Hotărârea nr. 66/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea prevederilor art. 11 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.525/22.12.2009 privind constituirea Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, numărului total de    posturi, statului de funcţii

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,  Raportul  de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Ţinând seama de prevederile:

            Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;

            Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

            Legii – cadru  nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului platit din fondurile publice; 

            Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Legii nr. 84/1995 - Legea învăţământului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

            Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

        Hotărârii Guvernului României  nr. 174/2003 pentru modificarea art.25 din anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat;

            Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice;

            Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

            Ordonanţei Guvernului României nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ordonanţei Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere:

            Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.525/22.12.2009 privind constituirea Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii;

            Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.25/25.02.2010 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;   

            În temeiul art.45, alin.(1), art.81. alin.(2), lit.”e” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se modifică articolul 11 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind constituirea Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii și avea următorul cuprins:

 

       Art. 11. În cel mult 120 de zile de la data intrării în vigoare (01.01.2010) a hotărârii, Administraţia Unităţilor de Invăţământ Preunivesitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 va supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 un proiect de hotărâre privind reorganizarea noii structuri organizatorice raportată la contextul economic creat prin comasarea celor doua instituții prevăzute la art. 2, care va viza reducerea personalului cu 25% faţă de numărul total de posturi prevăzut prin prezenta hotărâre”. 

 

            Art.2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.

            Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local  al Sectorului 1 nr.525/22.12.2009 rămân neschimbate, cu excepția  modificărilor intervenite  asupra  Statului de funcții.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administraţia Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților  Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    66

            Data: 25.03.2010