Hotărârea nr. 64/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 64 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                    

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexelor nr.1-3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului  1 nr.171/30.05.2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.245/24.07.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată şi cu plată integrală, de către Complexul Multifuncțional Caraiman

 

 

Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncţional Caraiman;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

Văzând prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- Capitolul II- Secţiunea 1- Sănătate şi recuperare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu personalitate juridică;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.171/30.05.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite, în regim de coplată şi cu plată integrală de catre Complexul Multifunctional Caraiman, modificată prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 245/24.07.2008 privind modificarea Anexelor nr.2 şi 3 din Hotărârea  Consiliului Local al Sectorului 1 nr.171/30.05.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată şi cu plată integrală, de către Complexul Multifuncţional Caraiman;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n” și art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.171/30.05.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată şi cu plată integrală, de catre Complexul Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr.1, care face parte integrală din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.171/30.05.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată şi cu plată integrală, de catre Complexul Multifuncțional Caraiman, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.245/24.07.2008, conform Anexei nr.2, care face parte integrală din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Anexei nr.3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.171/30.05.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată şi cu plată integrală, de catre Complexul Multifuncțional Caraiman, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.245/24.07.2008, conform Anexei nr.3, care face parte integrală din prezenta hotărâre.

Art.4. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată şi cu plată integrală ale Complexului Multifuncțional Caraiman își vor înceta aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   64

            Data: 25.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.64/25.03.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       Ion Brad

 

 

 

 

 

ACTE TERAPEUTICE STOMATOLOGICE GRATUITE                 - LEI –

COD

ACTE TERAPEUTICE

 

Servicii oferite gratuit

1.

Consultaţie

 

1.1

Consultaţie primară, stabilirea diagnosticului şi elaborarea planului de tratament

100%

1.2

Consultaţie secundară, diagnostic şi plan de tratament complex

100%

1.3

Model de studiu

100%

1.4

Radiografie retroalveolară/radiografie inclusiv filmul

100%

1.5

Radiografie ividend ividend filmul/CD

100%

 

 

 

2.

Terapia carierei simple

 

2.1

Tratamentul cariilor pe 1 suprafaţă prin obturaţie cu amalgam

 

100%

2.2

Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin obturaţii cu amalgam

100%

2.3

Tratamentul cariilor pe 3 suprafeţe prin obturaţii cu amalgam

100%

2.4

Tratamentul cariilor pe 1 suprafaţă prin obturaţie cu material compozit

100%

2.5

Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin obturaţii cu material compozit

100%

2.6

Tratamentul cariilor pe 3 suprafeţe prin obturaţii cu  material compozit

100%

2.7

Aplicarea sistemelor de retenţie extemporanee

100%

2.8

Aplicarea sistemelor de retenţie prefabricate (per stift)

100%

2.9

Finisarea şi lustruirea obturaţiilor/per dinte

100%

2.10

Tratamentul hiperesteziei

100%

3.

Tratamentul afecţiunilor pulpare

 

3.1

Pansamentul calmant

100%

3.2

Coafaj indirect

100%

3.3

Coafaj direct

100%

3.4

Pulpectomie vitală cu obturaţie canal la monoradiculari (include anestezia)

100%

3.5

Pulpectomie vitală cu obturaţie canal la pluriradiculari (include anestezia)

100%

3.6

Amputaţie vitală

100%

3.7

Pulpectomie devitală cu obturaţie canal la pluriradiculari

100%

3.8

Tratamentul gangrenei pulpare cu obturaţie canal la monoradiculari

100%

3.9

Tratamentul gangrenei pulpare cu obturaţie canal la pluriradiculari

100%

3.10

Dezobturarea canalelor radiculare – per canal

100%

3.11

Îndepărtarea corpilor străini din canale

100%

 

 

 

4.

Tratamentul paradontitelor apicale

 

4.1

Tratamentul paradontitelor apicale acute prin drenaj endodontic

100%

4.2

Tratamentul paradontitelor apicale acute prin drenaj endodontic + incizie mucoperiostală osteotomie transmaxilară

100%

4.3

Tratamentul paradontitelor apicale ividen + obturaţie canal la monoradiculari

100%

4.4

Tratamentul paradontitelor apicale ividen + obturaţie canal la pluriradiculari

100%

4.5

Obturaţie la dinţii devitali cu amalgam

100%

4.6

Obturaţie la dinţii devitali cu compozit

100%

5.

