Comunitare din cadrul Serviciului Intervenţii Rapide, în afara prevederilor alin. 1, se stabilesc următoarele condiţii:

-          înălţime minim 1,75 m;

-          vârsta maximă 40 de ani;

-          constituţie atletică;

-          rezistenţă la stres şi efort prelungit;

-          starea de sănătate optimă;

-          permis de conducere categoria B;

-          cunoştinţe minime de operare PC.

 

  1. Pentru agenţii Poliţiei Comunitare din cadrul Serviciilor de Ordine Publică, a Serviciului Însoţire şi Protecţie, precum şi a Serviciului Pază Obiective, în afara    alin. 1, se stabilesc următoarele condiţii:

-          înălţime minim 1,70 m;

-          vârsta maximă 45 de ani;

-          constituţie atletică;

-          rezistenţă la stres şi efort prelungit;

-          starea de sănătate optimă;

-          permis de conducere categoria B;

-          cunoştinţe minime de operare PC.

 

  1. Selectarea personalului Poliţiei Comunitare cu statut de funcţionar public şi funcţii de conducere se realizează în conformitate cu art. 54, 56, 57, pct. 6 şi 7.

 

  1. Agenţii comunitari cu funcţii de execuţie sunt obligaţi, în conformitate cu art. 22 din H.G.R. nr. 2295/2004 să urmeze cursuri de formare cu durata de trei luni, organizate în cadrul centrului propriu al Poliţiei Comunitare al Sectorului1. Absolvirea cursului de formare constituie o îndatorire a agentului de Poliţie Comunitară nou angajat, în caz contrar, instituţia va aplică prevederile dispoziţiilor art. 99 alin. 1 lit. (e) din Legea nr. 188/1999 care atrage eliberarea din funcţia publică, cu suportarea de către angajat a cheltuielilor de şcolarizare, conform angajamentului de serviciu.

 

  1. Ocuparea unor funcţii de execuţie şi de conducere de către personalul Poliţiei Comunitare cu statut de funcţionar public se realizează prin:

-          îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime, în specialitate, prevăzute de Legea nr. 188/1999;

-          obţinerea calificativelor de bine sau foarte bine, în raport de cerinţele postului vizat;

-          propunerea şefului ierarhic superior şi aprobarea conducerii Direcţiei.

 

Articolul 46

Criteriile de plată a despăgubirilor reprezentând cheltuielile de şcolarizare sunt:

Aceste despăgubiri se aplică în cazul destituirii din funcţie sau demisiei personalului  Poliţiei Comunitare înainte de expirarea unei perioade de 3 ani de la angajare.

  1. Calculul sumei imputate se va realiza proporţional cu perioada rămasă neefectuată până la împlinirea termenului de trei ani prevăzut în angajamentul de serviciu.
  2. În cazul personalului cu statut de funcţionar public, cheltuielile de şcolarizare au în vedere:

            a) cursurile obligatorii de formare profesională de trei luni pentru agenţii comunitari;

            b) cursurile de perfecţionare profesională cu o durată mai mare de nouăzeci de zile calendaristice, pentru toate categoriile de funcţionari publici;

            c) cursuri de management sau masterat pentu funcţionarii publici cu funcţii de conducere sau asimilaţi;

            d) cursuri specifice de obţinere a permisului de conducător auto,  de însuşire a unei limbi străine, de folosire a computerului sau a altor mijloace tehnice ;

            e) pentru cursurile prevăzute la literele b – d, despăgubirile se plătesc numai în măsura în care funcţionarul public a beneficiat de suportarea acestora de către instituţie, sau de concediu plătit pentru efectuarea lor.

  1. În cazul personalului contractual cheltuielile de şcolarizare se referă la cursuri  sau strategii de formare profesionale cu o durată mai mare de şaizeci zile în condiţiile prevăzute de art. 3 lit. e.
  2. În toate cazurile contravaloarea despăgubirilor se va opri din drepturile salariale cuvenite pentru ultima perioadă lucrată.

În situaţia în care suma rămasă de plată depăşeşte cuantumul drepturilor salariale se va proceda la executarea silită a angajatului în baza titlului executoriu stipulat prin angajamentul de serviciu semnat la angajare.

