Hotărârea nr. 65/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 65 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea  Statului de funcții  al Administrației Unităților de

Învățământ Preuniversitar  și a Unităților Sanitare Publice Sector 1

 

 

               Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului  București, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și al Direcției Resurse Umane, din cadrul Primăriei Sectorului 1 ;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

                Luând în considerare prevederile Legii-Cadru nr.330/09.11.2009 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ;

                În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.174/2003 pentru modificarea art.25 din anexa la Hotărârea Guvernului României nr.538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat ;

               Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.1/2010  privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar;

   În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.229/2008 privind măsuri de reducere a unor cheltuieli la nivelul administrației publice;       

              Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.525/22.12.2009 privind constituirea Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii;

               Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.25/25.02.2010 privind modificarea  Statului de funcții  al  Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ;

               În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2),  lit.”e” și art.115, alin.(1), lit.”b”din  Legea nr.215/2001  administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂȘTE:

          

            Art.1 Se aprobă Statul de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.525/22.12.2009 vor fi modificate corespunzător.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    65

            Data: 25.03.2010

 

 

 

 

 

                                                                                                            Anexa nr.1

                                                                                          la Hotărârea Consiliului Local

      nr.65/25.03.2010

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

                                                    

 

 

 

STAT DE FUNCTII AL

ADMINISTRATIEI UNITATILOR DE  INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 elaborat in conformitate cu  Legea-Cadru nr.330/09.11.2009 –privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

FUNCTIA

 

 

 

 

 

De executie              De conducere

NIVE-

LUL

STUDII-

LOR

GRADUL/

TREAPTA

PROFESI

ONAL(A)

Coeficientul de

Multiplicare/

Salariul

Incadrare(mii lei)

 

Minim    Maxim

Nr.

Posturi

totale

Indemnizatia

De conducere in % din salariul de baza

LIMITA MAXIMA

          1                                      2

       3

      4

      5               6

     7

           8

LEGEA Nr.330/2009   

ANEXA nr.I/3 01.01.2010

ANEXA nr.II/14 01.01.2010

 

 

 

 

 

 

 

INSP.SPEC.              DIRECTOR

S

IA

642               1322

1

50

INSP.SPEC.              DIR.ADJ.TEHNIC                                     

S

IA

642               1322

1

40

INSP.SPEC.              DIR.ADJ.

                                   ADMINISTRATIV                                    

S

IA

642               1322

1

40

INSP.SPEC.              SEF SERVICIU

S

IA

642               1322

6

30

INSP.SPEC.              SEF BIROU

S

IA

642               1322

5

25

CONS.JURIDIC       SEF SERVICIU

S

IA

765               1475

1

30

CONS.JURIDIC

S

IA

765                 1475

2

 

CONS.JURIDIC         

S

I

697               1322

2

 

CONS.JURIDIC

S

II

630                 1168

2

 

INSP.SPEC.

S

IA

642               1322

24

 

INSP.SPEC.

S

I

630               1168

12

 

INSP.SPEC.

S

II

620               1016

8

 

REF.SPEC.

S

IA

642                 1322

1

 

REF.SPEC.

S

II

620                 1016

3

 

INSPECTOR

SSD

IA

620                   942

1

 

INSPECTOR

M

IA

620                   865

6

 

INSPECTOR   

      M

I

608                 807

3

 

INSPECTOR

      M       

II

597                 730

3

 

REFERENT

      M

IA

620                 865

6

 

REFERENT

      M

I

608                 807

     3

 

REFERENT

M

II

597                   730

3

 

ARHIVAR

M

I

669                   810

     1

 

INGRIJITOR

     G/M

I

641                 675

1

 

MUNC.CALIF.

     G/M

I

693                 894

     5

 

SOFER

     G/M

 

651                   933

     4

 

TOTAL  POSTURI:

 

 

 

105