Tratamentul afecţiunilor paradontiului marginal

 

5.1

Tratamentul abcesului parodontal

100%

5.2

Echilibrarea ocuzală prin şlefuire selectivă / şedinţă

100%

5.3

Contenţie provizorie prin ligaturi de sârmă

100%

5.4

Chiuretaj în ivi închis / dinte

100%

5.5

Tratamentul aftei bucale / şedinţă

100%

5.6

Tratamentul gingivo-stomatitelor / şedinţă

100%

5.7

Detartraj manual supra şi subgingival pe dinte

100%

5.8

Detartraj mecanic supra şi subgingival pe dinte

100%

 

 

 

6.

Tratamente chirurgicale buco-dentare

 

6.1

Anestezie locală de contact

100%

6.2

Anestezie cu inflitraţie

100%

6.3

Extracţie de dinţi sau resturi, de dinţi monoradiculari (include anestezia)

100%

6.4

Extracţie de dinţi sau resturi, de dinţi pluriradiculari (include anestezia)

100%

6.5

Extracţie alveoloplastică (include anestezia)

100%

6.6

Extracţie cu alveolotomie (include anestezia)

100%

6.7

Extracţie dinţi temporari (include anestezia)

100%

6.8

Extracţie la hemofilici, diabetici sau handicapaţi (include anestezia)

100%

6.9*

Chiuretaj alveolar

100%

6.10

Extracţie dinţi parodontici (include anestezia)

-

6.11

Tratamentul hemoragiei / alveolitei postextracţionale

100%

6.12

Tratamentul pericoronaritelor cu decapuşonare

100%

6.13

Tratamentul de urgenţă al plăgilor buco-maxilo-faciale

100%

6.14

Imobilizarea de urgenţă a luxaţiilor dentare

100%

6.15

Imobilizarea de urgenţă a fracturilor maxilare

100%

6.16

Reducerea luxaţiilor temporo-mandibulare

100%

6.17

Control postoperator

100%

* nu se taxeaza in aceeasi sedinta in care a fost extras dintele


7.

Tratamente protetice

 

7.1

Proteză acrilică parţială cu 1-7 dinţi***

100%

7.2

Proteză acrilică parţială cu peste 7 dinţi***

100%

7.3

Proteză acrilică totală***

100%

7.4

Reparaţie simplă proteză acrilică

100%

7.5

Reparaţie + 1 croset (pentru fiecare croset suplimentar se adaugă 30.000 lei)

100%

7.6

Reparaţie + 1 dinte (pentru fiecare dinte suplimentar se adaugă 40.000 lei)

100%

7.7

Individualizarea protezelor acrilice / şedinţă

100%

7.8

Reconstituire corono-radiculară

100%

7.9

Coroană acrilică

100%

7.10

Coroană metalică***

100%

7.11

Intermediar

100%

8.

Tratamente ortodontice

 

8.1

Decondiţionarea obiceiurilor vicioase (sugere a degetului, deglutiţie infantilă, respiraţie orală) prin plăcuţă, vesticolo-orală şi scut lingual

100%

8.2*

Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, ividend tratamentul antrenajului invers prin inel / gutiere + bărbiţă şi capelină

100%

8.3

Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula / şedinţă

100%

8.4*

Aparate şi ividendy utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale

100%

8.5

Şlefuirea în scop ortodontic / dinte

100%

8.6*

Reparaţie aparat ortodontic

100%

8.7

Menţinătoare de spaţiu mobile

100%

8.8

Activare aparat ividendy / şedinţă

100%

9.