 

Articolul  47

Forma şi conţinutul  angajamentului de serviciu:

Angajamentul de serviciu are forma unei declaraţii sub semnătură proprie a angajatului, care este semnat şi datat în prezenţa funcţionarului de Resurse Umane, după primirea de către acesta a dispoziţiei de numire în funcţia publică.

Angajamentul de serviciu se păstrează în dosarul profesional al angajatului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conţinutul angajamentului de serviciu este următorul:

 

ANGAJAMENT

 

 

Nume, prenume şi iniţiala tatălui

 
Subsemnatul,                                          CNP      ____________________________                              

numit în funcţia publică  specifică de agent comunitar la data de_________________, conform Deciziei nr. __________ din ______________,

Am luat la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile ce îmi revin ca angajat al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, conform art. 27-50 din Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul Funcţionarilor Publici şi a Regulamentului cadru de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Comunitare, aprobat prin H.G.R. nr. 2295/2004.

Totodată, am fost informat asupra obligativităţii parcurgerii şi absolvirii unui curs de formare de 3 luni, organizat în centrul propriu al Poliţiei Comunitare Sector 1, conform art. 22 din Regulamentul cadru de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Comunitare, aprobat prin H.G.R. nr. 2295/2004.

Mă angajez să nu încetez raportul de serviciu cu Poliţia Comunitară Sector 1 pe o perioadă de 3 ani.

 În caz contrar, în conformitate cu prevederile art. 25 din H.G.R. nr. 2295/2004 sunt obligat să restitui contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea mea, proporţional cu perioada rămasă  neefectuată  până  la expirarea termenului de 3 ani.

Prezentul angajament constituie titlu executoriu cu privire la sumele datorate, reprezentând  daune şi depăgubiri.

 

Data:                                                                                             Semnătura,

 

Articolul 48

Dotarea personalului Poliţiei Comunitare

            Poliţia Comunitară a Sectorului 1 are în dotare următoarele echipamente:

1.      Uniformă, constând din:

a.       uniformă de ceremonial;

b.      uniformă de oraş cu caschetă;

c.       uniformă de oraş cu şepcuţă;

d.      ţinută de intervenţie cu beretă;

e.       ţinută de intervenţie cu fes.

 

2.      Mijloace şi însemne specifice:

   a. ecusoane de identificare şi de mânecă;

   b. sisteme distinctive de grad sau ierarhizare;

   c. numere matricole;

   d. embleme;

   e. legitimaţie de serviciu;

   f. insignă.

 

3.      Armament şi Muniţie:

a.       pistol letal şi muniţia aferentă;

b.      puşcă ţeavă lisă cu muniţie letală (alice), respectiv neletală (bile de cauciuc);

c.       pistol neletal şi muniţie aferentă ;

d.      grenade cu fum, cu zgomot şi respectiv cu gaze lacrimogene.

 

4.      Mijloace de autoapărare, imobilizare şi intevenţie individuală:

a.       electroşocuri;

b.      spray iritant lacrimogen;

c.       cătuşe metalice autoblocante;

d.      baston de cauciuc;

e.       baston telescopic;

f.       tomfe.

 

5.      Mijloace de intervenţie rapidă organizată:

a.       scuturi;

b.      căşti de protecţie;

c.       veste antiglonţ;

d.      bărci pneumatice cu motor;

e.       binocluri;

f.       veste reflectorizante;

g.      veste tricot;

h.      set protecţie;

i.        ochelari soare- protecţie;

j.        bastoane reflectorizante.

 

6.      Mijloace de transmisiuni:

     a. staţii emisie recepţie fixe;

                                                     b. staţii emisie recepţie mobile;

                                                     c. laringofoane.

 

7.      Echipamente de antrenament intervenţie:

a.       trening fâş;

b.      trening bumbac;

c.       adidaşi;

d.      jampiere;

e.       şorturi;

f.       maieuri;

g.      halate;

h.      şosete.