Activităţi profilactice

 

9.1

Consultaţie în cadrul dispensării (include şi:

- educaţie pentru sănătate bucodentară

- determinarea indicelui de placă bacteriană

- determinarea indicilor de inflamaţie parodontală)

100%

 

Educaţia pentru individualizarea tehnicilor de îndepărtare a plăcii bacteriene/şedinţă

 

9.2

Periaj dentar ividendy / şedinţă

100%

9.3

Clătiri bucale cu soluţii fluorate / şedinţă

100%

9.4

Fluorizări locale cu soluţii / arcadă*

100%

9.5

Fluorizări locale cu lacuri / arcadă**

100%

9.6

Fluorizări locale cu geluri în conformatoare / arcadă**

100%

9.7

Sigilări ale şanţurilor şi fosetelor cu glassionometeri / dinte***

100%

9.8

Sigilări ale şanţurilor şi fosetelor cu ividend ividend / dinte

100%

9.9

Educaţie pentru decondiţionarea obiceiurilor vicioase / şedinţă

100%

9.10

Exerciţii de reeducare funcţională / şedinţă

100%

9.11

Exerciţii de miogimnastică / şedinţă

100%

9.12

Tratament antiinflamator gingival fizioterapic

100%

9.13

Control oncologic ividend confirmat

100%

9.14

Captusire **

100%

 

        Ptr. Pct. 9 „Activităţi profilactice”

*       O procedură decontată la 3 luni

**    O procedură decontată la 6 luni

***  O procedură decontată la 2 ani

 

A)    Sunt definite ca si acte terapeutice gratuite acele acte terapeutice stomatologice conform anexei nr 1. Actele terapuetice stomatologice prevazute la aceasta rubrică vor fi acordate dupa cum urmează:

 

B)    BENEFICIARI:

 

 

  1. Copii cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani avand domiciliul legal in Sectorul 1 Bucureşti.
  2. Tineri 18-26 de ani daca scolarizează intr-o forma de invatatamant de zi.
  3. Persoane vârstnice sau familii de vârstnici, ale căror venituri sunt sub nivelul salariului minim brut pe ţară pentru fiecare membru de familie, astfel cum este stabilit acesta pentru fiecare an calendaristic;
  4. Persoane vârstnice asistate în căminele de vârstnici şi în centrele de îngrijire şi asistenţă aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Sector 1;
  5. Orice persoană aflată în situaţie de urgenţă stomatologică cu domiciliul in sectorul 1 ( ex: abcese dentare, dureri dentare din cauze neprecizate, traumatisme BMF );
  6. Beneficiari ai legilor speciale,
  7. Alte persoane aflate în nevoie, certificate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 ( persoane fără domiciliu, persoane care au reşedinţa stabilită în sectorul 1, etc).

 

 

 

 

 

 

C)    MODALITĂŢI DE DECONTARE:

Calitatea de beneficiar al actelor terapeutice stomatologice gratuite se dovedeşte de către potenţialii ividendy astfel:

-          Cu adeverinţă de elev, student, care să ateste că acesta urmează cursurile învăţământului de zi;

-          Cu talonul de pensie din luna anterioară acordării actelor terapeutice stomatologice gratuite;

-          Cu adeverinţă eliberată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 1 din care rezultă calitatea de beneficiar al venitului minim garantat;

-          Cu adeverinţă eliberată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 1 din care rezultă că persoana beneficiază de servicii de asistenţă;

-          Cu declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că persoana nu realizează venituri care depăşesc nivelul salariului minin brut pe ţară pentru fiecare membru de familie, astfel cum este ividend acesta pentru fiecare an calendaristic;

-          Cu adeverinţă eliberată de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 sau, după caz, Administraţia Financiară Sector 1, pentru venituri realizate din chirii, cedarea folosinţei unor bunuri sau ividend obţinute în calitate de acţionari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.64/25.03.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       Ion Brad

 

 

 

 

 

 

 

ACTE TERAPEUTICE STOMATOLOGICE EFECTUATE ÎN REGIM DE COPLATĂ

                                                                                                                                    - LEI -

COD

ACTE TERAPEUTICE

Tarife

  (lei)

 

Servicii asigurate in coplata

 

 

1.

Consultaţie

 

 

1.1

Consultaţie primară, stabilirea diagnosticului şi elaborarea planului de tratament

20

0%

 

 

1.2

Consultaţie secundară, diagnostic şi plan de tratament complex

27

0%

 

 

1.3

Model de studiu

20

50%

 

 

1.4

Radiografie retroalveolară/radiografie inclusiv filmul

10

50%

 

 

1.5

Radiografie ampcee ampcee filmul

50

50%

 

 

1.6

Radiografie ampcee ampcee CD-ul

40

50%

 

 

2.

Terapia carierei simple

 

 

2.1

Tratamentul cariilor pe 1 suprafaţă prin obturaţie cu amalgam

 

28

50%

 

 

2.2

Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin obturaţii cu amalgam

32

50%

 

 

2.3

Tratamentul cariilor pe 3 suprafeţe prin obturaţii cu amalgam

38

50%

 

 

2.4

Tratamentul cariilor pe 1 suprafaţă prin obturaţie cu material compozit

40

50%

 

 

2.5

Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin obturaţii cu material compozit

44

50%

 

 

2.6

Tratamentul cariilor pe 3 suprafeţe prin obturaţii cu  material compozit

46

50%

 

 

2.7

Aplicarea sistemelor de retenţie extemporanee

12

50%

 

 

2.8

Aplicarea sistemelor de retenţie prefabricate (per stift)

20

50%

 

 

2.9

Finisarea şi lustruirea obturaţiilor/per dinte

10

50%

 

 

2.10

Tratamentul hiperesteziei

10

50%

 

 

3.

Tratamentul afecţiunilor pulpare

 

 

3.1

Pansamentul calmant

10

0%

 

 

3.2

Coafaj indirect

16

50%

 

 

3.3

Coafaj direct

38

50%

 

 

3.4

Pulpectomie vitală cu obturaţie canal la monoradiculari (include anestezia)

48

50%

 

 

3.5

Pulpectomie vitală cu obturaţie canal la pluriradiculari (include anestezia)

54

50%

 

 

3.6

Amputaţie vitală

38

50%

 

 

3.7

Pulpectomie devitală cu obturaţie canal la pluriradiculari

48

50%

 

 

3.8

Tratamentul gangrenei pulpare cu obturaţie canal la monoradiculari

54

50%

 

 

3.9

Tratamentul gangrenei pulpare cu obturaţie canal la pluriradiculari

65

50%

 

 

3.10

Dezobturarea canalelor radiculare – per canal

18

50%

 

 

3.11

Îndepărtarea corpilor străini din canale

28

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tratamentul paradontitelor apicale

 

 

4.1

Tratamentul paradontitelor apicale acute prin drenaj endodontic

18

0%

 

 

4.2

Tratamentul paradontitelor apicale acute prin drenaj endodontic + incizie mucoperiostală osteotomie transmaxilară

40

0%

 

 

4.3

Tratamentul paradontitelor apicale ampce + obturaţie canal la monoradiculari

54

50%

 

 

4.4

Tratamentul paradontitelor apicale ampce + obturaţie canal la pluriradiculari

64

50%

 

 

4.5

Obturaţie la dinţii devitali cu amalgam

54

50%

 

 

4.6

Obturaţie la dinţii devitali cu compozit

54

50%

 

 

5.

Tratamentul afecţiunilor paradontiului marginal

 

 

5.1

Tratamentul abcesului parodontal

16

50%

 

 

5.2

Echilibrarea ocuzală prin şlefuire selectivă / şedinţă

20

50%

 

 

5.3

Contenţie provizorie prin ligaturi de sârmă

16

50%

 

 

5.4

Chiuretaj în amp închis / dinte

28

50%

 

 

5.5

Tratamentul aftei bucale / şedinţă

10

50%

 

 

5.6

Tratamentul gingivo-stomatitelor / şedinţă

16

50%

 

 

5.7

Detartraj manual supra şi subgingival pe dinte

10

50%

 

 

5.8

Detartraj mecanic supra şi subgingival pe dinte

16

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tratamente chirurgicale buco-dentare

 

 

6.1

Anestezie locală de contact

6

50%

 

6.2

Anestezie cu inflitraţie

16

50%

 

6.3

Extracţie de dinţi sau resturi, de dinţi monoradiculari (include anestezia)

40

40%

 