 

8.      Mijloace de avertizare optică , sonoră  şi de supraveghere auto:

a.       console auto;

b.      girofaruri;

c.       lămpi stroboscopice;

d.      GPS.

 

9.      Mijloace de supraveghere, monitorizare şi documentare -probatoriu:

                  a. aparate foto digitale;

b. camere video digitale portabile;

c. camere video fixe.

 

 

 

 

 

Pe categorii de personal

 

10.  Personalul din Serviciul de Însoţire şi Protecţie are ca dotare echipamentele prevăzute la punctul 1 lit. c), pct. 3 lit. a) şi c), pct. 4 lit. a), b), c), d)  şi pct. 6 lit. a).

 

11.  Personalul din Serviciul de Intervenţie Rapidă are ca dotare echipamentele prevăzute la pct. 1 lit.d) şi e), pct. 3 lit. a) şi c), pct. 4 lit. a), b), c), d), pct. 6 lit. a) şi c).

În dotarea echipajelor auto de intervenţie rapidă intră echipamentele   prevăzute la pct. 4 lit. a), b), c), d), pct. 2 lit. b) şi d).

 

12.  Personalul din Biroul Proximitate au ca dotare echipamentele prevăzute la pct. 1 lit. b), pct. 3 lit.a), pct. 4 lit. a), b), c).

 

13.   Personalul din Serviciul Misiuni şi Tehnici operative are în dotare echipamentele prevăzute la pct. 3 lit. a), pct. 4 lit. a), b), c).

 

14.   Personalul de la Serviciul Pază Obiective are ca dotare echipamentele prevăzute la  pct. 1 lit. b), pct. 3 lit.a), pct. 4 lit. a), b), c), d).

 

15.   Personalul de la Poliţiile de Cartier şi Biroul Câini de Serviciu are în dotare echipamentele prevăzute la pct. 1 lit. b), pct. 3 lit. a), pct. 4 lit. a), b), c), d), pct. 6 lit. a).

 

16.   Personalul de la Serviciul Dispecerat  are în dotare echipamentele prevăzute la pct. 1 lit. b) şi pct. 3 lit.a).

 

17.   Personalul cu funcţii de conducere din cadrul Compartimentelor Operative are în dotare echipamentele prevăzute la pct. 1 lit. b) şi pct. 3 lit. a).

 

18.   Conducerea Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară are în dotare echipamentele prevăzute la pct. 1 lit. a) şi pct. 3 lit. a.

 

19.   Dotarea prevăzută pentru fiecare categorie de personal, precum şi alte mijloace de protecţie şi intervenţie necesare activităţii specifice, poate fi modificată şi respectiv, completată ulterior, prin decizia directorului general.

 

20.   Personalul Poliţiei Comunitare are obligaţia să asigure păstrarea şi folosirea echipamentelor din dotare în condiţii corespunzătoare, astfel încât să se prevină degradarea prematură a acestora şi respectarea duratei normale de funcţionare, conform legislaţiei în vigoare.

 

21.   În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării echipamentelor din dotare, din motive imputabile, personalul Poliţiei Comunitare este obligat să suporte contravaloarea acestora, conform normelor legale, de amortizare stabilite pentru fiecare tip de echipament.

Acelaşi regim îl au şi însemnele distinctive de grad sau ierarhizare, ecusoanele de identificare şi de mânecă, numerele matricole, emblemele, legitimaţia de serviciu şi insigna.

 

 

 

 

 

 

La nivelul Serviciului Poliţia Animalelor

 

Articolul 49

Serviciul funcţionează ca o structură de sine stătătoare în cadrul Direcţiei Generale şi are în compunere trei birouri: Biroul Prevenţie Maltratare, Biroul Intervenţii şi Protecţie şi Biroul Medicină Veterinară şi Relaţii cu alte Instituţii de Profil.

 

Atribuţiile Biroului Prevenţie Maltratare:

-          întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local şi Primarului Sectorului 1, planul cadru vizând activitatea în domeniu, precum şi programul anual de prevenire a maltratării animalelor;

-          întocmeşte şi actualizează permanent baza de date operative privind categoriile de animale ce pot face obiectul maltratării, deţinătorii - persoane fizice sau juridice, zonele de dispunere a animalelor pe teritoriul Sectorului 1, factorii de risc care generează fenomene de maltratare, categorii de rele tratamente aplicate animalelor;

-          propune şi elaborează măsuri concrete de prevenire în domeniu, pe situaţii specifice Sectorului 1;

-          organizează cu personalul propriu sau în cooperare cu alte forţe, controale permanente sau inopinante vizând modul de asigurare a condiţiilor de sănătate, igienă, hrănire şi adăpostire a animalelor şi propune măsuri cu caracter general şi specific privind îmbunătaţirea condiţiilor de viaţă a acestora;

-          propune măsuri de prevenire şi contracarare, împreună cu alte instituţii abilitate, a urmărilor bolilor contagioase în rândul animalelor;

-          propune măsuri de îmbunătăţire ori completare a legislaţiei în domeniu, inclusiv adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local.

 

Atribuţiile Biroului Intervenţii şi Protecţie:

-          constată şi sancţionează contravenţiile în domeniu;

-          întocmeşte procese verbale de constatare în cazul unor fapte sesizate direct, care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii sau sesizează organele de poliţie în legătură cu aceste fapte, pentru efectuarea de cercetări;

-          verifică şi ia măsurile legale, la sesizările cetăţenilor sau colectivităţilor locale, privind cazurile de maltratare a animalelor;

-          organizează activităţi specifice (pânde, filmări şi fotografieri secrete, etc.) pentru documentarea unor sesizări de rele tratamente aplicate animalelor;

-          organizează acţiuni pentru depistarea şi prinderea în flagrant a persoanelor care folosesc animalele în altele scopuri decât cele normale;

-          identifică şi ia măsurile legale împotriva centrelor ilegale de dresaj inuman, precum şi a proprietarilor acestor animale;

-          intervine la sesizările cetăţenilor cu privire la tulburarea ori agresarea lor sau proprietăţii acestora, de către animale care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală;

-          verifică şi iau măsurile legale în cazul deţinătorilor, persoane fizice şi juridice, de animale sălbatice, care încalcă normele legale în materie;

-          acţionează pentru depistarea persoanelor care încalcă regimul ocrotirii speciale a unor categorii de animale;

-          colaborează cu alte instituţii abilitate, pentru adăpostirea animalelor abandonate sau aflate în pericol;

-          urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor specifice dispuse pentru buna ocrotire a animalelor în cazul unor deţinători sancţionaţi contravenţional sau avertizaţi pe această linie;

-          ia măsurile legale ce se impun în cazul dispunerii de către instanţele de judecată a măsurii confiscării animalelor şi adăpostirii lor în centre de protecţie;

-          organizează împreună cu medicii veterinari acţiuni pentru îmbunătăţirea condiţiilor de adăpostire, hrănire şi tratare a animalelor depistate ca fiind în pericol, cu ocazia unor controale medicale;

-          colaborează cu asociaţiile de proprietari pentru reglementarea statutului animalelor de companie din imobilele de locuit şi sancţionarea deţinătorilor care tulbură ordinea publică;

-          organizează cu ocazia unor sărbători tradiţionale, acţiuni comune cu Administraţia Pieţelor şi organele sanitar veterinare pentru descoperirea şi sancţionarea vânzătorilor care încearcă să comercializeze, prin înşelarea cumpărătorilor animale nespecifice consumului uman;

-          intervin pentru depistarea şi sancţionarea cazurilor de malpraxis asupra animalelor, sesizate în legătură cu unele cabinete veterinare;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

           

Atribuţiile Biroului Medicină Veterinară şi Relaţii cu alte Instituţii de Profil:

-          soluţionează petiţiile şi audienţele cetăţenilor sectorului 1 privind creşterea şi întreţinerea animalelor astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor;

-          informează cetăţenii sectorului 1 privind normele şi condiţiile legale pentru creşterea, întreţinerea şi exploatarea animalelor pentru eficientizarea acestor activităţi;