6.4

Extracţie de dinţi sau resturi, de dinţi pluriradiculari (include anestezia)

45

40%

 

6.5

Extracţie alveoloplastică (include anestezia)

60

40%

 

6.6

Extracţie cu alveolotomie (include anestezia)

65

40%

 

6.7

Extracţie dinţi temporari (include anestezia)

28

50%

 

6.8

Extracţie la hemofilici, diabetici sau handicapaţi (include anestezia)

70

40%

 

6.9*

Chiuretaj alveolar

10

50%

 

6.10

Extracţie dinţi parodontici (include anestezia)

32

40%

 

6.11

Tratamentul hemoragiei / alveolitei postextracţionale

18

0%

 

6.12

Tratamentul pericoronaritelor cu decapuşonare

27

0%

 

6.13

Tratamentul de urgenţă al plăgilor buco-maxilo-faciale

48

0%

 

6.14

Imobilizarea de urgenţă a luxaţiilor dentare

48

0%

 

6.15

Imobilizarea de urgenţă a fracturilor maxilare

75

0%

 

6.16

Reducerea luxaţiilor temporo-mandibulare

27

0%

 

6.17

Control postoperator

14

0%

 

 

* nu se taxeaza in aceeasi sedinta in care a fost extras dintele


7.

Tratamente protetice

 

 

7.1

Proteză acrilică parţială cu 1-7 dinţi***

300

40%

7.2

Proteză acrilică parţială cu peste 7 dinţi***

400

40%

7.3

Proteză acrilică totală***

400

40%

7.4

Reparaţie simplă proteză acrilică

30

0%

7.5

Reparaţie + 1 croset (pentru fiecare croset suplimentar se adaugă 3lei)

30+

0%

7.6

Reparaţie + 1 dinte (pentru fiecare dinte suplimentar se adaugă 4lei)

30+

0%

7.7

Individualizarea protezelor acrilice / şedinţă

11

0%

7.8

Reconstituire corono-radiculară

35

40%

7.9

Coroană acrilică

45

40%

7.10

Coroană metalică***

65

40%

7.11

Intermediar

65

40%

7.12

Captusire

100

40%

8.

Activităţi profilactice

 

8.1

Periaj dentar ampceel / şedinţă

27

50%

8.2

Tratament antiinflamator gingival fizioterapic

16

50%

8.3

Control oncologic ampcee confirmat

54

0%

 

        Ptr. Pct. 8 „Activităţi profilactice”;

*      O procedură decontată la 3 luni

**    O procedură decontată la 6 luni

***  O procedură decontată la 2 ani

 

 

A)    Sunt definite ca si acte terapeutice in regim de co-plata acele acte stomatologice pentru care pacientul plateste o cota parte de 40%, respectiv 50% din costul fixat pentru actul terapeutic respectiv.

 

 

 

B)    BENEFICIARI:

 

Persoane domiciliate în sectorul 1, dacă veniturile/membru de familie se situează între nivelul salariului minim brut pe ţară şi nivelul salariului mediu net pe economie, astfel cum sunt acestea stabilite anual.

 

C)    MODALITĂŢI DE COPLATĂ:

a)      Coplata se va face în procent de 40%, respectiv 60% din costul actului terapeutic.

b)      Actele terapeutice în regim de coplată se vor efectua la solicitarea persoanei domiciliate pe raza sectorului 1 şi ale cărei venituri/membru de familie se situează în plafonul stabilit la punctul B).

 

Dovada veniturilor declarate se face cu:

-          talonul de pensie din luna anterioară acordării actelor terapeutice stomatologice în regim de coplată;

-          adeverinţă eliberată de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 sau, după caz, Administraţia Financiară Sector 1, pentru venituri realizate din chirii, cedarea folosinţei unor bunuri sau dividende obţinute în calitate de acţionari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Anexa nr.3

       la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                       nr.64/25.03.2010

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

 

 

 

 

 

 

ACTE TERAPEUTICE STOMATOLOGICE EFECTUATE CU PLATA INTEGRALĂ

 

 

 

 

Sunt beneficiare ale actelor terapeutice efectuate cu suportarea integrală a costurilor de către beneficiar, acele persoane care solicită intervenţia stomatologică şi care nu se încadrează în categoriile curpinse în Anexele nr. 1 şi 2 sau care, deşi se încadrează în aceste categorii, solicită efectuarea de acte terapeutice stomatologice ale căror costuri sunt ridicate (ex: implanturi dentare, lucrări dentare din porţelan şi pentru care medicii dentişti din cadrul Complexului Multifuncţional Caraiman recomandă aceasta precum şi alte variante de acte terapeutice).

                                                                                                                           

COD

ACTE TERAPEUTICE

Tarife

   (lei)

 

Servicii asigurate in regim de plata

 

1.

Consultaţie

 

 

1.1

Consultaţie primară, stabilirea diagnosticului şi elaborarea planului de tratament

20

0%

 

 

1.2

Consultaţie secundară, diagnostic şi plan de tratament complex

27

0%

 

 

1.3

Model de studiu

20

100%

 

 

1.4

Radiografie retroalveolară/radiografie inclusiv filmul

10

100%

 

 

1.5

Radiografie ampcee ampcee filmul

50

100%

 

 

1.6

Radiografie ampcee ampcee CD

40

100%

 

 

2.

Terapia carierei simple

 

 

2.1

Tratamentul cariilor pe 1 suprafaţă prin obturaţie cu amalgam

 

28

100%

 

 

2.2

Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin obturaţii cu amalgam

32

100%

 

 

2.3

Tratamentul cariilor pe 3 suprafeţe prin obturaţii cu amalgam

38

100%

 

 

2.4

Tratamentul cariilor pe 1 suprafaţă prin obturaţie cu material compozit

40

100%

 

 

2.5

Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin obturaţii cu material compozit

44

100%

 

 

2.6

Tratamentul cariilor pe 3 suprafeţe prin obturaţii cu  material compozit

46

100%

 

 

2.7

Aplicarea sistemelor de retenţie extemporanee

12

100%

 

 

2.8

Aplicarea sistemelor de retenţie prefabricate (per stift)

20

100%

 

 

2.9

Finisarea şi lustruirea obturaţiilor/per dinte

10

100%

 

 

2.10

Tratamentul hiperesteziei

10

100%

 

 

3.

Tratamentul afecţiunilor pulpare

 

 

3.1

Pansamentul calmant

10

0%

 

 

3.2

Coafaj indirect

16

100%

 

 

3.3

Coafaj direct

38

100%

 

 

3.4

Pulpectomie vitală cu obturaţie canal la monoradiculari (include anestezia)

48

100%

 

 

3.5

Pulpectomie vitală cu obturaţie canal la pluriradiculari (include anestezia)

54

100%

 

 

3.6

Amputaţie vitală

38

100%

 

 

3.7

Pulpectomie devitală cu obturaţie canal la pluriradiculari

48

100%

 

 

3.8

Tratamentul gangrenei pulpare cu obturaţie canal la monoradiculari

54

100%

 

 

3.9

Tratamentul gangrenei pulpare cu obturaţie canal la pluriradiculari

65

100%

 

 

3.10

Dezobturarea canalelor radiculare – per canal

18

100%

 

 

3.11

Îndepărtarea corpilor străini din canale

28

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tratamentul paradontitelor apicale

 

 

4.1

Tratamentul paradontitelor apicale acute prin drenaj endodontic

18

0%

 

 

4.2

Tratamentul paradontitelor apicale acute prin drenaj endodontic + incizie mucoperiostală osteotomie transmaxilară

40

0%

 

 

4.3

Tratamentul paradontitelor apicale ampce + obturaţie canal la monoradiculari

54

100%

 

 

4.4

Tratamentul paradontitelor apicale ampce + obturaţie canal la pluriradiculari

64

100%

 

 

4.5

Obturaţie la dinţii devitali cu amalgam

54

100%

 

 

4.6

Obturaţie la dinţii devitali cu compozit

54

100%

 

 

5.