-          asigură consultaţii şi tratamente animalelor din cadrul gospodăriilor populaţiei sectorului 1, precum şi alte acţiuni sanitar-veterinare practicând taxele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1, conform H.C.L.S. 1 nr. 43/2002;

-          asigură colectarea cadavrele de animale de pe domeniul public şi din gospodăriile populaţiei prin intermediul  S.C. ROMPREST S.A., concesionarea acestor activităţi, în vederea neutralizării;

-          identifică periodic efectivele de animale din gospodăriile populaţiei şi ţine evidenţa lor în format electronic şi tabele nominale;

-          verifică şi depistează zonele unde există câini comunitari în vederea luării măsurilor necesare reducerii numerice a acestora;

-          monitorizează animalele din gospodăriile populaţiei privind starea de sănătate, condiţiile de creştere şi întreţinere pentru depistarea din timp a bolilor infecto-contagioase;

-          monitorizează starea de sănătate a păsărilor sălbatice din parcurile şi lacurile de pe teritoriul sectorului 1, colectarea cadavrelor de păsări în situaţia depistării şi dirijarea lor către Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat Bucureşti din  cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru  efectuarea examenelor de laborator;

-          informează cetăţenii de pe raza sectorului 1 prin mijloacele mass-media ale Primăriei privind importanţa profilaxiei nespecifice şi specifice la animale, riscurile la care se supun oamenii prin coabitare cu animalele, principalele boli infecţioase şi parazitare cu transmitere la om, precum şi alte teme cu specific zoo-veterinar;

-          informează Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti în situaţia suspectării apariţiei de boli epizootice şi contribuie la  măsurile ce se instituie;

-          elaborează planuri de cooperare în domeniu cu instituţii publice şi organizaţii non-guvernamentale cu atribuţii pe această linie;

-          se preocupă pentru identificarea şi autorizarea unor locaţii ce pot fi folosite ca adăposturi pentru animalele maltratate sau abandonate;

-          cooperează cu alte instituţii sau asociaţii specializate pentru elaborarea unor norme şi metodologii specifice de intervenţie şi protecţie în cazul animalelor maltratate;

-          acţionează împreună cu medicii veterinari sau cabinetele de profil pentru identificarea animalelor aflate în pericol în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

-          colaborează cu organele vamale sau Poliţia de Frontieră, în scopul prevenirii introducerii în ţară de animale periculoase ori a traficului ilegal cu animale interzise la deţinere;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

 

*

*          *

 

Activitatea Poliţiei Animalelor se înscrie activităţilor generale de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, specifice Poliţiei Comunitare.

            Personalul Poliţiei Animalelor are aceleaşi obligaţii şi beneficiază de toate drepturile prevăzute prin Acordul Colectiv de Muncă şi Contractul Colectiv de Muncă.

            Dotarea personalului cu ţinută de serviciu şi echipamentele de protecţie şi intervenţie va fi stabilită prin Decizie a Directorului General.

 

 

La nivelul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

 

Articolul 50

Serviciul funcţionează ca o structură de sine stătătoare în cadrul Direcţiei Generale şi are în compunere două birouri: Biroul Organizare, Planificare, Prevenire şi Biroul Intervenţii şi Coordonare Acţiuni.

Atribuţiile generale şi specifice ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi a celor 2 birouri componente sunt stabilite conform Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a serviciului respectiv, după cum urmează:

 

Atribuţiile generale ale Serviciului:

-          desfăşoară activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă create la nivelul Sectorului 1;

-          evaluează şi prognozează tipurile de risc, factorii determinanţi ai acestora şi întocmeşte situaţia generală a riscurilor la nivelul Sectorului 1;

-          monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi coordonează operativ măsurile cu caracter preventiv ori de intervenţie aprobate;

-          elaborează concepţia generală privind planificarea, organizarea, pregătirea, şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia specifică de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor legale si procedurile interne, emise în baza răspunderilor       privind tipurile de risc gestionate;

-          face propuneri Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind activitatea preventivă şi de intervenţie;

-          urmăreşte aplicarea prevederilor legislaţiei privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi ale planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;

-          asigură transmiterea operativă a deciziilor şi dispoziţiilor, şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu instituţiile de utilitate publică ale Sectorului 1;