Tratamentul afecţiunilor paradontiului marginal

 

 

5.1

Tratamentul abcesului parodontal

16

100%

 

 

5.2

Echilibrarea ocuzală prin şlefuire selectivă / şedinţă

20

100%

 

 

5.3

Contenţie provizorie prin ligaturi de sârmă

16

100%

 

 

5.4

Chiuretaj în amp închis / dinte

28

100%

 

 

5.5

Tratamentul aftei bucale / şedinţă

10

100%

 

 

5.6

Tratamentul gingivo-stomatitelor / şedinţă

16

100%

 

 

5.7

Detartraj manual supra şi subgingival pe dinte

10

100%

 

 

5.8

Detartraj mecanic supra şi subgingival pe dinte

16

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tratamente chirurgicale buco-dentare

 

 

6.1

Anestezie locală de contact

6

100%

 

 

6.2

Anestezie cu inflitraţie

16

100%

 

 

6.3

Extracţie de dinţi sau resturi, de dinţi monoradiculari (include anestezia)

40

100%

 

 

6.4

Extracţie de dinţi sau resturi, de dinţi pluriradiculari (include anestezia)

45

100%

 

 

6.5

Extracţie alveoloplastică (include anestezia)

60

100%

 

 

6.6

Extracţie cu alveolotomie (include anestezia)

65

100%

 

 

6.7

Extracţie dinţi temporari (include anestezia)

28

100%

 

 

6.8

Extracţie la hemofilici, diabetici sau handicapaţi (include anestezia)

70

100%

 

 

6.9*

Chiuretaj alveolar

10

100%

 

 

6.10

Extracţie dinţi parodontici (include anestezia)

32

100%

 

 

6.11

Tratamentul hemoragiei / alveolitei postextracţionale

18

0%

 

 

6.12

Tratamentul pericoronaritelor cu decapuşonare

27

0%

 

 

6.13

Tratamentul de urgenţă al plăgilor buco-maxilo-faciale

48

0%

 

 

6.14

Imobilizarea de urgenţă a luxaţiilor dentare

48

0%

 

 

6.15

Imobilizarea de urgenţă a fracturilor maxilare

75

0%

 

 

6.16

Reducerea luxaţiilor temporo-mandibulare

27

0%

 

 

6.17

Control postoperator

14

0%

 

 

 

* nu se taxeaza in aceeasi sedinta in care a fost extras dintele

 

7.

Tratamente protetice

 

 

 

7.1

Proteză acrilică parţială cu 1-7 dinţi***

300

100%

 

7.2

Proteză acrilică parţială cu peste 7 dinţi***

400

100%

 

7.3

Proteză acrilică totală***

400

100%

 

7.4

Reparaţie simplă proteză acrilică

30

0%

 

7.5

Reparaţie + 1 croset (pentru fiecare croset suplimentar se adaugă 3 lei)

30+

0%

 

7.6

Reparaţie + 1 dinte (pentru fiecare dinte suplimentar se adaugă 4 lei)

30+

0%

 

7.7

Individualizarea protezelor acrilice / şedinţă

11

0%

 

7.8

Reconstituire corono-radiculară

35

100%

 

7.9

Coroană acrilică

45

100%

 

7.10

Coroană metalică

65

100%

 

7.11

Intermediar

65

100%

 

7.12

Captusire

100

100%

 

8.

Activităţi profilactice

 

8.1

Periaj dentar profesional / şedinţă

27

100%

8.2

Tratament antiinflamator gingival fizioterapic

16

100%

8.3

Control oncologic preventiv confirmat

54

0%

 

Ptr. pct. 8 „Activităţi profilactice”;

*       O procedură decontată la 3 luni

**    O procedură decontată la 6 luni

***  O procedură decontată la 2 ani

 

Dovada veniturilor declarate se face cu:

-          talonul de pensie din luna anterioară acordării actelor terapeutice stomatologice în regim de coplată;

-          adeverinţă eliberată de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 sau, după caz, Administraţia Financiară Sector 1, pentru venituri realizate din chirii, cedarea folosinţei unor bunuri sau dividende obţinute în calitate de acţionari.

-          Adeverinta de venit.

 

**** la elaborarea acestei metodologii s-a avut in vedere Pachetul de servicii terapeutice stomatologice aprobat si decontat de Casa de Asigurari de Sanatate  Bucuresti