-          stabileşte necesarul de resurse materiale, umane şi financiare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează Comitetului Local în vederea soluţionării;

-          asigură transmiterea/retransmiterea mesajelor de atenţionare, alarmare şi  avertizare primite de la instituţiile specializate, către serviciile publice locale ale sectorului;

-          gestionează, la nivel local, baza de date şi mijloacele tehnico-materiale referitoare la situaţiile de urgenţă din competenţă;

-          asigură monitorizarea situaţiilor de urgenţă şi organizează activitatea de intervenţie la acestea, cu mijloacele proprii şi în cooperare cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu;

-          îndeplineşte alte atribuţii conform reglementărilor interne.

 

Atribuţiile specifice celor două birouri:

Biroul Organizare, Planificare, Prevenire:

            a) pe linia apărării împotriva incendiilor:

-          elaborează Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru Sectorul 1;

-          propune resursele necesare pentru aplicarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru Sectorul 1;

-          înaintează spre avizare Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti;

-          participă la elaborarea hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul  Sectorului 1;

-          elaborează şi propune reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;

-          asigură respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice desfăşurate pe teritoriul sectorului;

-          asigură respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând agenţilor economici  şi instituţiilor din Sectorul 1;

-          verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile emise;

-          propune includerea în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă in caz de incendiu;

-          asigură condiţiile pentru participarea la  concursuri a personalului propriu şi a cercurilor voluntare de elevi, constituite la nivelul Sectorului 1;

-          asigură prin mijloace proprii, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie a salariatilor institutiilor publice, agenţilor economici şi a cetăţenilor de pe teritoriul Sectorului 1 în domeniul situaţiilor de urgenţă;

-          elaborează trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, informări şi analize privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul Sectorului 1 şi informează primarul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

-          îndeplineşte orice  alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a salariaţilor instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor.

 

b) pe linia protecţiei civile:

-          elaborează şi supune anual pentru aprobare Primarului Sectorului 1, concepţia organizării protecţiei civile la nivelul Sectorului 1;

-          analizează şi elaborează periodic informări privind activitatea desfăşurată şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

-          aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 în domeniul protecţiei civile şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a acestora;

-          întocmeşte planurile operative de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;

-          elaborează şi înaintează spre aprobare Consiliului Local planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;

-          elaborează planurile de cooperare cu localităţile şi sectoarele învecinate şi organismele neguvernamentale;

-          pregăteşte salariaţii instituţiilor publice, agenţii economici şi a cetăţenii privind alarmarea şi protecţia acestora în situaţii de protecţie civilă;

-          exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;

-          evaluează şi centralizează solicitările de ajutoare pentru situaţii de protecţie civilă precum şi distribuirea ajutoarelor primite către sinistraţi;

-          propune înfiinţarea, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, de centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile de interventie;

-          îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru prevenirea şi protecţia cetăţenilor.

 

Biroul Intervenţie şi Coordonare Acţiuni:

a) pe linia apărării împotriva incendiilor:

-          coordonează permanent organizarea intervenţiei în caz de incendiu la nivelul   Sectorului 1;

-          conduce intervenţia forţelor şi mijloacelor din subordine până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor profesioniste de intervenţie şi asigură cooperarea cu acestea;

-          asigură menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

-          propune dotarea serviciilor de intervenţie, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, echipamente de protecţie specifice şi alte mijloace necesare susţinerii operaţionale de intervenţie inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;

-          informează operativ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, cu fiecare caz de incendiu din Sectorul 1, iar în termen de trei zile lucrătoare  completează şi prezintă acestuia raportul de intervenţie;

-          îndeplineşte orice  alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a salariaţilor instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor Sectorului 1.

 

b) pe linia protecţiei civile:

-          analizează şi elaborează informări periodice privind activitatea desfăşurată şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

-          aduce la îndeplinire hotărîrile Consiliului Local al Sectorului 1 în domeniul protecţiei civile;

-          elaborează şi înaintează spre aprobare Consiliului Local planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;

-          participă la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi activităţilor de pregătire privind protecţia civilă;

-          organizează şi asigură intervenţia cu mijloacele proprii din dotare la evenimentele de situaţii de urgenţă produse în Sectorul 1;

-          organizează şi coordonează cooperarea cu celelalte instituţii publice şi private cu atribuţii în domeniu;

-          evaluează şi centralizează solicitările de ajutoare pentru situaţii de protecţie civilă precum şi distribuirea ajutoarelor primite către sinistraţi;

-          urmăreşte punerea în aplicare a planurilor de evacuare a salariaţilor şi cetăţenilor afectaţi de situaţiile de urgenţă;

-          propune măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, cazării şi alimentării cu energie electrică şi apă  a taberelor de sinistraţi;

-          propune şi organizează în cooperare cu alte instituţii abilitate asigurarea măsurilor de ordine publică şi de prim ajutor în zona taberelor de sinistraţi;

-          îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru prevenirea şi protecţia salariaţilor şi a cetăţenilor Sectorului 1.

 

*

*          *

 

            Activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se înscrie activităţilor generale de asigurare a ordinii şi siguranţei cetăţeanului.

            Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are aceleaşi obligaţii şi beneficiază de toate drepturile prevăzute prin Acordul Colectiv de Muncă şi Contractul Colectiv de Muncă.

            Dotarea personalului cu ţinută de serviciu şi echipamente de protecţie şi intervenţie va fi stabilită prin Decizie a Directorului General.

 

Capitolul V

 

RELAŢIILE FUNCŢIONALE ÎNTRE STRUCTURILE ŞI COMPARTIMENTELE DIRECŢIEI GENERALE

 

Articolul 51

Structurile şi compartimentele aparatului propriu al Direcţiei Generale, sunt obligate să coopereze atât în legătură cu organizarea şi desfăşurarea de acţiuni şi controale comune, pe specificul obiectului de activitate al Direcţiilor, Serviciului Poliţia Animalelor, Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cât şi pentru întocmirea de documente al căror obiect, implică coroborarea de compentenţe, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Relaţiile funcţionale între structurile componente ale Direcţiei Generale, se realizează prin intermediul şi cu aprobarea pentru fiecare caz în parte, a conducerilor celor trei Direcţii, a Serviciului Poliţia Animalelor şi a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

 

 

Capitolul VI

 

ATRIBUŢIILE COMUNE STRUCTURILOR ŞI COMPARTIMENTELOR

DISPOZIŢII FINALE

 

 

Articolul 52

Toate structurile şi compartimentele vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind fundamentarea legală a lucrărilor.

În acest sens personalul cu funcţia de Director Executiv şi Şef Serviciu:

-          organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit în termen legal;

-          răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;

-          asigură securitatea materialelor cu conţinut de serviciu şi răspund de scurgerea informaţiilor şi a documentelor din compartimetele respective.

Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

Toţi salariaţii au obligaţia de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative, nou apărute, precum şi sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Direcţiei Generale, menite să concure la realizarea integrală a atribuţiilor instituţiei, la îmbunătăţirea activităţii acesteia, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia.

Toţi salariaţii au obligaţia de a pune la dispoziţia membrilor Consiliului Local al Sectorului 1 documentele solicitate, la cererea acestora.

În temeiul Legii nr. 541/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi, toţi salariaţii au dreptul la protecţia avertizării în interes public.

 

Articolul 53

Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează conform legislaţiei muncii şi salarizării şi a celorlalte norme legale specifice.

 

Articolul 54

Toate structurile şi compartimentele aparatului propriu al Direcţiei Generale prezintă anual şi ori de cîte ori este necesar rapoarte de activitate.

 

Articolul 55

Toate structurile aparatului propriu al Direcţiei Generale vor colabora în mod direct cu Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate.

 

 

Articolul 56

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se va difuza sub semnătură tuturor structurilor şi compartimentelor aparatului propriu al Direcţiei Generale, conducătorii acestora având obligaţia să asigure sub semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine, în părţile care îi privesc.

 

Articolul 57

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.67/25.03.2010.